Lukas 2

1À alay ata ite, bahay sə Ruma Agustus a jan anà ɗo si mer su way anahan ahay tə̂ baslay anan sləmay su ɗo pə daliyugo anahan ahay ataya fok. 2Wita nà, mamaʼam sə baslay ɗo pə daliyugo sə Ruma ahay ata awan. A təra nà, à alay a Kiriniyus winen ɗo sə lavan nga anà daliyugo sə Siriya ata awan. 3Anga nan kutok, kuwaya fok a zla saa vindek anan ayak sləmay anahan à wulen su doh ana bije anahan. 4Natiya kutok, Yusufu ite a slabak à Nazaratu pə daliyugo sə Galile wa, a zla pə daliyugo sə Yahudiya à wulen su doh sə Baytilama, man sə wahay ana bije anahan Dawuda. 5Aday ta zla saa vindek anan ayak sləmay a tinen tə Mariyama, dəle anahan, winen mə təra ɗo awan. 6À alay a tinen à Baytilama à man ata kutok nà, wan a dəlay anan Mariyama, bina kà slak pə kiya anahan. 7Aday a wahay wan mungol a murkwaya anahan, a kumboh anan à zana inde, a nahay anan à kuɗom inde, bina man inde sə nahay ù doh sabay, anga mbəlok ahay tə zalak ayak. 8Natiya awan, ɗo sa ɓal way ahay inde à kiɓe sa man ata awan, tinen apan ti ba pə gənaw a tinen ahay sə luvon. 9Maslay a Mbərom a sləray ahay à wulen a tinen inde. Jiyjay sə mazlaɓ a Mbərom a dəvay ahay patan pəzlaɗ pəzlaɗ, aday ta ma nga sə jəjar tə mindel. 10Əna maslay a Mbərom ata a jan atan nà: «Kə̂ jəjiren bay, anga na nak ikwen anan ahay nà, tə ləbara mugom a, sə taslan anan mivel anà ɗo ahay fok. 11Ɗo sa tam ɗo mə wahay a anga kwanay biten à Baytilama, wulen su doh a Dawuda. Winen nà, Almasihu, Ba Məduwen. 12Ki i sənen anan pə minje sə way a anan: Ki njiɗen anan ayak wan cəɗew a ndəleɓœɓe mə kumboh a à zana inde, aday mə nahay awan à kuɗom inde.» 13Kwayanʼa cəna, daskalak, maslay a Mbərom azar aya tə sləray ahay, tə japay tə maslay a Mbərom ata awan. Tə taslay mivel pə kərtek awan, tə həran nga anà Mbərom ta sə zambaɗ anan, ta wa: 14«Zambaɗuko anan Mbərom à bagəbaga mburom. Zay â ga inde pə daliyugo à wulen su ɗo anahan a sa zlan à nga ataya awan.» 15Pə dəɓa anahan a wa nà, maslay a Mbərom ataya tə mbəsak anan ɗo sa ɓal way ataya awan. Ta ma way a tinen à man a Mbərom nà, ɗo sa ɓal way ahay ta ja à wulen a tinen inde, ta wa: «Zluko à Baytilama, cuko ahay pə way a sə təra à man ata kawa ana maslay a Mbərom sə ɗakak uko anan ata awan.» 16Cəna, tə slabak, ta zla kwayanʼa, ta tan ayak à nga anà atə Mariyama tə Yusufu aday ta wan a cəɗew a ata, mə nahay awan, à kuɗom inde. 17Ɗo sa ɓal gənaw ahay tə canan à wan ata cəna, tə dazlan sə ɗakay anan way kawa ana maslay a Mbərom sa jan atan pa wan ata ata awan. 18ʼAm ana ɗo sa ɓal way ataya a ma nga sa gan masuwayan anà ɗo sə sləne ʼam a tinen ataya awan. 19Əna Mariyama nà, a ɗaf anan à nga inde way a sə təra ataya fok kəcek kəcek, a taa jalay apan à mivel anahan inde. 20Pə dəɓa anahan a wa nà, ɗo sa ɓal way ahay ta ma way a tinen à kiɓe à man sə gənaw a tinen ahay. Tinen apan ti zambaɗ a Mbərom, tinen apan ti həran nga, anga way a tinen sə canan ta sə sləne ataya fok. Kə̀ tərak kawa ana maslay a Mbərom a sa jan atan ayak kurre ata acəkan. 