Lukas 20

1Natiya, pə luvon a inde nà, Yesu winen apan i tətakan anan way anà ɗo ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. Aday winen apan i ɗakan atan anan ʼam sə ləbara mugom a re. À alay ata kutok ite, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, tə miter sə Tawrita ahay, pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay tə həɗəken ayak pə cakay anà Yesu, 2tə cəce panan, ta wa: «Ɗakan umo anan aday, ka ga way anak a anan ataya nə tə məgala ana wayaw? Sə varak cəveɗ a nə wayaw?» 3Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen ɗukwen ni cəce pikwen wa way kərtek aday re. Jen uno ite aday. 4Sə slənay anan ahay Yuhana sa gan baptisma anà ɗo ahay nə wayaw? Mbərom ɗaw, kabay ɗo zənzen a ɗaw?» 5Tinen ite, tə mbəɗa ʼam pi zek a tinen awan, ta wa: «Ɗi jan həna nà, kəkəmaw? Kak ɗa sak a jəka, Mbərom sə slənay anan ahay nà, i jak uko asa: “Kak kə sənen apan zle cukutok nà, kə ɗəfen apan nga bay nə angamaw?” 6Aday kak ɗa sak a jəka, ɗo zənzen a sə slənay anan ahay nà, ɗo ahay ti tar mənuko tu kon, anga tə ɗəfak apan nga, Yuhana nà, winen ɗo majaʼam a Mbərom acəkan.» 7Anga nan kutok, tə mbəɗahan apan anà Yesu, ta wa: «Ma san bay.» 8Yesu a wa: «Kak sə matanan cukutok ata nà, nen ɗukwen ni ɗakak ikwen anan ɗowan a sə vuro məgala sa ga mer su way anaya bay re.» 9Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a gan jike a anan anà ɗo ahay, a wa: «Ɗowan a inde a jule təroz à guvo. A mbakan anan guvo à alay inde anà ɗo si mer su way ahay, a zla way anahan à man dəren awan. Kə̀ njahak ayak bayak awan. 10«Natiya, alay a a sla kutok, way ahay ɗukwen tə nahak, bahay sə guvo ata a slənay ahay ɗo maslan anahan sa naa təmahan ayak way sə guvo ata pu ɗo anahan a sə mbəsak atan à guvo anahan ataya wa. Əna ɗo si mer su way ahay tə canan anà ɗo maslan ata cəna, ta ban anan, ta ndazl anan leɗəɗɗe. Tə mbəsak anan, a zla agay alay kəray awan. 11«Bahay sə guvo a slənay ɗo miza re, winen ɗukwen ta ndazl anan, tə walay panan agənah pəleslesle, ta razl anan, a ma way anahan alay kəriya re. 12Bahay sə guvo a slənay ɗo mə slala maakan a re. Pə winen ite nà, ta ga apan mbəlak bayak awan, aday tə rəzlay anan ahay à guvo wa re. 13«Bahay sə guvo a wa: “Aday ni ga həna nà, kəkəma aday anaw? Suwan ni slan wan uno ləliwe a anan. Winen nà, izəne ti ɗəfan apan ite.” 14«Cəkəbay ɗo sa ga mer ahay tə canan anà wan ata aɗəka nà, ta ja à wulen a tinen inde, ta wa: “Sa naa pa ʼam sə guvo a aɗəka nə winen. Bənuko anan, vəɗuko anan. Ata guvo a anan i təra a mənuko.” 15Wan ata a sa dəzlek ayak siwa a cəna, tə ngəza anan uho à guvo wa, ta zla anan zaɗ, ta vaɗ anan à məke sa ndaw kutok.» Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a jan atan kutok, a wa: «Aday həna nà, bahay sə guvo ata i ga anan ɗo si mer su way ataya nə kəkəmaw? 