Lukas 16

1Pə dəɓa anahan a wa asa, Yesu a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Ɗowan a inde nà, winen zlile awan, aday ɗukwen ɗo inde kərtek sə lavan nga anà ɗo si mer su way anahan ahay re. Əna ɗo ahay ta ma ʼam pə ɗowan ata à man a bahay su doh anahan ta sa ja nà: “Ɗo si mer su way anak a anan winen apan i nes anan dala anak kəriya awan.” 2«Bahay su doh ata a sləne ʼam ata cəna, a ngaman anà ɗowan ata kwayanʼa, aday a jan, a wa: “Nə slənek ɗo ahay ta mak apak ʼam. Ɗuko anan mer su way anak iken a sa ga anan tə zlile uno nen sə mbakak anan ata awan, bina iken ki təra ɗo si mer su way uno sabay.” 3«Ɗo si mer su way ata a ma nga sə jalay kutok, a wa: “Aday həna jiga nà, ni ga nə kəmaw? Bahay su doh uno kə̀ larak nen ì mer su way anahan wa re. Bənuko jœ, ni mba apan bay, aday ni dubok way pə ɗo ahay wa, wita ɗukwen waray re. Pa ga həna jiga nà, kəma kutok anaw, zek uno? 4Iyo, həna nə njaɗak anan nga sa ʼam a nen saa ga ata kutok. Aday kwa bahay su doh uno kə̀ larak nen ì mer su way anahan wa ɗukwen, ɗo ahay ti təma nen àga tinen re.” 5«A ngaman ahay anà ɗo sə təma gudire pə bahay su doh anahan ataya wa kərtek kərtek fok. A cəce pu ɗo mamaʼam a wa, a wa: “Gudire ana bahay su doh uno inde apak nə jugumaw?” 6«Ɗowan ata a mbəɗahan apan, a wa: “Gudire sə amar ana bahay su doh anak inde upo, gungwan səkat.” «Ɗo si mer su way ata a jan, a wa: “Ihe, təma ɗerewel sə gudire anak həna kwayanʼa. Njahay aday vindey apan nà, gungwan sə amar kwa kuro ɗara bina səkat sabay.” 7«A jan anà ɗo hinen asa, a wa: “Aday iken, gudire ana bahay su doh uno inde apak nə juguma ite anaw?” «A mbəɗahan apan, a wa: “Gudire sa ndaw anahan inde upo buho səkat ɗara.” «Ɗo si mer su way ata a jan nà: “Ihe, gəɓa ɗerewel sə gudire anak kagasl, aday vindey ahay apan nə gudire sa ndaw ata nà, buho səkat fuɗo.” 8«Bahay su doh anahan ata kə̀ varak anan zlangar anà ɗo si mer su way anahan ata awan, anga ɗowan ata kà gak mer su way sə wurwer à wulen a tinen inde. Anga ɗo sə daliyugo a anan aya nà, tə zalay ɗo sə iɗe jiyjay ahay ta sa ga mer su way sə wurwer. 9«Natiya, nen apan ni jak ikwen, kwanay nà, bənen car tə ɗo ahay tə zlile sə daliyugo a anan aday biɗaw? Ata, zlile sə daliyugo a kà sak a ndav pikwen wa nà, Mbərom i təma kwanay pə cakay anahan a sə coy kutok. 10«Kak ɗowan aday kà mbak apan sa gan nga anà way bayak a bay ata tə cəveɗ a nà, kwa way bayak a ɗukwen i mba apan sa gan nga tə cəveɗ a re. Aday kak ɗowan a a mba apan sa gan nga anà way bayak a bay ata tətibay nà, kwa way bayak a ɗukwen i mba apan sa gan nga tətibay re. 11Matanan, kak abay ki mben apan sa gan nga anà zlile sə daliyugo a anan tətibay nà, waya saa mbakak ikwen anan zlile ɗiɗek a aday ki gen anan nga anaw? 12Kak aday abay ki mben apan sa gan nga anà zlile su ɗo hinen ahay tətibay nà, waya sa varak ikwen mbala ana kwanay a saa lavay ata mba asa anaw?» 13«Ɗowan saa mba apan sa gan mer su way anà bahay su doh ahay cew nà, ibay. Anga kə̀ pəlak anan ɗo kərtek a lele nà, i nan iɗe anà ɗowan hinen ata awan. Kabay, tə njahak tu ɗo kərtek a lele gerger cəna, i kəɗey anan ɗowan a hinen ata awan. Matanan, ki mben apan sa gan mer su way anà Mbərom aday sə pəlay dala, cew maya ɗukwen, i ga zek bay re.» 14Farisa aya inde à man ata tə sləne ʼam a Yesu ma ja ataya fok nà, ta ma nga sə mbasay apan anga tinen a aday nà, tə pəlay zlile tə mindel. 