Yuhana 7

1Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a bar pə daliyugo sə Galile fok. A nan abay sa zla pə daliyugo sə Yahudiya bay, anga a nan anà bahay sə Yahuda ahay sa vaɗ anan. 2Aya əna, azar uko sə jawjawa ahay winen bəse nà, 3mərak ana Yesu ahay ta jan, ta wa: «Mbəsak man a anan, zla way anak pə daliyugo sə Yahudiya. Aday ata njavar anak ahay tə̂ canan anà mer su way anak ahay. 4Ɗowan a, a nan ɗo ahay tâ san anan nà, a ɗer zek sa ga mer su way itəbay. Ki ga mer su way a anaya asənə, ga atan pə iɗe sə ɗo ahay fok.» 5Kwa mərak aya ɗukwen tə ɗəfak apan nga bay. 6Yesu a jan atan: «Kə̀ dəzlek pə alay uno təɗe ata fan bay. Pə kwanay nà, alay wura wura cəna təɗe, əna kətanan bay. 7Ɗo sə daliyugo ahay ti mba apan sa nak ikwen iɗe itəbay. Nen a nà, ɗo sə daliyugo ahay ti no iɗe anga nen apan ni kay anan mer su way a tinen ma ga aya nà, tinen lelibay. 8Kwanay nà, zlen à man sə azar uko ata awan. Əna nen ni zla bay, anga alay uno kə̀ dəzlek fan bay.» 9A jan atan ʼam ata cəna, winen a a njahay à Galile. 10Pə dəɓa ana mərak a Yesu ahay fok sa zla à azar uko nà, Yesu a ɗukwen a zla cite. Əna kà kak anan zek anà ɗo ahay bay. 11Bahay sə Yahuda ahay tə pəlay anan à wulen sə ɗo ahay wa à man sə azar uko ata awan, tə cəce: «Winen ahaw?» 12Ɗo ahay tə səsœk a səsœk à wulen a tinen ahay inde. Ɗo a azar aya ta wa: «Winen ɗo lele awan.» Ɗo a azar aya ɗukwen ta wa: «Aʼay, winen apan i lize anan ɗo ahay aɗəka.» 13Əna ɗowan sa ja ʼam ataya tə njezlnjezlezl a ɗukwen ibay, anga tə jəjaran anà bahay sə Yahuda ahay. 14Natiya awan, luvon sə azar uko ahay ta zla panan əngal nà, Yesu a zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, a dazlan sə tətakan anan way anà ɗo ahay. 15A gan masuwayan ana bahay sə Yahuda ahay. Anga nan tə cəce, ta wa: «Ɗowan a anan kə̀ jingek bay kutok nà, a njaɗ mərike kawa həna anan nə kəkəmaw?» 16Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Way nen sa ta jak ikwen ata nà, a nay ahay ì nen a wa bay, əna a nay ahay nà, ù ɗo sə slənay ahay nen ata wa. 17Kuwaya, kak ɗowan a kə̀ təmahak sa ga mer su way kawa sa nan anà Mbərom cəna, i san sə gəzla way ahay pi zek wa. Matanan, kak na ja ʼam ana Mbərom, kabay na ja ʼam sa nga uno, aday tə məgala uno nà, i san kutok. 18Kuwaya, kak a ja nà, ʼam sa nga anahan, i pəlan mazlaɓ anà nga anahan. Əna kuwaya kə̀ pəlak sə həran nga anà ɗo sə slənay anan ahay nà, ɗowan ata ɗukwen, ɗo ɗiɗem awan, mungwalay inde apan ibay. 19Na wa, Musa kə̀ varak ikwen Tawrita à alay inde ba? Əna ɗowan kwa kərtek sə ɗəfan apan nà, ibay asanaw? Kə pəlen sa vaɗ nen nà, angamaw?» 