Lukas 1

1- 2Na jak anak ayak ʼam, iken Tiyufil ɗo məduwen awan. Ɗo azar aya tə canak anan tə iɗe a tinen awan, anà way a Mbərom sa ga à wulen a mənuko inde kurre ataya awan. Aday Mbərom a slan atan sə ɗakay anan ləbara sə way a tinen sə canan ata awan. Tinen ɗukwen tə ɗakak umo anan re. Ɗo ahay bayak a à wulen a manay wa, ta rak apan zek sə vinde anan ləbara ata awan. 3Nen həna ɗukwen nə bənak anan bitem sə cəce anan way a sə təra kurre ataya awan, aday həna nə gəzlan alay pi zek wa lele kutok. Anga nan, u no sə vindek anan ayak way ataya pə mədire pə mədire akiken Tiyufil. 4Nə vindek anan ayak iken ite nà, aday kâ san anan ɗiɗek sə way a iken sə tətak həna ata awan. 5Natiya awan, à alay a Hiridus winen bahay a pa nga sə daliyugo sə Yahudiya ata nà, ɗowan a inde tə ngaman Zakari. Winen ɗo sə gəɗan dungo à way ahay anga Mbərom, ɗo sə slala ana Abiya. Dalay anahan inde tə ngaman Elizabet winen dəna sə slala ana Haruna, bahay sə gəɗan dungo anà way a re. 6Tinen cew maya tə dalay anahan nà, ɗo sa ga way ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom. Tə ɗəfan apan anà nga sa ʼam ana Bahay Mbərom mə baslay aya nà, dəc dəc lele. 7Əna wan a tinen ibay, anga dalay anahan Elizabet ata nà, dərlay awan. Tə wahak wan bay, hus ta gak məduwer. 8Natiya kutok, pə luvon a inde, Zakari winen apan i ga mer su way anahan ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, anga alay a saa ga mer su way a tinen tu ɗo sə slala ana Abiya ahay kà slak. 9Ɗo sə gəɗan dungo à way ataya ta taa gəzla anan mer su way ata pə luvon pə luvon. Pac ata kutok, alay a ca pə Zakari. A zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, à man cəncan awan, aday a vak anan awan a inde kawa ləluway a rəbas ike lele dunʼa. 10À alay a Zakari winen apan i vak awan ata ù doh sə mazlaɓ a Mbərom à man a cəncan ata nà, ɗo a Mbərom ahay tinen apan ti gan amboh à Mbərom uho kurkwer. 11Zaməma nà, Zakari a canan anà maslay a Mbərom mə tavay a à man sə vakan way anà Mbərom, ta day sə alay puway. 12Zakari a canan cəna, a ma nga pə ajəjar, zlawan a gan tə mindel. 13Əna maslay a Mbərom a jan: «Kə̂ jəjar bay, Zakari, anga Mbərom kə̀ slənek anak anan amboh anak. Dalay anak Elizabet i wahak wan mungol awan, aday ki ngaman anà wan ata nà, Yuhana. 14À alay ata awan, ki taslay mivel tə mindel, anga wan ata awan. Ɗo ahay bayak a təkeɗe ti taslay mivel anga awahay ana wan ata re, 15anga i təra ɗo məduwen a pa ʼam a Mbərom. I sa mahay bay, i sa way mə kwasay aya bay re. I saa nay ahay à kutov a may anahan wa nà, winen ma rah a tə Apasay Cəncan awan. 16I may anan ahay ɗo sə Isəraʼila ahay bayak a à man ana Bahay Fetek, Mbərom a tinen. 17I nay ahay kawa ɗo majaʼam a Mbərom tə məgala sə apasay a kawa ana Mbərom sə varan anà Eliya, ɗo majaʼam anahan kwakwa ata awan. Wan anak ata i mbəɗa anan mivel sə bəbay ahay ta day a wan a tinen ahay, anga aday ʼam â zlan atan pi zek. I mbəɗa anan mivel su ɗo sə ɗəfan apan anà Mbərom bay ataya aday ti saa bayak nga kawa ɗo ɗiɗek aya kutok ite. Aday ata, ɗo ahay ti ga inde mə lavay zek aya awan, anà Bahay a mənuko.» 