Lukas 11

1Pə luvon a inde, Yesu winen apan i ga amboh à man a inde. A ndəvay anan ahay sa ga amboh ata nà, ɗo kərtek à wulen sə njavar anahan ahay wa a jan: «Ba Məduwen, ɗakan umo anan sa gan amboh anà Mbərom, kawa ana Yuhana sə ɗakan anan anà njavar anahan ahay ata ite.» 2A mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay apan ki gen amboh anà Mbərom nà, jen nə natiya awan: Bəbay a manay, ɗo ahay tâ san sləmay anak nə cəncan awan. Bahay anak â ga zek à wulen a manay ite. 3Varan umo way sa pa saa slan umo ata pə luvon pə luvon fok ite. 4Pəsen umo anan ines a manay ahay, kawa ana manay sə pəsen anan anà ɗo sa gan umo ines ataya cite. Ba manay pə way saa njak manay ahay wa ite, anga aday mâ sa zla ì ines inde bay.» 5A jan atan asa, a wa: «Hinahibay məndala anak inde, aday ki zla àga winen gak à luvon inde. Ki jan nà: “Amboh, məndala uno. Ɗaf kə̀ mbakak pikwen wa mənjœk ite ɗaw? Ənga, vuro ite! 6Anga car uno a inde, a may ahay à man a wa, winen àga nen, əna way sa pa inde upo sə varan ibay.” 7Natiya kutok, məndala anak ata i mbəɗahak ahay apan ù doh wa ta sa jak nà: “Kə̂ bəbulo ahay awan bay wuna! Nə tacak anan məsudoh uno coy, manay apan mi njak ahan tə gwaslay uno ahay. Ni mba apan sə slabak aday sə varak ayak way sa pa sabay!”» 8Natiya Yesu a jan atan asa, a wa: «Nen apan ni jak ikwen: Məndala anahan ata i slabak sə varan ahay way anahan a sa gan may ata awan. I varan ahay nà, anga sa jəka winen məndala anahan ata bay, əna anga winen apan i bəbalan ayak awan uho wa hwiya ata awan. 9«Natiya kutok, nen apan ni jak ikwen: Cəcihen! Mbərom i varak ikwen way a kwanay sə cəce ata awan. Pəlen! Ki ten anan à nga anà way a kwanay a sə pəlay ata awan. Jen ʼam pi zek uho, aday ti təɓak ikwen ayak wa. 10Anga kuwaya kə̀ cəcihek way cəna, ti varan. Kuwaya kə̀ pəlak way ɗukwen, i njaɗ way anahan a sə pəlay ata awan, aday kuwaya kà jak ayak ʼam pi zek uho wa ɗukwen, ti təɓan ayak wa cite re. 11«Kwanay bəbay ahay, wan anak kə̀ cəcihek panak kəlef nà, ki mba apan sə varan dədew à yime sə kəlef inde bay asanaw? 12Kabay wan anak a cəce panak slay nà, ki mba apan sə varan rəje à yime sa slay inde bay re asanaw? 13Kwanay ɗo lelibay aya aɗəka nà, kə sənen a viren anan way lele aya anà wan a kwanay ahay zle. Matana re, Bəbay a kwanay Mbərom winen à bagəbaga mburom ɗukwen, i mba apan sə varan Apasay Cəncan a anà ɗo sə cəce panan ataya fok biɗaw?» 14Pə luvon a inde, Yesu a rəzlay anan ahay setene ù ɗo maandak a wa, aday ɗowan ata a dazlan sa ja ʼam njəlenʼenʼe. Way ata a gan masuwayan anà ɗo ataya awan. 15Əna ɗo azar aya ta wa: «Sə varan məgala a aday sa razl setene ataya nà, Bəʼelzebul, winen bahay sə setene ahay.» 16Ɗo azar aya ite ta gan may sa ban anan pə kwande. Anga nan, tə cəce panan â gan atan masuwayan sə way sa nay ahay à mburom wa. 17Əna Yesu a san way a tinen sə jalay ata zle kwayanʼa. A jan atan kutok, a wa: «À bahay a wura wura fok cəna, kak ɗo anahan aya ʼam kà zlak atan pi zek bay nà, bahay ata i nes wa. Doh ahay ɗukwen ti təra nə rəgay ahay, ti mbazl sekeɗ sekeɗ. 18Matanan re, kak Fakalaw kà gak vəram ti zek anahan a nà, bahay anahan a ɗukwen i tavay nga ɗaw? Natiya, kwanay ki jen, nen na razl setene ahay nə tə məgala ana Fakalaw nà, angamaw? 19Kak nen na razl setene ahay tə məgala ana Fakalaw nà, aday wan a kwanay ahay ti sa razl setene ahay nə tə məgala à waya kutok asa anaw? Anga nan, sa naa mak ikwen anan mungok nà, wan a kwanay aya awan. 20Tə ɗiɗem awan, na razl setene ahay tə məgala sə Apasay a Mbərom. Matanan re, ki sənen anan kutok, bahay a Mbərom kà nak ahay à wulen a kwanay.» 