Yuhana 8

1əna Yesu nà, a zla way anahan à ɓəzlom sə Ulivet. 2Sidew a awan kutok, Yesu a wule ù doh sə mazlaɓ a Mbərom asa. Ɗo ahay fok tə halan nga pə cakay. A njahay kutok, a dazlan sə ɗakan atan anan way. 3Miter sə Tawrita ahay pi zek tə Farisa ahay ta nay anan ahay uwar a inde, ta ban anan tinen pi zek tu ɗo. Tə tavay anan pa ʼam sə ɗo ahay, 4aday ta jan anà Yesu kutok: «Miter, mə bənay ahay uwar a həna, winen apan i ga mədigweɗ, bina, tə nahak tu ɗo. 5À Tawrita a mənuko inde, Musa a ja nà, uwar kawa winen a anan nà, mâ tar anan tu kon, aday â mac. Aday iken ka ja nə maw?» 6Ta ja matanan nà, aday tâ njaɗ apan cəveɗ sa ban anan pə kwande. Kak kà jak atan awan a nà, ti mba apan sa gan apan sariya. Yesu a kuɗœk, a vinde awan a à məndak ta wan sə alay. 7Tinen ite, hwiya tə pərahan azar sə cəce way ahay. Yesu a cakaf nga pa nga mburom, a jan atan: «Ɗowan a inde à wulen a kwanay, kula kà gak ines bay cəna, â lah sə taran kon awan…» 8A kuɗœk asa, a vinde awan a à məndak maza awan. 9Ɗo sə bənan ahay uwar ataya tə sləne ʼam ata cəna, ta zla way a tinen fok suɗuk suɗuk suɗuk, ɗo məceɗ aya ta lah pa ʼam. Mə mbəɗek a à man ata awan nà, Yesu tə uwar ata coy. 10Yesu a cakaf nga asa, a cəce panan: «Uwar, ɗo ataya tinen ahaw? Ɗowan sa ban iken tə sariya inde kwa kərtek ibay ɗaw?» 11Uwar ata a mbəɗahan apan, a wa: «Mazar, ɗowan inde kərtek ibay!» Yesu a mbəɗahan apan kutok: «Zla way anak, kâ sa ga ines sabay. Nen ɗukwen ni gak sariya bay.»] 12Yesu a dazlan sa jan ʼam anà ɗo ahay maza awan, a wa: «Nen nà, jiyjay sə dəvan anà daliyugo. Kuwaya ɗowan kə̀ pərahak uno azar nà, i njaɗ jiyjay sa var sifa, winen i zla à luvon inde itəbay.» 13Farisa ahay ta jan: «Iken ka gan side anà nga anak ata nà, ata side lele kutok ɗaw? Wita nà, ʼam anak kə̀ tərak kəriya awan.» 14Yesu a mbəɗahan atan apan: «Kwa â ga həna, nen nə siden anà nga uno, side uno nà, lele awan hwiya, anga na san man uno sa nay ahay wa ata zle, na san man uno saa zla ata zle re. Əna kwanay nə kə sənen man uno sa nay ahay wa ata bay, aday kə sənen man uno saa zla ata bay re. 15Kwanay aday nà, ki gen anan sariya anà ɗo nà, sa zlan à nga anà iɗe su ɗo zənzen awan. Nen ni gan sariya anà ɗowan itəbay. 16Kwa nâ gan sariya anà ɗowan a ɗukwen, sariya uno cəna, hwiya winen lele awan. Lele awan, anga na ga sariya awan nə taayak uno a bay. Manay maya tə Bəbay uno a sə slənay ahay nen ata awan. 17Way inde mə vinde a à Deftere sə Tawrita a kwanay, a wa: Kak ɗo ahay cew ta gak side pə way kərtek a nà, side a tinen ata nà, lele, aday ɗiɗem a acəkan. 18Nen na gan side anà nga uno. Bəbay uno a sə slənay ahay nen ata ɗukwen winen apan i ga upo side re.» 19Natiya awan asa tə cəce panan: «Bəbay anak a nà, winen ahaw?» Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kə sənen nen bay. Anga nan, ki sənen Bəbay uno bay re. Abay kə̂ sənen nen nà, ki sənen bəbay uno awan re.» 20Yesu a ja ʼam anaya nà, winen ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. Winen mə tavay a à man sə kukwar sa pak dala. Əna ɗowan kə bənak anan bay, anga alay anahan a kà slak fan bay. 21Asa, Yesu a jan atan: «Nen ni zla way uno. Kwanay ite ki pəlen nen, əna ki məcen à atahasl ana kwanay inde. À man uno saa zla ata nà, ki mben apan sa zla itəbay.» 