Lukas 21

1Yesu winen ù doh sə mazlaɓ a Mbərom mba ata, a ca pu ɗo sə zlile ahay nà, tinen apan ti pak dala à kukwar sa pak dala inde. 2Aday a canan anà mədukway sə uwar a inde mətawak awan, a gucek ayak uda dala sərɗəɗe aya cew ite, kawa sa ja nà, dala bayak a bay. 3Əna Yesu a jan à ɗo ahay, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗek awan: Mədukway sə uwar a mətawak a anan ata nà, kə̀ varak dala zal ɗo ahay fok. 4Anga ɗo ahay fok ta var nà, mənjœk pə way a tinen a bayak a ataya wa. Əna mədukway sə uwar a anan ata, kwa â ga nə winen mətawak a dəp nà, kə̀ ndəvak pi zek. Anga a var anan nà, ta sa pa way anahan a təke fok.» 5Azar su ɗo əngal tinen apan ti ja ʼam pu doh sə mazlaɓ a Mbərom ata awan, ta wa: «Ənga, cen pu doh a anan aday, mi ɗezl a tu kon lele aya awan, aday tə way mə varan a anà Mbərom lele ataya awan.» Əna Yesu a jan atan, a wa: 6«Alay a inde, i slay ahay mba, way a kawa ana kwanay sə canan mə rəɓa a anan ataya fok nà, ɗo maniɗe ahay ti mbazl anan. Kon hinen saa ɗinger zek pə hinen nà, ibay fok.» 7Natiya, ɗo a sə sləne ʼam anahan ataya tə cəce panan, ta wa: «Miter, doh sə mazlaɓ a Mbərom i saa mbazl nə siwaw? Minje sa ma i ga aday mi saa san way ataya ti ga zek bəse anaw?» 8A mbəɗahan atan apan, a wa: «Liven anan ì zek a kwanay ahay lele, ɗowan â sa njak kwanay bay. Anga ɗo ahay bayak a ti gəɓa sləmay uno, ti nay, kuwaya i ja winen nə Almasihu. Əna kâ sa təmihen sə pərahan atan azar bay. 9Ki slənen ləbara sə vəram ahay, aday ɗo ahay ti vəze pi zek ahay kwa aha fok, əna kâ sa jəjiren bay. Anga təktek way ataya ti təra aday. Əna wita kə̀ dəzlek pə andav ana daliyugo fan bay re.» 10Natiya kutok, Yesu a jan atan asa, a wa: «Kon a anan, i slabak pu kon hinen, bahay a anan i vaɗ zek tə bahay hinen. 11Daliyugo i ɓal, məgara i ga inde, may i ga inde re, way ataya ti təra à man ahay cara cara. Kwa à bagəbaga mburom, minje sə way məduwen aya fok ti təra, aday ɗo ahay ti jəjar. 12«Əna way ataya ti sa təra aday nà, ɗo ahay ti ban kwanay. Ti varan kwanay à alay inde anà bahay ahay sa gak ikwen sariya ù doh sə wazay ahay, aday ti zla kwanay à dangay. Ti zla kwanay pa ʼam ana bahay sə daliyugo ahay, aday pa ʼam ana guverner ahay anga kwanay njavar uno ahay. 13Way ataya ti təra nà, anga sə varak ikwen cəveɗ sa ga side sa ʼam uno pa ʼam a tinen. 14Kâ sa bayiken sa jəka “mi i mbəɗahan atan apan nà, kəkəmaw?” ata bay, 15anga nen awan, ni ɗakak ikwen a way, aday ni varak ikwen kəlire sa ja ʼam. Aday ɗo maniɗe a kwanay ahay ti mba apan sa ja ʼam sabay re. 16«Ɗo a kwanay ahay, tə mərak a kwanay ahay, tə car a kwanay ahay, ti varan kwanay anà ɗo maniɗe a kwanay ahay, aday ti vaɗ anan azar su ɗo a kwanay aya re. 17Ɗo ahay fok ti nak ikwen iɗe anga kwanay njavar uno ahay. 18Tə winen ata təke nà, kwa sibœk sa nga a kwanay ahay kərtek a ɗukwen i lize bay. 19Tiven lele. Ata ki gen matanan nà, ki təmen anan sifa a kwanay.» 20Yesu a ja asa, a wa: «Ka sak a cinen anan anà ɗo maniɗe ahay ta vak anan nga anà Urəsalima cəna, ata sənen anan, alay sa mbazl anahan a kà slak coy kutok. 