Lukas 24

1Ta pac sə zaka kutok, pərek duwdew, uwar ataya tə wule pa ʼam jəvay. Ta zla anan tə amar a tinen sə lavak anan ayak zek ata kutok. 2Tə dəzle nà, ta tan ayak à nga anà bələlen mə bətukwal a pa ʼam jəvay wa, mə jəkay awan. 3Ta zla à jəvay ata inde məreh kutok, əna ta tak anan à nga anà zek sə məsinde a Yesu Ba Məduwen bay re. 4A gan atan nà, wurdədəsdəssa. Kwayanʼa, ɗowan aya inde cew ta kan atan zek. Aday tinen tə zana aya pi zek, a dav nà, herre kweɗekkweɗek. 5Uwar ataya tə canan à ɗowan a cew ataya cəna, ta ma nga sə jəjar, tə rihe nga a tinen ahay ù vo. Cəna, ɗo ataya ta jan atan: «Waka ɗo nə tə sifa coy asənə, kə pəlen anan à wulen sə məsinde ahay wa nà, angama mba asanaw? 6Winen inde à man a anan sabay. Kə̀ slabakak ahay à məke wa. Bayiken pa ʼam anahan a sa jak ikwen à alay a kwanay à Galile ata awan. A wa: 7“Təktek, nen, Wan su Ɗo nà, ni slahay à alay su ɗo sə atahasl ahay inde, ti darak ayak nen pə dədom mə zləlngaɗ awan. Aday pə luvon maakan a anahan a nà, ni slabakay ahay à wulen sə məsinde ahay wa.”» 8Natiya, ʼam a Yesu a sa jan atan ata a man atan ahay à nga inde kutok. 9Coy, ta may way a tinen pa ʼam jəvay wa, tə ɗakan anan ləbara ata anà njavar a Yesu a kuro nga kərtek ataya awan, aday anà azar su ɗo ahay a fok re. 10Sa man anan ləbara ata anà ɗo maslan ataya nà, Mariyama sə Magədala, tə Yuwana, aday tə Mariyama, may a Yakuba, aday uwar a azar a sə pərahan atan ayak azar ataya re. 11Ɗo ataya tə sləne ləbara sa ʼam ata cəna, tə ɗəfak apan nga bay. A ga patan nà, kawa uwar ataya ta jan atan nà, ʼam sə uwar ahay kəriya awan. 12Əna Piyer nà, a slabak, a haw pa ʼam jəvay. A dəzle cəna, a zərɗek ayak iɗe à jəvay inde. Awan uda ibay. Mə mbəsak a nà, zana vərre gərəvve kəriya awan. A zla agay, əna way ata a gan nə wurdədəsdəssa hwiya. 13Ta pac ata kərtek awan, ɗo ahay cew à wulen sə njavar anahan ataya wa, tinen apan ti zla à wulen su doh a inde sə ngaman Emawus ata awan, dəren pi zek wa tə Urəsalima nà, i ga way sə kilomiter kuro nga kərtek. 14Tinen apan ti zla nà, ti kaɗ bala pə ləbara su way a sə təra ata kurkwer. 15Tinen apan ti kaɗ bala a tinen ata mba cəna, degeslef Yesu a njaɗak atan ayak pə cəveɗ. Ta zla pə kərtek awan. 16Tə canak anan à Yesu, əna awan a kə̀ nahak atan pə iɗe. Anga nan, tə sənak a bay. 17Yesu a cəce patan wa, a wa: «Kə kiɗen bala pa ma à cəveɗ wa anaw?» Tə tavay jərem ma ga mugo aya awan. 18Ɗowan a kərtek a sə ngaman Keliyupas ata a mbəɗahan apan, a wa: «Ɗo sə Urəsalima ahay fok ta san pə way a sə təra à luvon a anaya inde kutok nà, sa san apan ite bay nə, iken kərtek kələɗaw?» 19Yesu a cəce patan wa, a wa: «Ma sə təra anaw?» Tə mbəɗahan apan: «Way sə təra pə Yesu, ɗo sə Nazaratu ata awan. Winen nə ɗo majaʼam a Mbərom. Ɗo tə məgala si mer su way a, aday tə mazlaɓ sa ʼam a, pa ʼam a Mbərom aday pa ʼam sə ɗo ahay fok re. 20Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay pi zek tu ɗo sə lavan umo nga ahay, ta ban anan, tə varan anan anà Ruma ahay, ta gan sariya saa vaɗ anan, tə darak anan ayak pə dədom. 21Abay manay mə jalay nà, winen nə ɗo saa tam anan Isəraʼila ahay. Aday way a sə təra apan ata ɗukwen həna kà gak way sə luvon maakan re. 22Natiya ɗukwen, uwar sə àga manay ahay tə vawak umo nga wadan wadan, anga sə duwdew a anan tə wulek pa ʼam jəvay, 23əna ta tak anan à nga anà məsinde anahan a à jəvay inde sabay re. Ta may agay, ta jan umo ləbara awan, ta wa: “Maslay a Mbərom ahay ta kan umo zek, ta jan umo nà, winen inde tə sifa awan!” 24Aday, ɗo sə àga manay ahay ta zlak saa cay iɗe pa ʼam jəvay ata wa ɗukwen, ta tan ayak à nga anà way a kawa ana uwar ataya sa jan umo, əna ta tak anan à nga anà məsinde a bay re.» 25Natiya, Yesu a jan atan kutok, a wa: «Hey, kwanay ɗo sa san awan bay ahay, ɗo mənok aya sa ɗaf nga pa ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay! 26Abay Almasihu i sa zla à mazlaɓ sə bahay anahan inde nà, təktek i ga ɗəce ndəlekeke aday biɗaw?» 