Lukas 5

1Pə luvon a inde, Yesu winen mə tavay a pa ʼam sə bəlay sə Gənesaret. Ɗo ahay inde bayak a à man anahan, tinen apan ti ngəɗac zek ahay tə mindel, anga a nan atan sə sləne ʼam a Mbərom. 2Coy a canan ayak anà kwalalan ahay cew pa ʼam məgujeguje. Ɗo sa ban kəlef ahay tə dazak ahay wa, tinen apan ti banay anan zuvo a tinen ahay. 3A ján à kwalalan kərtek a inde, mbala ana Simon. A jan anà Simon a nà, â həɗek anan kwalalan anahan ata pa ʼam məgujeguje wa mənjœk, sa ma nga à mamasl awan. Coy Yesu a a njahay uda awan, a dazlan sə wazan anà ɗo ahay kutok. 4Yesu a ndav anan ʼam anahan ata nà, a jan anà Simon, a wa: «Həɗek anan kwalalan pa man sə aʼam səɗek awan, aday kə̂ liren ayak zuvo à aʼam inde sə bənay ahay wa kəlef ahay.» 5Simon a mbəɗahan apan, a wa: «Miter, ma gak mer su way ata matanan sə luvon a anan ndekərkərre, mə njəkak ahan bay, mə nahay apan nə hwiyop. Aday ɗukwen mə bənak kəlef a kwa kərtek bay. Əna ka jak umo həna ata nà, mi təma sə larak anan ayak zuvo aya à aʼam inde aday biɗaw!» 6Tə larak anan ayak zuvo à aʼam inde bine siwaw nà, kəlef ahay bayak a tə rahak anan zuvo. Bəse coy a nan anà zuvo sə məndah. 7Tə ngaman ayak anà ɗo à kwalalan hinen inde ataya, saa man atan zek. Ɗo ataya tə dəzlek ayak nà, ta rah anan kwalalan a tinen a cew ataya fok tə kəlef ahay. Bəse coy a nan anà kwalalan ataya sə kəkar à aʼam inde, anga ta ba ike kə̀ zalak. 8Simon Piyer a canan anà way a matanan ata cəna, a nay à man a Yesu. A dukwen gərmec ù vo, a ja nà: «Ba Məduwen uno, mbəsak nen cəpak, bina nen nà, nen ɗo sə atahasl.» 9Simon tu ɗo si mer su way anahan ataya ta ma nga pə ajəjar anga kəlef a sa ban ata kə̀ zalak pə alay a mindel a wa, bayak a jiga awan. 10Way ata kà gak anan masuwayan anà atə Yakuba tə Yuhana, wan ana Zebede ahay, tinen ɗo sa ga mer su way kərtek a tatə Simon ata re. Əna Yesu a jan anà Simon, a wa: «Kə̂ jəjar bay. Iken ki təra həna aɗəka nà, ɗo sə njuɗo ɗo sə pəruho azar ahay, bina iken ɗo sa ban kəlef sabay.» 11Ta may anan ahay kwalalan a tinen ahay, tə tavay atan pa ʼam məgujeguje asa. Cəna tinen mbəsak ayak way a tinen ahay fok à man ata awan, tə pərahan azar à Yesu kutok. 12Natiya, Yesu winen ù kon hinen asa. Tə zlangay tə ɗowan a inde mə dugwaɗ awan. Ɗowan ata a canan à Yesu cəna, a lar zek à məndak pa ʼam anahan, a gan amboh, a jan nà: «Ba Məduwen, kà zlak anak à nga nà, ki mba apan sa mbar nen aday zugol uno â ndav ite.» 13Yesu a ndəɗoy alay, a laman ta sa jan nà: «U no. Mbar! Zugol anak kə̀ ndəvak.» Kwayanʼa, ɗəvac a ɗowan ata a ndalay panan, kə̀ mbərak. 14Coy, Yesu a gafan ʼam pi zek wa lele, a jan, a wa: «Kâ sa təkəren ləbara a anan anà ɗowan bay. Əna zla saa kan zek anà ɗo sə gəɗan dungo à way ahay anga Mbərom, â zəzor iken. Aday kâ var way kawa ana Tawrita ana Musa sa ja, aday ɗo ahay tâ san apan zugol anak kə̀ ndəvak.» 15Kwa abay Yesu kà jak anan kâ sa ɗakan anan à ɗowan bay təkeɗe nà, sləmay a Yesu a ma nga sə zakay sa ta ʼam pə daliyugo ata təɗay bayak awan. Ɗo ahay ta nay ahay à man anahan bayak a sa naa sləne ʼam anahan, aday â mbar atan à ɗəvac a tinen ahay wa. 16Əna Yesu a a zla way anahan, a njahay à man sa saf inde, aday a taa gan amboh à Mbərom à man ata awan. 17Pə luvon a inde asa, Yesu winen apan i tətakan way anà ɗo ahay. Farisa ahay pi zek tə miter sə Tawrita ahay tinen inde mə njahay a pə cakay anahan. Ɗo ahay ta nay ahay kwa pu kon ahay wa cara cara: ɗo sə Galile ahay, ɗo sə Urəsalima ahay pi zek tu ɗo sə Yahudiya azar aya re. Aday məgala a Mbərom inde pə Yesu sa mbar anan ɗo ahay. 18À alay ata ite, ɗowan aya inde tə gəɓak ayak ɗo pə lala, winen mə təra à məndak awan. Ta gan may sa zla anan ù doh à man a Yesu, aday ti nahay anan pa ʼam anahan. 