16Bahay sə guvo ata nà, i may ahay agay, i lize anan ɗo sa ga mer à guvo anahan ataya fok. Aday i varan anan guvo ata anà ɗo maza aya awan.» Əna ɗo sə sləne ʼam ana Yesu ataya tə mbəɗahan apan, ta wa: «Wita matanan nà, i ga zek kula bay asanaw?» 17Yesu ite a ca patan, aday a jan atan, a wa: «Ənga, bayiken pə way a mə vinde à Deftere inde a anan aday. Way ata a nan sa ja nə maw? A wa: “Kon mbala ana ɗo sa ɗezl way ahay sa lar anan ata nà, sə təra kon sə mide lele aɗəka nà, winen.” 18«Kuwaya kə̀ slahak pu kon ata nà, kon ata i nes anan. Aday kon ata kà sak a slahay pə ɗowan a ite ɗukwen, i ngəlaɗ anan.» 19À man ata kutok nà, miter sə Tawrita ahay, pi zek tə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay inde re. Tinen ta gan may sa ban anan Yesu, anga ta san zle, Yesu a ga jike sa ʼam ata nà, pə tinen awan. Əna ta mbak apan sa ban anan bay, anga tə jəjaran anà man su ɗo awan. 20Tə dazlan sə ɗəfan iɗe anà Yesu, ta slan ɗo ahay pə cakay anahan, anga aday ti ca panan azan. Ɗo ataya tə təra anan nga a tinen à man a Yesu nə kawa tinen ɗo ɗiɗek aya awan. Ta gan may sa ban anan à acəce ʼam a tinen ahay inde, anga aday ti varan anan anà bahay sə lavay daliyugo. 21Ɗo ataya tə cəce pə Yesu wa kutok, ta wa: «Miter, ma san zle, way anak sə ɗakay anan, ta ʼam anak sa ja ahay fok nà, ɗiɗek aya awan. Pə iken nà, ɗo ahay fok hərro à alay kərtek a wa, iken apan ki ɗakay anan cəveɗ a Mbərom nà, tə ɗiɗek awan. 22Əna mbəɗahan umo pə acəce ʼam a manay a inde həna aday: Cəveɗ inde sə varan jangal anà bahay sə Ruma ɗaw? Bəzi mə̂ varan bay ɗaw?» 23Yesu a san wurwer a tinen a zle. Anga nan a jan atan, a wa: 24«Ənga, viren uno ahay karanga kərtek aday biɗaw?» Tə varan ahay kutok. A jan atan asa: «Ɗiken uno anan aday, pə karanga a anan nà, mezeze a wayaw, aday mə vinde apan nà, sləmay a wayaw?» Tə mbəɗahan apan ite, ta wa: «Wita nà, mezeze tə sləmay ana bahay sə Ruma.» 25Yesu a mbəɗahan atan apan ite, a wa: «Lele, kak matanan cukutok nà, viren anan anan way ana bahay sə Ruma anà bahay sə Ruma, aday way a Mbərom anà Mbərom a ite.» 26Ɗo ataya ta ca apan nà, Yesu kə̀ bənak atan pə kwande. Ta mbak apan sə njaɗ apan alay sa ʼam sa ban anan pa ʼam sə ɗo ahay sabay. Aday ʼam anahan a sə mbəɗahan atan apan matanan ata ɗukwen kà gak atan masuwayan, tə njahay way a tinen ndəɗek. 27Pə dəɓa anahan a wa nà, azar su ɗo aya inde, tinen Saduki ahay, ta nay ahay pə cakay a Yesu sə cəce panan ʼam. Tinen a aday nà, ta wa ɗo kə̀ məcak nə i slabakay ahay sabay. 