Yuhana 21

1Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a kan zek anà njavar anahan ahay asa, tinen pa nga sə aʼam sə bəlay sə Tiberiyas. A kan atan zek a nà, natiya: 2Tinen a aday nà: Simon Piyer; Tomas sə ngaman Didimus anga winen muwsa ata awan; Nataniyel wan sə Kana winen pə daliyugo sə Galile; aday wan ana Zebede ahay; tə apan njavar ana Yesu maza aya inde tinen cew re. Tə japay fok tinen cuwɓe. 3Aday Simon Piyer a jan atan, a wa: «Nen ni zla saa bənay kəlef.» Ɗo ataya tə mbəɗahan apan, ta wa: «Manay a ɗukwen mi zla re.» Ta zla pə kərtek awan, ta ján à kwalalan inde. Hwiyop apan sə luvon ata fok, əna tə bənak kəlef kwa kərtek bay. 4Pac a saa jəka i sləray siwa a nà, Yesu a kan atan zek pa ʼam məgujeguje, əna tə sənak anan bay. 5Yesu a cəce patan wa ʼam: «Kə bənen kəlef a dəp ɗaw, məndala uno ahay?» Tə mbəɗahan apan: «Aʼay!» 6A jan atan: «Tiren anan zuvo a kwanay ta day sə alay puway nà, ki bənen.» Ta tar anan zuvo ta day ata cəna, tə bənay ahay kəlef acəkan. Ta mba apan sə ngəza anan à kwalalan inde sabay, anga zuvo kà rak ahay kəlef bayak awan. 7Njavar a aday ləliwe ana Yesu ata a jan anà Piyer, a wa: «Həna anan nà, Ba Məduwen!» Simon Piyer a sləne ʼam ata cəna, a ma anan zana anahan mə cəlok ata pi zek, a dazay à aʼam inde. 8Njavar a azar ataya ta zla anan kwalalan pə məgujeguje ta sə ngəza anan zuvo a tinen ma rah a tə kəlef ata awan. Tinen abay dəren pi zek wa ta ʼam məgujeguje a bay. Izəne i ga miter səkat cəna coy. 9Tə jənay pə yugo cəna, tə canan anà kəlef pə uko, tə canan anà tapa sə pen ahay inde re. 10Yesu a jan atan, a wa: «Ren ahay kəlef a kwanay a sə bənay ata mənjœk aday.» 11Simon Piyer a ján à kwalalan inde kutok, a gəɓay anan zuvo ata à məndak. Kəlef məduwen aya uda səkat tə kwa kuro ɗara nga anahan maakan (153), tə winen ata təke ɗukwen zuvo kə̀ ngərwak bay. 12Yesu a jan atan: «Hayak ikwen ahay, pen!» Aday ɗowan sə cəce panan kwa kərtek «Iken wayaw?» ɗukwen ibay, anga ta san zle, winen nə Ba Məduwen awan. 13Yesu a zla, a ra tapa sə pen ahay, a varan atan anan, a ra kəlef ahay matanan, a varan atan anan re. 14Həna anan nà, aka zek ana Yesu anà njavar anahan ahay tə slala maakan awan, kwa ananahan sə slabakay ahay à məke wa nà, na. 15Pə dəɓa sa pa way wa nà, Yesu a jan anà Simon Piyer, a wa: «Simon, wan ana Yuhana, kə pəlay nen a zalay ɗo a anaya ɗaw?» A mbəɗahan apan, a wa: «Ba Məduwen, ka san zle, nə pəlay iken asanaw!» Yesu a jan, a wa: «Gan nga anà wan sə təman uno ahay.» 16Aday a cəce panan tə slala cew a asa: «Simon, wan ana Yuhana, kə pəlay nen dəp ɗaw?» A mbəɗahan apan, a wa: «Ayaw, Ba Məduwen! Ka san zle nə pəlay iken asanaw!» Yesu a jan: «Varan way sa pa anà təman uno ahay.» 17Yesu a jan tə slala maakan a asa, a cəce panan: «Simon, wan ana Yuhana, kə pəlay nen ɗaw?» Mbac a slahan anà Piyer, anga Yesu sə cəce panan saray maakan «Kə pəlay nen ɗaw?» ata awan. A mbəɗahan apan, a wa: «Ba Məduwen, ka san way ahay zle fok. Ka san zle, nə pəlay iken re.» Yesu a jan: «Gan nga anà təman uno ahay fok. 18Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: À alay a iken njavar a mba ata nà, kə juwaɗ zek anak nə tə alay anak awan, aday ka taa zla à man anak sa nak. Əna ka sak a ga məduwer nà, ki kan alay anà ɗo maza awan, i juwaɗ iken, i lagay iken ɗukwen ta man sa nak ahay sabay.» 19Ta ʼam a anaya bine siwaw nà, Yesu a ɗakan anan anà Simon Piyer cəveɗ anahan saa mac aday amac anahan i ka anan mazlaɓ a Mbərom ata awan. Aday Yesu a jan kutok: «Pəruho azar!» 20Piyer a mbəɗa zek, a ca iɗe, a canan ayak anà njavar a Yesu a inde, winen apan i pərahan atan ahay azar. Njavar ata ɗukwen nà, ləliwe ana Yesu awan. Njavar ata nà, à alay sə azar uko sə Pasəka nà, winen sə həjəkak ayak nga pa mbac a Yesu, aday sə cəce panan wa, a wa: «Saa ga apak ɗaf nə wayaw?» ata awan. 21Kutok, Piyer a cəce pə Yesu wa, a wa: «Aday ɗowan a anan kəmaw? Ma saa təra apan ite anaw?» 22Natiya, Yesu a mbəɗahan apan anà Piyer kutok, a wa: «Kà nak uno, winen â njahay uho tə sifa hus pə luvon uno saa may nà, ma anak apan anaw? Iken nà, hayak, pəruho azar.» 23ʼAm ata a ta ʼam təɗay à wulen su ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay inde nà, ta wa: «Yesu a ja nà, njavar ata i mac itəbay.» Aday abay Yesu kà jak anà Piyer matanan bay. A ja bine siwaw nà: «Kà nak uno â njahay uho tə sifa hus pə luvon uno saa may nà, ma anak apan anaw?» 24Ɗo sə side ləbara sa ʼam a anaya nà, njavar ata awan. Kə̀ vindek anan ləbara awan. Ma san zle, way anahan sə təker nà, ɗiɗem aya awan. 25Yesu kà gak mer su way ahay maza aya bayan a cara cara. Kak abay tə vinde anan kərtek tə kərtek fok à deftere ahay inde nà, a ga upo ɗukwen, zek ana daliyugo awan, i mba apan sə tavak anan deftere ataya bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\