Lukas 4

1Coy, pə dəɓa ana Apasay Cəncan a sa nay ahay pə Yesu ata wa nà, Yesu a may ahay à zlinder sə Urdon wa. Aday Apasay ata a zla anan à man sa saf inde à kiɓe. 2Winen à saf inde à man ata nà, luvon kwa kuro fuɗo, Fakalaw winen apan i njak anan. Luvon kwa kuro fuɗo ata fok nà, Yesu kə̀ tukumok awan bay jiga awan. Luvon ata a ndav kutok nà, may a han apan tə mindel. 3Coy kutok, Fakalaw a jan, a wa: «Kak iken nə Wan a Mbərom cukutok nà, jan anà kon a anan â təra ɗaf biɗaw?» 4Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Ɓa mə vinde a à Deftere a Mbərom inde coy, a wa: “Ɗo zənzen a a njahay uho nə tə way sa pa ɗəkɗek bay.”» 5Asa, Fakalaw a zla anan pa nga sə ɓəzlom zəbor awan, a ɗakan pə bahay sə daliyugo tembərəzem fok, kawa akəɓac iɗe. 6A jan, a wa: «Daliyugo a anan fok, ni varak anan pə alay anak. Ki lavan nga tə mazlaɓ sə zlile anahan a təke fok. Anga way a iken sə canan anaya fok nà, mə vuro a à alay uno inde. Ni mba apan sə varan anan anà ɗowan a kawa su no. 7Kə dukwek uno gərmec ù vo aday kə hərak uno nga nà, way a anaya fok ni varak atan.» 8Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Mə vinde a à Deftere a Mbərom inde, a wa: “Həran nga nà, anà Mbərom Fetek a taayak, winen Bahay anak. Gan mer su way nà, anà winen a kərtek.”» 9Pə dəɓa anahan a wa asa nà, Fakalaw a zla anan Yesu à wulen su doh sə Urəsalima, a ján anan pa nga su doh sə mazlaɓ a Mbərom a cəkəɗkeɗ a aday sololo re. Aday a jan kutok, a wa: «Kak iken Wan a Mbərom a acəkan nà, ənga larak ayak zek kwa à man a anan wa à məndak biɗaw! 10Anga Deftere a Mbərom kà jak, a wa: “Mbərom i jan anà maslay anahan ahay sa ba iken” asanaw? 11Aday ɗukwen, a wa: “Ti kəcaw iken à alay a tinen inde, anga aday kâ saa ɓurgosl anan saray anak ahay pu kon bay” biɗaw?» 12Yesu a mbəɗahan apan asa re, a wa: «Deftere a Mbərom a ja nà: “Kâ sa ca azan pə Mbərom anak wa bay.”» 13Pə dəɓa anahan a wa, Fakalaw kà yak nga dəftakar pə Yesu wa. Coy a mbəsak anan, a zla way anahan pə cakay anahan wa, si pac a hinen asa. 14Pə dəɓa ana way ataya wa fok kutok, Yesu a may ahay pə daliyugo sə Galile, winen ma rah məgala sə Apasay a Mbərom awan. Ɗo ahay tə dazlan sə təker anan ləbara sa ʼam anahan awan, anà ɗo ahay à wulen su doh sa man ataya fok, pu kon pu kon. 15Yesu a ɗukwen kə̀ ɗakak anan anan ʼAm a Mbərom anà ɗo ahay ù doh sə wazay ahay. Ɗo sa man ataya fok ta ma nga sə varan zlangar. 16Yesu a may ahay a Nazaratu, wulen su doh a winen sa har uda ata awan. Pə luvon sa man uda awan, kawa anahan sa taa ga, a zla ù doh sə wazay ata awan. A slabak anga aday i jangan Deftere a Mbərom anà ɗo ahay. 17Tə varan ahay Deftere ana Ezaya, ɗo majaʼam a Mbərom. A təɓa anan Deftere ata awan, a njaɗ man sə jinge, winen apan i ja nà: 18«Apasay a Mbərom Fetek inde pi nen. A zəɓa nen anga aday sə ɗakan anan ù ɗo mətawak aya awan, ləbara mugom awan. A slənay ahay nen sa jan anà ɗo sə dangay ahay nà: “Həna ti mbəsak kwanay coy”, aday anà hurof ahay nà: “Həna iɗe a kwanay i təɓa kutok”. A slənay ahay nen saa tam anan ɗo aday tinen apan ti ga atan alay ataya à ɗəce a tinen ahay wa, 19aday sa naa ɗakay anan ava a Mbərom sa kay anan ahay sumor anahan ata kà slak.» 20Pə dəɓa wa kutok, a tacay anan Deftere ata awan, a man anan anà ɗo sa ga mer su way ù doh ata awan. A njahay way anahan kutok. Ɗo su doh ataya fok iɗe pə winen həməcəcce, tinen apan ti ca apan. 21Yesu a jan atan kutok, a wa: «Way a kwanay sə sləne à Deftere a Mbərom wa ata nà, həna biten way ata kà gak zek coy.» 22ʼAm anahan a lele sa jan atan ata nà, a gan atan masuwayan. Ta wa: «Winen nà, ɗo lele awan. Əna aday na wa, winen nà, wan ana Yusufu ba? Aday a gəɓay wurwer sa san way a anahan a matanan ata awanaw?» 23Natiya, Yesu a jan atan apan kutok, a wa: «Na san zle, ki saa jen uno jike sa ʼam kawa həna a anan awan: “Doktor, ənga mbar zek anak tə alay anak awan. Matanan, way anak a manay sə sləne iken sa ga à Kafarnahum ata fok nà, ənga ga anan ù kon anak awan ite biɗaw?”» 