15Anga nan, Yesu a jan atan, a wa: «Kwanay aday nà, ki gen anan may, ɗo ahay ta ca pikwen nə, kawa ɗo lele aya awan. Əna cəkəbay Mbərom nà, a san way sə mivel a kwanay aya zle. Bina way aday ɗo ahay tə həran nga ata nà, Mbərom a ca pə way ata ite nə, kawa way ma ga mənjaɗak awan. 16Kwakwa ata nà, ɗo ahay tə pərahan azar anà Mbərom nə ta sə ɗəfan apan ana Tawrita a Musa tə deftere ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay. Əna a bənay ahay kwa pə ana Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata wa nà, ɗo ahay tinen apan ti ɗakay anan ləbara sə bahay a Mbərom mugom awan. Natiya kuwaya kà gak anan may sə ndərɓoc uda zek, anga sə dəzle a uda awan. 17Aya əna, Tawrita a Musa nə lele hwiya. Andav a daliyugo tə bagəbaga mburom nà, wita way ma da ʼam a bugol bay. Ma da ʼam a aɗəka nà, sə lize a wa alfabe kərtek à Tawrita a Musa wa, i ga zek bay. 18«Matanan re, kuwaya kə̀ rəzlak anan uwar anahan, aday kə̀ gəɓak uda uwar hinen nà, wita kà gak mədigweɗ. Ɗowan kə̀ gəɓak uwar a ma razl a ata ɗukwen, winen kà gak mədigweɗ ite re.» 19Pə dəɓa anahan a wa asa, Yesu a jan atan, a wa: «Ɗowan a inde nà, winen zlile awan. Zana anahan a sa pak pi zek təkeɗe nà, lele awan, aday sə dala bayak a re. Pə luvon, pə luvon fok nà, winen mə njahay a nə, à barbarar inde. 20Ɗowan a inde ite, tə ngaman Lazarus, winen mətawak awan. A taa nahay nə pə məsudoh a ɗowan ata awan, aday zek anahan a ɗukwen, mbəlak a ɗəkɗek. 21A gan may sa pa way sa pa sə pəpasay pə ɗowan a zlile ata wa ata awan. Kəla ahay ɗukwen, ta nay ahay sə ndəlkeɗ anan mbəlak a anahan a ataya awan. 22«Natiya kutok, ɗowan mətawak ata a mac, aday maslay a Mbərom ahay tə gəɓak anan ayak à man ana Ibərahima, pə cakay a Mbərom. Ɗo sə zlile ata ɗukwen a mac ite re, aday ta la anan à məke. 23À man ata kutok nà, ɗowan a zlile ata, winen apan i ga ɗəce bayak awan. A ca iɗe à mburom, a canan ayak anà Ibərahima tə Lazarus, tinen miya awan, dəren. 24A zlah pi zek, a wa: “Ibərahima! Kem, nâ gak ì zek wa ite! Amboh, slan Lazarus, â tar wan sə alay anahan à aʼam inde, aday i naa təlo pə miresl aday û go ziyya ite. Bina nen apan ni ga ɗəce ù uko a anan inde tə mindel.” 25«Ibərahima a mbəɗahan ahay apan ite, a wa: “Matanan, wan uno. Əna ənga, bayak pə anjahay anak à alay iken tə sifa mba ata aday. Iken nà, kə njahak à barbarar a inde, aday Lazarus nà, kà gak ɗəce bayak awan. Həna ite nà, winen, winen apan i man uda à man a anan, aday iken ite ɗukwen, ki ga ɗəce kutok. 26Tə winen ata təke ɗukwen, cəveɗ inde aday ɗo a manay i dəzlek ayak à man a kwanay nà, ibay, kabay ɗo a kwanay i nay à man a manay ɗukwen, i ga zek bay re. Anga məke inde sololo à wulen a nuko.” 27«Ɗowan ata a mbəɗahan apan asa: “Amboh, Ibərahima! Kem, slan Lazarus àga bəbay uno ite. 28Anga mərak uno aya inde ɗara nà, u no Lazarus â sa təkəren atan ʼam à sləmay ite, anga aday tâ sa nay à man sə ɗəce uno a anan inde sabay ite.” 29«Ibərahima a mbəɗahan apan asa, a wa: “Tawrita a Musa tə deftere ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay inde asənə, mərak anak ataya tə̂ ɗəfan atan apan biɗaw?” 30«Ɗowan ata a jan asa, a wa: “Aʼay! Ibərahima, bəbay uno, wuna! Əna, hinahibay ɗo sə məke kà zlak patan dezl nà, ti yam pə ines a tinen ahay tə ɗiɗek awan.” 31«Ibərahima a jan, a wa: “Matanan. Əna kak mərak anak ataya tə slənek anan anan ʼam a Musa tu ɗo majaʼam a Mbərom ataya bay cəna, kwa ɗo sə məke a â zla təkeɗe nà, ti slənen a bay re.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\