21A njahay pə dəɓa wa kwasuko kərtek nà, alay a a sla sə gəɗan mədəndalas anà wan ata kutok. Ta ɗaf apan sləmay a nà, Yesu. Sləmay ata nà, sləmay mbala ana maslay a Mbərom sə ɗakan anan anà Mariyama, à alay a kə̀ tərak ɗo fan bay a ata awan. 22Alay sa ga mudo ana Mariyama a ndav kutok, kawa ana Tawrita ana Musa sə ɗakay anan nà, ta zla anan tə Yesu à Urəsalima sə ɗakan anan à Mbərom, ù doh sə mazlaɓ a Mbərom awan, 23anga mə vinde a à Tawrita a Mbərom inde nà: «Murkwaya sə wan mungol a cəna, ma ga nga awan, anà Mbərom.» 24Aday ta var way ta ʼam kəray awan, anga mə vinde a à Tawrita a Mbərom inde matanan: «Sa var nà, kurkudok ahay cew, kabay badəbada ahay cew.» 25À alay ata ite, ɗowan a inde à Urəsalima à man ata awan, tə ngaman Simiyon, winen ɗo ɗiɗek a aday a jəjaran anà Mbərom cəveɗabay. Winen apan i ba anay ana ɗo saa tam anan Isəraʼila ahay ata awan. Apasay Cəncan a ɗukwen inde à mivel anahan. 26Ɓa Apasay Cəncan a kə̀ ɗakak anan anan, i mac fan bay si i canan anà Almasihu a Mbərom saa slənay anan ahay ata aday. 27À alay ata ite, Apasay a Mbərom kà nak anan ahay Simiyon ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. Aday bəbay a Yesu ta may anahan ta nak anan ahay Yesu à man ata, saa zugulan way kawa mə vinde a à Tawrita ana Mbərom inde ata awan. 28Cəna, Simiyon a təma anan wan à alay anahan inde, a gan suse anà Mbərom, a wa: 29«Bahay Mbərom, ʼam anak a su jo kurre ata kà gak zek kutok. Həna nà, mbəsak nen ɓile anak nâ mac. Nen à zay inde kutok. 30Anga həna nə canak anan tə iɗe uno njœk anà ɗo iken sə slənay saa tam anan ɗo ahay ata awan. 31Winen, iken sə lavan a zek anà ɗo sə daliyugo ahay fok ata awan. 32Winen nà, jiyjay sə ɗakan anan way anà ɗo sə daliyugo ahay fok, aday winen i varan mazlaɓ anà ɗo anak Isəraʼila ahay.» 33ʼAm ana Simiyon sa jan à nga wa anà Yesu ata nà, a gan masuwayan à bəbay anahan tə may anahan a təke fok. 34Natiya kutok, Simiyon a ɗaf patan ngama, aday a jan anà Mariyama, may a Yesu awan, a wa: «San apan lele, wan anak a anan nà, i naa dəcan saray anà Isəraʼila ahay bayak awan, aday i naa təran cəveɗ sa njaɗ sifa anà Isəraʼila ahay bayak a re. Winen i təra ɗo saa ɗakan anan Mbərom anà ɗo ahay, əna ɗo ahay ti təma ʼam anahan bay. 35I kay anan ahay uho abayak nga su ɗo mi ɗer ataya awan. Əna iken, Mariyama nà, way i cəɓak à mivel inde kawa ta ndaz iken zlac zlac tə maslalam.» 36À Urəsalima à man ata nà, ɗo majaʼam a Mbərom a inde uwar awan, tə ngaman Anna. Winen dəna ana Fanuwel, ɗo sə zaav ana Aser. Uwar ata winen məduwer a coy. Ɓa kə̀ njahak abay pi zek tə mbaz ava cuwɓe tə dalay anahan awan, əna mbaz a mac panan. 