Lukas 8

1Natiya, pə dəɓa anahan a wa a njahay əngal nà, Yesu a zla tə njavar anahan a kuro nga cew ataya awan, à wulen su doh ahay, aday pu kon pu kon. A ɗakay anan ləbara sə bahay a Mbərom mugom awan. 2Uwar aya inde tə pərahan azar. Uwar ataya nà, ɓa Yesu kə̀ mbərak atan à ɗəvac a tinen ahay wa, aday kə̀ rəzlak ahay setene à nga a tinen ahay wa re. À wulen sə uwar a sə pərahan azar ataya inde nà: Mariyama, dəna sə Magədala ahay, aday Yesu sə rəzlay ahay setene ahay cuwɓe à nga anahan a wa ata awan; 3tə apan Yuwana, uwar ana Huza, ɗo məduwen a sa ga mer su way àga Hiridus; tə apan Suzana; aday tə apan azar sə uwar aya bayak a re. Uwar ataya ta mak anan zek à Yesu tə njavar anahan ahay tə zlile a tinen. 4Pə wulen su doh ahay wa cara cara, ɗo ahay bayak a tə halay nga à man a Yesu. A dazlan sa jan atan ʼam tə jike, a wa: 5«Ɗowan inde a zla à guvo, saa casl ndaw. Winen apan i casl ndaw ata kutok nà, zahav a guce panan pə cəveɗ. Ɗo ahay tə dədasl anan, aday məvuhom ahay tə ɗagay anan. 6Zaav sa ndaw azar a a guce panan pə saray pəkəraɗ. A hay ahay, aday a kuray kwayanʼa, anga man ata mə naaz a sabay. 7Zahav mə mbəsakan a à alay inde ata a guce à wulen sə adak inde. Ta ha cəna, ta har pi zek tə adak, əna adak a bənan mbiyeɗ, ndaw ata kə̀ nahak bay. 8Əna azar sə zaav a mə mbəsak ata, a guce pə yugo lele awan. A hay, a har, a nah wan pə hawal sa ndaw kərtek a nà, səkat səkat.» Pə dəɓa sa ʼam ata wa asa nə, a jan atan ʼam tə məgalak awan, a wa: «Sləmay inde pə ɗowan a nə, â sləne ʼam a anan.» 9Pə dəɓa anahan a wa kutok nà, njavar anahan ahay tə cəce panan, ta wa: «Jike sa ʼam anak a sa ga sə manan ata nà, a nan sa ja nə maw?» 10Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay nà, way mi ɗer aya à bahay a Mbərom a inde ata nà, winen a kà gak ikwen panan akar sa ʼam sə bahay anahan a coy. Əna ɗo azar aya nà, ti sləne way ahay fok nà, si ta ʼam sə jike. Anga nan: Tinen apan ti ca apan, əna tə canan bay, aday ti pak apan sləmay, əna tə sləne bay re.» 11Coy, Yesu a wa: «ʼAm sə jike anan a nan sa ja nà, natiya awan: Zaav sa ndaw nà, ʼam a Mbərom. 12Ɗo azar aya ta ga minje ta ndaw mə guce pə cəveɗ ata awan. Tinen nà, tə sləne anan ʼam a Mbərom bəse, əna Fakalaw i nay, i wuɗihey anan ʼam ata à mivel a tinen wa, anga aday tâ ɗaf apan nga sa tam bay. 13Ɗo azar aya ite, ta ga minje tə zaav sa ndaw mə guce pə saray pəkəraɗ ata awan. Tinen nà, tə slənek ʼam a Mbərom cəna, tə təma anan tə ataslay mivel awan. Əna ʼam ata a pak sləlay a mivel a tinen inde bay. Zanaka ɗəce sə daliyugo kà nak, tə way sa njak ɗo anahan aya cəna, ti mbəsak cəveɗ sa ʼam a Mbərom. 