Lukas 22

1Alay sə azar uko sə Pasəka aday sa da tapa sə pen mə zlambar a bay ata, winen apan i dəzley ahay bəse coy. 2Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom pi zek tə Miter sə Tawrita ahay, tə pəlay cəveɗ sa vaɗ anan Yesu, anga zlawan sə ɗo ahay a gan atan. 3Natiya kutok, Fakalaw a zlan à mivel inde anà Yudas, sə ngaman Iskariyot, winen ɗo kərtek à wulen su ɗo maslan a Yesu kuro nga cew ataya wa. 4Aday Yudas ata a zla, tə jəjem ʼam tə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ataya, pi zek tə bahay sa ba pu doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay. Tə pəlay cəveɗ anga aday Yudas â gan atan ɗaf pə Yesu. 5Ɗo ataya tə taslay mivel bayak a tə Yudas, tə zlapay sə haman dala. 6A zlan à nga kutok, aday a pəlan atan cəveɗ sə varan atan anan Yesu, a nan aday ɗowan â san apan bay re. 7Natiya awan, azar uko sa pa tapa sə pen mə zlambar a bay ata a sla, aday ti waslay wan sə təman sə Pasəka ata kutok. 8Yesu a slan Piyer tə Yuhana, a jan atan nà: «Zlen, ka saa liven uko a zek tə way sa pa sə azar uko, aday ɗi saa pa.» 9Tə cəce panan: «A nak mâ sa lavay anan zek tə way sa pa ata nà, ahaw?» 10A mbəɗahan atan apan, a wa: «Ihe, kə dəzlen à wulen su doh sə Urəsalima nà, ki zlingen tə ɗowan a inde kəlawa pa nga, aday winen apan i may ahay à aʼam wa. Pərihen anan azar dezl ù doh anahan a saa zla uda ata awan, 11aday ki jen anà bahay su doh ata nà: “Miter a manay a ja nà: Doh a aday mi i pa uda ɗaf sə azar uko sə Pasəka tə njavar uno ahay ata nà, wuraw?” 12Ata i ɗakak ikwen pə sewene a inde məduwen awan, mə lavay zek a coy. Kə̂ ndiken anan uda way ahay fok à man ata awan.» 13Ta zla kutok, ta tan ayak à nga anà way ahay fok nà, kawa ana Yesu sa jan atan ayak ata awan. Tə lavay anan uda zek tə way sa pa sə azar uko sə Pasəka kutok. 14Alay a a sla kutok nà, atə Yesu tu ɗo maslan anahan ahay tə njahay pə kərtek awan, sa pa way sə azar uko. 15A jan atan, a wa: «Na gak anan may tə mindel sa pa way sə azar uko a anan tə kwanay, zukwa ɗəce uno i sa nay nà, na. 16Anga, nen apan ni jak ikwen, ni naa pa way sə azar uko sabay, si azar uko a anan i ga zek à bahay a Mbərom aday.» 17A gəɓa gəsaʼam, a ngəran ayak anà Mbərom, aday a jan atan, a wa: «Təmihen anan, aday sen wa jəɓjeɓ kwanay a fok, 18anga ni jak ikwen, i ban pə luvon sə biten a anan wa nà, ni naa sa way kawa həna a anan sabay, si azanan à alay à bahay a Mbərom kà nak aday.» 19Aday a gəɓa tapa sə pen, a ngəran ayak anà Mbərom, a gəzla anan ì zek wa, a varan atan, a wa: «Həna anan nà, zek uno awan, ma var a à yime a kwanay inde ata awan. Kâ ti gen matanan à wulen a kwanay anga sə jalay pi nen.» 20Matana asa re, pə dəɓa a way a tinen sa pa ata wa, a gəɓa gəsaʼam, a varan atan anan, a wa: «Tə gəsaʼam a anan nà, Mbərom a ɓan ʼam wiya tə ɗo ahay. A ɓan ʼam a nə tə mez uno ma pak a anga kwanay ata awan. 21Aya əna, ihe! Ɗo sa ga upo ɗaf ata, winen apan i pa way pə kərtek a ti nen à man a anan awan. 22Tə ɗiɗem a nà, nen Wan su Ɗo nà, ni mac, kawa ana Deftere a Mbərom sa ja upo ata awan. Əna ɗəce i naa tan à nga anà ɗo saa ga upo ɗaf ata awan.» 23Njavar anahan ataya tə dazlan sə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «Aday waya à wulen a nuko sa ga way ata anaw?» 24Pə dəɓa anahan a wa nà, avaɗ awiyaway a slabak à wulen su ɗo maslan ahay inde pa ʼam sa jəka, à wulen a tinen inde, sə zalay ɗo tə məduwen nə wayaw? 