37A njahay winen mədukway sə uwar awan, ava anahan kà gak həna kutok kwa kuro jəmaakan nga anahan a fuɗo. Winen apan i ga mer su way ù doh sə mazlaɓ a Mbərom hwiya, luvon tə ipec a təke. Winen apan i ga amboh tə sumaya awan. 38À alay a Simiyon tə Yesu a à alay inde ata nà, Anna a zla à man a tinen awan, a gan suse à Mbərom. A təkəren ləbara a Yesu anà ɗo sa ba aday Mbərom i tam anan Urəsalima ataya awan. 39Pə dəɓa anahan a wa, atə bəbay a Yesu tə may anahan ta ndav anan sa ga way kawa mə vinde a à Tawrita a Mbərom inde ataya nà, ta ma way a tinen pə dəɓa à wulen su doh a tinen à Nazaratu pə daliyugo sə Galile kutok. 40Natiya awan, wan ata kə̀ hərak. Kə̀ njaɗak məgala lele, kə̀ njaɗak kəlire lele re, aday Mbərom a pəlay anan cəveɗabay. 41Atə bəbay a Yesu tə may anahan ta taa zla pə ava pə ava saa gay ahay azar uko sə Pasəka à Urəsalima wa. 42Ava ana Yesu a ga kuro nga anahan a cew kutok nà, ta zla pə kərtek a à azar uko ata, kawa ana Isəraʼila ahay sa taa zla ata awan. 43Azar uko a ndav nà, atə bəbay anahan tə may anahan ta ma pə dəɓa sa zla agay. Əna wan a tinen Yesu ata nà, winen mətak njahay way anahan à Urəsalima. Aday atə bəbay anahan tə may anahan nà, tə sənak pi zek bay. 44Tinen tə bayak nà, i ga inde à wulen su ɗo a tinen ahay. Ta zla way sə luvon kərtek nà, winen ibay hwiya. Matanan tə dazlan sə pəlay anan à wulen su ɗo a tinen ahay, tə məndala anahan ahay wa. 45Əna ta tak anan à nga à wulen su ɗo ataya inde bay, ta ma pə dəɓa à Urəsalima, saa pəlay anan ahay à man ata wa. 46Hus pə luvon maakan anahan a ta saa tan à nga ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, winen mə njahay awan, à wulen sə miter sə Tawrita ahay inde. Winen apan i pak sləmay pa ʼam a tinen, aday winen a ɗukwen winen apan i cəce patan wa ʼam ahay ite. 47A ma nga sa gan həɓəkəkka anà ɗo sa pak sləmay pa ʼam anahan ataya fok, anga ʼam anahan a sə mbəɗahan atan apan ata nà, tə mərike sa san way awan. 48Atə bəbay anahan tə may anahan tə canan kutok nà, a gan atan həɓəkəkka re. Anga nan awan, may anahan a jan, a wa: «Wan uno, ka gan umo ata nà, way maw? Ma yak nga sə pəlay iken tə bəbay anak aday zek kà dak umo ndəlekeke sə pəlay iken nà, angamaw?» 49A mbəɗahan atan apan, a wa: «Kə pəlen nen nà, angamaw? Kə sənen apan abay sa jəka, ni njahay ù doh ana Bəbay uno biɗaw?» 50Əna tə sənak anan ʼam anahan a sa jan atan ata bay. 51Pə dəɓa anahan a wa kutok nà, Yesu a ma tə tinen a təke fok à Nazaratu. Kə̀ ɗəfak anan apan anà atə bəbay anahan tə may anahan. May anahan nà, a ɗaf anan way a sə təra ataya fok à nga anahan inde kəcek kəcek lele. 52Natiya awan, Yesu winen apan i har, winen apan i san nga kurkwer. A zlan à nga anà Mbərom, aday a zlan à nga anà ɗo ahay fok re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\