14Ɗo azar aya ite, ta ga minje tə zaav sa ndaw sə guce à wulen sə adak ahay inde ata awan. Tinen tə slənek ʼam a Mbərom nà, way sə daliyugo ahay inde cara cara ti njak atan. Kawa ti jalay nga pə way sə daliyugo ahay, ti gan may anà zlile sə daliyugo, ti taslay mivel sa ga ubor pə way sə daliyugo ahay cara cara. Way ataya ti bənan mbiyeɗ anà ʼam a Mbərom à mivel a tinen inde, aday ʼam ata â zla nga uho saa nah bay. 15Əna ɗo azar aya ite asa, tinen ta ga minje tə zaav sa ndaw sə guce pə yugo lele ata awan. Tə sləne ʼam a Mbərom nà, ta ban anan tə mivel kərtek a lele. Kwa ɗəce kə̀ njaɗak atan ɗukwen, tə mbəsak bay re. Ta ban mivel, aday ta zla nga uho pa ʼam a Mbərom.» 16Pə dəɓa anahan a wa kutok, Yesu a jan atan asa, a wa: «Ɗowan saa ɗaf uko pə lalam aday i ɗer anan ta sə hərok apan tasa, kabay i ɗərek anan ayak ù vo lala nà, ibay asanaw? I ɗaf anan bugol nà, pa man jəgaɗ awan, anga aday iɗe jiyjay â dəvan anà ɗo sa zla ù doh ataya fok lele. 17Ayaw, way a mi ɗer a aday ɗowan i canan bay nà, i ga inde sabay. Akar sa ʼam ma ja aya bay ɗukwen, i kay zek pa ʼam su ɗo ahay à man ipec inde.» 18A jan atan asa, a wa: «Gen wurwer pə way a kwanay sə sləne ahay. Anga ɗo kə̀ təɓak anan sləmay sə sləne ʼam nà, Mbərom i zəgahan anan sə sləne ʼam ite re. Aday ɗo kə̀ tacak anan sləmay, anga a nan sə sləne ʼam bay nà, Mbərom i təma panan mənjœk anahan a abay sə bayak, kə̀ slənek anan coy ata re.» 19Mərak a Yesu ahay tatə may anahan ta nay ahay à man anahan, əna ta mbak apan sə dəzle dezl à man anahan a bay, anga ɗo ahay inde bayak a kə̀ zalak. 20Anga nan, ɗo ahay ta jan à Yesu, ta wa: «Atə may anak tə mərak anak ahay tinen mə tavay aya uho, ta gak may.» 21Əna Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Pi nen nà, atə may uno tə mərak uno ahay nà, ɗo sə sləne ʼam a Mbərom ahay, aday sə ɗəfan apan ataya awan.» 22Pə luvon a inde asa, Yesu a ján à kwalalan inde tə njavar anahan ahay, a jan atan, a wa: «Takasuko pa day uho!» Ta ra zek, ta zla. 23À alay a tinen apan ti takas tə kwalalan mba ata ite, Yesu a njak ahan à kwalalan ata inde. Zaməma nà, vəvara əduɗ a slabakay ahay pa nga sə bəlay ata awan, aʼam a ma nga sa rah anan kwalalan, aday bəse tinen apan ti lize coy. 24Natiya njavar anahan ahay tə həɗek pə cakay anahan, tə pəɗek anan, ta jan, ta wa: «Miter, miter! Aday mənuko apan ɗi lize bəse coy asanaw!» Cəna, Yesu a slabak, a gafan ʼam anà atə maɗ tə məsugurndolon sə aʼam ahay tə məgalak awan. Cəna, aʼam a tavay ɗekek, awan a ɓal sabay fok. 25Natiya Yesu a jan anà njavar anahan ataya awan, a wa: «Kə ɗəfen upo nga jiga nə kəkəmaw?» Njavar anahan ataya ta ma nga pə ajəjar, a gan atan masuwayan. Ta ja à wulen a tinen, ta wa: «Ɗo wura həna anan anaw? A gafan ʼam anà atə maɗ tə aʼam ahay ɗukwen, tə ɗəfan apan re ata nà, jəba su ɗo wura kəlanaw?» 26Pə dəɓa anahan a wa kutok, atə Yesu tə njavar anahan ahay tə takas pə day hinen, tə dəzle ù kon sə Gerasina ahay. Kon ata, winen ɗinger pa ʼam anà daliyugo sə Galile. 