Yuhana 9

1Natiya, Yesu winen apan i zla way anahan à man maza awan nà, a canan anà ɗowan a inde, mə wahay à kutov wa hurof awan. 2Njavar anahan ahay ta jan, ta wa: «Miter, tə wahay anan ɗowan a anan hurof a nà, angamaw? Anga atahasl ana waya kərtek a anaw? Ines anahan a ɗaw, anga atahasl ana atə bəbay anahan ta may anahan ɗaw?» 3Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Tə wahay anan hurof a nà, anga atahasl anahan bay, anga atahasl mbala ana bəbay anahan ahay bay re. Winen mə wahay a hurof a nà, aday məgala ana Mbərom â kay ahay zek pə iɗe sə ɗo ahay tə winen. 4Həna nà, man i pec mba ata nà, guko mer su way mbala ana ɗo sə slənay ahay apan nen ata awan. Luvon i saa ga bine siwaw nà, guko mer su way aday, bina ɗowan saa mba apan sa ga mer su way à luvon inde nà, inde sabay. 5À alay a nen pə daliyugo a anan mba ata nà, nen nə jiyjay sə dəvan à daliyugo.» 6Pə dəɓa anahan sa ja ʼam ata wa nà, Yesu a təfe məne à məndak, a laɓ anan yugo, a slərɓan anan pə iɗe anà hurof ata awan, aday a jan: 7«Zla, kaa banay iɗe a dəlov sə ngaman Silowam ata wa.» Silowam ata nà, ta ʼam sə Yahuda ahay, kawa sa ja bina maw nà: «ma slan awan». Hurof ata a zla à Silowam, a banay anan iɗe anahan. A may ahay nà, a canan iɗe zle coy kweler kweler. 8Ɗo sə məsudoh anahan ahay, pi zek tu ɗo sa taa canan winen apan i rəke way ataya, ta wa: «Na wa, ɗo sa taa njahay sə rəke way ata ba?» 9Ɗo ahay ngal ta wa: «Winen awan dəge?» Ɗo maza aya ite, ta wa: «Aʼay, winen bay. Ɗo hinen, ɗo sa ga minje tə winen.» Winen a kutok a wa: «Aʼay, nen awan.» 10Tə dazlan, tə cəce panan: «Iɗe anak ahay tə təɓa nà, kəkəmaw?» 11A mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗowan a inde tə ngaman Yesu, a laɓ yugo mənjœk, a slərɓo anan iɗe, aday u jo: “Zla à dəlov sə ngaman Silowam ata awan, ka saa banay iɗe.” Na zla, nə banay iɗe, iɗe uno ahay tə təɓa ngurret kutok.» 12Tə cəce panan: «Ɗowan ata həna, winen ahaw?» A mbəɗahan atan apan, a wa: «Na san bay!» 13Natiya, tə lagay anan ɗowan a iɗe anahan ahay sə təɓa ata pə cakay sə Farisa ahay. 14Aya əna, pac ana Yesu sa laɓ yugo, sə slərɓan anan iɗe, aday sə təɓan anan iɗe anà hurof ata nà, luvon sa man uda awan. 15Anga nan, Farisa ahay tə cəce pə ɗowan ata wa, ta wa: «Ka njaɗ sa ca iɗe həna nà, kəkəmaw?» Ɗowan ata a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗowan ata a slərɓo duɗo pə iɗe mənjœk, na zla, nə banay anan, iɗe uno ahay tə təɓa kutok.» 16Ɗo ahay ngal à wulen sə Farisa ahay inde ta ja, ta wa: «Ɗo sa ga way matanan ata nà, a nay pə cakay a Mbərom wa bay, anga winen awan aday ɗukwen a bənan bitem anà luvon sa man uda awan bay.» Ɗo maza aya ite ɗukwen ta wa: «Kəkəmaw? Kak ɗowan a nə ɗo sə atahasl nà, i mba apan sa ga masuwayan sə way matanan kələɗaw?» Tə gəzla zek, anga mawrasan kà zlak atan à mivel inde. Tə japak ʼam pə kərtek a sabay. 17Farisa ahay tə cəce pə ɗowan a iɗe anahan sə təɓa ata wa asa, ta jan: «Bayak way inde kərtek, anga kə̀ təɓak anak anan iɗe. Iken a, ka ja nə maw?» Ɗowan ata a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen na ja nà: Winen nə ɗo majaʼam a Mbərom.» 18Aday məceɗ sə Yahuda ahay nà, tə ɗəfak apan nga sa jəka abay winen mə wahay a nə hurof awan bay. Anga nan, tə ngaman anà atə bəbay anahan ta may anahan awan. 19Tə cəce patan wa: «Həna anan nà, wan ana kwanay ɗaw? Kwanay kə sənen zle winen mə wahay a nà, hurof awan ɗaw? Aday a canan iɗe həna kəkəmaw?» 