Lukas 18

1Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a gan jike sa ʼam a anan anà njavar anahan ahay, anga aday tâ sa ya nga sa gan amboh anà Mbərom bay. 2A jan atan kutok, a wa: «À wulen su doh a inde nà, bahay sa man ata nə a jəjaran anà Mbərom bay jiga awan, aday a təma ʼam a ɗowan itəbay fok re. 3Mədukway sə uwar a inde à wulen su doh ata ite, a taa nay ahay cuhcœh àga bahay ata awan, a jan anà bahay ata nà: “Amboh, go anan sariya uno inde à wulen a manay tu ɗo maniɗe uno ite.” 4Əna hwiya bahay ata a ngam sa gan anan sariya anà uwar ata bay, hus sariya anahan ata kə̀ njahak bayak awan. «Coy, bahay ata a jalay à mivel anahan inde, a wa: “Kwa abay nə jəjaran à Mbərom bay, kwa nə təma ʼam su ɗo bay təkeɗe nà, 5suwan ni gan anan sariya anahan a anan. Bina mədukway sə uwar a anan winen apan i taa wuse nga ta sa nay ahay àga nen sidew sidew anga ʼam sə sariya anahan a anan.”» 6Pə dəɓa anahan a wa kutok nà, Bahay Yesu a jan atan asa, a wa: «Ənga, jilen pə way a bahay a sa ga ata lele aday! 7Kwanay kə sənen apan ite bay ɗaw? Matanan, Mbərom bugol nà, i man zek anà ɗo anahan sa taa gan amboh luvon tə ipec ataya re biɗaw? I ga apan munok bay asanaw? 8Nen apan ni jak ikwen anan həna: Mbərom i man zek anà ɗo anahan ataya bəse. Aya əna, nen, Wan su Ɗo ni saa may ahay pə daliyugo nà, ni tan ahay à nga anà ɗo sa ɗaf upo nga ahay dəp ɗaw?» 9Natiya, ɗo azar aya inde à man ata, tinen tə jalay nà, tinen ɗo ɗiɗek aya awan. Aday tə kəɗey anan ɗo azar aya re. Anga nan, Yesu a gan atan jike miza asa, a wa: 10«Ɗowan aya inde cew ta zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom saa ga amboh. Ɗowan a kərtek a nà, Farisa ahay, aday ɗo hinen ite nà, winen ɗo sə cakal jangal. 11«Farisa ata a tavay, a ga amboh à mivel anahan inde, a wa: “Mbərom, suse anak anga nen nà, ɗo mi nes a kawa ɗo azar aya ite bay. Aday nen ɗukwen kawa ɗo sə cakal jangal a anan ite bay re. Nen ɗo sə akar bay, na ga mədigweɗ bay, aday nen huwan a bay re. 12Na ga sumaya pə lumo fok nə, saray cew. Nə njaɗak way cəna, à kuro wa fok nà, nə varak anan kərtek awan.” 13«Ɗo sə cakal jangal ata ite, a tavay dəren, a nan sa ca iɗe à mburom bay fok. A ma nga sə jalay mərava si zek anahan, a wa: “Mbərom, amboh. Nâ gak ì zek wa ite, anga nen nà, ɗo sə atahasl.”» 14Natiya, Yesu a ndav anan kutok, a wa: «Sa zla agay ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom a nà, ɗo sə cakal jangal ata awan, bina Farisa ata bay. Anga ɗowan kə̀ hərak anan nga ì zek nà, Mbərom i man anan nga anahan à məndak. Aday ɗowan kà mak anan nga anahan à məndak ite nà, Mbərom i həran nga aɗəka.» 15Natiya, pə dəɓa anahan a wa kutok nà, ɗo ahay ta nan anan ahay gwaslay cacəɗew aya anà Yesu, anga aday â ɗaf patan alay sə ngama. Əna njavar anahan ahay ta ca apan ɗo ahay tinen apan ti nay anan ahay gwaslay ahay ata nà, ta ma nga sə gafan ʼam anà ɗo ataya awan. 16Yesu a ngaman ahay anà gwaslay ahay pə cakay anahan, aday a jan anà njavar anahan ataya ite, a wa: «Mbəsiken anan ahay gwaslay ahay, kə̂ gifen atan ʼam sa nay ahay pə cakay uno bay, anga bahay a Mbərom mə lavay zek a aɗəka nà, anà ɗo sa ga minje tə tinen anaya ata awan. 17Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya kə̀ təmahak Mbərom bahay anahan kawa wan cəɗew bay nà, Mbərom i ga apan bahay kula itəbay.» 18Pə dəɓa anahan a wa nà, bahay a inde a cəce pə Yesu wa, a wa: «Miter, lele a anan, ni ga nə ma aday ni saa njaɗ sifa sa ndav bay ata anaw?» 19Yesu ite a mbəɗahan apan, a wa: «Ka wa nen lele a nà, angamaw? Ɗowan inde lele ibay, si Mbərom a kərtek. 