Yuhana 6

1Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a takas bəlay sə Galile a inde, a zla pa day uho. Tə ngaman anà bəlay ata nà, Tiberiyas re. 2Ɗo ahay tə pərahan azar bayak awan, anga tə canak anan anà mer su way anahan ma ga masuwayan aya awan, a mbar anan ɗo sə ɗəvac ahay. 3Yesu a ján way anahan à ɓəzlom tə njavar anahan ahay, tə njahay à man ata awan. 4Azar uko sə Pasəka ɗukwen i sla bəse. 5Yesu a cakaf nga bine maw nà, a canan anà ɗo ahay bayak a tinen apan ti nay pə cakay anahan. Anga nan kutok, a jan anà Filip: «Ɗi njaɗ sə sukumay ahay way sa pa sə varan anà ɗo ahay a anan fok awanaw?» 6A cəce ata nà, aday â san way mbala a Filip saa mbəɗahan apan ata awan. Bina, Yesu a nà, a san way anahan saa ga zle. 7Filip a mbəɗahan apan, a wa: «Kak aday a nak uko sa jəka ɗi varan way sa pa anà man su ɗo a anan nà, kwa dala sə dinar səkat cew ɗukwen i sla awan bay asanaw!» 8Mərak ana Simon Piyer a inde, tə ngaman Andəre, winen njavar ana Yesu a re. A jan, a wa: 9«Wan inde həna à man a anan, tapa sə pen ahay inde apan ɗara. Kəlef ahay ɗukwen inde apan cew! Aka aday i sla ma, anga man su ɗo a anan anaw?» 10Yesu a jan atan kutok, a wa: «Jen anan ù ɗo a anaya fok tə̂ njahay a məndak.» Gujeɗ inde məngəɗez a à man ata awan. Ɗo ahay tə njahay apan kutok. Ɗo ahay à man ata ɗukwen, tinen mə baslay a nà, mungol a ɗəkɗek aday nà, ta ga mbulo ɗara. 11Yesu a gəɓa anan tapa sə pen a ɗara ataya awan, a ngəran ayak anà Mbərom aday a gəzlan anan anà ɗo ahay. A ga anan tə kəlef ɗukwen matanan. Kuwaya kə̀ njaɗak kawa sa nan. 12Tinen ata fok, ta rah nà, Yesu a jan anà njavar anahan ahay: «Hilen anan nga anà tapa sə pen mə mbəsak ata awan, anga aday â sa nes bay.» 13Tə halan nga anà mə mbəsak ata nà, a ga cəkarak kuro nga anahan a cew. 14Ɗo ahay sə canan anà masuwayan ana Yesu a sa ga ata nà, ta wa: «Tə ɗiɗem awan, ɗowan a anan nà, i ga nà, winen ɗo majaʼam a Mbərom saa nay ahay pə daliyugo azanan ata awan.» 15Yesu a san zle, ɗo ahay ti nay ahay saa ban anan aday ti i ɗaf anan bahay awan sə məgala. Anga nan, a zla way anahan səmaɗ à ɓəzlom maza awan. 16Natiya awan, suko a a ga cəna, njavar ana Yesu ahay tə dazay pa ʼam sə aʼam sə bəlay. 17Ta ján à kwalalan inde sa zla à Kafarnahum. À alay ata ɗukwen, iɗe kə̀ bənak lele coy, aya əna Yesu winen inde tə tinen ibay hwiya. 18Aʼam a ɓal tə məgalak awan, anga maɗ winen apan i ɓal bayak awan. 19Kwalalan a haw pa nga sə aʼam i ga kilomiter ɗara kabay mbərka nà, tə canan anà Yesu, winen apan i nay ahay tə saray pa nga sə aʼam, aday winen bəse tə tinen coy. Tinen ite tə jəjar pi zek. 20Coy Yesu a jan atan, a wa: «Nen awan! Kə̂ jəjiren bay.» 21Natiya kutok, a nan atan sə gəɓa anan à kwalalan inde, aday kwayanʼa kwalalan ata kə̀ dəzlek pə yugo à man a tinen sa gan may ata coy. 22Sidew a nà, ɗo sə njahay pa day sə bəlay hinen ataya tə pəlay anan Yesu. Anga ta san zle, avaɗ awan nà, kwalalan inde nə kərtektəkke. Aday ta san zle re, Yesu nà, kə̀ jənak à kwalalan mbala ana njavar anahan ahay sə gəɓa ata bay. Ta zla nà, mənjəna winen. 23Əna kwalalan azar aya inde ta nay ahay à Tiberiyas wa. Tə dəzley ahay nà, ɗinger pa man ana Yesu sə varan tapa sə pen anà ɗo ahay ta sə ngəran anà Mbərom ata awan. 24Ɗo ahay ta ca iɗe cəna, Yesu winen ibay, aday njavar anahan ahay ɗukwen tinen ibay. Natiya tə gəɓa kwalalan ahay sa zla a Kafarnahum saa pəlay Yesu. 25Ta njaɗ anan winen pa day uho, tə cəce panan, ta wa: «Miter, ka nay ahay à man a anan nə siwaw?» 26Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kə pəlen nen nə, anga ki pen way həniniye, aday kə rihen re ata awan. Bina, masuwayan uno sa gak ikwen ata nà, kə sənen bay. 27Kə̂ mbəɗəken sa ga mer su way sa njaɗ way sa pa sa nes ata aɗəka bay. Suwan aɗəka, gen nà, mer su way sa njaɗ way sa pa sə njahay pa sə viyviya ata awan. Way sa pa ata nà, a var sifa sa ndav bay ata awan. Saa varak ikwen anan nà, nen Wan su Ɗo. Anga Bəbay uno awan, kə̀ təmahak sa ɗaf anan upo mazlaɓ anahan pə iɗe sə ɗo ahay.» 28Ɗo ahay tə cəce panan asa, ta wa: «Mi njaɗ sa ga ma, kawa ana Mbərom sə pəlay anaw?» 29Yesu a jan atan, a wa: «Mer su way ana Mbərom sə pəlay nà, ɗəfen nga pi nen, nen ɗo anahan mə slənay ata awan.» 30Tə cəce panan re, ta wa: «Mi ɗaf apak nga ata nà, ki gan umo nə masuwayan a wuraw? Ki ga nə maw? 31Bije a manay ahay ta pak manu à kiɓe. Kawa ana Deftere sa ja apan ata: “A varan atan way sa pa à kiɓe. Way sa pa ata ɗukwen a dazay ahay à mburom wa.”» 32Yesu a mbəɗahan atan apan maza re, a wa: «Ki wen, sə varak ikwen way sa pa sə dazay ahay à mburom wa nà, Musa. Əna matanan bay. Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Sə varak ikwen way sa pa guzgwez awan, aday sa nay ahay a mburom wa nà, Bəbay uno awan. 33Way sa pa a Mbərom saa varak ikwen ata nà, nen, ɗo sə dazay ahay pə kərngay à mburom wa ata awan. Aday saa varan sifa anà ɗo ahay pə daliyugo ɗukwen, nen awan.» 34Ta jan asa, ta wa: «Wan ada, varan umo way sa pa ata pac pac hwiya biɗaw?» 35Yesu a jan atan, a wa: «Ɗaf sa var sifa nà, nen awan. Ɗowan a kà nak pə cakay uno nà, may i han apan kula sabay. Aday ɗowan a kə̀ ɗəfak nga pi nen ɗukwen, jom i gan kula sabay. 36Aya əna na jak ikwen: Kə cinen uno, əna kə ɗəfen upo nga bay hwiya. 37Bəbay uno kə̀ varak uno anan kuwaya fok cəna, i nay ahay pə cakay uno awan. Aday kuwaya kà nak ahay pə cakay uno cəna, ni lar a bay. 38Anga na nay ahay à mburom wa nà, sa naa ga way su no anà nen bay, əna sa naa ga way sa nan anà ɗo sə slənay ahay nen. 39Aday way ana ɗo sə slənay ahay nen ata sa nan nà, həna: Nâ saa lize anan ɗo winen sə vuro ataya kwa kərtek bay, əna pa pac sa ndav anan daliyugo nà, nə̂ slabakay atan ahay à məke wa uho. 40Natiya awan, kuwaya kə̀ canak uno anà nen Wan ana Mbərom, aday kə̀ ɗəfak upo nga nà, ɗowan ata i njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. Aday nen ni slabakay anan ahay à məke wa pa pac sa ndav anan daliyugo. Sa nan à Bəbay uno nà, way ata awan.» 41Anga nan kutok, Yahuda ahay tə dazlan sə gəɗan azar ana Yesu, anga a wa: «Nen nà, way sa pa sə dazay ahay à mburom wa ata awan.» 42Ta wa: «Na wa, winen nə Yesu ba? Wan ana Yusufu biɗaw? Ɗa san atə bəbay anahan tə may anahan a təke biɗaw? Aka aday, i jəka winen a dazay ahay à mburom wa nà, kəkəmaw?» 43Yesu a jan atan, a wa: «Mbəsiken sa gaɗ azar à wulen ana kwanay ahay. 44Ɗowan saa njaɗ sa nay ahay pə cakay uno nà, ibay, si kak Bəbay uno a sə slənay ahay nen ata kə̀ jərahak apan sa nay anan aday. Kuwaya ɗowan a kə̀ njaɗak sa nay ahay pə cakay uno nà, nen ni slabakay anan ahay à məke wa pa pac sa ndav anan daliyugo. 45Ɗo majaʼam ana Mbərom ahay tə vindek, ta wa: “Tinen a kəzlek, Mbərom i ɗakan atan anan way.” Ɗowan a kə̀ slənek ʼam ana Bəbay uno, aday kə̀ təmahak atətak way anahan nà, i nay ahay pə cakay uno. 46Kula ɗowan kə̀ canak anan anà Mbərom bay, si nen, ɗo sa nay ahay pə cakay ana Mbərom a wa, nen kərtek nə, nə canak anan à Bəbay acəkan. 47«Natiya awan, nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗowan a kə̀ ɗəfak upo nga nà, kə̀ njaɗak sifa sa ndav bay ata awan. 48Way sa pa sa var sifa ata nà, nen awan. 49Bije a kwanay ahay ta pak manu à saf inde. Kə̀ varak atan sifa bay. Anga nan, fok a tinen a tə məcak à saf inde. 50Yo, ɗo sa pa tapa sə pen sə dazay ahay à mburom wa ata nà, â ga nə kuwaya i mac itəbay. 