27Aday a ɗakan atan anan ʼam kawa ma jay a pə winen à Deftere a Mbərom inde, ata a dazlan ahay à deftere a Musa ahay wa, hus anan à deftere su ɗo majaʼam a Mbərom ahay inde fok. 28Natiya, tinen apan ti dəzle à wulen su doh a tinen saa zla uda ata bəse nà, Yesu a ga kawa i zla way anahan ta man hinen. 29Əna ta ngam â zla patan wa bay. Ta jan nà: «Pac kə̀ slahak ù doh aday luvon winen apan i ga bəse kutok nə, suwan njahuko à man a anan.» Yesu a may ahay, a njahay tə tinen. 30À alay sa pa way nà, Yesu a gəɓa tapa sə pen, a ngəran anà Mbərom, a gəzla anan tapa sə pen ata ì zek wa, a varan atan anan. 31Natiya, iɗe a cəɗen atan lele, ta san anan kutok. Cəna sawayah a zla pa man sə iɗe a tinen wa. 32Ta jan ì zek ahay kutok, ta wa: «Kawa anahan sa jak umo ahay ʼam pə cəveɗ wa, aday sə ɗakak umo anan ʼam sə Deftere a Mbərom ata nà, a gak umo ahay nə mbaɗaɗa biɗaw?» 33Tə slabak kwayanʼa, ta ma à Urəsalima. Ta tan ayak à nga anà njavar anahan ahay kuro nga kərtek ataya, tu ɗo azar aya mə halay nga awan. 34Ɗo a mə halay nga ataya ta jan ù ɗo cew ataya kwayanʼa, ta wa: «Yesu Ba Məduwen kə̀ slabakak ahay acəkan, bina Simon kə̀ canak anan!» 35Ɗo a cew ataya ite tə təkəren anà ɗo ataya way sə təran atan ayak pə cəveɗ wa, aday taa san a Yesu nà, à alay a winen sə gəzla anan tapa sə pen ata awan. 36Tinen apan ti ja ʼam ata mba kutok, Yesu a tavay jek à wulen a tinen inde. A jan atan, a wa: «Zay â tərak ikwen.» 37Cəna, tanday mbac a slahay patan wa, zlawan a gan atan. Tə bayak, i ga nə tə canan anà mədahan. 38A jan atan nà: «Kə jəjiren nà, angamaw? Kwanay a fok kə bayiken way à nga a kwanay inde cuwcew nà, angamaw? 39Cen pə alay uno tə saray uno ahay. Həna anan nà, nen awan. Limen uno, cen upo. Mədahan nà, kəlakasl tə sluweɗ si zek inde apan ibay. Əna, kə cinen uno həna nà, matana bay asanaw!» 40A jan atan ʼam ata nà, a kan atan anan alay anahan ahay pi zek tə saray anahan ahay. 41Ta mbak apan sa ɗaf nga pə way ata fan bay, anga ataslay mivel a tinen a kə̀ zalak, aday way ata a gan atan masuwayan re. Yesu a cəce patan wa kutok, a wa: «Way sa pa inde pikwen ɗaw?» 42Tə varan ahay kəlef ma vak aya mənjœk. 43A gəɓa, a rac ì iɗe a tinen a inde. 44A jan atan: «Həna anan nà, way nen sə ɗakak ikwen anan, à alay a nen inde tə kwanay mba ata awan. Abay way aya inde mə vinde a pi nen à Tawrita a Musa, tə deftere ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay, tə Jabura ahay. Təktek way ataya fok tə̂ təra.» 45A təɓan atan anà abayak nga a tinen, aday tâ san ʼam sə Deftere a Mbərom. 46A jan atan: «Mə vinde à Deftere a Mbərom inde nà, natiya. Təktek Almasihu nà, i ga ɗəce, aday i slabakay à məke wa pə luvon maakan awan. 47Ti wazay à mazlaɓ sə sləmay anahan inde pə daliyugo fok, i dazlan nà, à Urəsalima wa, ti ja: “Mbəɗihen anan lœn anà ines a kwanay ahay, aday Mbərom i pəsek ikwen anan.” 48Saa side anan way ataya nə kwanay awan. 49Azanan nà, nen a, ni slənak ikwen ahay way a, kawa ana Bəbay uno sə zlapak ikwen anan ata awan. Əna, njihen à wulen su doh sə Urəsalima hus pə luvon a ni slənak ikwen ahay məgala sa nay à mburom wa ata aday.» 50Yesu a zla atan à wulen su doh wa. Ta zla bəse tə Baytiniya. A cakaf alay à mburom, a ɗaf patan ngama. 51À alay a winen apan i ɗaf patan ngama ata mba cəna, a ján à wulen a tinen wa. Mbərom a gəɓak anan ayak à man anahan. 52Tinen ite tə həran nga anà Yesu, aday ta ma à Urəsalima tə ataslay mivel a bayak awan. 53Ta taa zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom nà, pac pac, sa taa həran nga anà Mbərom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\