Lukas 17

1Yesu a jan anà njavar anahan ahay asa, a wa: «Hwiya way ahay inde, tinen apan ti zla anan ɗo zənzen a ì ines ahay inde. Aya əna, ɗəce i təran anà ɗo sa njak anan ɗo ahay aday tâ ga ines ataya awan. 2Natiya, ata pə ɗowan a sa njak anan ɗo ahay ata nà, suwan pə winen tə̂ ɓanan van à dungo, aday tə̂ larak anan ayak à bəlay inde. Bina, ɗo aday winen apan i njak ɗo ahay matanan ata nà, Mbərom i ga anan alay tə ɗowan ata zal pa sa lar anan à bəlay inde ata wa. 3Matanan, liven anà zek a kwanay ahay lele. «Aday, kak mərak anak inde, kà gak ines nà, suwan ɗakan anan tə təpa təpa awan. Winen ite kə̀ təmahak, kə̀ mbəsakak anan ines anahan ata nà, pəsen anan. 4Kwa abay â ga winen apan i gak ines pə luvon kərtek a saray cuwɓe, aday winen apan i nay ahay à man anak ɗukwen saray cuwɓe ta sa ja nə “Amboh, nə yimak pə ines uno!” nà, iken ɗukwen, pəsen anan acəkan ite re.» 5Natiya, pə dəɓa anahan a wa nà, ɗo maslan a Yesu ataya ta jan nà: «Ba Məduwen, man umo zek aday aɗaf nga a manay pə Mbərom â zəga ite!» 6Bahay a tinen ata a mbəɗahan atan apan nà: «Kwa aɗaf nga a kwanay â ga inde nə mənjœk, kawa wan sə bəzan mənjœk nà, ki mben apan sa jan anà dədazl sə ngəvəray: “Ndaha à man a anan wa, aday ka saa njahay à bəlay inde!” ɗukwen, i bənak ikwen à ʼam wa re.» 7Yesu a ja asa, a wa: «Hinahibay ɗowan a kwanay kərtek a, aday ɗo si mer su way anahan inde, winen apan i ga mer su way à kiɓe, kabay winen apan i ɓal təman ahay. Kà mak ahay à kiɓe wa nà, bahay su doh anahan i jan: “Hayak ahay, pa ɗaf!” kwayanʼa ɗaw? 8I jan aɗəka bugol nà: “Do ahay way sa pa, mbəɗahan anà zana, aday kâ naa vuro way sa pa tə way sa sa aya awan.” Aday i jan: “Iken, ki naa pa nà, pə dəɓa anahan a wa!” biɗaw? 9Kwanay kə jilen nà, i gan suse anà ɗo si mer su way anahan ata anga kà gak anan mer su way ataya ɗaw? 10«Kwanay a ɗukwen matanan re. Ka sak i gen anan mer su way mbala a Mbərom sa jak ikwen: “Gen anan!” ataya nà, jen aɗəka nà: “Manay nà, ɗo sa ga mer su way anak ahay ca. Ma ga nə mer su way mbala ana manay a saa ga ata awan.”» 11Natiya, à alay a Yesu winen apan i zla à Urəsalima nà, a zla tə wulen ana daliyugo sə Samariya tə Galile. 12A sa jəka i dəzle à wulen su doh a inde nà, tə zlangay tə ɗowan aya inde kuro, mə dugwaɗ aya awan. Tə tavay zaɗ, 13aday ta jay ʼam tə məgalak awan, ta wa: «Amboh Yesu, bahay a manay, mâ gak ì zek wa ite!» 14Yesu a canan atan ayak ite cəna, a jan atan, a wa: «Zlen, aday ka si ken anan anan zek a kwanay anà ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom.» À alay a tinen apan ti zla à man ana ɗo sə gəɗan dungo à way ahay ataya kutok nà, tinen a fok tə mbərak. 15Əna ɗo a kərtek à wulen a tinen ata wa, a ca apan kə̀ mbərak ata nà, pəlasl, a ma pə dəɓa à man a Yesu, a dazlan sə həran nga anà Mbərom tə məgalak awan. 16A dəzley ahay à man a Yesu cəna, a dukwen gərmec ta sə rihen nga ù vo, a ngəran kutok. Ɗowan ata nà, winen Samariya ahay. 17Yesu a cəce kutok, a wa: «Na wa, ɗo a kuro ataya fok nà, tə mbərak re ba? Aday azar su ɗo a dəsuɗo ataya nà, tinen aha kəlanaw? 18Ɗowan sə jalay apan aday sa naa ngəran anà Mbərom nà, ibay, si mədurlon a anan taayak kələɗaw?» 