Lukas 10

1Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a walay njavar maza aya awan, tinen kwa kuro cuwɓe nga cew. A slan atan pa ʼam anahan cew cew à wulen su doh ahay inde, aday ta man anahan a sa zla uda ataya fok re. 2A slan atan ta sa jan atan, a wa: «Way sa pa inde à guvo bayak a sə halan nga, əna ɗo sə halan nga aya ta kac ike. Suwan gen anan kem anà bahay sə guvo awan, â zəga anan ɗo ahay à guvo, anga sə halan nga anà way sa pa. 3«Zlen, na slan kwanay kawa wan sə təman ahay à wulen sə kəla kiɓe ahay inde. 4Əna way kawa dala, mbulo, təkarak nà, kâ sa gəɓen à alay inde bay. Kâ sa mbəɗəken awan pə cəveɗ, anga sa jan ʼam anà ɗo ahay bay re. 5«Kə dəzlen àga ɗowan a nà, jen anà ɗo su doh ataya nà, zay a Mbərom â təra à gulom su doh a anan inde. 6Kak ɗo sa gan may à zay a Mbərom inde à gulom su doh ata nà, zay a kwanay i təran anà ɗowan ata awan. Kak matanan bay cəna, zay a kwanay i təran atan bay. Əna zay a kwanay ata, i may ahay pə kwanay awan. 7Njihen à gulom su doh a sə təma uda kwanay ata awan. Pen way, aday sen way a tinen a saa varak ikwen ata fok. Anga ɗo si mer su way i pa nà, way sə herreɓ anahan. Kâ sa bəren awan pu doh pu doh bay. 8«Kə dəzlen à wulen su doh a aday tə təmahak uda kwanay ata nà, pen way a tinen saa varak ikwen ata fok. 9Mbəren anan ɗo sə ɗəvac ahay kawa ana kwanay sa tan à nga à man ata awan. Aday jen atan ɗukwen: “Bahay a Mbərom, winen defefe coy.” 10Əna kə dəzlen à wulen su doh a aday tə təmahak kwanay à man ata bay cəna, zlen, kâ sa tiven à məgəzləga cəveɗ, aday jen atan nà: 11“Mi bəzləmak ikwen anan morbodok sə wulen su doh a kwanay pə saray a manay ahay wa anga ines a kwanay. Əna sənen apan lele, bahay a Mbərom winen defefe tə kwanay coy.” 12Əna nen apan ni jak ikwen, pə luvon sə sariya nà, zek i naa dan anà ɗo su kon ataya zal ɗo sə Sodoma ahay.» 13Yesu a ja asa, a wa: «Iken, wulen su doh sə Kurajin, yam zek anak anga ɗəce i tak à nga. Iken, wulen su doh sə Baytisada ɗukwen, ɗəce i tak à nga re. Anga abay masuwayan aya ma ga à wulen su doh a kwanay ataya, tâ ga anan à wulen su doh sə Tirus tə Sidon nà, ɗo sa man ataya ti yam pə ines a tinen ahay biɗaw? Ti pak zana sə məsinde pi zek, ti njahay à məndak à rəɓa inde aday sə ɗakay anan tə yimak pə ines a tinen ahay tə ɗiɗek awan. 14Anga na awan, pə luvon sa ndav anan daliyugo nà, sariya ana atə Tirus tə Sidon nà, i dan atan ʼam kawa ana kwanay bay. 15«Iken Kafarnahum, a ga apak nà, Mbərom i cakaf wa iken à mburom ɗaw? Matana bay! Ki zla nà, à məke sə mərda aɗəka coy.» 16Natiya, Yesu a jan anà njavar anahan ataya kutok, a wa: «Ɗo kə̀ slənek ikwen anan nà, kə̀ slənek uno anan re. Ɗowan a kə̀ təmahak kwanay bay nà, a təma bay nà, nen awan. Aday asa ɗo kə̀ təmahak nen bay, a təma bay nà, zek a Mbərom a sə slənay ahay nen ata awan.» 17Ɗo maslan a kwa kuro cuwɓe nga cew ataya ta may ahay tə ataslay mivel awan. Ta nay, ta jan à Yesu nà: «Ba Məduwen! Kwa apasay lelibay aya ɗukwen tə bənak umo à ʼam wa anga sləmay anak.» 18Yesu a jan atan ite, a wa: «Nə canak anan anà Fakalaw kə̀ slahak ahay à bagəbaga mburom wa kawa Mbərom a wuteɗ ike. 19Əna ihe! Anga məgala sə mazlaɓ uno, ni varak ikwen cəveɗ ki jənen pa nga sə dədew ta sə rəje aya awan, aday ki gen bahay pə maniɗe a kwanay Fakalaw, pə way ahay fok. Awan saa ga alay tə kwanay nà, inde sabay. 20Aya əna kə̂ tislen mivel həna anga apasay lelibay aya tə bənak ikwen à ʼam wa cəna coy bay. Tislen mivel həna aɗəka nà, anga sləmay a kwanay ahay mə vinde awan, à mburom.» 21À alay ata kutok, Apasay Cəncan a a taslan a mivel anà Yesu. A həran nga anà Mbərom, a wa: «Bəbay uno, iken Bahay sə bagəbaga mburom, iken Bahay sə daliyugo. Suse anak, anga kə ɗakak anan anan way a anaya anà gwaslay ahay, way ataya aday ɗukwen abay kə ɗərek anan pu ɗo sə kəlire ahay wa, pu ɗo sə asan way ahay wa. Ayaw, Bəbay uno, ka ga matanan, anga a zlak à nga anakiken awan.» 22A jan anà ɗo sa man ataya kutok, a wa: «Bəbay uno Mbərom kə̀ varak uno anan way ahay fok. Ɗowan sa san sa jəka nen wan anahan nə ibay, si zek ana Bəbay Mbərom awan. Aday ɗukwen, ɗowan sa san Bəbay uno nə wayaw nà, ibay, si nen