Yuhana 4

1Farisa ahay tə sləne nà, Yesu winen apan i njaɗ njavar ahay aday winen a gan baptisma anà ɗo ahay a zalay Yuhana. 2Aday nà, Yesu a kà gak anan baptisma anà ɗowan kwa kərtek bay. Sa ga mer su way ata nà, njavar anahan aya awan. 3Yesu a sləne ʼam a tinen ata cəna, a mbəsak daliyugo sə Yahudiya, a ma pə dəɓa à Galile. 4Anga nan, si i takas ɗukwen tu kon sə Samariya. 5Natiya awan, a dəzle à wulen su doh a inde tə ngaman Sikar, bəse tə guvo ana Yakob a inde, a varan anan kwakwa anà wan anahan Yusufu. 6À man ata kutok, kurok ana Yakob inde. Natiya kutok, man i pec a ga nà, Yesu a njahay pa nga kurok, anga kà yak nga tə cəveɗ. 7- 8À alay ata awan ite nà, njavar anahan ahay, ta zlak à wulen su doh saa pəlay way sa pa. Aday uwar sə Samariya a inde a nay ahay pə kurok saa ngahak ayak aʼam. Yesu a cəce panan aʼam, a wa: «Vuro aʼam ite.» 9Həren aday nà, ʼam a zlan atan pi zek ana Yahuda ahay tə Samariya ahay bay. Anga nan, uwar ata awan a jan, a wa: «Iken nà, Yahuda ahay, nen ɗukwen Samariya ahay. Ki cəce puno aʼam sa sa kələɗaw?» 10Yesu a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Abay kâ san sumor ana Mbərom saa ga, aday kâ san ɗowan a sə cəce panak aʼam sa sa ata nà, iken ki cəce panan aʼam sə varan sifa anà ɗo ahay ata aɗəka.» 11Uwar ata a jan anà Yesu, a wa: «Mazar, na ca apak nə cafgal sə ngahay aʼam inde apak ibay! Kurok a anan ɗukwen sololo. Ki njaɗ aʼam sə varan sifa anà ɗo ahay ata nà, ta maw? 12Bije a manay Yakob sə varan umo kurok a anan ɗukwen, kà sak wa aʼam. Winen tə gwaslay anahan ahay fok, aday tə gənaw anahan aya təke, ta sak wa aʼam. Aday iken kə zalay Yakob tə məduwen kələɗaw?» 13Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kuwaya kà sak aʼam sə kurok a anan nà, jom i gan asa. 14Aya əna, ɗowan kà sak a sa aʼam mbala uno saa varan ata nà, jom i gan kula sabay, anga aʼam ata i təra kawa zəlaka à winen inde, i varan sifa sa ndav bay ata awan.» 15Uwar ata a jan, a wa: «Vuro aʼam ata awan, aday jom û go sabay, nâ sa may ahay sə ngahak ayak aʼam pə kurok wa kula sabay re biɗaw?» 16Yesu a jan apan, a wa: «Zla, ngaman ahay anà mbaz anak, hayak ikwen ahay à man a anan aday.» 17Uwar ata a ja kutok, a wa: «Mbaz uno ibay!» Yesu a jan, a wa: «Ka jak ɗiɗem awan, kak ka wa mbaz anak ibay nà, na! 18Anga ka zlak à mbaz həna saray ɗara, aday ɗowan a həna kwanay maya ata ɗukwen, winen mbaz sə pəzugoy anak a bay re.» 19Uwar ata a mbəɗahan anà dungo kutok, a wa: «Miter, nə sənak iken nə ɗo majaʼam ana Mbərom. 20Bije a manay ahay ɗukwen tə hərak anan nga anà Mbərom pə ɓəzlom a manay a anan, əna kwanay Yahuda ahay nà, ki wen, man sə həran nga anà Mbərom kərtek nà, si à Urəsalima.» 21Yesu a jan, a wa: «Uwar, təma ʼam a nen sa jak həna ata awan: Alay awan i sla azanan, ki həren anan nga anà Bəbay Mbərom nà, à ɓəzlom a anan ɗəkɗek sabay, kwa à Urəsalima taayak sabay re. 22Kwanay Samariya ahay aday nà, kə sənen ɗowan a kwanay sə həran nga ata bay. Əna manay Yahuda ahay nà, ma san ɗowan a manay sə həran nga ata zle, anga Mbərom a tam anan ɗo ahay nà, tə alay a manay Yahuda ahay. 23Aday, alay a i nay ahay mba, kà slak coy aɗəka, Apasay Cəncan a, sa kay anan ɗiɗem ana Mbərom ata, i sənan anan zek anà ɗo ahay. Natiya awan, ɗo sa ɗaf nga pə Mbərom tə ɗiɗem ataya ti san sə həran nga pa man pa man ahay fok. Anga a nan anà Mbərom awan nà, ɗo sə həran nga matanan ataya awan. 24Mbərom nà, apasay sə varan sifa anà ɗo ahay. Ɗo ahay ti həran nga nà, tə ɗiɗem a aday tə məgala sə Apasay Cəncan a re.» 25Uwar ata a mbəɗahan apan, a wa: «Na san zle, Almasihu i i nay ahay. Kà nak coy nà, i ɗakak uko anan way ahay fok.» 26Natiya, Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Nen a sa jak ʼam ata nà, winen awan!» 27Njavar a Yesu ataya ta may ahay kutok. Tə canan anà Yesu winen apan i ja ʼam tu ɗo uwar a nà, a gan atan masuwayan. Aday ɗowan kwa kərtek kə̀ cəcihek pə uwar ata wa sa jəka: «Kə pəlay panan maw?» nà, ibay. Kabay, ɗowan sa jan anà Yesu: «Ki jen ʼam angamaw?» ɗukwen, ibay