25Yesu a jan atan: «Bahay sə daliyugo ahay tinen apan ti ga bahay pə ɗo ahay nə tə məgala. Əna hwiya ta gan may ɗo ahay tə varan atan zlangar, aday tâ ja nà, tinen ɗo sa man zek à ɗo ahay re. 26Aya əna, a kwanay nà, matana itəbay. Ɗo məduwen a à wulen a kwanay inde nə â təra kawa ɗo cəɗew awan. Ɗo sa lavan nga anà ɗo ahay ɗukwen â təra aɗəka nà, kawa ɗo si mer su way. 27«Ɗo məduwen a nà, wayaw? Ɗo mə njahay a à man sa pa way ata ɗaw, kabay ɗo sa gan mer su way ata ɗaw? Ɗo məduwen a nà, winen mə njahay a à man sa pa way ata ba? Əna, nen à wulen a kwanay inde nà, kawa ɗo si mer su way. 28«Aday kwanay nà, ɗo mə njahay aya ti nen pac pac à ɗəce uno ahay inde fok. 29Kawa ana Bəbay uno sə vuro ahay bahay ata nà, nen ɗukwen ni təra kwanay bahay aya re, 30anga aday ki sen way, ki pen way pə kərtek a ti nen à bahay uno inde. Ki i njihen à man sə njahay sə bahay inde, sa gan sariya à zaav sə Isəraʼila ahay kuro nga cew ataya awan.» 31Yesu a jan anà Piyer, a wa: «Simon, Simon! Fakalaw kə̀ njaɗak pikwen cəveɗ sə tambal kwanay, kawa ndaw aday sə gəzla anan pi zek wa tə janjar ata awan. 32Əna na gak amboh anà Mbərom anga iken, Simon, aday kə̂ mbəsak sa ɗaf nga pi nen bay. Aday iken kə jalak pə ines anak, kà mak pə cəveɗ nà, kə̂ varan məgala anà mərak anak ahay ite.» 33Piyer a jan, a wa: «Ba Məduwen, nen mə lavay zek a sa zla tə iken kwa à dangay, kwa hus pə amac uno ɗukwen nen inde re.» 34Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Piyer, ni jak tə ɗiɗek awan, à luvon a sə biten a anan inde, zukwa njəkar i saa zlah nà, ka jak saray maakan ka san nen bay.» 35Yesu a jan anà njavar anahan ahay asa, a wa: «Anuno sa slan kwanay mənjəna dala, mənjəna mbulo, aday mənjəna təkarak nà, awan a inde ki gen ɗəce a ɗaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Aʼay. Ma gak ɗəce sə awan bay.» 36A jan atan asa, a wa: «Əna, həna aɗəka kutok nà, ɗo tə dala awan, tə mbulo a nà, â gəɓa. Ɗo a aday maslalam inde apan ibay nà, â gəɓa kəlmije anahan, â sukom a way, aday â sukom a maslalam kutok. 37Anga nen apan ni jak ikwen, tə vindek anga nen à Deftere inde, ta wa: “Winen mə baslay a à wulen su ɗo sə atahasl ahay inde.” Way a aday mə vinde pi nen ata nà, təktek i təra.» 38Njavar anahan ahay ta jan nà: «Ba Məduwen, ihe, maslalam ahay inde həna cew.» A jan atan: «Coy, i sla ɗa!» 39Yesu a nay ù doh wa, a zla kawa anahan sə kwakwa ata awan, à ɓəzlom sə Ulivet. Njavar anahan ahay tə pərahan azar. 40A dəzle à man ata nà, a jan atan, a wa: «Gen amboh anà Mbərom anga aday kə̂ tiven anan anà way saa njak kwanay ahay.» 41A zla pə cakay a tinen wa zaɗ, a dukwe gərmec, a ga amboh, a wa: 42«Bəbay uno, kà zlak anak à nga nà, gəɓa puno ɗəce saa nay upo a anan ata ite. Aya əna, way kawa su no nà, â təra bay, si kawa sa nak iken.» [ 43Natiya maslay a Mbərom a nay à mburom wa, a kan zek à Yesu sa man a mivel ù doh. 44Winen apan i jalay mərava a tə mindel, a ga amboh tə məgalak awan. Winen apan i ga amboh ata nà, herreɓ anahan a təra kawa məcərkazlay si mez, aday a laray pə yugo.] 45A slabak pə amboh wa bine siwaw nà, a ma à man ana njavar anahan a maakan ataya awan. A tan atan ahay à nga nə ma njak ahan aya awan, anga mbac kə̀ slahak atan tə mindel. 46A jan atan nà: «Kə njəken ahan nà, angamaw? Slabiken, gen amboh anga aday kə̂ tiven anan anà way saa njak kwanay ahay.» 47Yesu kə̀ ndəvak anan ʼam ata fan bay, ɗo ahay bayak a ta nay ahay. Yudas, ɗo kərtek à wulen sə njavar anahan aya inde kuro nga cew ata, winen a njahan atan ahay pa ʼam wa. A həɗəkey pə cakay a Yesu aday sa ban anan həmbok. 