20Atə bəbay ta may anahan a tə mbəɗahan atan apan, ta wa: «Ma san a zle, winen wan a manay, aday winen mə wahay a nə hurof a re. 21Əna ma san sa jəka iɗe anahan a təɓa nə kəkəmaw nà, ma san bay, aday ma san ɗowan a sə təɓan anan iɗe ata bay re. Əna winen a aday nà, kà slak sə mbəɗahan pa ʼam anà nga anahan asanaw! Cəcihen panan!» 22Atə bəbay ta may anahan ata, ta ja matanan nà, aday Yahuda ahay tâ njaɗ patan alay sa ʼam sabay. Bina, Yahuda ahay ɓa ta jak à wulen a tinen inde, ɗowan a kə̀ təmahak Yesu nə Almasihu nà, ata aday ti razl anan à wulen a tinen wa, aday ù doh sə wazay ahay wa re. 23Natiya, atə bəbay ta may a ɗowan ata ta wa: «Winen awan aday ɗukwen kà slak sə mbəɗahan pa ʼam anà nga anahan asanaw!» nà, anga nan. 24Farisa ahay tə ngaman ayak anà ɗowan iɗe anahan sə təɓa ata awan, maza awan. Ta jan: «Mbərom a slənek anan! Ja ʼam ɗiɗek awan! Manay nà, ma san zle, ɗowan a sə təɓak anan iɗe ata nə, ɗo sə atahasl.» 25A mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen nà, na san itəbay, əna na san way inde kərtek nà: Abay nen hurof awan, aday həna, nə canan iɗe zle. Bay nà, winen ɗo sə atahasl, kabay winen ɗo sə atahasl bay nà, wita nà, na san bay.» 26Tə cəce panan tə cəveɗ maza awan, ta wa: «A gak aday nə maw? A təɓak anan iɗe a nə kəkəmaw?» 27A mbəɗahan atan apan asa, a wa: «Na jak ikwen anan kurre, a nak ikwen sə sləne anan bay. Aday angama, a nak ikwen nə̂ mənahan asa anaw? Kabay kwanay ɗukwen, a nak ikwen sə pərahan azar aday sə təra njavar anahan ahay kələɗaw?» 28Tə gənahan, ta jan: «Njavar anahan aɗəka nà, iken aday bina. Manay nà, mbala ana Musa ahay. 29Ma san zle, Mbərom kà jak anan ahay ʼam anà Musa. Əna ɗowan anak ata nà, ma san winen nə mayanaw bay.» 30A mbəɗahan atan apan, a wa: «Iya, cəkəbay, a ga masuwayan nà, na. Winen mayanaw nà, kə sənen bay. Əna, iɗe uno nà, kə̀ təɓak uno anan. 31Ɗa san zle, mənuko fok, Mbərom nà, i təmahan anan ʼam anà ɗo sə atahasl kula bay. A təmahan a nà, ʼam ana ɗo sə həran nga aday a ga way sa zlan à nga ata awan. 32Kula, kwa sə dazlan anà daliyugo nà, ɗə slənek ɗo kə̀ təɓak anan anan iɗe anà ɗo aday winen mə wahay a nə hurof a ɗaw? Ibay! 33Kabay, kak ɗowan a anan a nay ahay nə pə cakay ana Mbərom wa bay nà, i mba apan sa ga mer su way kawa həna anan bay asanaw!» 34Ta jan, ta wa: «Zek anak a fok mə wahay a à atahasl inde kutok nà, a nak sə ɗakan umo anan nə maw?» Coy, tə rəzlay anan à wulen a tinen wa, aday ù doh sə wazay ahay wa re. 35Yesu a sləne sa jəka Yahuda ahay tə rəzlak anan ɗowan ata à wulen a tinen wa cəna, a zla, a tan à nga, a cəce panan ʼam, a wa: «Kə ɗəfak nga pə Wan su Ɗo ɗaw?» 36A mbəɗahan apan, a wa: «Wan ada, ɗuko anan winen wayaw, aday ni ɗaf apan nga!» 37Yesu a jan, a wa: «Iken apan ki ca apan sa jak ʼam ata nà, winen awan.» 38A dukwen gərmec ù vo anà Yesu, a wa: «Ba Məduwen, nə ɗəfak apak nga.» 39Yesu a jan kutok, a wa: «Nen, na nay ahay pə daliyugo a anan nə saa ga sariya sə kataɓ anan ɗo ahay: Hurof ahay tâ ca iɗe ite; Ɗo sa ca iɗe ahay ɗukwen tə̂ hurof cite kutok.» 40Ɗo à wulen sə Farisa ahay inde, tinen pə cakay ana Yesu ata, tə sləne ʼam ata cəna, tə cəce panan, ta wa: «Manay ɗukwen hurof aya ite ɗaw?» 41Yesu a mbəɗahan atan apan: «Ki gen makwakwa abay hurof aya nà, atahasl inde pikwen ibay. Əna, ki jen nə “Manay mə canan iɗe zle.” Anga nan atahasl a kwanay inde pikwen hwiya.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\