27Yesu a dazay ahay à kwalalan wa bine siwaw nà, ɗo su kon ataya inde a nay ahay pə cakay anahan kwayanʼa. Ɗowan ata nà, setene ahay ta taa ban anan. A taa pak zana pi zek sabay, aday a taa nahay agay sabay re. Əna a taa nahay way anahan ahay nà, à wulen sə jəvay ahay inde. 28- 29Abay setene ata a taa ban anan nà, saray bayak a way anahan. Ta taa ɓan anan tə calalaw, alay tə saray a təke, aday tə jaway anan à səsile inde, anga sa gan nga. Tə winen ata təke nà, a slaɗ anan way ataya nduroc nduroc, aday setene ataya tə vawan nga sa haw way anahan à kiɓe re. A canan à Yesu nà, a zlah pi zek tə məgalak awan, a dukwen gərmec ù vo, a wa: «Iken Yesu, Wan a Mbərom sə bagəbaga mburom, kə pəlay nə ma pi nen wa anaw? Na gak anak kem, kâ ga alay ti nen bay ite.» A ja matana ata nà, anga ɓa Yesu kà jak anan anà apasay lelibay ata â nay à ɗowan ata wa ata awan. 30Yesu a cəce panan kutok, a wa: «Sləmay anak a nə wayaw?» A mbəɗahan apan, a wa: «Tə ngumo nə Daskalak.» Ɗowan ata a ja matanan ata nà, anga setene ahay inde bayak a ì zek anahan inde. 31Setene ataya tə dubok a Yesu, ta wa: «Amboh, kem â nak ite. Kâ sa razl manay dəren aday mə̂ lize dənam à məke sə mərda inde bay ite.» 32À man ata awan, ɗowan aya inde, tinen apan ti ɓal gadura ahay pa zar kon bayan awan, gadura ataya tinen apan ti rac apa a tinen ahay. Əna setene ataya ta gan kem à Yesu, ta wa: «Kem, amboh, ənga varan umo cəveɗ mâ zla à gadura tiya ataya inde ite.» A varan atan cəveɗ. 33Natiya, setene ataya tə zləray à ɗowan ata wa, ta zla à gadura ataya inde cəna, gadura ataya tə pəkay anan ahay ahaw kwa pa zar kon wa, tə dazak ayak kwa pa ʼam məgujeguje wa à bəlay inde. Fok a tinen awan, tə lizek à aʼam ata inde ɗəɗam. 34Ɗo sa gan nga anà gadura ataya tə canan à way a sə təra ata cəna, ta haw saa ɗakay anan ləbara sə way a sə təra patan tə gadura a tinen ataya fok à wulen su doh məduwen awan, aday à wulen su doh sə kiɓe ahay fok re. 35Ɗo ahay tə zləray ahay à wulen su doh ataya wa. Ta zla saa ca pə ləbara sə way a sə təra ata awan. Tə dəzley à man a Yesu nà, ta tan à nga anà ɗowan a setene ahay sa nay ahay à winen wa ata, mə njahay a à man a Yesu, winen tə zana pi zek kutok. A san nga anahan zle lele coy. Aday ta ma nga pə ajəjar. 36Ɗo a sə canan anà masuwayan ataya nà, tə təkəren ləbara sə ambar ana ɗowan ata anà ɗo ahay fok. 37Ɗo su kon ataya ta ma nga sa gan kem à Yesu aday â zla ù kon a tinen wa, anga tə jəjarak tə way ata tə mindel. Natiya kutok, Yesu a ma way anahan à kwalalan inde sa zla way anahan. 38À alay a Yesu winen apan i ján à kwalalan inde sa zla way anahan ata nà, ɗowan a setene sa nay ahay à winen wa ata a gan kem, aday tâ zla maya ite. Əna Yesu a man ʼam pi zek wa ta sa jan nà: 39«Ma agay, aday kâ sa ɗakan anan anà ɗo ahay way a Mbərom sa gak ataya fok.» A zla way anahan, a ɗakay anan ləbara sə way a Yesu a sa ga anga winen ata à wulen su doh inde fok. 40Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a takasay ahay bəlay, a may ahay pə day sə Galile kutok. A tan ahay à nga anà ɗo ahay mə halay nga bayak a, tinen apan ti ba anan. Tə təma anan tə ataslay mivel awan. 41À alay ata kutok