20Ɗo ahay tə mbəɗahan apan kutok, ta wa: «Setene inde anak à nga dəge, nga i vawak kələɗaw! Waya sə pəlay sa vaɗ iken anaw?» 21Yesu a mbəɗahan atan apan: «Na ga way kərtektəkke cəna, kà gak ikwen masuwayan jiga awan. 22Musa a jak ikwen nà, ʼam sa gaɗ mədəndalas. Cəkəbay, sə dazlan nə Musa bay, əna bije ahay kwakwa tə lahak anan apan. A wa, kə̂ gəɗan anan mədəndalas à wan ana kwanay ahay pə luvon jəmaakan anahan sə wahay anan. Anga nan, kwa â ga nə pə luvon sa man uda dəp nà, kwanay apan ki gəɗen anan mədəndalas anà wan a kwanay a re. 23Kə gəɗen anan mədəndalas anà wan, aday kâ sa mbəsiken anan ʼam ana Musa à dəɓa bay, kwa â ga nə luvon sa man uda nà, na. Aday, a cəɓak ikwen anà kwanay pi nen, anga na mbar anan zek su ɗo zənzen a təsœs fok pə luvon sa man uda nà, angamaw? 24Mbəsiken sə gəɗan azar anà ɗo pə way sa ca apan tə iɗe, əna sənen anan way ataya tə ɗiɗek aya aday.» 25Ɗo ahay à wulen su ɗo sə Urəsalima ataya ta wa: «Na wa, Yesu nà, winen ɗo abay tə pəlay sa vaɗ anan ata ba? 26A ja ʼam tə njezlnjezlezl awan. Ɗowan sə gafan ʼam ibay. Natiya awan nà, ɗo a mənuko məceɗ aya ta san zle winen nə Almasihu ɗaw? 27Aya əna, kak winen nə Almasihu nà, ɗowan i san man anahan awan, a nay ahay awanaw bay. Aday ɗowan a anan ata nà, ɗa san man anahan a zle asanaw!» 28À alay ata nà, Yesu winen apan i tətakan anan way anà ɗo ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. A zəga anan tə dungo mə təɓa lele, a wa: «Kə sənen nen zle ɗaw? Aday kə sənen man uno sa nay wa ata zle ɗaw? Na nay nə gəɓay nà, ʼam sa nga uno bay. Ɗowan a sə slənay nen ata nà, ɗo ɗiɗem awan. Aka aday, kə sənen anan bay asanaw? 29Nen nà, na san anan zle, anga na nay ahay nə pə cakay anahan a wa. Sə slənay ahay nen nà, winen awan.» 30Tə pəlay sa ban anan à man ata kutok, əna ɗowan kə̀ njaɗak sə laman bay, anga kà slak pə alay anahan a bay. 31Cəkəbay, ɗo ahay bayak a tə ɗəfak apan nga, ta wa: «Almasihu a kà sak a nay ahay nà, i ga masuwayan ahay sə zalay ɗowan a anan kələɗaw?» 32Farisa ahay tə sləne asəsœk ʼam sə ɗo ahay ata pə Yesu nà, tə halay nga tə bahay sə gəɗan dungo anà way ataya awan. Aday tə jəjem ʼam, ta slan ɗo sa ba pu doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay saa bənay anan. 33Yesu a ja, a wa: «Nen ni njahay tə kwanay mənjœk mba. Pə dəɓa anahan a wa nà, ni ma pə cakay ana ɗo sə slənay ahay nen. 34Ki i pəlen nen, ki njiɗen nen sabay, anga ki mben apan sa zla à man uno saa zla ata bay.» 35Bahay sə Yahuda ahay tə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «I zla aha anahan aday mənuko saa mba apan sa njaɗ anan itəbay ata kəlanaw? Aday i zla àga Yahuda ahay tinen à wulen sə Gərek ahay ata ɗaw? I zla saa ɗakan atan anan way anà Gərek ahay dəge? 36Winen awan a wa: “Ki pəlen nen, aday ki njiɗen nen bay, anga ki mben apan sa zla à man uno sa zla ata bay.” A nan sa ja aday nə maw?» 37Luvon sa ndav anan azar uko cəna, a zalay luvon azar aya tə mazlaɓ. Pa pac ata awan, Yesu a tavay à wulen sə ɗo ahay. A ja ʼam tə məgalak awan, a wa: «Kuwaya, jom a gan cəna, â nay ahay pə cakay uno, aday i sa aʼam. 38Aday ɗowan a kə̀ ɗəfak upo nga, “mivel anahan i təra kurok sə aʼam sa var sifa, i haw kawa zəlaka.” Deftere a Mbərom a ja nà, na.» 39Yesu a ga jike ata nà, pə Apasay Cəncan awan, apasay mbala ɗo sa ɗaf apan nga ahay saa njaɗ ata awan. À alay ata nà, ɗo anahan ahay tə njaɗak Apasay Cəncan ata fan bay, anga Yesu a ɗukwen kà zlak à man sə mazlaɓ anahan fan bay re. 40Ɗo azar aya tə sləne ʼam ataya cəna, ta wa: «Tə ɗiɗem awan, ɗowan a anan nà, ɗo majaʼam a Mbərom a mənuko sa ba ata awan.» 41Ɗo maza aya ite ta wa: «Winen nà, Almasihu asanaw!» Ɗo hinen ahay asa ta wa: «Kəmaya, Almasihu sa maw! Winen nà, i nay ahay à Galile wa bay asanaw? 42Deftere a Mbərom a ja nà, Almasihu i təra nà, ɗo sə slala ana Dawuda, aday ti wahay anan à Baytilama, wulen su doh ana bahay Dawuda way anahan. Matanan biɗaw?» 43Mawrasan a zlan à mivel inde anà ɗo ahay anga Yesu cərkəke. 44Ɗo azar aya à wulen a tinen a nan atan sa ban anan Yesu, əna ɗowan kə̀ njaɗak sə laman bay. 45Yawa, ɗo maslan ahay ta may ahay pə cakay ana bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, tinen pə kərtek a tə Farisa ahay. Tinen ite, tə cəce pu ɗo maslan ataya wa: «Kə bənen anan ahay Yesu a bay nà, angamaw?» 46Ɗo maslan ahay tə mbəɗahan atan apan, ta wa: «Kula, ɗowan saa njaɗ sa ja ʼam kawa ɗowan ata nà, ibay.» 47Farisa ahay tə cəce patan wa: «Kwanay a ɗukwen kə pərihen anan azar anà mungwalay anahan aya re kələɗaw? 48Ɗowan inde kərtek à wulen sə məceɗ a mənuko ahay wa, kə̀ ɗəfak nga pə ɗowan ata nà, inde ɗaw? Kabay à wulen sə Farisa ahay wa nà, inde kələɗaw? 49Ɗo sa ɗaf apan nga ataya nà, ɗo kəriya aya awan, anga tinen ta san Tawrita bay. Aday ɗukwen tinen mə tahasl aya awan.» 50Natiya, ɗowan a inde tə ngaman Nikodemus, winen Farisa ahay. Winen nà, ɗowan a sa zla à man ana Yesu sə luvon ata awan. Winen a jan atan, a wa: 51«Tawrita ana mənuko kə̀ varak uko cəveɗ sa gan sariya anà ɗo matanan bay. Aɗəka bay, ɗi lah nà, sə sləne anan ʼam anahan ahay. Aday ɗi saa san ʼam anahan tə way anahan sa ga ahay nà, na!» 52Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Iken ɗukwen ka nay à Galile wa ɗaw? Jinge Deftere, ki tan à nga à man inde, ɗo majaʼam a Mbərom kwa kərtek a nay à Galile wa nà, ibay asanaw!» [ 53Natiya awan, kuwaya a zla way anahan agay,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\