24Yesu a jan atan asa, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗo ahay ta gan nga anà ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom kwa ta sə wura fok. Əna ù kon anahan a nà, ɗowan a gan nga anà ʼam anahan ahay itəbay. 25Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a asa re. À alay ana Eliya ɗo majaʼam a Mbərom winen inde mba ata nà, iven kà gak bay ava maakan tə kiya mbərka. May kà nak pə daliyugo bayak awan. Aday ɗukwen, mədukway sə uwar ahay nà, inde pə daliyugo sə Isəraʼila re asanaw? 26Əna Mbərom kə̀ slənek anan Eliya àga mədukway sə uwar ataya bay. Si Mbərom a slan anan nà, àga mədukway sə uwar a inde winen à Sarəfat pu kon sə Sidon biɗaw? 27Aday à alay ana Elize ɗo majaʼam ana Mbərom ata ɗukwen ɗo mə dugwaɗ aya inde bayak a pə daliyugo sə Isəraʼila, əna Elize kə̀ mbərak ɗowan kwa kərtek bay. Si a mbar anan nà, Naʼaman taayak, winen ɗukwen ɗo sə daliyugo sə Siriya.» 28Natiya kutok, ɗo mə njahay aya ù doh sə wazay ata, tə sləne ʼam ata cəna, a cəɓan atan tə mindel, mivel a tinen a ban nə kawa uko. 29Tinen a fok tə slabak, tə ngəza anan kucəcəren kucəcəren, ta zla anan zaɗ à wulen su doh wa. Wulen su doh a tinen ata nà, pa nga sə culok. Ta zla anan pə zalan, aday ti i fakan ayak alay à man ata wa. 30Əna a nay ahay à wulen a tinen wa, a zla way anahan. 31Pə dəɓa anahan a wa, Yesu a slabak à man ata wa, a zla à wulen su doh sə Kafarnahum pə daliyugo sə Galile. Pə luvon sa man uda awan, a ɗakan atan anan way ù doh sə wazay. 32Wazo anahan a a gan atan masuwayan, anga a ɗakay anan way nə, tə mazlaɓ awan, doɗok doɗok lele. 33Ɗowan inde ù doh à man ata awan, winen tə setene à nga inde. A zlah pi zek tə məgalak awan, a wa: 34«Iken Yesu, ɗo sə Nazaratu, ma a nak pə manay anaw? Ka nak sə lize manay ca ɗaw? Na san iken zle lele, iken nə ɗo maslan a Mbərom Cəncan awan.» 35Cəna Yesu a gafan ʼam tə məgalak awan, a jan nà: «Kə̂ bəbal awan bay, hayak à ɗowan ata wa aɗəka.» Cəna ɓəram, setene ata a lar anan ɗowan ata à məndak à wulen su ɗo ahay inde à man ata awan. A nay à ɗowan ata wa bok, a mbəsak anan mənjəna sa gan awan kwa mənjœk. 36Way a sə təra ata kà gak anan masuwayan anà ɗo ataya fok, ta ma nga sə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «Jəba su ɗo wura həna anan anaw? Winen apan i jan ʼam anà setene ahay tə məgala sə mazlaɓ awan, aday tə bənan à ʼam wa acəkan re.» 37Ɗo ataya ta tan ʼam à ləbara ana Yesu pə daliyugo ata təɗay fok. 38Natiya awan, Yesu a nay ù doh sə wazay wa cəna, a zla àga Simon. A tan ayak à nga anà jəje a Simon winen lelibay. Nga a ɓərzlan tə mindel. Ta gan kem, â mbar anan ite. 39Yesu a zla pə cakay anahan awan, a kuɗœk apan. A ngəraz pə ɗəvac sa nga sə ɓərazl ata cəna, a ndalay panan. Kwayanʼa, uwar ata a slabak, a dan atan way sa pa. 40Pə dəɓa ana pac sə slahay ù doh wa ite nà, ɗo ahay ta zlak anan ayak tu ɗo sə ɗəvac a tinen ahay cara cara bayak awan, à man a Yesu. A dazlan sa ɗaf patan alay kərtek kərtek a tinen awan, aday tə mbərak fok. 41Apasay lelibay aya ta nak ahay à ɗo ahay wa bayak awan. Apasay lelibay ataya tinen apan ti zlah kurkwer, ta wa: «Iken nà, Wan a Mbərom wanahan!» Əna Yesu a ngəraz patan, a gafan atan ʼam anga aday tâ ja matanan bay. Bina ta san zle, winen nà, Almasihu a wanahan. 42Iɗe a cəɗe sidew a nà, Yesu a zla à wulen su doh ata wa, a zla à kiɓe, à saf inde. Əna ɗo ahay ta zla saa pəlay anan. Ta tan ayak à nga kutok, ta gan may nà, abay â mbəsak atan bay. 43Əna Yesu a jan atan nà: «Abay təɗe ni zla aɗəka, saa ɗakay anan ləbara sa ʼam mugom a sə bahay a Mbərom, anà ɗo sə wulen su doh sə kiɓe ahay re. Bina nen mə slənay a bugol nà, saa ga mer su way ata awan.» 44A zla sə wazay pu kon pu kon ù doh sə wazay ahay à wulen su doh sə Yahudiya ataya inde fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\