20Na wa, ka san nga sa ʼam a Mbərom mə baslay aya zle asanaw? Kâ ga mədigweɗ bay, kâ vaɗ nga su ɗo bay, kâ ga akar bay, kâ gaɗ mungwalay pu ɗo bay, ɗəfan apan anà atə bəbay anak tə may anak.» 21Ɗowan ata a mbəɗahan apan kutok, a wa: «ʼAm ataya fok nà, nə bənak atan lele, kwa à alay a nen cəɗew a mba.» 22Yesu a sləne ʼam a ɗowan ata cəna, a jan nà: «Tə winen ata təke nà, way inde kərtek kə̀ mbəɗəkek panak re: Zla, sukom anan way tə way anak ahay fok, aday kə̂ gəzlan anan dala a anà ɗo mətawak aya awan. Matanan kutok, ki i njaɗ zlile anak à mburom. Aday hayak, pəruho azar.» 23Əna ɗowan ata a sləne anan ʼam a Yesu ata cəna, a cəɓan, anga winen zlile awan. 24Yesu a zəzor anan ɗowan ata lele nà, a wa: «Ma dan ʼam awan anà ɗo zlile awan sa zla à bahay a Mbərom inde. 25Kə sənen apan zle, zlugweme i ndərmaɗ tə məke sə ləpəre nà, i ga zek bay. Əna ma da ʼam a sə zalay way ata nà, ɗo sə zlile sa zla à bahay a Mbərom inde ata awan.» 26Ɗo sə sləne ʼam anahan a sa ja matanan ataya nà, ta wa: «Kak sə matanan cukutok nə, waya saa mba apan saa tam aday sa zla à bahay a Mbərom inde anaw?» 27Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Pu ɗo zənzen a nà, i ga zek bay, əna pə Mbərom nà, way ahay fok a ga zek ca.» 28Pə dəɓa anahan a wa nà, Piyer a jan ite, a wa: «Aday manay həna nà, mə mbəsakak anan way a manay ahay fok sə pərahak azar asanaw?» 29Yesu a jan atan, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗo aday kə̀ mbəsakak anan doh anahan, kabay dalay anahan, kabay mərak anahan ahay, kabay ɗo anahan ahay, kabay gwaslay anahan ahay anga bahay a Mbərom ata nà, 30kwayanʼa həna, i naa njaɗ anan uda way anahan ataya bayak awan, zal panan aɗəka. Aday i njaɗ anan uda way anahan ahay cəna coy bay re. Azanan, pə uho saa nay ata nà, i naa njaɗ nà, sifa sa ndav bay ata pa ʼam re.» 31Natiya, Yesu a ngaman anà ɗo maslan anahan a kuro nga cew ataya ɗemɗem kəcah à wulen sə ɗo ahay wa, a jan atan nà: «Ihe, pəken sləmay pa ʼam a anan aday. Sənen anan həna, mənuko apan ɗi zla à Urəsalima. À man ata kutok nà, way ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay sə vinde pi nen, Wan su Ɗo, ataya fok i i ga zek kutok. 32Ti varan nen à alay inde anà ɗo sə pəra ahay. Tinen ti mbasay upo, ti ro mindel, ti cəre upo məne, 33ti ndaɓay nen, aday ti i vaɗ nen kutok. Əna cəkəbay aday, pə luvon maakan anahan a nà, ni i slabakay ahay way uno à məke wa.» 34ʼAm anahan a sa jan ù ɗo maslan anahan ataya nà, tinen tə sənak anan ʼam ata bay jiga awan. Pə tinen nà, ʼam ata mi ɗer a mba, anga ʼam ata a nan sa ja nə maw nà, tə sənak a bay re. 35Natiya, à alay a Yesu winen apan i dəzle à wulen su doh sə Yeriko bəse coy nà, hurof a inde mə njahay a pə cakay cəveɗ, winen apan i dubok way pə ɗo ahay wa. 36Ɗowan a hurof ata a sləne nə ɗo ahay tinen apan ti zla tə cəveɗ ata nà, a cəce patan wa, ləbara awan. 37Ɗo ataya ta jan nà: «Yesu ɗo sə Nazaratu, winen apan i zla tə cəveɗ a anan.» 38A sləne ʼam ata cəna, a zlah pi zek, a wa: «Yesu, wan ana Dawuda, nâ gak ì zek wa ite!» 39Ɗo mə lahay a pa ʼam a Yesu pə cəveɗ ataya ta ma nga sə gafan ʼam, ta jan nə: «Tacay ʼam. Njahay tete.» Əna hwiya ɗowan ata a ngam sə təma ʼam a tinen ata bay. A ma nga sə zakay anan azlah tə məgalak a bugol, a wa: «Amboh, wan a Dawuda, nâ gak ì zek wa ite!» 40Yesu a sləne ʼam anahan ata nà, a tavay jek, a jan ù ɗo ataya nə: «Ənga, bənen anan ahay alay à man uno a aday.» Tə bənan ahay alay à man a Yesu awan. A dəzley pə cakay anahan a nà, Yesu a cəce panan kutok, a jan: 41«A nak nâ gak nə maw?» Ɗowan ata a mbəɗahan apan, a wa: «Ba Məduwen, u no, təɓo anan iɗe uno ahay ite!» 42Yesu a jan: «Kə mbərak coy! Ka mbar nà, anga kə ɗəfak upo nga ata awan.» 43Kwayanʼa, ngurret iɗe anahan ahay tə təɓak acəkan. Winen ite gədek sə pərahan azar anà Yesu. A dazlan sə həran nga anà Mbərom, aday ɗo sə canan anà way ata fok, ta ma nga sə həran nga anà Mbərom ite re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\