Yuhana 5

1Pə dəɓa anahan a wa mənjœk nà, Yahuda ahay ta zla saa zar uko à Urəsalima. Yesu ɗukwen a zla ite. 2À man ata nà, məsudoh a inde tə ngaman Məsudoh sə Təman ahay. Dəlov a inde ma la awan, aday ta ga apan galak ahay ɗara tew. Aʼam ata nà, tə ngaman Baytizata ta ʼam sə Yahuda ahay nà, na. 3Ɗo sə ɗəvac ahay cara cara bayak a mə nahay aya ù vo sə galak ataya awan: hurof ahay, vədal ahay, pi zek tə ɗo sə jəje ahay. [Tinen apan ti ba, hinahibay aʼam i ɓal, 4anga pac a hinen ahay nà, maslay a Mbərom a dazay ahay à aʼam ata inde, i ɓal anan. Aʼam ata kə̀ ɓəlak nà, ɗowan a sa lah uda pa ʼam ata cəna, winen kə̀ mbərak à ɗəvac anahan wa, kwa â ga nə ɗəvac wura wura fok.] 5Ɗowan a inde ɗəvac awan à man ata, kà gak à ɗəvac inde ava kwa kuro maakan nga anahan a jəmaakan. 6Yesu a canan cəna, a san zle, ɗəvac kə̀ njahak apan. Anga nan, a cəce panan: «A nak sa mbar à ɗəvac anak wa ɗaw?» 7Ɗowan ata a mbəɗahan apan, a wa: «Wan ada, ɗowan uno inde saa zla nen à aʼam inde, ibay. Aʼam kə̀ ɓəlak dəp nà, kwa nə̂ rəzlen à nga wa kəma kəma ɗukwen, ɗo maza awan i luho uda awan.» 8Yesu a jan asa: «Slabak, gəɓa lala anak, zla way anak kutok.» 9Ɗowan ata a mbar ca, a gəɓa lala anahan, a zla təpa təpa. Cəkəbay, pac ata nà, luvon sa man uda awan. 10Anga nan, bahay sə Yahuda ahay ta jan anà ɗowan ata awan: «Biten nà, luvon sa man uda awan. Cəveɗ anak inde sə tavak lala anak pa nga ibay.» 11Winen ite a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗowan a sa mbar nen ata u jo nà, gəɓa lala anak, zla way anak.» 12Ɗowan ataya tə cəce panan, ta wa: «Ɗowan a sa jak: “Gəɓa lala anak, zla” ata nà, wayaw?» 13Ɗowan ata ɗukwen a san sa mbar anan nə wayaw bay. Bina Yesu a ɗukwen kà zlak way anahan à man ata wa səmaɗ bəse, anga ɗo ahay bayak a à man ata awan. 14Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a tan ayak à nga anà ɗowan ata awan ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. A jan, a wa: «Həna nà, kə̀ mbərak. Kâ saa ga ines sabay, anga way sə zalay winen ata â sa nay ahay apak sabay.» 15Ɗowan ata a zla sa jan anà bahay sə Yahuda ahay nà, sa mbar anan nə Yesu. 16Natiya kutok, bahay sə Yahuda ataya tə dazlan sə jugwar ʼam pə Yesu wa asa, anga a mbar anan ɗo pə luvon sa man uda awan. 17Əna Yesu a ɗakan atan anan lele, a wa: «Bəbay uno nà, winen apan i ga mer su way nə pac pac. Nen ɗukwen si ni ga mer su way kətana awan.» 18Anga ʼam anahan ataya awan, Yahuda ataya tə zəga anan sa nan iɗe hus pa sə pəlay sa vaɗ anan à məke aɗəka. Anga sa jəka, winen a ga mer su way pə luvon sa man uda ata ɗəkɗek sabay, əna a wa Mbərom nə bəbay anahan. Matanan, a lavay anan nga anahan tə Mbərom. 19Yesu a jan atan asa, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Nen, wan a Mbərom nà, ni mba apan sa ga way ta nga uno itəbay. Ni ga nà, way mbala ana Bəbay uno sa ga, way aday nə canak anan ata awan. Kawa ana Bəbay uno sa ga jiga awan, nen ni ga winen a re, 20anga aday nà, Bəbay uno a pəlay nen, a ɗuko anan way anahan sa ga ahay fok. I ɗuko pə way sə zalay həna anaya awan mba. Nen wan nà, ni ga atan. Way ataya cəna, ti gak ikwen masuwayan. 21«Natiya, kawa ana Bəbay uno sə slabak anan ɗo ma mac aya awan, aday a varan atan sifa ata nà, nen wan anahan ɗukwen ni varan sifa anà ɗo kawa su no anà nen matanan re. 22«Aday asa, Bəbay uno nà, kə̀ pəlak sa gan sariya anà ɗowan kwa kərtek bay, əna a mbəsak anan sariya fok à alay uno inde nen wan anahan. 