Lukas 7

1Natiya kutok, pə dəɓa anahan a wa, Yesu a ndav anan ʼam anahan sa jan anà ɗo ahay nà, a slabak, a zla way anahan à wulen su doh sə Kafarnahum. 2Bahay sə suje ahay a inde à man ata awan, winen nà, Ruma ahay. Ləliwe sə ɓile anahan a inde ɗəvac awan, bəse winen apan i ndav zek coy. 3Matanan, bahay sə suje ata a sləne pə ləbara a Yesu cəna, a slənay ahay məceɗ sə Yahuda ahay à man anahan sa naa gan kem, aday â zla saa mbar anan ɓile anahan ata ite. 4Natiya, ɗo ataya tə dəzley ahay à man a Yesu nà, tə dubok anan, ta gan kem, ta sa jan nà: «Ɗowan ata nà, abay kə̂ slənen anan ayam anahan ite nà, təɗe. 5Winen a pəlay ɗo a mənuko ahay tə mindel, aday sə hanan umo doh sə wazay ata ɗukwen, winen a re.» 6Natiya awan, Yesu a zla tə məceɗ ataya kutok. Abay bəse tinen apan ti dəzle àga bahay sə suje ata kutok nà, ɗowan ata a slənay car anahan ahay pə cəveɗ sa naa jan à Yesu nà: «Ba Məduwen, kâ yay nga sa nay ahay bay, anga nen na slak təɗe aday ki dəzley ahay àga nen bay. 7Anga nan, na ca apan nà, ni zlak ayak ta nga uno awan, à man anak a nà, na slak bay. Ja ʼam anak a dasl kərtek cəna, ɓile uno i mbar. 8Nen a aday nà, bahay uno ahay ɗukwen inde, aday nen nə bahay sə lavan nga anà suje ahay bayan aya re. Na sak a jan anà ɗowan a kərtek a: “Zla tiya”, i zla. Na sak a jan anà ɗo hinen: “Hayak à man a anan”, i nay ahay. Na sak a jan anà ɓile uno: “Ga natiya”, i ga anan acəkan.» 9Natiya, Yesu a sləne anan ʼam ataya fok cəna, a zlan à nga lele. A mbəɗahay ʼam pu ɗo sə pərahan ayak azar ataya, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗek awan, kula na tak anan à nga anà ɗo sa ɗaf upo nga lele kawa ɗowan a anan à wulen su ɗo sə Isəraʼila ahay bay.» 10Ɗo maslan ataya ta ma pə dəɓa àga bahay sə suje ata kutok. Taa tan ayak à nga anà ɓile anahan ata nà, kə̀ mbərak, winen inde zay coy. 11Natiya kutok, pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a zla à wulen su doh a inde tə ngaman Nayin. Njavar anahan ahay, tə ɗo ahay bayak a tə pərahan azar. 12Bəse Yesu winen apan i dəzle à wulen su doh ata inde nà, tə zlangay tu ɗo ahay tə gəɓak ahay məsinde, tinen apan ti zla anan à məke. Məsinde ata nà, wan ana mədukway sə uwar a inde, mənduwel awan. Ɗo ahay bayak a tinen apan ti zla tatə uwar ata pa ʼam jəvay. 13Aday kutok, Yesu Ba Məduwen a canan à mədukway sə uwar ata cəna, a gan ì zek wa, a jan, a wa: «Njahay way anak, kâ yam bay.» 14Cəna, a zla, a laman alay anà lala sə gəɓa məsinde ata awan, ɗo sə gəɓa məsinde ataya tə tavay. Yesu a jan anà məsinde ata, a wa: «Wan ada, nen apan ni jak: Slabak!» 15Cəna, wan ata a slabak acəkan, a njahay tun, winen apan i ja ʼam. Aday Yesu a man anan à alay inde anà may anahan. 16Ɗo sə canan à way a Yesu a sa ga ata nà, ta ma nga pə ajəjar, tə həran nga anà Mbərom ta sa ja nà: «Ɗo majaʼam a Mbərom məduwen a kà nak ahay à wulen a mənuko inde» aday «Mbərom kà nak sa man zek anà mənuko ɗo anahan Isəraʼila ahay.» 17Ləbara sə way a Yesu a sa ga ata a ta ʼam təɗay pə daliyugo sə Yahudiya, aday pu kon azar a sa mban atan ataya fok. 18Natiya awan, njavar ana Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata, tə təkəren anan ləbara sə way a Yesu sa ga