48Əna Yesu a jan, a wa: «Iya, Yudas! Cəkəbay, a nak sə njəko uda awan, ì nen Wan su Ɗo nà, ta sa ban nen həmbok matana ɗaw?» 49Ɗo aya tinen jiga pə kərtek a tatə Yesu ataya tə canan à way a saa təra ata nà, ta jan nà: «Ba Məduwen, mə̂ wacay atan tə maslalam ɗaw?» 50Cəna, ɗo kərtek à wulen a tinen wa, a car anan ɓile ana bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom, aday maslalam anahan ata a gaɗ panan sləmay sə alay puway poc. 51Əna Yesu a jan atan nà: «Mbiken! Kà slak ɗa.» A laman anà sləmay a ɗowan ata, a mbar anan. 52Aday Yesu a jan anà bahay sə gəɗan dungo anà way ahay pi zek tə bahay sa ba pu doh sə mazlaɓ a Mbərom ataya, aday tə məceɗ sə Yahuda aya sa nay apan sa ban anan ata nà: «Ki nen upo tə maslalam aya aday tə sukol aya kawa nen nà, ɗo sə ngəzar ɗo à cəveɗ inde ɗaw? 53À alay a nen inde tə kwanay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom pac pac dəp nà, kə bənen nen ɗaw? Əna həna nə alay a kwanay kà slak, alay ana bahay sə setene ahay sa ga bahay à luvon inde ata awan.» 54Natiya, ɗo ahay ta ban anan Yesu kutok, ta zla anan àga bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay. Piyer winen apan i pərahan ayak azar à dəɓa wa à dəɓa wa. 55Ɗo ahay ta han uko à gala, aday tə njahay apan tuw nà, Piyer ɗukwen a njahay à wulen a tinen inde cite re. 56Dəna sa ga mer su way ù doh ata a canan à Piyer winen mə njahay pə uko ata nà, a zəzor anan, a wa: «Həna ana ata nà, ɗo a Yesu a re.» 57Əna Piyer a məman anan, a wa: «Dalay a anan, nen, na san a ɗowan a anan bay jiga awan!» 58Pə dəɓa wa mənjœk, ɗo hinen a canan asa, a wa: «Iken ɗukwen ɗo a Yesu a re.» Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Aʼay, wan ada. Nen ɗo anahan bay wuna!» 59A njahay pə dəɓa wa capəpa nà, ɗo hinen inde a mənahan anà ʼam ata hayəɓ hayəɓ, a wa: «Tə ɗiɗem awan, həna anan ata nà, ɗo a Yesu awan, bina winen Galile ahay.» 60Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Wan ada, a nak sa ja nə maw? Na san ʼam anak ata bay wuna.» Mənjəna sa ndav anan ʼam anahan ata cəna, njəkar a zlah kwayanʼa. 61Coy, Bahay Yesu a mbəɗahay ʼam, a cay ahay pə Piyer, aday cəna ʼam a Yesu a sa jan kurre ata à man à nga inde, a wa: «À luvon a sə biten a anan inde, aday njəkar i saa zlah nà, ka jak saray maakan ka san nen bay.» 62Coy Piyer a nay uho, a yam cəɗœk cəɗœk tə iɗe sə ayam. 63- 64Ɗo sa ba pə Yesu ataya tinen gədek sə gənahan. Tə kərtan zana pə iɗe, aday tə dəcan, tə cəce panan kutok: «Jan umo kutok: Sə dəcak nə wayaw?» 65Ta jan ʼam sə suwat ahay à nga wa cara cara. 66Iɗe a cəɗe sidew a cəna, məceɗ sə Yahuda ahay pi zek tə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, aday tə miter sə Tawrita ahay, tə halay nga fok. Ta zla anan Yesu à man sa ga sariya a tinen, 67tə cəce panan, ta wa: «Kak iken nə Almasihu, ɗo ana Mbərom sə slənay saa tam anan ɗo sə daliyugo ahay ata nà, ɗakan umo anan biɗaw?» A mbəɗahan atan apan, a wa: «Həna nə ɗakak ikwen anan dəp ɗukwen, ki ɗəfen apan nga bay. 68Aday nə̂ cəce pikwen wa ɗukwen, ki mbəɗihen uno apan bay re. 69Aya əna, azanan pa ʼam nà, nen, Wan su Ɗo, ni i njahay tə alay puway ana Mbərom Ba məgala.» 70Tinen a fok ta jan, ta wa: «Həna nà, iken nə Wan a Mbərom cukutok ɗaw?» A mbəɗahan atan apan: «Ayaw! Kawa ana kwanay a sa ja ata awan.» 71Ta ja kutok, ta wa: «Həna nà, ɗi gan may anà side hinen re ɗaw? Mənuko ɗə slənek tə sləmay a nuko à ʼam anahan wa coy asanaw?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\