Lukas 13

1À alay ata ite, ɗowan aya inde à man ata awan, ta jan à Yesu ləbara su ɗo sə Galile ahay, ta wa: «Pilatu kə̀ vəɗak anan Galile ahay à alay a tinen apan ti gəɗan dungo anà way anà Mbərom, aday mez a tinen kə̀ japak tə mez sə way a ma gaɗ dungo aya ata awan.» 2Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay kə jilen nà, ɗo a ma vaɗ ataya ta mac matanan nà, anga tinen ɗo sa ga ines ahay zal a ɗo sə Galile azar ataya ɗaw? 3Nen apan ni jak ikwen nà, matanan bay, əna kwanay həna ɗukwen kə mbəɗihen anan lœn anà ines a kwanay ahay bay cəna, ki lizen kawa ɗo ataya cite re. 4Kabay ɗo a kuro nga jəmaakan sa mac à Silowam, à alay a doh zəbor a sa mbazl patan ata nà, kə jilen tinen ta gak ines ahay zal ɗo sə Urəsalima azar ataya fok ɗaw? 5Nen apan ni jak ikwen nà, matanan bay re. Əna kwanay həna ɗukwen, kə mbəɗihen anan lœn anà ines a kwanay ahay bay ite nà, ki lizen dənam kawa ɗo ataya re.» 6Yesu a jan atan ʼam sə jike a anan awan, a wa: «Ɗowan a inde a jule buway à guvo anahan, a nay saa bənak ayak wa wan awan, əna kə̀ bənak bay, anga kə̀ wahak bay. 7Ɗowan ata a jan anà ɗo sa ga mer su way à guvo ata, a wa: “Həna kà gak ava maakan, nen apan ni ta nay abay sə bənak ayak wa wan sə buway anan, əna nə njaɗak bay anga kə̀ wahak bay. Suwan gaɗ anan, bina winen apan i nəso anan guvo kəriya nə pa maw?” 8Əna ɗowan ata a jan nà: “Bahay su doh uno, suwan mbəsak anan apan sə tə viya a anan kərtek aday, ni lan à cakay wa, ni pəkan bərbor tuwwe nə, 9izəne pac hinen ahay nà, i wahay kəmaw? Kak kə̀ wahak bay re nà, aday kâ gaɗ anan kutok.”» 10Pə luvon a inde nà, luvon sa man uda awan, aday Yesu winen apan i wazay ù doh sə wazay. 11À man ata awan, uwar a inde mə təra à məndak a ava kuro nga jəmaakan, anga setene sa gan. A mba apan sə tavay bay. A zla nà, mə kərdeh a tuhha. 12Yesu a canan anà uwar ata cəna, a ngaman ahay, aday a jan, a wa: «Mazar, kə mbərak à atəra à məndak anak wa!» 13Cəna, a ɗaf apan alay, kwayanʼa uwar ata a tavay lele kutok, a həran nga anà Mbərom. 14Cəkəbay, way ata kə̀ cəɓak anan anà ɗo sə lavan nga anà doh sə wazay ata, anga Yesu sa mbar anan uwar ata pə luvon sa man uda ata, ata awan. A jan anà ɗo ahay kutok, a wa: «Luvon ahay inde mbərka sa ga mer su way ahay, əna suwan kî nen ahay à luvon a mbərka ataya inde aday sa mbar, bina si pə luvon sa man uda aday bay.» 15Yesu Ba Məduwen a mbəɗahan apan, a wa: «Kwanay nà, ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay kələɗaw? Pə luvon sa man uda nà, kə pəsiken sla a kwanay ahay, kabay zungo a kwanay ahay sa zla atan à man saa varan atan aʼam biɗaw? 16Uwar a həna anan nà, winen ɗo sə zaav ana Ibərahima. Fakalaw kà gak anan alay ava kuro nga jəmaakan nà, abay təɗe sə pəsakay anan ahay à alay a Fakalaw wa pə luvon sa man uda itəbay kələɗaw?» 17ʼAm ana Yesu a sə mbəɗahan atan apan ata a pəkan waray ì iɗe inde anà ɗo maniɗe anahan ataya fok. Əna ɗo azar ataya fok tə taslak mivel anga mer su way ana Yesu a sa ga lele ataya awan. 18Pə dəɓa anahan a wa asa, Yesu a wa: «Bahay a Mbərom a ga minje nà, ta maw? Aday ni ga anan minje həna nà, ta maw? 19Ta ga minje nə tə wan sə bəzan. Ɗowan a a gəɓa, a casl anan à guvo anahan, a hay ahay, a təra dədazl si sé məduwen awan, aday məvuhom ahay tə ndakay apan doh pə alay si sé anahan aya ata awan.» 20À dəɓa wa asa re, Yesu a ja, a wa: «Bahay a Mbərom ta ga minje nə ta ma asanaw? 