ataya fok anà miter a tinen. Yuhana a ngaman anà njavar anahan ahay cew, 19a slan atan à man a Yesu Ba Məduwen, saa cəce panan: «Iken nà, Almasihu, ɗowan a manay sə sləne i nay ahay mba ata ɗaw? Kabay mâ ba ɗo hinen ɗaw?» 20Ɗo maslan a Yuhana ataya tə dəzle à man a Yesu nà, tə cəce panan kutok, ta wa: «Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay a slənay manay à man anak saa cəce panak: Iken nà, Almasihu ɗowan a manay sə sləne i nay ahay mba ata ɗaw? Kabay mâ ba ɗo hinen ɗaw?» 21À alay ata ite, Yesu winen apan i mbar ɗo sə ɗəvac ahay bayak a, à ɗəvac a tinen ahay wa cara cara, tu ɗo sə setene ahay, aday kə̀ təɓak anan anan iɗe anà hurof ahay bayak awan. 22Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Zlen, təkəren anan anà Yuhana nà, way a kwanay sə canan aday sə sləne: Hurof ahay tə təɓak iɗe, vədal ahay tinen apan ti zla tə saray a tinen, aday ɗo mə dugwaɗ aya ɗukwen, zugol inde patan sabay anga tə mbərak. Mədəngazlak ahay, tinen apan ti sləne way tə sləmay a tinen ahay re, ɗo ma mac aya tə slabakak ahay à məke wa, aday ɗo mətawak aya, tə slənek ləbara sa ʼam mugom awan. 23Zay i təran anà ɗo aday kə̀ mbəsakak sa ɗaf upo nga itəbay ata awan.» 24Pə dəɓa ana ɗo maslan a Yuhana ataya sa zla way a tinen ata wa nà, Yesu a dazlan sa jan ʼam ana Yuhana anà man su ɗo ata awan, a wa: «Ki zlen à kiɓe à man sa saf inde nà, saa cay ahay pa maw? Pə gusuko aday maɗ winen apan i ɓal anan ata ɗaw? Aʼay. 25Əna aday ka si cen ahay nà, pa ma kutok anaw? Pu ɗo aday winen ma pak zana kəlfeɗeɗe aya ata ɗaw? Ɗo sa pak zana kəlfeɗeɗe aya aday tinen zlile aya ata ɗukwen, mə njahay aya way a tinen à gala bahay ahay. 26Aka aday ka si cen ahay nə pa ma kərtek a kutok anaw? Pu ɗo majaʼam a Mbərom biɗaw? Ayaw, winen ɗo majaʼam a Mbərom acəkan, aday nen ni jak ikwen nà, winen a zalay ɗo majaʼam a Mbərom ahay re. 27Anga ʼam inde mə vinde à Deftere a Mbərom inde, pə winen. Mbərom a wa: “Həna ni slan ɗo maslan uno, i lahak pa ʼam saa ndakak anan cəveɗ lele.”» 28Yesu a jan atan asa, a wa: «Nen ni jak ikwen ite nà, ɗowan inde mə wahay a pə daliyugo sə zalay Yuhana nà, ibay. Aya əna, ɗo ma kac awan à bahay a Mbərom inde ata ite nà, winen a zalay anan Yuhana tə məduwen.» 29Ɗo ahay, tu ɗo sə cakal jangal aya təke fok, tə sləne ʼam ataya cəna, tə sənak way a Mbərom ahay fok nà, lele aya awan, bina tə ngəmak baptisma ana Yuhana coy. 30Əna Farisa ahay tə miter sə Tawrita ahay, tə təmahak kawa ana Mbərom sa gan may tâ ga ata bay, bina tə ngəmak baptisma ana Yuhana ata itəbay. 31Yesu a ja asa re, a wa: «Ɗo a wuswes anaya həna ata nà, ni ga atan minje nà, ta maw? Ta ga minje nə tə wayaw? 32Ta ga minje tə gwaslay mə njahay aya pə zavay sə wulen su doh, tinen apan ti zlahan ì zek ahay, ta sa ja nà: “Ma fak ikwen ayak gungozl, kə gərven bay. Ma fak ikwen ayak gingec, kə yimen bay re!” 33Anga Yuhana a nay ahay, winen a sa mahay bay, a taa ga sumaya re. Əna ki wen: “Winen mə vaway nga awan”. 