19Pə dəɓa wa kutok, a jan anà ɗowan ata awan: «Slabak, zla way anak. Mbərom kə̀ mbərak iken anga kə ɗəfak upo nga.» 20Natiya, pə dəɓa anahan a wa kutok Farisa ahay tə cəce pə Yesu wa, ta wa: «Bahay a Mbərom a i sa slay ahay nà, siwaw?» Winen a mbəɗahan atan apan, a wa: «Bahay a Mbərom a i slay ahay aday nà, ɗowan i canan tə iɗe bay. 21Ɗowan i mba apan sa jəka: “Bahay a Mbərom nə winen həna” kabay “Winen tiya” bay re. Əna, sənen apan lele, bahay a Mbərom nà, winen à mivel a kwanay aya inde aɗəka coy.» 22Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Alay a inde i slay ahay, aday ki gen anan may sə cinen uno apan way sə luvon kərtek à wulen a kwanay inde. Əna i ga pikwen zek bay re. 23Ti naa jak ikwen asa: “Almasihu nə winen həna” kabay “Winen tiya” nà, kâ sa ngəmen sa zla à man ataya bay. 24Anga nen, Wan su Ɗo, ni may ahay nà, kawa awuteɗ a Mbərom sə wuteɗ pəraɗ, aday ɗo ahay fok ta san apan zle ata awan. 25Əna way ata i saa təra nà, nen Wan su Ɗo ni ga ɗəce bayak awan, aday ɗo a sə wuswes anan aya ɗukwen, ti ngam nen bay re. 26«À alay a Wan su Ɗo i may nà, way ahay ti təra nə kawa sə təra à alay ana Nuhu ata re. 27À alay ata nà, ɗo ahay tinen apan ti taslay mivel sa pa way ahay, ta sa sa way a tinen ahay, sə gəɓa uwar ahay, aday sa var a dəna a tinen ahay à mbaz, hus pə luvon ana Nuhu sa zla way anahan à kwalalan inde ata kutok. Pə dəɓa anahan a wa cəna, iven sukwat ahay ngəv ngəv kutok, pa rah anan daliyugo nə faɗaɗa, pa lize anan ɗo ataya fok. 28«Aday asa, ni i may ahay nà, i ga nə kawa way sə təra à alay ana Ludu ata awan. À alay ata nà, ɗo ahay tinen apan ti pa way, ti sa way ahay, tinen apan ti sukom anan way tə way a tinen ahay, aday tinen apan ti sukom uda re, tinen apan ti casl guvo ahay, aday tinen apan ti han doh ahay re. 29Aday, pə luvon ana Ludu sa nay way anahan à Sodoma wa ata nà, uko pi zek tə mətətok sə uko awan, tə pəkay ahay à mburom wa, dənam lize anan ɗo ataya fok re. 30Aday pə luvon uno nen Wan su Ɗo saa may ahay ata nà, way ahay ti təra matanan. Ɗowan saa san pi zek nà, ibay re. 31«Əna pə luvon ata kutok nà, ɗo aday winen pa nga su doh ɗukwen â dazay, â haw, əna â sa ray ahay way anahan ahay ù doh wa bay. Ɗowan a winen à guvo ɗukwen, â saa nay ahay agay bay re. 32Ənga, bayiken pə way a uwar a Ludu sa ga ata aday. 33Matanan, ɗowan a kà gak anan may sa tam anan sifa anahan nà, i lize anan. Aday ɗo sə lize anan sifa anahan nà, i tam anan aɗəka bugol. 34«Nen nà, ni jak ikwen anan acəkan: Pə luvon ata nà, kwa ɗo ahay cew mə nahay a pə lala kərtek a dəp nà, ɗo kərtek a nà, ti gəɓa anan, aday ɗo hinen nə ti mbəsak anan. 35Kwa uwar ahay cew tinen apan ti gan pə kərtek a dəp nà, ɗo kərtek a nà, ti gəɓa anan, aday ɗo hinen nə ti mbəsak anan. [ 36Kabay ɗo ahay cew tinen à guvo kərtek a inde dəp nà, ɗo kərtek a nə ti gəɓa anan, aday ɗo hinen nə ti mbəsak anan.]» 37Njavar anahan ahay tə cəce panan kutok, ta wa: «Ba Məduwen, way ata i sa ga zek jiya nà, ahaw?» A mbəɗahan atan apan, a wa: «À man a aday way ma mac a inde ata cəna, mugudok ahay ti halay nga bayak a nà, à man ata awan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\