Lukas 23

1Pə dəɓa anahan a wa kutok nà, ɗo sa gan sariya anà Yesu ataya fok, tə slabak ta zla anan àga Pilatu, ɗo sə Ruma, winen bahay a pə daliyugo sə Yahudiya. 2Ta ndaɓ ʼam ahay cara cara pə Yesu, ta wa: «Winen apan i təran awan anà ɗo a manay ahay. A wa ɗowan â varan jangal anà bahay sə Ruma bay fok. Aday ɗukwen a wa winen nà, Almasihu, bahay awan.» 3Pilatu a cəce ʼam pə Yesu wa, a wa: «Iken nà, bahay sə Yahuda ahay ɗaw?» Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Ka jak anan asanaw!» 4Pilatu a jan anà bahay sə gəɗan dungo anà way ahay tu ɗo a mə halay nga bayak ata awan, a wa: «Na tak anan à nga anà mungok sa ban anan apan ɗowan a anan bay.» 5Əna, ɗo ataya tə mənahan asa, ta wa: «Winen apan i təran awan anà ɗo ahay ta ʼam anahan ataya pə daliyugo sə Yahudiya fok. A dazlan ahay kwa pə daliyugo sə Galile wa, dezl həna kə̀ njaɗak anan ahay à man a anan re.» 6Pilatu a sləne ʼam ata cəna, a wa: «Ɗowan a anan nà, winen Galile ahay ɗaw?» 7A sləne sə jəka Yesu a nay nà, pə daliyugo ana Hiridus wa ata nà, a wa tâ zla anan àga Hiridus, anga à alay ata ɗukwen, Hiridus a winen inde agay anahan awan, à Urəsalima. 8Hiridus a canan à Yesu cəna, a zlan à nga. Kə̀ njahak bayak awan, a gan may sə canan à Yesu, anga ɓa ɗo ahay tə təkərek anan ləbara anahan awan. Winen a bayak nà, i canan à Yesu winen apan i ga masuwayan. 9Hiridus a cəce ʼam ahay pə Yesu wa bayak awan, əna Yesu kə̀ mbəɗahak anan apan bay. 10Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, tə miter sə Tawrita ahay tinen inde à man ata re. Tinen, tə zəga anan sa ndaɓ apan ʼam asa. 11Coy Hiridus tə suje anahan ahay ta ca apan nà, gəsənʼa, ta ma nga sə mbasay apan. Ta pak apan zana lele awan, aday ta ma anan àga Pilatu asa. 12Pə luvon ata ite, atə Hiridus tə Pilatu ta ban car kutok, bina abay həren, tinen nà, tə ngəlinge ì zek bay way anahan. 13Pilatu a halan nga anà bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, pi zek tu ɗo sə lavan nga anà ɗo ahay, aday tu ɗo azar aya bayak awan. 14A jan atan: «Kə bənen uno ahay ɗowan a anan. Ki jen nà, winen apan i təran awan anà ɗo ahay. Ihe, nə cəcihek panan həna nà, pa ʼam a kwanay a fok. Ki jen nà, winen tə mungok awan. Əne, nen nə njaɗak apan way kawa ana kwanay sa ja, abay təɗe sa man anan mungok ata bay. 15Hiridus ɗukwen kà mak anan ahay à man ana awan, anga kà tak anan à nga à mungok sə awan aday abay təɗe sa vaɗ anan apan ata bay re. 16Anga nan, ni ndaɓay anan cəna coy, aday ni mbəsak anan.» [ 17A jan atan matanan ata nà, anga azar uko sə Pasəka kà slak ahay cəna, a taa mbəsakan atan anan ahay ɗo sə dangay kərtek.] 18Əna tinen a fok ta zlah tə məgalak awan, ta wa: «Ma gan may ki mbəsakay ahay nà, Barabas, aday ɗowan a anan nà, kâ vaɗ anan.» 19Barabas sə ɗowan ata nà, winen à wulen su ɗo sə vəze pə Ruma ahay à Urəsalima ataya awan. Aday winen nə kə̀ vəɗak nga su ɗo re. Ta ban anan à dangay nà, anga nan. 20Pilatu a man atan anan ʼam ata asa, anga winen nà, a nan sə mbəsak anan Yesu. 21Əna ɗo ataya ta zlah tə məgalak a asa, ta wa: «Darak anan ayak pə dədom! Darak anan ayak pə dədom!» 