Lukas 15

1Natiya, ɗo sə cakal jangal ahay, pi zek tu ɗo sə atahasl ahay bayak awan, tə halay nga à man a Yesu anga aday ti sləne ʼam anahan aya awan. 2Anga nan, Farisa ahay tə Miter sə Tawrita ahay ta ma nga sa ja ʼam à wulen a tinen a inde ngura ngura ngura, ta wa: «Ɗowan a anan a təma aday ɗo sə atahasl ahay tâ pa way tə winen nà, angama aday anaw?» 3Anga nan kutok, Yesu a gan atan jike sa ʼam a anan, a wa: 4«Izəne ɗo inde à wulen a kwanay, aday təman anahan ahay inde səkat. Kwa â ga sə lize nə kərtek a dəp nà, i mbəsak azar sə təman a kwa kuro dəsuɗo nga dəsuɗo ataya à kiɓe, aday i zla saa pəlay anan ahay kərtek ata hus pa sa njaɗay anan ahay re asanaw? 5Aday, kə̀ njaɗak anan ahay təman a kərtek ata nà, i ɗəfay a way anahan jap pə jugom, i may agay nə, tə ataslay mivel a kutok. 6Kə̀ dəzlek ahay agay nà, i ngaman ahay anà car anahan ahay, tu ɗo sə cakay su doh anahan ahay, aday i jan atan: “Tasluko mivel, anga nə njaɗak anan ahay təman uno a sə lize ata awan.” 7«Natiya awan, həna, nen apan ni jak ikwen, kak ɗo sə atahasl kərtek kə̀ yimak pə ines anahan nà, ataslay mivel i ga inde à mburom bayak awan. Ataslay mivel ata i zalay ataslay mivel anga ɗo ahay kwa kuro dəsuɗo nga dəsuɗo ɗiɗek aya, aday ta gan may sa yam pə ines a tinen ahay bay ataya awan.» 8Pə dəɓa wa a jan atan ʼam sə jike hinen asa, a wa: «Uwar a inde nà, karanga anahan ahay inde kuro, aday kak kərtek a kà sak a lize panan nà, i ga kəkəmaw? I han nə uko pə lalam anahan, aday i ca doh anahan ata fok ta sə faɗay anan lele. I pəlay bətek bətek hus pa sa njaɗ anan dala anahan ata biɗaw? 9Kak kà sak a njaɗ a dala anahan ata nə, i ngaman anà məndala anahan ahay tu ɗo sə cakay su doh anahan ataya, i jan atan: “Tasluko mivel pə kərtek awan, anga nə njaɗak anan dala uno sə lize ata awan.” 10«Matanan re, ni jak ikwen, kak aday ɗo kərtek kə̀ yimak pə ines anahan ahay nà, maslay a Mbərom ahay ti taslay mivel anga winen re.» 11Yesu a ja asa, a wa: «Ɗowan a inde nà, wan anahan ahay inde cew. 12Wan zek cəɗew ata a jan à bəban anahan, a wa: “Bəbay uno, vuro anan zlile uno nen saa njaɗ à alay saa pa ʼam anak azana ata awan.” Aday ɗowan ata a gəzlan atan anan zlile anahan acəkan. 13«Pə dəɓa wa mənjœk nà, wan a cəɗew ata a halan nga anà way anahan ahay fok, a sukom a way, aday a zla way anahan pə daliyugo hinen dəren. À man ata nà, a lize anan zlile anahan ata fok ta sə gəsle anan pə way kəriya awan. 14«Dala a ndav panan cəna, may a ga pə daliyugo ata tə mindel. Ɗəce sə way sa pa ɗukwen a dazlan saa gan kutok. 15Anga nan, a zla saa ga mer su way àga ɗo su kon ataya awan. Ɗowan ata a slan anan saa ba gadura ahay à kiɓe. 16A pəlay abay sa pa way sa pa mbala ana gadura ahay ata awan, anga may a han apan, əna ɗowan a ngəman a bay. 17«A dazlan sə jalay pə anjahay anahan à alay a winen àga bəbay anahan ata awan, a ja: “Ɗo si mer su way a bəbay uno ahay ɗukwen, tinen apan ti pa way sa pa kawa sa nan atan, a mbəsak patan wa re, aday nen aɗəka bugol ni mac ta may à man a anan nà, angamaw? 18Suwan ni ma agay, aday ni i jan anà bəbay uno nà: Bəbay uno, na gak ines pa ʼam a Mbərom, aday pa ʼam anak re. 19Na slak həna ki ca upo kawa nen wan si zek anak sabay, təra nen kawa ɗo si mer su way anak kərtek awan.” 20Natiya a slabak, a may agay kutok. «Bəbay anahan a canan ayak dəren winen apan i nay ahay cəna, a gan ahay ì zek wa. A haw apan, a ban anan həmbok pi zek. 21Wan ata a jan à bəbay anahan kutok, a wa: “Bəbay uno, na gak ines pa ʼam à Mbərom, aday pa ʼam anak re. Na slak həna kâ ca upo kawa nen wan si zek anak sabay.” 22«Əna bəbay anahan ata a jan ù ɗo si mer su way anahan ahay, a wa: “Kagasl, gəɓen uno ahay zana lele aya awan, pəken anan pi zek. Ɗəfen anan wurɗek à alay inde, aday pəken anan təkarak à saray inde. 23Pəsiken ahay guson sa sla ma har a lele ata awan, wasluko, duko, aday puko tə ataslay mivel awan. 24Anga abay wan uno a anan nà, kə̀ tərak kawa ma mac awan, aday həna winen inde tə sifa awan. Kə̀ lizek coy, əna nə njaɗak a way uno.” Tə dazlan sa ga azar uko tə ataslay mivel awan. 25«À alay a tinen apan ti ga azar uko agay ata nà, wan a ɗowan ata zek məduwen a, winen à guvo. Winen apan i may à guvo wa mba aday i dəzley ahay agay bəse nà, a sləne ɗo ahay tinen apan ti ga ara tə agərav awan. 26A ngaman ù ɗo si mer su way a bəban anahan ahay kərtek, a cəce panan ləbara awan. 27Ɗowan ata a mbəɗahan apan, a wa: “Mərak anak kà mak agay, aday bəbay a kwanay a vaɗ guson sa sla, anga kə̀ njaɗak anan winen inde zay.” 28«Wan a zek məduwen ata a ngam sa zla ù doh sabay. A cəɓan, a ga mivel. Bəbay anahan a nay uho saa dəbukok anan ayak ù doh. 29Əna a mbəɗahan apan anà bəbay anahan, a wa: “Ngatay, bəbay uno. Ava bayan awan, nen apan ni gak mer su way nə lele mənjəna sa gak isew. Na taa ɗəfak apan re, aday tə winen ata təke ɗukwen, kula kə varak uno kwa wan sə awak zləkətev a anaya anga sa ga anan azar uko tə məndala uno ahay bay re. 30Aday wan anak kə̀ lizek anan dala anak tə uwar sa ján uho ahay. Həna a may ahay agay nə kə vəɗak anan guson sa sla anga winen asa re!” 31«Bəbay anahan a jan: “Wan uno, iken nà, iken inde ti nen a hwiya asanaw? Abay way uno ahay fok nà, ananak a biɗaw? 32Sumor a nà, ɗi ga azar uko tə ataslay mivel awan, anga mərak anak a anan nà, kə̀ tərak kawa ma mac awan, aday həna winen inde tə sifa awan. Kə̀ lizek coy, əna ɗə njaɗak anan.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\