23Anga aday ɗo ahay tə̂ həro nga anà nen wan anahan, kawa sə həran nga anà Bəbay uno sə slənay nen ata awan. Kak ɗowan a a həro nga anà nen wan anahan bay nà, a həran nga anà Bəbay uno bay re. 24«Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya ɗowan a kə̀ slənek ʼam uno aday kə̀ ɗəfak nga pu ɗo sə slənay ahay nen nà, winen kə̀ njaɗak sifa sa ndav bay ata awan, sariya i ban anan itəbay. Kawa sa ja bine siwaw nà, kə̀ takasak ahay à amac wa, kà zlak à sifa inde. 25«Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Alay a i slay ahay, kà slak aɗəka coy, ɗo ma mac aya ti sləne dungo uno, nen Wan a Mbərom, aday ɗo sə sləne ahay fok ti njahay uho tə sifa awan. 26Kawa ana Bəbay uno sa mba apan sə njahay anan ɗo ahay uho ata nà, nen wan anahan ɗukwen a vuro gədan sə njahay anan ɗo ahay uho re. 27A vuro gədan a nà, aday nâ gan sariya anà ɗo ahay, anga nen Wan su Ɗo. 28«ʼAm a anan â gak ikwen masuwayan bay. Alay a awan kà slak anga ɗo ma mac aya aday tə sləne dungo uno, 29aday ti slabakay ahay à məke a tinen ahay wa. Ɗo sa taa ga way lele aya awan, ti may uho saa njaɗ sifa. Aday ɗo sa taa ga nə way sə cəɓan anà Mbərom ite, ti may uho nà, sariya i ban atan. 30Na ga sariya nà, kawa ana Mbərom a su jo. Ni mba apan sa ga awan ta nga uno bay. Sariya uno sa ga nà, winen lele, anga nen na ga way sa nga uno bay. Na ga nà, way mbala ana ɗo sə slənay ahay nen ata awan, aday kawa sa nan.» 31Yesu a ja asa, a wa: «Abay kak na gan side anà nga uno nà, ata side uno kà zlak tə ɗiɗem a bay asanaw. 32Əna ɗowan a inde, winen a ga side anga nen, aday na san zle side anahan nà, tə ɗiɗem awan. 33Kwanay awan, kə slənen ɗo pə cakay ana Yuhana, kà jak ikwen side anahan, aday side anahan nà, ɗiɗem awan. 34Abay nə pəlay side su ɗo zənzen a bay. Əna na ja pə Yuhana ata nà, aday kə̂ təmen à amac wa. 35Anga Yuhana kə̀ tərak nà, kawa lalam ma han uko awan. Winen apan i dav. Jiyjay anahan ata kà zlak ikwen à nga, əna à alay a inde mənjœk coy. 36«Aya əna, ʼam sə side uno inde sə zalay side mbala ana Yuhana. ʼAm sə side ata nà, mer su way a Bəbay uno su jo: “Ga anan!” ata awan. Ni ga mer su way a anan ata nà, anga saa side, nen na nay ahay nə pə cakay ana Bəbay uno wa. 37«Abay Bəbay uno ɗo sə slənay ahay nen ata ɗukwen, winen apan i ga upo side a re. Kwanay kula kə slənen anan dungo anahan itəbay, aday kula kə cinen anan bay re. 38Kula kə bənen ʼam anahan à mivel a kwanay inde bay, anga kə ɗəfen nga pi nen, ɗo anahan sə slənay ahay à wulen a kwanay ata bay. 39«Kwanay apan ki jingen Deftere a Mbərom, anga a ga pikwen nà, ki njiɗen wa sifa sa ndav bay ata awan. Aday cəkəbay Deftere ata ɗukwen a təker nà, ʼam sə side sa ga pi nen a re. 40Əna, a nak ikwen sa nay ahay pə cakay uno aday kə̂ njiɗen sifa ɗiɗem ata bay re. 41«Nə pəlay sa njaɗ mazlaɓ pə ɗo ahay wa bay. 42Əna na san kwanay aya zle. Kwanay kə pəlen Mbərom bay. 43Na nay ahay nà, à sləmay ana Bəbay uno inde. Aday, cen apan. Kə ngəmen sə təma nen bay re. Aday, kak ɗowan a maza â nay ahay ta ʼam sa nga anahan həna nà, ki təmihen anan, winen aɗəka nà, tə alay cuwcew awan. 44Kwanay kə pəlen ayaw mbala ana Mbərom bay, əna kuwaya a pəlay nà, ayaw sə ɗo ahay. Aday ki mben apan sa ɗaf upo nga nà, kəkəma asanaw? 45«Kâ sa jilen sa jəka nen ni zlah pikwen pə cakay ana bəbay uno Mbərom bay. Əna Musa, ɗo a kwanay sa ɗaf apan nga ata awan, winen saa zlah pikwen. 46Aday abay kə ɗəfen ahay nga pa ʼam ana Musa ahay aday nà, ki ɗəfen nga həna pa ʼam uno ahay re. Anga Musa aday ɗukwen a vindey ahay nà, anga nen awan. 47Natiya, kak kə ɗəfen nga pə way mbala anahan mə vinde aya bay nà, ki i mben apan sa ɗaf nga pa ʼam uno bay re.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\