22Pilatu a jan atan tə slala maakan a asa, a wa: «A ga mer sa ma lelibay a anaw? Nen nə njaɗak apan ines sa man anan mungok aday abay təɗe sa vaɗ anan apan à məke itəbay. Suwan ni ndaɓay anan cəna coy, aday ni mbəsak anan.» 23Əna ɗo ataya tə zəga anan sa zlah tə məgalak awan. Ta gan may si tə̂ darak anan ayak pə dədom. Tə njaɗak apan cəveɗ anga abəbal awan a tinen ata awan. 24Pilatu a təma sa ga kawa ana a tinen sa gan may ata kutok. 25A mbəsakay anan ahay Barabas, kawa ana tinen sə cəce panan ata awan, ɗowan aday ɓa tə bənak anan à dangay anga a vəze pə Ruma ahay, aday ɗukwen kə̀ vəɗak uda nga su ɗo re, ata awan. Yesu nà, Pilatu a varan atan anan ahay, aday tâ ga anan alay kawa ana tinen sa gan may ata kutok. 26Natiya kutok, suje ahay tinen apan ti zla anan Yesu nà, tə zlangay tə ɗowan a inde tə ngaman Simon, winen ɗo sə Siren ahay, winen apan i may ahay à kiɓe wa. Ta ban anan, tə tavakan dədom mə zləlngaɗ a mbala Yesu ata, aday â pərahan anan ayak azar à dəɓa wa. 27Ɗo ahay bayak a, tinen apan ti pərahan ayak azar à dəɓa wa anà Yesu. À wulen a tinen nà, uwar aya inde, tinen apan ti yam gweguzguzze anga winen. 28Yesu a mbəɗahay patan ʼam, a jan atan ahay, a wa: «Dəna sə Urəsalima ahay, kə̂ yimen anga nen bay. Yimen aɗəka nə zek a kwanay, aday wan a kwanay ahay re! 29Anga alay sə ɗəce winen apan i nay ahay. Ata, sa naa taslay mivel nà, uwar aday winen dərlay awan, tə uwar aday kə̀ wahak fan bay ata awan, tatə uwar aday kula ɗowan kà sak pay anahan bay ata awan. 30Aday, ɗo ahay ti dazlan sa ja nà: “Ɓəzlom ahay, mbəzlen ahay pumo! Culok ahay ɗukwen ənga ndisen ahay pumo ite!” 31Nen nà, kawa dədom məngəɗaz awan. Aday ta sak u go way a anaya anà nen, dədom məngəɗaz ata nà, ti naa gan anà ɗo aday tinen kawa dədom mə kuray ataya ite nə, kəkəma asanaw!» 32À man ata ite nà, ɗo sə akar aya inde cew. Suje ahay ta ra atan anga ines a tinen, saa vaɗ atan tatə Yesu. 33Tə dəzle à man sə ngaman Kəlakasl-sa-Nga ata nà, tə daray anan Yesu tu ɗo sə akar a cew ataya pə dədom à man ata awan, ɗo kərtek a tə alay puway, ɗo hinen tə alay gula, Yesu à mamasl a tinen. 34Yesu a gan amboh anà Mbərom, a wa: «Bəbay uno, pəsen atan anan ines a tinen, anga ta san way a tinen a sa ga həna ata bay.» Suje ahay tə gəzla anan zana a Yesu ahay à wulen a tinen ahay inde, ta sa ga apan caca. 35Aday ɗo a mə tavay aya à man ata awan, tinen apan ti ca iɗe həməcəcce. Bahay sə Yahuda aya inde ite, tinen apan ti təra anan Yesu à məndak, ta wa: «Kə̀ təmak anan ɗo azar aya asanaw! Kak winen Almasihu, ɗo a Mbərom mə walay saa tam anan ɗo a acəkan nà, â mbar a zek anahan a ite biɗaw?» 36Suje ahay ɗukwen tə həɗəken ayak pə cakay, sa jan ayak ʼam sə suwat. Tə varan ayak way mə kwasay a inde, aday sərekeke re aday â sa. Ta jan: 37«Kak iken bahay sə Yahuda ahay nà, tam anan nga anak a kutok biɗaw?» 