22Yahuda ahay tə cəce pi zek a tinen ahay wa, ta wa: «A wa: “Ki mben apan sa zla à man uno saa zla ata bay.” I zla saa vaɗ a nga anahan kələɗaw?» 23Yesu a mbəɗahan atan apan: «Kwanay ki nen nà, à dəlon wa, pə daliyugo a anan. Əna nen na nay à mburom wa. Kwanay ɗo sə daliyugo a anan, nen nə ɗo sə daliyugo a anan itəbay. 24Anga nan ɓa na jak ikwen: “Ki məcen ì ines ana kwanay ahay inde.” Kak kə ɗəfen nga pi nen, nen nə nen, bay nà, ki məcen ì ines ana kwanay ahay inde acəkan.» 25Tə cəce panan kutok: «Iken nə wayaw?» Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen nà, ɗo nen sa jak ikwen apan kurre pə dəlen a wa ata awan. 26Way ahay inde bayan a təɗe ni ja pikwen aday. Way ahay inde bayan a təɗe ni gak ikwen apan sariya re. Əna ɗo sə slənay ahay nen nà, ɗo ɗiɗem awan. Nen apan ni ɗakan anan anà ɗo sə daliyugo ahay nà, way kawa nen sə sləney ahay pə winen a wa ataya awan.» 27Tə sənak sa jəka, a jan atan nə pə Bəbay anahan Mbərom nà, ta san bay. 28Anga nan Yesu a jan atan kutok: «Azanan kə liwen nen à mburom, nen Wan su Ɗo nà, ki i sənen, nen nà, nen kutok. Ki sənen nà, na ga awan inde ta nga uno nà, ibay. Əna na jak ikwen nà, way ana Bəbay uno sə tətuko anan ahay ata awan. 29Ɗo sə slənay ahay nen ata, winen ti nen. Kə̀ mbəsakak nen taayak uno bay, anga na ga nə hwiya way sa zlan à nga.» 30À alay ana Yesu sa ja ʼam ataya nà, ɗo ahay bayak a tə ɗəfak apan nga. 31Yesu a dazlan, a jan ʼam anà Yahuda aya aday tinen nà, tə ɗəfak apan nga ataya awan: «Kak kə ɗəfen apan nga pə way nen sa jak ikwen ataya nà, ata ki təren njavar uno ahay tə ɗiɗem aya awan. 32Natiya ki sənen ɗiɗem sə way ahay aday i i təmay ahay kwanay à ɓile ahay wa.» 33Tinen ite tə mbəɗahan apan, ta wa: «Manay awan aday nà, ɓile ahay kələɗaw? Na wa manay nà, wan ana Ibərahima ahay kutok nà, mə təra ɓile aya asa aday nà, kəkəmaw?» 34Yesu a jan atan asa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya kà gak ines nà, ines i lavan nga, anga winen ɓile anahan. 35Ɗo ɓile a nà, i njahay pi zek tu ɗo su doh ahay hwiya itəbay. Aya əna, wan sə agay, winen mə baslay a nà, à wulen su ɗo su doh aya hwiya. 36Kak nen, Wan a Mbərom, nə təmak ahay kwanay à ɓile ata wa nà, kwanay ɓile ahay sabay tə ɗiɗem awan. 37Aday nà, na san kwanay biɗaw? Kwanay zaav ana Ibərahima ahay. Aday həna a nak ikwen sa vaɗ nen nà, anga kə təmihen ʼam uno ahay bay. 38Nen apan ni ja nà, way kawa ana Bəbay uno sə ɗuko anan, aday kwanay ɗukwen ki gen nà, way mbala a bəbay a kwanay a re cite.» 39Tə mbəɗahan apan anà Yesu kutok, ta wa: «Bəbay a manay nà, Ibərahima.» Yesu a jan atan asa: «Abay kə̂ təren zaav ana Ibərahima ahay tə ɗiɗem a nà, ki gen mer su way anahan aya awan kawa anahan sa taa ga ata re. 40Nen na jak ikwen anan ɗiɗem sə way nen sə slənay ahay pə cakay ana Mbərom wa ata awan. Aday kwanay apan ki pəlen sa vaɗ nen məsinde awan hwiya. Ibərahima nà, kà gak matanan itəbay. 