Yuhana 3

1Ɗowan inde à wulen sə Farisa ahay inde, tə ngaman Nikodemus. Ɗowan ata nà, winen ɗo kərtek à wulen sə məceɗ sə Yahuda ahay inde. 2Nikodemus kutok, a nay ahay pə cakay ana Yesu sə luvon. A jan a wa: «Rabi, na san zle, iken nà, miter ana Mbərom sə slənay ahay, anga kula ɗowan kà gak masuwayan sə way kawa ananak ite nà, ibay. Kak si Mbərom winen tə ɗowan ata awan.» 3Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: Ɗo zənzen a nà, i mba apan sa zla à bahay a Mbərom inde bay, kak si i təra ɗo mə wahay a mə slala cew a aday.» 4Nikodemus a cəce panan kutok a wa: «Ɗo kà gak məduwer coy nà, i njaɗ ti wahay anan maza awan nà, kəkəmaw? Ɗowan ata i njaɗ sa ma à kutov ana may anahan maza awan, aday may anahan i wahay anan asa kələɗaw?» 5Yesu a jan: «Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: Kak ɗowan a mə wahay a miza tə aʼam bay, aday tə Apasay Cəncan awan bay cəna, ɗowan ata i mba apan sa zla à bahay ana Mbərom inde bay. 6Ɗo sə daliyugo ahay tinen apan ti wahay, əna tə wahay nə zek ɗəkɗek. Aday ɗo mə wahay a tə Apasay Cəncan ataya nà, tinen ɗo ana Apasay Cəncan aya awan. 7ʼAm a anan â gak masuwayan aɗəka bay. Kawa anuno sa jak, bəlaray tə wahay kwanay tə slala cew a aday. 8Maɗ a ɓal nà, à man anahan kawa sa gan may. Kə sləne zle, əna ka san sa jəka a nay awanaw bay. A zla nə ahaw ɗukwen, ka san man anahan a bay re. Ɗo mə wahay a tə Apasay Cəncan awan a ɗukwen a təra nà, matanan re.» 9Nikodemus a cəce maza awan pə Yesu, a wa: «I sa njaɗ zek ata nà, kəkəma kəlanaw?» 10Yesu a mbəɗahan apan: «Iken aɗəka nà, miter sə Yahuda ahay, əna ka san way ataya bay kələɗaw? 11Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: Manay mə təker nà, way ana manay sa san. Manay apan mi side ɗukwen way ana manay sə canan tə iɗe a manay. Əna hwiya kə təmihen side a manay bay. 12À alay a nə təkərek ikwen way sə daliyugo ahay nà, kə ɗəfen upo nga bay. Həna ni ɗakak ikwen anan way saa təra à mburom, ki i mben apan sa ɗaf nga pa ʼam uno ahay kəkəma kutok anaw? 13«Ɗowan saa zla kula à bagəbaga mburom nà, ibay. Si nen, Wan su Ɗo, sa nay ahay à mburom wa. 14Kawa ana Musa sə laway dədew sə rəslom ɗəzɗaz a pə dədom à kiɓe kwakwa ata nà, ɗo ahay ti laway nen, Wan su Ɗo, ɗukwen matanan re. 15Aday kuwaya kə̀ ɗəfak nga pa Wan su Ɗo nà, i njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. 16Mbərom nà, a pəlay anan daliyugo cəveɗabay. Anga nan awan, a varay anan wan anahan mənduwel a coy. Natiya kutok, kuwaya kə̀ təmahak sa ɗaf nga pa wan ata nà, i lize bay, əna i njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. 17Mbərom a slənay ahay wan anahan nà, sa nay saa gan sariya sa ban anan ɗo sə daliyugo ahay bay. Əna a nay sa tam anan ɗo sə daliyugo ahay aɗəka. 18«Kuwaya kə̀ təmahak sa ɗaf nga pa Wan a Mbərom nà, sariya inde saa ban anan sabay. Aday ɗowan a kə̀ təmahak sa ɗaf nga pa wan a Mbərom a mənduwel ata bay ite nà, winen kə̀ slahak à sariya inde coy aɗəka. 