Yuhana 20

1Pac sə zaka pərek, iɗe kə̀ cəɗek lele fan bay nà, Mariyama dəna sə Magədala ata a zla pə jəvay. A canan nà, bələlen inde pa ʼam jəvay a sabay. 2A haw pə cakay ana atə Simon Piyer tə njavar a Yesu winen ləliwe anahan ata awan. A jan atan, a wa: «Tə gəɓak anan bahay. Winen inde à jəvay sabay, aday ma san man a tinen sa ɗaf anan ata bay.» 3Atə Piyer tə njavar a hinen ata, ta zla pə jəvay. 4Cew maya a tinen a ta haw, əna ɗowan hinen ata a zalay Piyer tə ahaw. Anga nan kutok, a dəzlen pa ʼam anà Piyer. 5Winen a zərɗek ayak iɗe à jəvay inde nà, a canan ayak anà rəkot pi zek tə pətike tinen ma pak aya awan, əna winen a nà, kà zlak à jəvay inde bay. 6Piyer a dəzlek ayak ite cəna, a zla à jəvay inde, a canan anà rəkot pi zek tə pətike ma pak aya awan. 7Pətike sə tuwɗen anan iɗe ata nà, winen mə japay a pi zek tə zana azar aya bay. Zana ata nà, winen mə faɗay a aday ma ɗaf a cara. 8Ɗo sə dəzlek ayak pa ʼam ata ɗukwen, a zla à jəvay inde kutok ite. A canan à way ahay cəna, a ɗaf apan nga. 9(Deftere a Mbərom a ja nà, Yesu i slabakay ahay à məke wa. Aya əna hus a dəzley ahay alay ata nà, njavar anahan ahay tə sənak ʼam ata fan bay.) 10Pə dəɓa anahan a wa nà, njavar anahan a cew ataya ta zla agay. 11Əna Mariyama ɗukwen kà mak, winen mə tavay a uho mba, i yam. A zərɗek ayak iɗe à jəvay inde. 12A canan ayak anà maslay a Mbərom ahay tinen cew. Tinen ma pak zana herre aya pi zek, aday tinen mə njahay aya ɗukwen à man sə nahay a Yesu ata awan, kərtek a tə day sa nga, kərtek a hinen tə day sə saray. 13Tə cəce panan, ta wa: «Uwar, ka yam maw?» A mbəɗahan atan apan, a wa: «Tə gəɓak anan bahay uno, aday na san man a bay.» 14Mariyama a ndav anan ʼam ata cəna, a cay iɗe mə dədəɓa nà, a canan anà Yesu a mə tavay awan, əna a san sa jəka winen bay. 15Yesu a cəce panan, a wa: «Uwar, kə pəlay wayaw, aday ka yam maw?» Pə Mariyama nà, sa jan ʼam ata nə ɗo sə guvo. Anga nan, a jan, a wa: «Wan ada, kak iken sə gəɓa anan nà, ɗuko anan man anak sa zla anan uda ata awan, aday ni i gəɓay anan way uno biɗaw?» 16Yesu a jan: «Mariyama!» Mariyama a mbəɗahak ayak apan ʼam, a jan: « Raboni!» Ta ʼam sə Yahuda ahay, kawa sa ja nà: «Miter!» 17Yesu a jan: «Kə̂ lumo bay, anga na zlak pə cakay anan Bəbay uno fan bay. Əna zla pə cakay ana mərak uno ahay, jan atan nà, nen apan ni zla pə cakay ana Bəbay uno, Bəbay a tinen re, pə cakay ana Mbərom uno, aday Mbərom a tinen cite re.» 18Mariyama sə Magədala a zla saa jan anà njavar a Yesu ahay. A dəzle nà, a wa: «Nen nə canak anan anà Ba Məduwen!» Aday a jan atan anan way a Yesu sə təkəren ataya awan. 19Pa pac sə zaka ata awan, suko a ga cəna, njavar a Yesu ahay tə halay nga ù doh. Tə tacay anan məsudoh pi zek lele, anga tə jəjaran anà bahay sə Yahuda ahay. Natiya, Yesu a nay ahay, a tavay jek à wulen a tinen inde, a jan atan: «Zay â tərak ikwen!» 20A jan atan ʼam ata cəna, a kan atan anan alay anahan ahay tə jaham anahan ma ndaz ataya awan. Njavar anahan ahay tə canan à bahay a tinen cəna, ataslay mivel a tinen a rah wa. 21Yesu a mənahan atan anan, a wa: «Zay â tərak ikwen. Kawa ana Bəbay uno sə slənay ahay nen ata nà, nen ni slan kwanay matanan re.» 22A vəzle patan apasay, a wa: «Təmihen Apasay Cəncan awan. 23Ɗo a kwanay sə pəsen atan anan ines ahay ata nà, Mbərom kə̀ pəsek atan anan coy. Aday ɗo a kə pəsen atan anan itəbay ataya nà, Mbərom kə̀ pəsek atan anan bay acəkan re.» 24Yawa, Yesu a nay ahay pə cakay ana njavar anahan ahay wa nà, ɗowan a tinen a kərtek a sə ngaman Tomas ata nà, winen ibay. Tomas nà, tə ngaman Didimus re, anga winen muwsa. 25Njavar azar ataya ta jan, ta wa: «Mə canak anan anà Ba Məduwen.» Əna Tomas a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen nà, nə canak anan anà vivay sə mbəlak anahan ahay pə alay ata bay, nə lamak anan alay anà mbəlak ataya bay, aday nə tarak wan sə alay à mbəlak sə jaham anahan ata bay cəna, ni ɗaf nga pə ləbara ata fan bay.» 26Pə dəɓa anahan a wa, a ga lumo pam nà, njavar a Yesu ataya tə halay nga ù doh asa, məsudoh mə tacay awan. Pac ata nà, Tomas winen inde kutok ite. Yesu a nay, a tavay jek à wulen a tinen inde asa, a jan atan: «Zay â tərak ikwen!» 27A jan anà Tomas kutok, a wa: «Tomas, hayak anan wan sə alay anak à man a anan. Ca pə alay uno ahay! Tar alay à jaham uno inde. Mbəsak avaɗ uway, ɗaf upo nga.» 28Tomas a mbəɗahan apan, a wa: «Ba Məduwen uno, Mbərom uno.» 29Yesu a jan, a wa: «Həna kə canak uno kutok nà, ata kə ɗəfak upo nga a ɗaw? Ataslay mivel i təran anà ɗo sa ɗaf upo nga aday winen mənjəna sə cuno ata awan.» 30Yawa, Yesu kà gak mer su way masuwayan aya cara cara bayak awan pa man sə iɗe ana njavar anahan ahay fok, əna masuwayan azar aya ɗukwen mə vinde à Deftere a anan bay. 31Aya əna, way a mə vinde a anaya nà, anga aday kə̂ ɗəfen apan nga, Yesu nà, winen Almasihu, Wan a Mbərom, aday kə̂ njiɗen anan sifa, anga kə ɗəfen apan nga ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\