21A ja asa, a wa: «Kak ɗo gədan a, aday mə lavay zek a tə way sə alay anahan a, i ba way su doh anahan ahay lele nà, way anahan ahay ti lize ɗaw? 22Əna ɗo sə zalan məgala à nga wa kà nak ite, kə̀ zalak anan winen tə mungol nà, i ngəzar panan way sə alay anahan sə lavay anan zek ata awan, i gəzla anan zlile anahan a sə ngəzar pə ɗowan ata wa anà car anahan ahay. 23«Ɗo sə pəlay nen bay ata nà, winen nə ɗo maniɗe uno. Ɗowan a kà mak uno zek sə halan nga anà way ahay bay cəna, sa tan ʼam à kiɓe nà, winen awan.» 24Yesu a ja asa, a wa: «Setene kà nak ahay ù ɗo wa nà, i zla à man kiɓe inde saa bar, saa pəlay man sa man uda awan. Əna kə̀ njaɗak man bay nà, i jan anà nga anahan: “Suwan ni ma ù doh uno nen a sa nay ahay wa ata awan.” 25Kà sak a may ahay nà, i tan à nga anà doh anahan a mamaʼam ata mə ndakay awan, mə faɗay a lele. 26Aday cəna, i ma pə dəɓa, i ray ahay apan setene azar aya cuwɓe, sə zalay anan tə huwan asa, ti nay, ti njahay à ɗowan ata inde. Aday anjahay ana ɗowan ata nà, i təra lelibay a zal pa sə kukwa ata wa asa.» 27Yesu winen apan i ja ʼam ata mba cəna, uwar a inde à wulen su ɗo ataya, a ja tə məgalak awan, a wa: «Mbərom kə̀ ɗəfak ngama anahan pə uwar a sə wahay iken, aday iken sa sa pay anahan a ata awan.» 28Əna Yesu a mbəɗahan apan ite, a wa: «Mbərom a ɗaf ngama aɗəka nà, pu ɗo sə sləne ʼam anahan ahay, aday sə ɗəfan apan anà ʼam anahan a ma ja ataya awan.» 29Natiya kutok, ɗo ahay bayak a tinen apan ti zlak ayak à man a Yesu asa. Coy, a jan atan kutok, a wa: «Ɗo sə biten ahay nà, tinen huwan aya awan. Tinen ta gan may nà, anà masuwayan. Əna ti canan anà masuwayan sə awan sabay, kak si masuwayan sə təra pə Zonas, ɗo majaʼam a Mbərom ata aday. 30Kawa ana Mbərom sə ɗakay anan mazlaɓ sə sləmay anahan anà ɗo sə Nəniwe ahay tə masuwayan sə təra pə Zonas ata nà, nen, Wan su Ɗo, həna ɗukwen ni təran anà ɗo sə biten ahay nə matanan re. 31Pə luvon sə sariya nà, bahay sə Saba ɗukwen i slabak sa gan sariya anà ɗo sə biten a anaya awan. Anga kwa winen dəren təkeɗe nà, kà nak ahay sa naa pəkak ayak sləmay pa ʼam ana bahay Sulimanu, ma ja aya tə kəlire ata awan. Əna, cen apan həna kutok, ɗo sə zalay anan Sulimanu tə məduwen ɗukwen, winen inde à man a ana awan. Əna hwiya ɗowan a ngam sə sləne ʼam anahan bay re. 32Pə luvon sə sariya a Mbərom saa ga ata nà, ɗo sə Nəniwe ahay ti slabakay ahay uho pə kərtek a tu ɗo sə biten a anan ataya, ti gan atan sariya. Anga ɗo sə Nəniwe ahay nà, tə sləne wazo ana Zonas cəna, ta yam pə ines a tinen ahay. Aday ɗukwen, ɗo sə zalay Zonas winen inde à man a ana awan.» 33Yesu a ja asa, a wa: «Ɗowan saa ɗaf uko pə lalam, aday i ɗer anan, kabay i hərok apan tasa nà, ibay. Əna i ɗaf anan lalam ata nà, pə way sa ɗaf lalam awan, anga aday iɗe jiyjay â dəvan anà ɗo sa zla ù doh ataya fok lele. 34«Iɗe anak nà, kawa lalam sə dəvan jiyjay anà zek anak. Kak iɗe anak winen lele nà, ata zek anak a fok winen à jiyjay a inde. Əna, kak iɗe anak a lelibay nà, zek anak kə̀ tərak kawa winen ì iɗe zənzen a inde. 35Gan nga anà zek anak lele, bina iɗe jiyjay anak â sa tərak kawa iɗe zənzen bay. 36Kak zek anak a fok ì iɗe jiyjay inde nà, aday kə̀ mbakak uda man sə iɗe zənzen mənjœk bay nà, zek anak fok i təra iɗe jiyjay, kawa lalam sa kak anan jiyjay ata awan.» 37Yesu a ndav anan ʼam anahan ata mba cəna, Farisa a inde, a ngaman pa ɗaf àga winen. Ta zla àga ɗowan ata kutok, ta pa ɗaf miya awan. 38A gan masuwayan anà Farisa ata, anga Yesu a pa ɗaf mənjəna sə banay alay kawa atətak way sə bije a tinen ahay ata awan. 39Yesu a san way anahan a sə bayak ata zle. Anga nan, a jan, a wa: «Kwanay Farisa ahay nà, ki gen minje nə tə gəsaʼam kabay tuwez. Kə cakiɗen anan day sə uho aya lele cəna coy. Aday cəkəbay, ta su doh sə mivel a kwanay ahay nà, mə cakaɗ aya bay. Mivel a kwanay ahay ma rah aya nà, tə ubor aday tə huwan ahay. 40Kwanay nà, demdemem sə ɗo ahay! Mbərom a ndakay way ahay nà, day sə uho tə day su doh a təke biɗaw? 