ite, ɗowan a inde tə ngaman Zayrus kà zlak ayak à man a Yesu. Winen ɗo məduwen awan, sə lavan nga anà mer su way ù doh sə wazay nà, winen. A nay, a dukwen gərmec ù vo anà Yesu, a gan kem aday â zla àga winen ite, 42anga dəna anahan a inde mənduwel a ma va kuro nga cew awan, winen apan i mac bəse coy. À alay a Yesu winen apan i zla àga ɗowan ata kutok nà, ɗo ahay bayak a tinen apan ti ngəɗec anan. 43Uwar a inde à wulen su ɗo ataya ite, mez winen apan i pəkan ahay à kutov wa. Kà gak a pi zek nà, ava kuro nga cew. Kə̀ lizek anan dala anahan fok sa haw a pi zek wa ɗukwen, ɗowan kà mbak apan sa mbar anan bay re. 44Uwar ata a həɗəkey à dəɓa a Yesu, a laman anà ʼam sə zana a Yesu pec. Cəna, cənjəlan ɗəvac anahan kə̀ ndalak panan. Kə̀ mbərak, mez a pəkan ahay à kutov wa sabay. 45Natiya, Yesu a cəce pu ɗo sə pərahan azar ataya wa, a wa: «Waya sə lumo anaw?» Kuwaya a ma nga sa ja nà: «Nen bay.» Əna Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Miter, ɗo ahay nà, tinen apan ti ngəɗec iken kutok nà, aday ki cəce waya sə lamak anaw re asa ɗaw?» 46Əna Yesu a jan atan, a wa: «Ayaw, əna nen a na san ɗowan kə̀ lamak uno nà, anga məgala inde kà nak ahay ì nen wa.» 47Uwar ata a ca apan nà, Yesu kə̀ sənak apan, i mba apan sa ɗer panan zek sabay. Anga nan, a nay ahay pa ʼam anahan sləɓslaɓ tə ajəjar awan, a dukwen gərmec ù vo anà Yesu à wulen su ɗo ataya inde. A ɗakan anan anà man su ɗo ata ləbara anahan sə laman anà Yesu, aday à alay anahan sə laman ata nà, a mbar kwayanʼa ata awan. 48Pə dəɓa a ʼam anahan ata wa nà, Yesu a jan anà uwar ata, a wa: «Mazar uno, aɗaf nga anak pi nen ata kə̀ mbərak iken! Zla agay tə zay.» 49À alay a Yesu winen apan i ja ʼam ata mba cəna, ɗo maslan a nay ahay àga Zayrus wa, winen ɗo sə lavan nga anà doh sə wazay ata awan. A jan anà Zayrus a nà: «Dəna anak nə, kə̀ ndəvak zek coy. Həna nà, kə̂ vawan nga anà miter sabay.» 50Yesu a sləne ʼam ana ɗo maslan ata cəna, a jan anà Zayrus nà: «Kə̂ jəjar bay, ɗaf upo nga lele cəna coy! Dəna anak nà, i mbar.» 51Tə dəzle àga Zayrus kutok nà, Yesu a mbakan cəveɗ sa zla ù doh tatə winen a nà, anà Piyer, anà Yuhana tə Yakuba, tə apan anà bəbay a dəna ata tə may anahan cəna coy. 52Yesu a tan ayak à nga anà ɗo ahay bayak a tinen apan ti yam dəna ata, tuhhwa. Əna Yesu a jan atan, a wa: «Kə̂ yimen bay, anga dəna a anan kə̀ məcak bay. A njak ahan ca.» 53Man su ɗo ataya tə mbasay apan, anga ta san zle, dəna ata nà, abay kə̀ məcak wanahan. 54Əna Yesu a həɗəken ayak pə cakay anà dəna ata awan, a bənan alay, a ja tə məgalak awan, a wa: «Dənama, na jak nà, slabak!» 55Cəna, dəna ata a mbar, a slabak acəkan. Coy Yesu a jan atan kutok: «Viren anan ahay way sa pa aday â pa.» 56Way a Yesu a sa ga ata a gan masuwayan anà bəbay a dəna ata tə may anahan a tə mindel. Əna Yesu a jan atan, a wa: «Way a sə təra a anan fok nà, kâ si jen anà ɗowan bay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\