wan anahan awan, tu ɗo aday Wan a Mbərom a gan may sə ɗakan atan anan ataya awan.» 23Pə dəɓa anahan a wa Yesu a mbəɗa ʼam pə njavar anahan ahay, a jan atan anà tinen a ɗəkɗek, a wa: «Tislen mivel anga kə cinen anan anà way a anaya awan. 24Nen apan ni jak ikwen: Ɗo majaʼam a Mbərom ahay tə bahay ahay bayak a ta gak anan may sə canan à way a kwanay a sə canan həna ata awan, əna tə canak anan anà awan bay. Ta gan may sə sləne way a kwanay a sə sləne həna ata awan, əna tə slənek awan bay re.» 25Natiya awan, miter sə Tawrita a inde a slabak, anga a nan sa ban anan Yesu pə kwande. A cəce pə Yesu wa kutok, a wa: «Miter, ni ga nə mer sa ma aday ni sa njaɗ sifa sa ndav bay ata anaw?» 26Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Ka tan à nga mə vinde a à Deftere sə Tawrita inde nə maw? Iken apan ki jinge nà, a ja nə maw?» 27A mbəɗahan apan anà Yesu ite, a wa: «Mə vinde uda nà: “Pəlay anan Mbərom Fetek, Bahay anak, tə mivel anak a təke, tə apasay anak a təke, tə məgala anak a təke, tə abayak nga anak a təke” aday “Pəlay anan ɗo sə cakay su doh anak kawa iken sə pəlay anan nga anak ata awan.”» 28Yesu a jan: «Wita nà, lele. Zla, kaa ga matanan kawa iken a sə baslay ata, aday ki njaɗ sifa sa ndav bay ata kutok.» 29Əna miter sə Tawrita ata a nan sə ɗakay anan nà, acəce ʼam anahan ata nə lele awan. Anga nan, a cəce pə Yesu wa asa, a wa: «Aday ɗo sə cakay su doh uno ata nə wayaw?» 30Yesu a mbəɗahan apan kutok, a jan nà: «Ɗowan a inde a slabak à Urəsalima wa, i zla à Yeriko. Pə cəveɗ kutok, ɗo sə akar ahay ta kaɗ apan, tə culok panan zana, ta ndazl anan leɗəɗɗe. Ta zla way a tinen, tə mbəsak anan nə həɗek həɗek kawa i ndav zek coy. 31«À man ata ɗukwen, ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom a inde, a nay tə cəveɗ ata cite. A canan anà ɗowan ata mə nahay a gwehəhhe nà, a zla way anahan tə zlawak cangəhha. 32«Capəpa asa, ɗo hinen a nay ahay ta man ata re, winen ɗo sa ga mer su way ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. A nay, a ca pə ɗowan ata matana re cəna, a ban cəveɗ tə zlawak, a zla way anahan ite. 33«Əna Samariya a inde, winen apan i zla à man anahan dəren a ite, a dəzley à man ata nà, a canan anà ɗowan a mə nahay a gwehəhhe ata awan, a gan ì zek wa. 34A həɗəken ayak pə cakay, a pəkan disise ahay pə mbəlak anahan a pi zek ataya awan, a ɓanan apan. A slabak anan, aday a zləzlam anan pə zungo anahan, a zla anan à wulen su doh, à man sə təma mbəlok ahay, a gan nga anà ɗowan ata lele. 35«Iɗe a cəɗe sidew a nà, a varan dala sə dinar ahay cew anà bahay su doh ata awan. A jan nà: “Gan nga anà ɗowan a anan lele. Kwa â ga nə kə lizek anan dala anak anà nga dəp nà, pə luvon a ni may ahay ta man a anan ata nà, ni naa hamak anan dala anak kutok.”» 36Yesu a cəce pə miter sə Tawrita ata wa kutok, a wa: «À wulen a su ɗo a maakan ataya inde nà, sə təra ɗo sə cakay su doh ana ɗowan aday ɗo sə akar ahay sa kaɗ apan ata nà, wayaw?» 37Miter sə Tawrita ata a mbəɗahan apan anà Yesu kutok, a wa: «Sə təra ɗo sə cakay su doh anahan nà, ɗowan a sa gan sumor ata awan.» Yesu a jan kutok, a wa: «Əna, iken zla, kâ sa ga matanan ite.» 38Natiya awan, atə Yesu tə njavar anahan ahay tinen pə cəveɗ sa zla à Urəsalima nà, tə dəzle à wulen su doh a inde. À man ata nə, uwar a inde tə ngaman Marta, a təma atan àga winen. 39Məran a uwar ata inde dəna awan, tə ngaman Mariyama. A nay ahay pə cakay a Yesu, a njahan ù vo, winen apan i pak sləmay pa ʼam ana Yesu sa ja ataya fok. 40Cəkəbay Marta nà, nga winen apan i wusen ti mer su way à mbak inde. Natiya kutok, Marta a nay ahay à man a Yesu, a jan, a wa: «Ba Məduwen! Dəna a anan winen mə njahay a pə cakay anak kəriya awan, aday zek winen apan i do ti mer su way ahay taayak uno kutok nà, ka jan û mo zek ite biɗaw?» 41Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Hey Marta, hey Marta! Iken nà, kə varak anan nga anak pi mer su way ahay bayak a ba? 42Əna way inde kərtek lele awan, təɗe sə varan anan nga anak. Mariyama a varan anan nga anahan nà, anà way ata awan. Ɗowan saa gafan apan ʼam nà, inde sabay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\