51Nen nà, way sa pa sa nay ahay à mburom wa ata awan, way sa pa sa var sifa. Ɗowan a kà pak way sa pa ata nà, i mac kula itəbay. Way sa pa ata nà, zek uno awan. Ni var anan anga aday ɗo ahay tâ njaɗ sifa.» 52ʼAm a anaya awan a gəɓan atan ahay agaɗ azar sa ga mivel anà Yahuda ataya asa, ta wa: «I varak uko zek anahan aday ɗi pa nà, kəkəmaw?» 53Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Nen Wan su Ɗo nà, kak ki pen zek uno bay, aday ki sen mez uno bay nà, sifa i ga inde à kwanay ibay. 54Əna ɗowan a kà pak zek uno aday kà sak mez uno re cəna, ɗowan ata kə̀ njaɗak sifa sa ndav bay ata awan, aday ni slabakay anan ahay à məke wa pa pac ana daliyugo saa ndav. 55Anga zek uno bine siwaw nà, way sa pa guzgwez awan, aday mez uno ɗukwen way sa sa guzgwez a re. 56Kuwaya kà pak zek uno, kà sak mez uno nà, winen kə̀ japak ti nen; nen nə japak tə winen re. 57Bəbay uno, ɗo sa var sifa nà, sə slənay ahay nen nà, winen awan. Nen nə njahay uho nà, anga winen. Matanan, kuwaya kà pak zek uno nà, i njahay uho anga nen cite re. 58«Natiya, way sa pa sə dazay ahay à mburom wa nà, zek uno kutok. Bije a kwanay ahay nà, ta pak manu sə dazay à mburom wa à saf inde. Aday pə dəɓa anahan a wa ɗukwen, tə məcak fok re. Aya əna, kuwaya ɗowan a kà pak way sa pa mbala uno saa var ata nà, i mac kula itəbay.» 59À alay ata nà, Yesu winen apan i wazay ù doh sə wazay ana Yahuda ahay à wulen su doh sə Kafarnahum, a saa ja ʼam a anaya nà, na. 60Ɗo ahay bayan a à wulen sə njavar ana Yesu ahay tə sləne ʼam ataya cəna, ta wa: «ʼAm anaya ma da ʼam aya awan. Waya sa mba apan sə təma kətanan anaw?» 61Yesu a san zle tinen apan ti gəɗan azar pa ʼam ataya awan. Anga nan, a jan atan, a wa: «ʼAm uno kə̀ mbəɗahak ikwen anan ajalay nga a kwanay ɗaw? 62Aday, azanan kə cinen anan anà nen, Wan su Ɗo, nen apan ni ján à man sə njahay uno kwakwa ata awan. Ata aday, ki i jen kəkəma asanaw? 63Sa var sifa nà, Apasay a Mbərom. Zek su ɗo zənzen a nà, a mba apan itəbay. ʼAm a nen sa jak ikwen ataya nà, sə zəɓay ahay Apasay tə sifa nà, tinen aya kutok. 64Əna, ɗowan aya inde à wulen ana kwanay nà, ta ɗaf upo nga itəbay.» Anga kurre a ata ɗukwen Yesu a san ɗo saa ɗaf apan nga tə ɗiɗem a bay ataya zle, aday a san ɗowan a saa ga apan ɗaf ata zle re. 65Yesu a zəga anan asa, a wa: «Anga nan, na jak ikwen, na wa: “Ɗowan saa njaɗ sa nay pə cakay uno nà, ibay, si kak Bəbay uno a sə slənay nen ata kə̀ jərahak apan sa nay anan pə cakay uno awan.”» 66A bənay ahay kwa pə alay ata wa nà, njavar a Yesu ahay bayak a ta zla way a tinen, ta ngam sə pərahan azar sabay. 67Kutok, Yesu a jan anà ɗo maslan a kuro nga cew ataya awan: «Kwanay ɗukwen, a nak ikwen sa zla way a kwanay re ɗaw?» 68Simon Piyer a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Miter, mi zla nà, pə cakay ana wayaw? ʼAm anak nà, ʼam sa var sifa sa ndav bay, pə cakay ana Mbərom. 69Aday manay ma ɗaf apan nga, ma san zle, iken nà, ɗo cəncan a sa nay pə cakay ana Mbərom wa.» 70Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen a sə walay kwanay, kwanay a kuro nga anahan a cew. Aday cəkəbay ɗowan a kwanay a kərtek a nà, winen bahay sə setene awan.» 71A ja ʼam ata nà, pa wan ana Simon Iskariyot, sə ngaman Yudas ata awan. Anga kwa â ga nà, Yudas kə̀ tərak ɗo kərtek à wulen sə njavar ahay kuro nga cew ataya wa ɗukwen, saa ga ɗaf pə Yesu nà, winen awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\