18Natiya, pə dəɓa anahan a wa ite, Zakari a cəce pə maslay a Mbərom ata wa, a wa: «Ni i san aday way ata i təra acəkan nà, kəkəmaw? Anga nen nà, məceɗ a coy, aday dalay uno ɗukwen ava anahan sə wahay wan sabay re.» 19Maslay a Mbərom ata a mbəɗahan apan, a wa: «Nen nà, Jibirila. Nen mə tavay a pa ʼam a Mbərom sa gan mer su way. A slənay ahay nen həna nà, sa naa ɗakak anan ləbara sa ʼam a mugom a anan ata awan. 20Way uno sa jak i təra acəkan ata nà, kə ɗəfak nga pa ʼam uno ata bay. Anga na awan, ki təra ɗo maandak awan, ki mba apan sa ja ʼam tətibay. Ki njahay tete dezl pə luvon ana way ata i təra aday.» 21À alay ata ite, ɗo ahay tinen apan ti ba anan Zakari uho. A gan masuwayan anà ɗo sə uho ataya, anga kə̀ njahak ayak ù doh ata bayak awan. 22Zakari a nay uho kutok nà, a mba apan sa jan ʼam anà ɗo ahay sabay, anga kə̀ tərak ɗo maandak awan. A jan atan ʼam nà, tə alay. Cəna, ɗo ahay ta san zle i ga nə kə̀ canak anan ahay anà awan a à man a cəncan ata wa. 23Natiya kutok, alay sa ga mer su way ana Zakari ù doh sə mazlaɓ a Mbərom a ndav nà, a zla way anahan agay. 24Pə dəɓa sə way ataya wa nà, uwar anahan Elizabet a təra ɗo. Anjahay way sə kiya ɗara ahay nà, winen a njahay way anahan agay, a wa: 25«Na gak anan ì zek wa à Mbərom, anga həna waray sə dərlay inde upo sabay, aday ɗo ahay ti mbasay upo sabay re.» 26Natiya, kiya a gan mbərka anà Elizabet nà, Mbərom a slənay ahay maslay anahan Jibirila à wulen su doh a inde tə ngaman Nazaratu, pə daliyugo sə Galile. 27A slənay anan ahay àga dəna inde dalay awan, tə ngaman Mariyama, dəle a Yusufu. Yusufu ata nà, winen ɗo sə slala ana Dawuda bije anahan. 28Maslay a Mbərom ata a zla pə cakay a Mariyama kutok, a jan: «Na jak anak ʼam, dənama. Taslay mivel bayak awan, anga Mbərom kà gak anak nga tə asan zek anahan. Mbərom Fetek winen inde tə iken.» 29Əna Mariyama a sləne ʼam a matana ata cəna, a wusen nga tə mindel. Winen apan i bayak, a wa: «Aday u jo ʼam matana ata jiya nà, a nan sa ja nə maw?» 30Maslay a Mbərom ata kutok a wa: «Kə̂ jəjar bay, Mariyama, anga Mbərom kà gak anak sumor. 31Həna nà, ki təra ɗo ti zek cew awan. Ki i wahay wan mungol awan, ki ɗaf apan sləmay nà, Yesu. 32I təra ɗo məduwen a pa nga sə ɗo ahay fok. Ti ngaman nà, wan a Mbərom sə bagəbaga mburom. Bahay Fetek Mbərom i man anan bahay ana bije anahan Dawuda. 33I ga bahay pa nga sə Isəraʼila ahay nà, pa sə viyviya awan. Bahay anahan i ndav kulibay.» 34Mariyama a mbəɗahan apan anà maslay a Mbərom ata awan, a wa: «Həna nà, kula mə zlangak tə ɗowan bay kutok nə aday way ata i təra nà, kəkəmaw?» 35Maslay a Mbərom a mbəɗahan apan, a wa: «Apasay Cəncan a i dazay apak, məgala a Mbərom sə bagəbaga mburom i nay apak sərdədek kawa mezeze. Anga nan, wan a iken saa wahay ata nà, winen cəncan awan, ti ngaman nə Wan a Mbərom. 