41Kwanay apan ki gen nə mer su way ana bəbay a kwanay ahay.» Ɗo ataya tə mbəɗahan apan: «Manay nə məgəjara aya bay, anga bəbay a manay inde kərtek nà, winen Mbərom.» 42Yesu a jan atan: «Matana bay. Kak abay tə ɗiɗem a kwanay wan ana Mbərom ahay nà, ki pəlen nen lele, anga na nay ahay nə pə cakay anahan a wa. Na nay ahay aday nà, ta nga uno a ite bay, Mbərom a sə slənay ahay nen. 43Kə sənen way nen sa jak ikwen ata bay nà, angamaw? Anga a nak ikwen sa pak sləmay pa ʼam uno bay. 44«Bəbay ana kwanay nà, Fakalaw. A nak ikwen sa ga mer su way a bəbay a kwanay a sə pəlay. Winen nə ɗo sa vaɗ nga su ɗo kurre way anahan. Aday kula kà jak ɗiɗem itəbay, anga abay ɗiɗem a inde à winen ibay wanahan. A gaɗ mungwalay nà, ata way sə mivel anahan ɗiɗem a ite. Anga winen mungwalay awan, bəbay sə mungwalay ahay. 45«Əna nen nà, na ja ɗukwen ɗiɗem. Kə təmihen ʼam uno bay nà, anga nan. 46Waya à wulen a kwanay i mba apan sa jəka nen, Yesu, na gak ines anaw? Ibay! Aday kak na jak ikwen nə ɗiɗem sa ʼam ahay nà, kə təmihen anan bay angamaw? 47Ɗo a Mbərom nà, i pak sləmay pa ʼam ana Mbərom ahay. Kwanay aɗəka nà, ɗo a Mbərom ahay bay. Anga nan, kə pəken sləmay pa ʼam uno aday sə ɗəfan apan bay nà, na.» 48Aday bahay sə Yahuda ahay ta jan anà Yesu, ta wa: «Ma jak, iken nà, Samariya ahay, aday ɗukwen nga a vawak asanaw!» 49Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nga a vuwo itəbay. Nen nə həran anan nga anà Mbərom, aday kwanay ki men nga sə təra nen à məndak. 50Nə pəlak anan məduwen anà nga uno bay. Ɗo inde sə pəlo məduwen, winen nə ɗo sa ga sariya. 51Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya ɗowan a kə̀ ɗəfak anan apan anà ʼam uno ahay cəna, i mac itəbay.» 52Tinen, bahay sə Yahuda ahay ta jan kutok: «Həna nà, ma san zle, nga nà, a vawak tə ɗiɗem awan. Ibərahima kə̀ məcak! Ɗo majaʼam a Mbərom ahay tə məcak. Aday ka wa: “Kuwaya ɗowan kə̀ ɗəfak anan apan anà ʼam uno cəna, i mac itəbay.” 53Bije a manay Ibərahima aɗəka nə kə̀ məcak, aday iken kə zalay anan ɗaw? Ɗo majaʼam a Mbərom ahay ɗukwen tə məcak, aday… ka ca pa nga anak nà, iken waya kəlanaw?» 54Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kak nə həran nga anà zek uno nà, ahar nga uno kəriya awan. Ɗowan a kwanay sə ngimen anan Mbərom a kwanay ata nà, winen Bəbay uno. Sə həro nga ata nà, winen awan. 55Kwanay kə sənen Mbərom bay. Nen nà, na san a zle. Na sak a jəka na san anan bay nà, ata nə tərak ɗo kərtek a tə kwanay, ɗo sə mungwalay ahay. Aya əna, na san anan zle, nə ɗəfan apan aɗəka nà, anà ʼam anahan aya awan. 56Ibərahima, bije a kwanay ata nà, kə̀ taslak mivel anga saa canan anà luvon sə wahay uno. Kə̀ pəlak, kə̀ njaɗak sə taslay mivel, anga kə̀ canak anan anà luvon ata awan.» 57Yahuda ataya ta ma nga sə buwtay apan, ta wa: «Kak iken a ka gak ava kwa kuro ɗara bay cəna, kə canak anan anà Ibərahima ɗaw?» 58Yesu a mbəɗahan atan apan kutok, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Tə wahak Ibərahima fan bay ata, nen nà, nen inde coy.» 59Ɗo ataya tə sləne ʼam ata cəna, ta ra kon sa tar anan. Yesu a ɗer zek, a gəɗay ahay səmaɗ ù doh sə mazlaɓ a Mbərom wa, a zla way anahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\