Yuhana 2

1Yawa, luvon cew pə dəɓa anahan a wa nà, azar uko sə gəɓa dalay a təra à Kana, pə daliyugo sə Galile. May ana Yesu winen inde à man ata awan. 2Ɗukwen tə ngamak atan ayak anà atə Yesu tə njavar anahan ahay à man ata re. 3À alay sa sa mahay sə azar uko kutok, mahay a ndav pə ɗo ahay wa. Anga nan, may a Yesu a jan, a wa: «Mahay inde pə ɗo ahay sabay!» 4Yesu a mbəɗahan apan, a jan, a wa: «Uwar a anan, kə̂ vuwo nga ti mer su way ata nə angamaw? Alay uno kà slak fan bay.» 5May anahan a jan anà ɗo si mer su way ahay, a wa: «Gen kawa anahan saa jak ikwen ata fok!» 6Matanan, tugoy su kon ahay inde à man ata ma la aya mbərka sa taa pak uda aʼam. Kərtek sə tugoy ataya nà, a gəɓa aʼam i ga way sə liter səkat, kawa sa ja bine siwaw nà, kəlawa mbərka. Tə aʼam sə tugoy ataya awan, Yahuda ahay ta taa banay anan saray, zek, tə cakaɗ a way, kawa sə pəra a tinen ahay. 7Yesu a jan anà ɗo sa ga mer su way ahay: «Rihen anan tugoy a anaya tə aʼam.» Tə ngahay aʼam awan, ta rah anan tugoy ataya cesl cesl. 8Yesu a ja kutok: «Həna nà, ngihen ahay wa asa, zlen anan anan ayak anà bahay sə azar uko.» Ta ga kawa anahan sa jan atan ata awan. 9Bahay sə azar uko ata, a tukom anan nà, kə̀ tərak mahay coy. Əna, winen nà, a san sa jəka mahay a, a nay ahay nə tə wura wa anaw bay. Sa san nà, ɗo sə ngahay ataya ɗəkɗek. A ngaman ayak anà ɗo sə gəɓa dalay ata awan, a jan: 10«Abay ɗo ahay ta taa lahan anan anà ɗo ahay nà, mahay mugom awan. Kagasl, mahay kə̀ vawak atan nga nà, ti var winen mugom a bay ata awan. Aka aday iken nà, kə ɗərek anan mugom awan hus həna nə kəkəmaw?» 11Natiya awan, masuwayan ana Yesu sa ga mamaʼam awan, a təra nà, à wulen su doh sə Kana, pə daliyugo sə Galile. A kay anan ahay mazlaɓ anahan, aday njavar anahan ahay ta ɗaf apan nga. 12Pə dəɓa anahan a wa, ta zla way a tinen à wulen su doh sə Kafarnahum tatə may anahan tə mərak anahan ahay pi zek tə njavar anahan ahay, aday tə njahay à man ata luvon ahay mənjœk ca. 13Natiya, alay sə azar uko sə Pasəka ana Yahuda ahay i sa dəzley bəse nà, Yesu a zla à Urəsalima kutok. 14A njaɗak ayak ù doh sə mazlaɓ a Mbərom à man ata nà, ɗo sa ga masa ahay. Ɗo hinen ahay tə sukom anan way ta sla ahay, tə təman ahay, tə kurkudok ahay, aday ɗo a azar aya nə, ɗo sə bəmbaɗ dala ahay. Tinen a fok mə njahay aya pə tabal a tinen ahay. 15Natiya kutok, Yesu a japay anan ʼam sə liɓer ahay, aday a təra anan məkiɓek awan, a rəzlay atan ahay gənaw ahay uho: sla ahay, təman ahay. A dazlan, a guce anan dala a tinen ataya à məndak, a hərok anan tabal su ɗo sə bəmbaɗ dala ataya fok. 16A jan anà ɗo sə kurkudok ahay re, a wa: «Zlen anan awan anaya à man a anan wa. Kə̂ təren anan doh ana Bəbay uno doh sa ga uda masa bay.» 17Njavar anahan ahay ta ma nga sə jalay pa ʼam ma ja a à Deftere inde ata awan. ʼAm ata a wa: «Asan zek su doh anak nà, winen apan i ban à mivel uno inde bayak a kawa uko.» 18Bahay sə Yahuda ahay tə cəce pə Yesu wa kutok, ta wa: «Gədan anak inde sa ga way ataya ɗaw? Əna ga masuwayan, aday mâ san gədan inde apak matana acəkan.» 19Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Mbəzlen anan doh sə mazlaɓ a Mbərom a anan. Aday nen ni han anan maza à luvon maakan inde.» 20Ta jan, ta wa: «Ɗo ahay ta han doh a anan nà, ava ahay ta gak kwa kuro fuɗo nga mbərka. Aday iken nà, ki han anan à luvon maakan inde kələɗaw?» 21Yesu a ga minje tu doh ata nà, pi zek anahan. 22Pə dəɓa ana Yesu sə slabakay ahay à məke wa nà, njavar anahan ahay tə jalay pa ʼam anahan ataya jiga awan. Ta ɗaf nga pa ʼam ma ja à Deftere a Mbərom inde ataya awan, aday ta ɗaf nga pa ʼam anahan ata awan. 23Natiya awan, à alay sə azar uko sə Pasəka ata fok nà, Yesu a njahay à Urəsalima à man ata awan. Ɗo ahay bayak a tə ɗəfak apan nga, anga tə canak anan anà masuwayan anahan ahay sa ga. 24Aya əna, Yesu kə̀ ngəmak sa ɗaf patan nga bay, anga winen a san ajalay nga su ɗo ahay zle kəzlek. 25Yesu kə̀ pəlak sa jəka ɗowan â ɗakan anan ajalay nga su ɗo kwa mənjœk bay, anga a san way sə mivel sə ɗo ahay zle fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\