36Ənga ca apan həna, Elizabet, dəna a mərbay anak, winen mə təra ɗo awan, i wahay wan. Abay ɗo ahay tə bayak nà, winen dərlay a coy, əna həna kiya kà gak anan mbərka kutok. 37Way aday Mbərom a mba apan sa ga anan bay nà, ibay.» 38Mariyama a mbəɗahan apan, a wa: «Nen nà, ɗo si mer su way anà Bahay Mbərom coy. Mbərom awan, â ga kawa ananak a su jo a anan ata awan.» Pə dəɓa wa kutok, maslay a Mbərom ata a zla way anahan. 39Pə dəɓa anahan a wa nà, Mariyama a slabak, kwayanʼa a zla à ɓəzlom, à wulen su doh a inde pə daliyugo sə Yahudiya. 40A zla àga Zakari. A dəzle cəna, a jan ʼam anà Elizabet. 41Elizabet a sləne ʼam ana Mariyama ata cəna, wan ana Elizabet à kutov ata a ɓal kuzleɗ kuzleɗ. Aday Apasay Cəncan a a zlan à mivel inde ana Elizabet. 42A jan anà Mariyama tə məgalak awan, a wa: «Mbərom kə̀ ɗəfak apak alay sə mazlaɓ anahan zal uwar ahay pə daliyugo fok. Ngama ana Mbərom inde pa wan anak a saa wahay ata awan.» 43Aday a ja asa, a wa: «May ana Bahay uno i nay ahay àga nen kawa həna ata nà, Mbərom sa ma uno ite anaw? 44Anga nə sləne ʼam anak iken su jo ata cəna, wan a dazlan sa ɓal à kutov uno, anga wan ata kə̀ taslak mivel tə mindel. 45Ataslay mivel i tərak iken anga kə ɗəfak nga pa ʼam ana maslay a Mbərom a sa jak ata awan, way ata i təra.» 46Natiya kutok, Mariyama a ga ara, a wa: «Mivel uno i həran nga anà Mbərom Ba Məduwen. 47Apasay uno i taslay mivel anga Mbərom, winen ɗo sa tam nen. 48Anga winen kə̀ bayakak pi nen ɓile anahan, aday na slak awan bay ata awan. Ayaw, həna kutok ɗo ahay fok ti taa ja coy, nen uwar tə ngama a Mbərom awan. 49Mbərom Ba Məgala kà gak uno mer su way lele aya bayak awan. Sləmay anahan nà, cəncan awan. 50Ɗo sa ɗaf apan nga ahay nà, ta gan ì zek wa pa sə viyviya awan. 51Kà gak mer su way ahay tə məgala sə alay anahan njənnjan awan. Kà tak anan ʼam anà ɗo sa gan may anà ahar nga ahay à man ahay cara cara fok. 52Kə̀ dazak anan ahay bahay ahay à man sə njahay a tinen ahay wa, aday kə̀ slabakak anan nga anà ɗo mə nahay nga aya awan. 53Kə̀ rahak anan ɗo may sa han patan ataya tə way lele aya awan, əna ɗo sə zlile ahay nà, kə̀ rəzlak atan alay məgaɓar aya awan. 54Kà mak anan zek anà ɗo si mer su way anahan Isəraʼila ahay. Ta gak anan ì zek wa, kə̀ mbəɗəkek atan à nga wa bay, kà gak atan asan zek hwiya. 55Kawa anahan sə zlapan anan anà bije a mənuko ahay, tatə Ibərahima, aday tə slala anahan ahay ata nà, i ga anan way ata hwiya.» 56Mariyama a njahay tə Elizabet way sə kiya maakan, aday a zla way anahan agay kutok. 57Natiya, alay a a sla aday Elizabet i njaɗ wan kutok. A wahay wan mungol awan. 58Ɗo sə cakay su doh anahan ahay tu ɗo sə zaav anahan ahay tə sləne sa jəka Elizabet kà gak anan ì zek wa anà Mbərom ata nà, ta nay saa taslay mivel pə kərtek awan. 59Natiya, wan ata a njahay luvon jəmaakan nà, ɗo ahay ta nay ahay saa gəɗan mədəndalas, sa ɗaf apan sləmay. Abay ta gan may sə ngaman tə sləmay ana bəbay anahan Zakari. 