21Ta ga minje tə wuɗah sə kwasay way ata awan. Uwar a ra mənjœk, a gan anan, a pak pə nuko anahan gəsaɗaf maakan. A laɓ anan nà, nuko ata fok a kwasay, a zlambar.» 22Natiya, à alay a Yesu winen apan i zla à Urəsalima nà, a takas kon a azar aya, tə wulen su doh ahay. Aday winen apan i tətakan way anà ɗo ahay. 23À alay ata kutok nà, ɗowan a inde, a cəce panan, a wa: «Ba Məduwen, waka Mbərom i tam a nà, azar su ɗo ahay əngal cəna coy ɗaw?» Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: 24«Njəzlen pi zek sa zla à bahay a Mbərom inde tə məsudoh a mbəɗec a njulehwehwe ata awan. Nen ni jak ikwen, ɗo ahay bayak awan, ti gan may sa zla uda awan, əna ti mba pi zek bay. 25Aday, alay a i nay, bahay su doh i slabak nà, i tacay anan məsudoh anahan kutok. Ata kwanay nà, kwanay uho mba. Matanan, ki dəzlen anan sə dəcan ayak anà məsudoh, ta sa ja nà: “Manay uho ite. Bahay su doh a manay, təɓan umo ayak wa ite.” «Bahay su doh ata i mbəɗahak ikwen ahay apan ta sa ja nà: “Kwanay mayanaw, na san kwanay bay fok.” 26«Aday ki dizlen anan sa ja kutok: “Ɗa pak way sa pa, ɗa sak way fok tatə iken awan, aday kə̀ wazak à wulen su doh a manay re.” 27«I mbəɗahak ikwen ahay apan hwiya ta sa ja nà: “Na jak ikwen lele, na ja nə kwanay mayanaw nà, na san bay jiga awan. Mbəsiken nen səfek. Zlen ayak à man uno wa, kwanay ɗo sə huwan ahay.” 28«À alay ata kutok nà, ki cinen anan anà Ibərahima, Isiyaku tə Yakob, aday tu ɗo majaʼam a Mbərom ahay fok à bahay a Mbərom inde. Ata kwanay nà, ki yimen, ki rəcen slan, anga tə tacak pikwen uho. 29Ɗo ahay ti halay ahay nga kwa pə daliyugo ahay wa fok, kwa ta sə wura wa fok. Ti nay pə kərtek a sa pa way à bahay a Mbərom inde. 30Sənen apan lele kutok, azar su ɗo a ma lah aya pa ʼam həna ata nà, ti naa təra ɗo mədakwidok aya awan. Aday azar su ɗo a mədakwidok ataya ite, ti naa təra ɗo ma lah aya pa ʼam cukutok.» 31À alay ata ite, Farisa aya inde, ta nay ahay pə cakay a Yesu, aday ta jan: «Zla way anak à man a anan wa, bina Hiridus a gan may sa vaɗ iken.» 32Əna Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Zlen ka si jen anà ɗo sə wurwer a kawa wan ana ayah ata nà: Luvon sə biten ta sə sidew nə, nen apan ni razl apasay lelibay aya awan, ni mbar anan ɗo sə ɗəvac ahay. Aday pə luvon maakan anahan a nà, ni ndav anan mer su way uno. 33Aya əna, sumor a ni pərahan azar anà cəveɗ uno biten, sidew, aday anjahay sidew kərtek, bina a zla pi zek aday ɗo majaʼam a Mbərom â mac uho à man aya bay, sumor a nà, à Urəsalima awan. 34«Hayaka Urəsalima ahay! Kwanay ɗo sə Urəsalima ahay! Kə vəɗen anan ɗo majaʼam a Mbərom ahay, aday kə tiren anan ɗo a Mbərom sə slənak ikwen ahay ataya tu kon. Aday saray bayak a, na gak anan may sə halak ikwen nga anà kwanay ɗo sə Urəsalima ahay ù vo uno, kawa man njəkar sə halan nga anà wan anahan ahay à bərgaslay inde ata awan. Əna hwiya kə ngəmen bay re. 35Ihe, doh sə mazlaɓ a Mbərom a kwanay i təra rəgay. Nen ni jak ikwen anan: Ki cinen uno sabay, si azanan ki naa cinen uno nà, à alay a aday ki i jen: “Mbərom â ɗaf alay sə mazlaɓ anahan pu ɗo sa nay ahay tə sləmay anahan ata awan.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\