19Sariya ata aday nà, anga ʼam a anan: Jiyjay a nay ahay pə daliyugo, əna ɗo sə daliyugo ahay tə pəlay luvon zal jiyjay, anga tinen apan ti ga nà, mer su way lelibay aya awan. 20Kuwaya winen apan i ga mer su way lelibay aya cəna, ata winen apan i nan iɗe anà jiyjay. I gan may sa nay à jiyjay inde bay, anga winen a jəjaran anà jiyjay saa kay anan mer su way anahan ma ga a à luvon inde ata awan. 21Kuwaya, ɗowan a kà gak mer su way sə ɗiɗem nà, winen nà, i nay, i bar ì iɗe jiyjay inde, anga aday jiyjay â dəvan pi mer su way anahan lele aya ma ga pa ʼam a Mbərom.» 22Natiya kutok, Yesu a zla way anahan pə daliyugo sə Yahudiya tə njavar anahan ahay. Tə njahay pi zek à man ata awan, aday a gan baptisma anà ɗo ahay. 23Yuhana ite winen apan i gan baptisma anà ɗo ahay à wulen su doh sə Aynun, anga aʼam inde à man ata bayak awan. Aynun awan aday nà, dəren tə wulen su doh sə Salim bay. Ɗo ahay bayak a ta zla pə cakay anahan saa gay ahay baptisma. 24À alay ata nà, Yuhana ma ban a à dangay fan bay. 25Pa pac a inde, njavar ana Yuhana ahay tu ɗo kərtek à wulen sə Yahuda ahay tinen apan ti vaɗ uway pa ʼam sə cəncan sə way ahay pi zek tə cəncan si zek. 26Anga nan, ta zla pə cakay ana Yuhana. Ta jan, ta wa: «Miter, ɗowan a iken sə side apan, kə zlingen pa ʼam zlinder sə Urdon ata nà, həna winen ɗukwen, winen apan i gan baptisma anà ɗo ahay. Ɗo ahay ɗukwen tinen apan ti zla fok pə cakay anahan.» 27Yuhana a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗowan sa njaɗ awan mənjəna Mbərom a sə varan anan nà, ibay asanaw! 28Kwanay kə slənen anan ʼam uno coy. Na jak: Nen nà, Almasihu bay, əna Mbərom a slənay nen nà, aday nə̂ lahan pa ʼam ca. 29Uwar nà, anà ɗo sə gəɓa dalay a way anahan. Aday car ana ɗo sə gəɓa dalay ɗukwen, a tavay uho saa pak sləmay. Kə̀ slənek winen apan i nay coy nà, i taslay mivel ta ʼam anahan aya fok. Matanan, nen nə taslay mivel ɗukwen nà, na. 30Natiya awan nà, məduwen uno â kac, mbala anahan â zəga aɗəka.» 31«Ɗo sa nay ahay à mburom wa nà, winen pa nga su ɗo a kəzlek. Ɗo sə daliyugo ahay ɗukwen, tinen pə daliyugo. Ta ja nà, ʼam sə daliyugo ɗəkɗek. Ɗo sa nay à bagəbaga mburom wa ata nà, winen pa nga sə ɗo ahay fok. 32Way anahan sə canan tə way anahan sə sləne, a ga side ɗukwen pə way ataya awan. Əna ɗowan sə təma side anahan a nà, kwa kərtek ibay. 33Kuwaya kə̀ təmahak side anahan nà, a san zle, Mbərom winen ɗo sə ɗiɗek. 34Ɗo maslan a Mbərom cəna, winen apan i ja ɗukwen ʼam ana Mbərom, anga Mbərom a, winen apan i rah anan tə Apasay anahan. 35Bəbay Mbərom nà, a pəlay wan anahan cəveɗabay. Kə̀ varak anan gədan pa nga sə way ahay kəzlek. 36Kuwaya kə̀ ɗəfak nga pa wan a Mbərom nà, kə̀ njaɗak sifa sa ndav bay ata awan. Kuwaya kə̀ təmahak anan Wan a Mbərom bay ite nà, i njaɗ sifa kulibay, aday Mbərom i ga apan mivel sə coy.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\