60Əna may anahan awan a mbəɗa apan, a wa: «Matana bay. Sləmay anahan a nà, Yuhana.» 61Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Matana bay. Anga sləmay a ɗowan inde matana pə slala anak ibay.» 62Tə cəce pə bəbay a wa, kawa mədəngazlak wulak wulak tə alay, aday sa san, a nan sə ngaman anà wan anahan a nà, wayaw. 63Natiya kutok, Zakari a cəce way sə vinde apan way, aday a vinde apan ʼam aya awan: «Sləmay anahan a nà, Yuhana.» Way ata a gan atan masuwayan. 64Cəna kwayanʼa, Zakari a mba apan sa ja ʼam, aday a dazlan sə həran nga anà Mbərom kutok. 65Natiya, ɗo sə cakay su doh anahan ahay fok ta ma nga sə jəjar, aday à ɓəzlom sə daliyugo sə Yahudiya ataya fok, tinen apan ti təker ləbara sə way a sə təra ata awan. 66Ɗo sə sləne ləbara sa ʼam ataya fok, ta ma nga sə bayak, ta wa aday: «Ləbara a wan ata i naa ga nà, kəkəmaw?» Anga alay sə mazlaɓ a Mbərom Ba Məduwen inde pa wan ata awan. 67Pə dəɓa a wa kutok, Apasay Cəncan awan a rahan à mivel inde anà Zakari, bəbay ana wan a ata awan. Natiya awan, a dazlan sa ma anan ʼam a Mbərom, a wa: 68«Zambaɗuko anan Bahay Fetek, Mbərom ana Isəraʼila ahay, anga kà gak atan nga lele, kə̀ təmak atan ahay à ɓile wa. 69Kə̀ slənak uko ahay anà mənuko ite, ɗo sa tam ɗo məgala awan pə slala ana Dawuda wa, ɗo sa ga mer su way anahan ata awan. 70Bina ɓa kà jak anan matanan kwakwa ta ʼam ana ɗo majaʼam anahan cəncan aya awan, 71a wa, i təmay ahay mənuko à alay ana ɗo maniɗe a nuko ahay wa, aday à alay ana ɗo sa nak uko iɗe ahay wa fok. 72Natiya, Mbərom a kay anan ahay sumor anahan sə zlapan anan anà bije a mənuko ahay ata awan, anga a bayak pə aɓan ʼam a tinen ata hwiya, 73way a Mbərom sə zlapan anan anà Ibərahima, bije a mənuko ata awan. 74A wa, i təmay ahay mənuko à alay ana ɗo maniɗe a mənuko ahay wa, aday ɗi mba apan sa gan mer su way mənjəna ajəjar, 75ɗi gan mer su way tə cəveɗ awan mənjəna ines ahay, pə iɗe a Mbərom, hus pə luvon a sifa a nuko saa ndav pə daliyugo wa.» 76Zakari a ja hwiya asa re, a wa: «Iken, wan a cəɗew a ana awan, ti naa ngamak ɗo majaʼam a Mbərom sə bagəbaga mburom, anga ki lahan anà Ba Məduwen, sə ndakan anan cəveɗ anahan, 77aday sə ɗakan anan anà ɗo anahan ahay nà, winen i naa tam atan ta sə pəsen atan anan ines a tinen ahay. 78Anga winen nà, ɗo sa ga sumor, aday ɗo sə asan zek re. A kay puko jiyjay anahan à mburom wa, kawa pac sə sləray ata awan. 79Jiyjay ata i dəvan ayak anà ɗo sə iɗe zənzen ataya awan, tinen bəse ɗo sə məke ahay coy ata awan, i lagay mənuko à cəveɗ sə zay inde.» 80Natiya, pə dəɓa anahan a wa, Yuhana a har, a san nga lele, a zla way anahan à saf inde. A njahay à man ata dezl pə luvon anahan sa kan ahay zek anà Isəraʼila ahay ata kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\