28Tə cəce ʼam a anan pə Yesu wa, ta wa: «Miter, Musa kə̀ vindek umo, a wa: “Ɗo kə̀ məcak aday kə̀ mbəsakak uwar mənjəna wan nà, mərak a məsinde â gəɓa anan mədukway sə uwar awan aday ti wahan məgije anà ɗowan a ma mac ata awan.” 29Aya əna, ɗowan aya inde cuwɓe, tinen tə mərak ahay. Ɗo zek məduwen awan, a gəɓa uwar, a mac mənjəna sa njaɗ panan wan. 30Ɗo sa mban apan a həɗek anan uwar ata mədukway awan, aday kə̀ njaɗak panan wan bay re, 31hus pə ɗo mə slala maakan a ɗukwen matanan asa re. A təra nə matanan, matanan, hus tinen a cuwɓe fok tə məcak mənjəna sa njaɗ wan pə uwar ata wa. 32Coy uwar ata ɗukwen kə̀ məcak à dəɓa wa re. 33Əna aday kutok nà, pə luvon saa slabakay ahay à məke wa ata nà, uwar ata i təra nə uwar a wayaw? Bina cuwɓe a tinen a, tə gəɓak anan pa sə uwar a re.» 34Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Pə uho a mənuko a anan nà, ɗo ahay tinen apan ti zəɓa uwar ahay, aday uwar ahay ɗukwen tinen apan ti zla à mbaz re. 35Əna azanan pə uho saa nay ahay ata nà, ɗo aday ti slabakay à məke wa ataya aday təɗe ta slak sə dəzle uda ataya nà, kwa ɗo mungol aya awan, kwa ɗo uwar aya ɗukwen, ti i gəɓa zek ahay sabay fok. 36Anga tinen nà, ti mac sabay, tinen kawa maslay a Mbərom ahay coy. Ti təra wan a Mbərom ahay, anga tə slabakak ahay à məke wa coy ata awan. 37«Pa ʼam sə aslabakay à məke wa nà, Musa ɗukwen kà jak anan cərah awan, ɗo ma mac aya nə ti i slabakay wanahan. À alay ana Musa sə vinde anan ləbara a Mbərom sa jan ahay ʼam ù uko sə vəragaz wa ata nà, a vinde, a wa, Bahay a mənuko nà, winen: “Mbərom ana Ibərahima, Mbərom ana Isiyaku, aday Mbərom ana Yakob” biɗaw? 38Mbərom, winen nà, Mbərom su ɗo ma mac aya bay, əna winen Mbərom su ɗo tə sifa aya awan. Anga Mbərom a ca pə ɗo ahay fok nà, tinen tə sifa aya awan.» 39Azar su ɗo à wulen sə miter sə Tawrita ataya inde, ta jan a Yesu nà: «Miter, ka jak ʼam lele awan.» 40Pə dəɓa wa nà, kuwaya a jəjar sə cəce panan ʼam maza awan. 41Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a cəce patan wa, a wa: «Kəkəma aday ɗo ahay ta jəka, Almasihu nà, wan ana Dawuda anaw? 42Anga Dawuda a ta nga anahan a ɗukwen kà jak à Deftere Jabura inde, a wa: “Mbərom Fetek a jan anà Bahay uno: Njahay à alay puway uno, 43aday ni nahay anan ɗo sa nak iɗe ahay, ki ján patan tə saray.” 44«Kak Dawuda a ngaman anà Almasihu nə “Bahay uno” bugol nà, winen i saa təra wan ana Dawuda nə, kəkəma asanaw?» 45Natiya, Yesu a jan ʼam anà njavar anahan ahay pa ʼam ana ɗo ataya fok, a wa: 46«Ihe, bənen nga a kwanay pə miter sə Tawrita ahay wa. A nan atan sa bar nà, tə rəkot aya awan. Ta gan may nà, ɗo ahay ta jan atan ʼam à kwasuko nà, tə akərdeh aya awan, à wulen sə ɗo ahay inde fok. Tinen ù doh sə wazay ahay cəna, ta ca wa ɗukwen man zəbor aya awan. Ta zlak à man sa pa way nà, tə pəlay man sə njahay lele aya awan. 47Tinen apan ti ngəzar way pə mədukway sə uwar ahay wa. Tinen apan ti ga amboh ɗukwen, ta ga nə zeɗeɗeɗe bayak awan, anga aday ɗo ahay tə̂ canan atan. Əna tinen nà, Mbərom i gan atan sariya ma da ʼam awan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\