19Əna ta san sa jəka ti zla anan ù doh nə ta sə wuraw bay, anga ɗo kə̀ zalak ù doh awan, roɗ ahay à məsudoh inde. Ta ján pa nga su doh, tə pəpas man, aday tə tarak anan ayak ɗowan a pə lala ata tə liɓer ù doh, ɗinger à man a Yesu awan. A dəzle à wulen su ɗo bayak ata inde, tə nahak anan ayak pa ʼam a Yesu. 20Yesu a canan anà aɗaf nga a tinen ata nà, a jan anà ɗowan a ɗəvac ata awan, a wa: «Car uno, nə pəsek anan anan ines anak ahay coy.» 21Pə dəɓa a ʼam anahan ata wa kutok nà, Farisa ahay, tə miter sə Tawrita ahay, ta ja ta nga ta nga, ta wa: «Jəba su ɗo wura həna anan sə jənan pa ʼam anà Mbərom matana ata anaw? Waya sa mba apan sə pəse ines su ɗo anaw, kak si Mbərom a aday bina!» 22Yesu a san way a tinen sə jalay ata zle kwayanʼa, a jan atan, a wa: «Kə jilen way matanan à mivel a kwanay inde nà, angamaw? 23Ma da ʼam a nə maw? Sa ja: “Nə pəsek anan ines anak ahay” ata ɗaw, kabay sa ja: “Slabak, zla” ata ɗaw? 24Əna u no kə̂ sənen apan lele, nen Wan su Ɗo nà, məgala uno inde sə pəsen anan ines à ɗo ahay pə daliyugo.» A jan anà ɗowan a mə təra à məndak ata kutok, a wa: «Nen apan ni jak: Slabak, gəɓa lala anak, zla agay.» 25Cəna, ɗowan ata a slabak pə iɗe su ɗo ataya fok. A gəɓa lala anahan a sə nahay apan ata awan, a zla way anahan agay, ta sə həran nga anà Mbərom. 26Way ata a gan masuwayan ù ɗo ataya fok, aday tə həran nga anà Mbərom, ta ma nga pə ajəjar, ta wa: «Biten a anan nà, ɗə canak anan anà way ma ga masuwayan awan.» 27Pə dəɓa anahan a wa, Yesu a may ahay ù doh wa nà, a canan anà ɗo sə cakal jangal a inde tə ngaman Lewi, winen mə njahay a ù doh sə cakal jangal. Yesu a jan, a wa: «Pəruho azar!» 28Ɗowan ata a slabak kwayanʼa, a mbəsak way anahan ahay fok à man ata awan, a pərahan azar. 29Pə dəɓa wa kutok Lewi sə ɗowan ata a da way sa pa bayak a àga winen sə təma anan Yesu. Ɗo sə cakal jangal ahay tu ɗo azar aya bayak awan, tinen apan ti pa way sa pa pə kərtek a tatə Yesu. 30Aya əna Farisa ahay tə miter sə Tawrita ahay nà, way ata kà zlak atan à nga bay. Anga nan, ta jan anà njavar a Yesu ataya, ta wa: «Kwanay apan ki pen way a aday ki sen way pə kərtek a tu ɗo sə cakal jangal ahay aday tu ɗo sə atahasl ahay nà, angamaw?» 31Yesu a jan atan, a wa: «Ɗo ɗəvac a bay cəna, a gan may anà ɗo sə disise bay, si ɗo sə ɗəvac ahay. 32Nen na nay ahay sa naa ngaman anà ɗo sa ga way lele ataya bay. Əna na nay ahay nà, sə ngaman anà ɗo sə atahasl ahay, anga aday tâ yam pə ines a tinen ahay.» 33Farisa ahay pi zek tə miter sə Tawrita ahay ta jan anà Yesu, ta wa: «Njavar ana Yuhana ahay ta sə Farisa ahay ta taa ga sumaya tə amboh a kutok nà, aday mbala anak ahay ta ga itəbay nà, angama kəlanaw?» 34Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «A ga pikwen nà, ɗo mə ngamay aya à man sə gəɓa dalay nà, ti mba apan sa ga sumaya itəɗaw? Matanan bay! 35Əna pa pac a ɗo sə gəɓa dalay ata tə bənak anan à wulen a tinen wa nà, ata ti ga sumaya kutok.» 36Natiya kutok, Yesu a təkəren atan ʼam sə jike a anan, a wa: «Kula ɗowan saa ngərway anan ahay zana wiya a aday i tam anan pə zana məduwer a nà, ibay asanaw? Kak ɗowan a kà gak matanan nà, kə̀ nəsek anan zana wiya ata biɗaw? Aday zana məduwer ata ɗukwen nà, i zla pi zek tə zana wiya ata bay ba? 37Aday ɗukwen, ɗowan saa mbaɗ mahay mə kwasay a bay a à mbulo sa zlay məduwer a inde nà, ibay. Ɗowan a kà sak a ga matanan cəna, mahay a mə kwasay a bay ata kà sak a kwasay uda nà, i ndazl anan mbulo ata awan. Mahay i pak, aday mbulo ɗukwen kə̀ nəsek. 38Kak matanan bay cəna, si ti pak mahay mə kwasay a bay awan, à mbulo wiya a inde cite. 39Ɗowan a kà sak mahay mə kwasay a nà, i gan may anà mə kwasay a bay ata sabay asanaw? Anga ta ja nà, lele a nə mə kwasay ata awan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\