38Tə vinde way pə pəlungwaɗ, ta wa: «Həna anan nà, bahay sə Yahuda ahay.» Aday tə tapak anan ayak pa nga sə dədom a mə zləlngaɗ ata awan. 39Natiya, ɗo kərtek à wulen su ɗo sə akar a mə daray aya pə dədom ata awan, a gənahan à Yesu ite, a wa: «Na wa iken nà, Almasihu ba? Ənga, tam a zek anak, aday kâ tam manay ite biɗaw?» 40Əna ɗo anahan a hinen ata a gafan ayak apan ʼam, a wa: «Iken nà, kə jəjaran anà Mbərom itəbay ɗaw? Anga iken ɗukwen ɗo ma ban a kawa winen a re asanaw! 41Mənumo ɗa sa ɗəce a anan nà, təɗe anga ines anumo sa ga ata awan. Əna winen nà, kà gak awan itəbay asanaw!» 42Natiya, ɗowan ata a jan à Yesu, a wa: «Ka sak a nay ahay tə mazlaɓ sə bahay anak a nà, aday kem, kə̂ bayak upo ite.» 43Yesu a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: Pə luvon a sə biten a anan, ɗi zlumo à jerne a Mbərom inde.» 44- 45Natiya awan, à man ipec inde nà, luvon a ga pə daliyugo fok takəɗimbom, hus à njamde maakan. Aday zana sə gəzla man sə njahay a Mbərom pi zek wa tu ɗo ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ata, a ngəraw à mamasl a wa əndem. 46Yesu a zlah tə məgalak awan, a wa: «Bəbay uno, ni mbəsakak anan ayak sifa uno à alay anak inde.» Pə dəɓa anà ʼam anahan ata wa nà, a mac way anahan. 47Bahay sə suje sa man ataya ata, a canan à way a sə təra ata nà, a həran nga anà Mbərom, a wa: «Ɗowan a anan nà, winen ɗo ɗiɗek a acəkan.» 48Ɗo sa nay sa cak ayak apan ataya fok tə canan à way a sə təra ì iɗe a tinen inde ata nà, kuwaya fok a haw way anahan gərləhlah ta nga mugo. 49Əna ɗo sa san anan ataya pi zek tə uwar sə pərahan ahay azar kwa à Galile wa ataya, tə tavay zaɗ, ta ca pə way a sə təra ataya awan. 50- 51Natiya kutok, ɗowan a inde tə ngaman Yusufu, winen ɗo sə Arimatiya ahay pə daliyugo sə Yahudiya. Winen apan i ba bahay a Mbərom. Winen ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom. Abay winen nà, ɗo kərtek à wulen su ɗo sa gan sariya anà Yesu ataya awan, əna winen nə kə̀ təmahak ʼam a tinen ata itəbay. 52A zla à man a Pilatu saa cəce panan cəveɗ sə gəɓa məsinde a Yesu aday i sa la anan. 53A njaɗ cəveɗ ata kutok nà, a zla, a dazay anan ahay məsinde a Yesu pə dədom mə zləlngaɗ ata wa. A nga apan rəkot a inde, a ɗəfak anan ayak à jəvay ma la a à jama inde, à man a aday kula tə ɗəfak ayak uda məsinde bay ata awan. 54Way ata a təra nà, ta pac sə dezele, aday defefe luvon sa man uda winen apan i slay uda bəse. 55Uwar sə pərahan ahay azar anà Yesu kwa ahay à Galile wa ataya tə pərahan azar anà Yusufu dezl pa ʼam jəvay, aday ta ca pa sə ɗəfak anan ayak Yesu à məke inde ata awan. 56Aday ta ma way a tinen agay, tə lavay a zek tə amar sə wurde sə rəbas lele dunʼa ata awan. Aday ta man uda awan pə luvon sa man uda awan, kawa ana Tawrita a Musa sə ɗakan atan anan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\