re. 28Uwar ata a dazlan nà, a mbəsak anan kəlawa anahan pə kurok, a nay agay, a jan anà ɗo ahay, a wa: 29«Hayak ikwen ahay aday, cen pə ɗowan inde, u jo həna way uno ahay sa ga ataya fok. Hinahibay nà, i ga nə winen Almasihu dəge?» 30Ɗo ahay ta nay ahay à wulen su doh wa kutok, ta zla pə cakay ana Yesu. 31À alay ata kutok, njavar a Yesu ahay ta jan, ta wa: «Miter, suwan pa way mənjœk aday.» 32Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Way sa pa uno inde, kə sənen bay.» 33Njavar anahan ahay tə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «Ɗowan kə̀ varak anan ahay way sa pa dəge?» 34Yesu a jan atan kutok: «Way sa pa uno awan nà, aɗəfan apan anà ɗo sə slənay ahay nen, aday sa ga mer su way anahan sə mbuko à alay inde ata awan. 35ʼAm ana kwanay inde ka ti jen nà: “A mbəsak həna kiya fuɗo, way ahay ti saa nah, aday saa car.” Aya əna nen ni jak ikwen, cen pə guvo ahay lele. Ndaw kə̀ nahak, kà slak sa car coy. 36Ɗo sa car ndaw à guvo su ɗo nà, i halan nga anà ndaw ana bahay sə guvo, aday i njaɗ magwagway anahan pə ɗowan ata wa. Ndaw ata nà, kawa sa ja, ɗo sa njaɗ sifa sa ndav bay ataya awan. Anga aday ɗo sa casl pi zek tu ɗo sa car tə̂ taslay mivel cew maya awan. 37ʼAm sə jike inde asa, a ja nà: “Ɗo sa casl winen cara, ɗo sə halan nga ɗukwen, winen cara.” Winen ata nà, ʼam ɗiɗem awan. 38Na slan kwanay nà, saa cəray à man aday kwanay kə cislen bay ata wa. Ɗo maza aya sa casl, kwanay ɗukwen kə njiɗen anan magwagway ti mer su way a tinen.» 39Ɗo sə Samariya ahay à Sikar bayak a tə təmahak sa ɗaf nga pə Yesu anga side ana uwar ata sa jan atan: «U jo anan way uno ahay sa ga ataya fok.» 40Ta nay ahay pə cakay ana Yesu nà, ta jan â njahay tə tinen mba. Yesu a njahay àga tinen kutok luvon ahay cew. 41Ɗo ahay bayak a tə ɗəfak nga pə Yesu asa, anga tə slənek ʼam anahan. 42Anga nan, ta jan anà uwar ata awan: «Həna nà, mə ɗəfak nga pə Yesu nà, anga ʼam anak sa jan umo ata bay. Cərkəke ma ɗaf apan nga, mə təma nà, anga manay awan mə slənek ʼam anahan aya awan. Ma san zle, winen nà, ɗo sa tam anan ɗo ahay acəkan.» 43Pə dəɓa à luvon cew ata wa nà, Yesu a mbəsak atan, a zla way anahan à Galile. 44Yesu a kà jak, a wa: «Ɗo ahay ta gan nga anà ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom kwa ta sə wura fok. Əna ù kon anahan a nà, ɗowan a gan nga anà ʼam anahan ahay itəbay.» 45Tə dəzle pə daliyugo sə Galile awan nà, ɗo sa man ataya tə təma anan lele, anga tinen ta zlak à azar uko sə Pasəka à Urəsalima, aday tə canak anan ahay à mer su way anahan sa ga ata awan. 46Natiya, Yesu a ma way anahan à Kana pə daliyugo sə Galile, à man anahan sə mbəɗa anan aʼam mahay awan ata awan. Ɗowan a inde, winen məduwen a à man ata awan, winen ɗo si mer su way ana bahay sə daliyugo ata awan. Wan ana ɗowan ata winen ɗəvac awan, aday mə nahay a à wulen su doh sə Kafarnahum. 47Ɗowan ata a sləne sa jəka Yesu winen pə daliyugo sə Yahudiya sabay, winen à Galile nà, a zla pə cakay anahan, a jan: «Zlumo à Kafarnahum, aday ki saa mbəro anan wan uno inde mə nahay a, winen ɗəvac awan, i mac coy.» 48Yesu a jan, a wa: «Ki ɗəfen upo nga fan bay, si ki cinen anan anà masuwayan ahay aday ɗaw?» 49Ɗowan ata a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Hayak àga nen aday. Wan uno ata i saa mac.» 50Yesu a wa: «Zla agay, wan anak kə̀ mbərak!» Winen a ɗaf nga pa ʼam ana Yesu ata awan, a zla way anahan agay kutok. 51Winen pə cəveɗ sa zla agay mba, ɗo anahan ahay ta nay agay wa, ta jan: «Wan anak nə kə̀ mbərak coy!» 52Ɗowan ata a cəce patan wa: «A njaɗ sa man uda awan nà, siwaw?» Tə mbəɗahan apan: «Avaɗ a sə ipec, tə njamde kərtek, nga sə ɓərazl a ndalay panan nà, na.» 53Bəbay a wan ata, a may anan ahay à nga inde ʼam à Yesu sa jəka: «Wan anak kə̀ mbərak» ata nà, kəslsla alay ata acəkan. Ta ɗaf nga pə Yesu tu ɗo su doh anahan ahay fok. 54Masuwayan a Yesu sa ga ata nà, winen mə slala cew a sə təra à Galile. A təra pə dəɓa anahan sa may ahay à Yahudiya wa ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\