34Əna nen, Wan su Ɗo, na nay ahay, na pa ɗaf kəray, na sa way kəray nà, ki wen: “Cen apan! Ɗowan a anan nà, ɗo sə kutov, ɗo sə vaway nga, aday winen car su ɗo sə cakal jangal ahay pi zek tu ɗo sə ines ahay.” 35Aya əna, ɗo ahay ti san kəlire ana Mbərom winen lele, anga ti canan anà mer su way anahan sa ga ataya awan.» 36Natiya kutok, ɗowan a inde tə ngaman Simon, winen Farisa ahay. A ngaman à Yesu saa pa way àga winen miya awan. Yesu a zla àga ɗowan ata, tə njahay sa pa way pə kərtek a kutok. 37Uwar a inde à wulen su doh ata awan, winen nà ɗo sə atahasl. A sləne sa jəka Yesu winen apan i pa way àga Simon, Farisa ahay ata cəna, a nay ahay àga ɗowan ata awan, tə amar sə wurde anahan a à dunguzlok inde. 38Uwar ata a tavay à dəɓa ana Yesu bəse à man sə saray anahan. Winen apan i yam gweguzguzze, iɗe sə ayam anahan a dazlan sə banay anan saray a Yesu kusler kusler. A ma nga sə təlkaɗ panan iɗe sə ayam anahan ata tə sibœk sa nga anahan, a ban anan saray a Yesu həmbok, a pak apan amar sə wurde ata kutok. 39Natiya kutok, Simon, Farisa sə ɗowan a sə ngaman ayak à Yesu àga winen ata, a canan à way a matanan ata cəna, a jalay ta nga ta nga, a wa: «Ɗowan a anan i ga nà, ɗo majaʼam a Mbərom bay aday bina, a san sa jəka uwar sə laman a anan ata, winen ɗo sə atahasl ɗukwen a san bay ata nə kəkəmaw?» 40Pa ʼam anahan ata kutok, Yesu a jan, a wa: «Simon, way inde u no sa jak.» Simon a mbəɗahan apan, a wa: «Miter, ja asanaw!» 41Yesu a jan kutok, a wa: «Ɗowan a inde nà, gudire anahan inde pə ɗo ahay cew. Pu ɗo kərtek awan, dala anahan apan mbulo səkat ɗara, pu ɗo hinen ite, mbulo kwa kuro ɗara. 42Əna ɗo sə dala ata a ca patan cew miya ɗukwen, ɗowan saa mba apan sə haman anan dala anahan ata təte nà, ibay. Anga nan, a mbəsakan atan anan dala anahan ata fok sə coy awan. Əna à wulen su ɗo a cew ataya wa nà, iken kə bayak saa pəlay anan ɗowan ata tə mindel nà, ɗowan a ɗuwuraw?» 43Simon a mbəɗahan apan, a wa: «I ga nə, saa pəlay anan ɗowan ata tə mindel nà, ɗo aday winen sə mbəsakan anan dala zek məduwen a ata awan.» Yesu a jan apan kutok, a wa: «Ka jak ʼam ɗiɗem awan.» 44Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a mbəɗa ʼam pə uwar ata awan, aday a jan anà Simon, a wa: «Na wa, kə canak anan anà uwar a anan ba? Nen na nak àga iken, əna kə varak uno aʼam aday anga nə̂ banay anan saray uno ahay bay. Əna winen kə̀ banak uno anan saray tə iɗe sə ayam anahan, aday pa təlkaɗ panan tə sibœk sa nga anahan re biɗaw? 45Aday iken nà, kə təmahak nen ta sa ban nen həmbok həmbok bay. Əna winen nà, kwa anuno sa nay ahay àga iken nà, kə̀ mbəsakak sə buno anan saray uno ahay həmbok həmbok bay. 46Iken kə mbəɗak uno amar sə wurde pa nga bay, əna winen kə̀ mbəɗak amar sə wurde pə saray uno ahay re. 47Anga nan, nen apan ni jak: Winen nà, i pəlay nen tə mindel, anga ines anahan ahay bayak a ɗukwen mə pəse aya awan. Əna ɗo aday ines anahan ahay mə pəse a mənjœk akinen ata nà, winen ɗukwen i pəlay nen tə mindel bay re.» 48Natiya pə dəɓa anahan a wa kutok, Yesu a jan anà uwar ata, a wa: «Mazar uno, ines anak ahay mə pəse aya coy.» 49Ɗo a sa pa way pə kərtek a tə winen ataya fok tə dazlan sə jalay ta nga ta nga, ta wa: «Jəba su ɗo wura aday kwa sə pəse ines pu ɗo wa ɗukwen a mba apan re ata anaw?» 50Əna Yesu a jan à uwar ata asa, a wa: «Aɗaf nga anak pi nen kə̀ təmak iken. Zla tə zay!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\