21À alay ata asanaw nà, ɗo sə Yahudiya ahay tâ haw sa ma nga à ɓəzlom ahay inde, ɗo sə wulen su doh sə Urəsalima ataya tâ haw wa. Aday ɗo azar aya tinen à kiɓe ataya ɗukwen, tâ haw re, əna tâ may nga à wulen su doh bay. 22«Anga pə luvon ataya nà, Mbərom i kəta anan ɗo ahay, kawa ana Deftere sa ja apan ata kutok. 23Wuna, pa pac ataya nà, ɗəce inde anga uwar ti zek cew aya awan, aday anga uwar ta wan a à bak ataya re. Ɗəce i ga bayak a pə daliyugo, anga Mbərom i ga mivel pu ɗo sə Yahudiya ataya awan. 24Ɗo maniɗe ahay ti vaɗ anan ɗo ataya tə maslalam. Ti jaway atan, aday ti zla atan ù kon azar aya cara cara. Ɗo sə pəra ahay ɗukwen ti mbazl anan wulen su doh sə Urəsalima a anan, hus pə alay a tinen a saa ndav.» 25Yesu a jan atan asa, a wa: «À alay ana Wan su Ɗo saa may ahay nà, ki sənen anan nà, pə minje ana atə pac tə kiya wa, aday pə minje ana mawuzlawazl ahay wa re. Pə daliyugo ɗukwen, zlawan i gan anà ɗo su kon ahay kəzlek, aday ajalay nga a tinen i wuse, i gan atan hərɓəɓəkka, anga agungol ana zəlaka à zlinder. 26Ɗo ahay ti mac nà, anga zlawan a saa gan atan ata cərkəke, aday anga way a saa təra ataya awan. Aday ɗukwen məgala sə way ahay à mburom ataya, ti ɓal re. 27«À alay ata kutok, ti canan anà Wan su Ɗo winen apan i may ahay pa nga sə matapasl ahay pa nga mburom tə məgala awan, aday tə mazlaɓ a bayak a re. 28Kə cinen anan anà way ataya kə̀ dazlak anan matanan ata cəna, bənen mivel, cen iɗe à mburom, anga alay a kə̀ dəzlek ahay Mbərom i tam kwanay kutok.» 29Pə dəɓa anahan a wa asa, Yesu a gan atan jike, a wa: «Ənga, cen pə buway ti sé azar aya aday. 30Ka sak a cinen atan tinen apan ti ɗa daslam pi zek nà, kə sənen apan zle, viya winen apan i slay coy. 31Matanan re, kə cinen anan anà way uno sə ɗakak ikwen anan ataya cəna, sənen a nà, bahay a Mbərom ɗukwen winen apan i slay ahay bəse coy. 32«Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Əlek ɗo sə biten ahay ti i mac nà, way ataya fok ti təra. 33Daliyugo i ndav, kərngay i slukwac pə bagəbaga mburom, əna ʼam uno nà, i ndav itəbay.» 34«Ben a nga a kwanay, anga aday ajalay nga a kwanay ahay â sa wuse pa ʼam sə azar uko ahay bay, kabay pa ʼam sa sa mahay bay, aday pa ʼam sə vaway nga bay, aday anga ɗəce sə daliyugo ahay bay re. Anga kak nga a kwanay kə̀ wusek tə way ataya nà, luvon ata i slay ahay pikwen gangaf mənjəna kwanay sa san pi zek. 35Andav a daliyugo i nay ahay nà, kawa ɓalay sa mbazl way dənam ata awan. Matanan, ɗo ahay kəzlek pə daliyugo fok ti san pi zek bay re. 36Anga nan, njihen mə lavay zek aya hwiya, gen amboh, anga aday kə̂ njiɗen məgala sa tam pə way a saa təra ataya wa. Ata nen, Wan su Ɗo, na sak a may ahay nà, ki tiven uno pa ʼam lele.» 37Natiya awan, Yesu nà, a taa ɗakan anan way anà ɗo ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom sə ipec. Aday sə luvon nà, a taa nahay way anahan ahay à ɓəzlom sə Ulivet. 38Aday, iɗe kə̀ cəɗek sidew a cəna, ɗo ahay ta zla à man anahan ù doh sə mazlaɓ a Mbərom saa sləne atətak way anahan ahay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\