41Way a à sikeɗ a kwanay kabay à tuwez a kwanay inde ataya nà, viren anan anan anà ɗo mətawak aya awan, aday way a azar aya fok ti i tərak ikwen cəɗanʼa kutok. 42«Əna kwanay Farisa ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Kə rəzlen anan à nga wa sa var alay mbok wa kərtek sə daslam ahay cara cara nə lele. Əna kə̀ mbəɗəken anan nga tə ɗiɗek anahan, tə asan zek anahan ahay. Abay təɗe ki gen nà, way ataya awan, mənjəna sə mbəsak sa ga way a azar aya re. 43«Kwanay Farisa ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Anga ki zlen ù doh sə wazay ahay cəna, ki cen wa ɗukwen, man zəbor aya awan. Ki gen anan may nà, ɗo ahay ta jak ikwen anan ʼam à kwasuko nà, tə akərdeh aya awan, à wulen sə ɗo ahay inde fok. 44«Wita nà, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Anga ki gen minje nà, tə jəvay, aday ɗo ahay tə canak anan bay ata awan. Ɗo ahay tinen apan ti bəran pa nga mənjəna sa san apan.» 45Pə dəɓa ana ʼam a Yesu a sa jan atan ata wa nà, ɗo kərtek à wulen sə miter sə Tawrita ahay a mbəɗahan apan, a wa: «Ta ʼam anak a sa ja ata nà, kə tərak manay à məndak re biɗaw?» 46Yesu a mbəɗa apan, a wa: «Kwanay, miter sə Tawrita ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Anga kwanay apan ki taviken anan way ma ba aya tə mindel ata pa nga anà ɗo ahay, anga aday tə̂ gəɓa. Əna kwanay a ɗukwen, ki men atan apan zek kwa ta wan sə alay bay re. 47«Wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Anga kwanay apan ki ɗəzlen anan jəvay anà ɗo majaʼam a Mbərom ahay. Aday cəkəbay, sa vaɗ anan ɗo ataya nà, bije a kwanay aya awan. 48I ga nà, way a bije a kwanay ahay sa ga à alay ataya nà, kà zlak ikwen à nga. Bina, sa vaɗ anan ɗo majaʼam a Mbərom ataya nà, bije a kwanay aya awan. Aday kwanay həna ɗukwen, kwanay apan ki ɗəzlen anan jəvay ataya re angamaw? 49Anga nan, Mbərom kà jak, a wa: “Ni slan ɗo majaʼam uno ahay tu ɗo maslan uno ahay. Ti vaɗ anan azar su ɗo a tinen aya awan, aday ti ga anan alay tu ɗo azar aya re.” 50Anga, kwa pa sə ndakay daliyugo wa, hus həna nà, tinen apan ti ndav anan ɗo majaʼam uno ahay ta sa vaɗ atan à məke sa ndaw. Anga nan, ni naa cəce mez ana ɗo uno ahay nà, pu ɗo sə biten a anan aya wa. 51A bənay ahay kwa pə amac ana Abel wa, hus pə amac ana Zakari, winen ma vaɗ a à gala su doh sə mazlaɓ a Mbərom à wulen ana atə man cəncan a ta man sə gəɗan dungo anà way ahay ata awan. Ayaw, acəkan, Mbərom i naa gan sariya anà ɗo sə biten a anaya awan, anga way ataya fok. 52«Kwanay, miter sə Tawrita ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Anga kə ticen anan cəveɗ sa san Mbərom. Aday kwanay a ɗukwen, ki zlen à cəveɗ ata inde sabay re. Aday kə gifen anan ʼam anà ɗo sa gan may sa zla tə cəveɗ ataya re.» 53Natiya kutok, pə dəɓa ana ʼam anahan ataya wa nà, a slabakay way anahan à man ata wa. Cəna, miter sə Tawrita ahay tə Farisa ahay, ta ga apan mivel. Tə cəce panan way ahay cara cara bayak awan, 54anga ta gan may nà, abay Yesu â nes ʼam cəna, ata ti ban anan pə kwande.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\