Lukas 9

1Natiya pə luvon a inde, Yesu a halan nga anà ɗo maslan anahan a kuro nga cew ataya awan. A varan atan məgala tə mazlaɓ awan, sa razl setene ahay, aday sa mbar anan ɗo sə ɗəvac ahay re. 2A slan atan saa ɗakay anan ləbara sa ʼam sə bahay a Mbərom, aday ta sa mbar anan ɗo sə ɗəvac ahay. 3A slan atan, ta sa jan atan kutok, a wa: «Zlen! Əna way kawa dəker, mbulo, way sa pa, aday dala nà, kâ sa gəɓen à alay inde bay. Aday ki gəɓen zana pi zek ɗukwen kərtektəkke re. 4Kə dəzlen à man a aday tə təmahak kwanay àga ɗowan a nà, kâ sa həɗəken way a kwanay àga ɗowan ata wa bay. Njihen nà, àga ɗowan a sə təma kwanay àga winen ata awan, hus pə luvon a kwanay saa zla way a kwanay ata awan. 5Əna aday ɗo sa man ataya tə təmahak kwanay bay ite nà, zlen way a kwanay à man ata wa, aday kə̂ bəzləmen a morbodok su kon a tinen pə saray a kwanay ahay wa, anga aday tâ san pi zek tinen tə ines aya awan.» 6Natiya, ɗo maslan anahan ataya ta ra zek, ta zla pu kon pu kon sə ɗakay anan ləbara mugom a sa ʼam sə bahay a Mbərom kwa aha fok. Aday tinen apan ti mbar anan ɗo sə ɗəvac ahay re. 7Natiya kutok, Hiridus, bahay sə Galile, a sləne pə ləbara si mer su way a Yesu a sa ga tə njavar anahan ahay ataya awan. Aday ɗo ahay tinen apan ti təker ləbara anahan ata re nà, a wusen nga tə mindel. Anga ɗo azar aya awan, tinen apan ti ja nà, ta wa: «I ga nà, Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata kà mak uho.» 8Ɗo azar aya ite ta wa: «Sə sləray ahay nà, Eliya.» Ɗo azar aya ite asa ta wa: «I ga nà, ɗo kərtek à wulen su ɗo majaʼam a Mbərom sə kwakwa ataya kà mak uho.» 9Əna Hiridus nà, a wa: «Aday Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata nà, nə gəɗak panan nga. Aday sa ga mer su way matana ataya, hus sləmay anahan a saa ndar ndənndan ata nə waya asa anaw?» Natiya Hiridus a gan may sə canan anà Yesu aday â san anan. 10Natiya pə dəɓa anahan a wa nə ɗo maslan a Yesu a sa slan ataya ta mak ahay à man anahan. Tə ɗakan anan way a kawa ana tinen sa gay à man ataya wa ata fok. Aday Yesu a ngaman atan taayak a tinen a, ta zla zaɗ, bəse tə wulen su doh a sə ngaman Baytisada ata awan. 11Natiya, ɗo ahay ta san patan tinen tiya nà, ta zla, ta njaɗ anan Yesu tə njavar anahan ahay à man ata awan. Yesu a təma atan, a ɗakan atan anan ləbara sa ʼam sə bahay a Mbərom. A mbar anan ɗo a sa gan may anà zay a tinen ahay re. 12Natiya kutok, suko a ga lele nà, ɗo maslan ataya ta zla pə cakay a Yesu, ta jan nà: «Suwan, mbakan cəveɗ anà ɗo ahay tâ zla pə culok ahay, à wulen su doh ahay, anga aday tâ saa pəlay way sa pa, ta man sə nahay aya, bina mənuko à man kiɓe inde asanaw?» 13Əna Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay a viren atan way sa pa awan.» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Inde pumo nà, tapa sa pen ahay ɗara tə apan kəlef ahay cew. Kak si ka gan may mâ zla à wulen su doh ahay inde, saa pəlay ahay way sa pa aday ata bina, həna anan i slan anà man su ɗo a anan bay asanaw?» 14Ɗo sa pa way à man ata ɗukwen, tinen mə baslay a nà, mungol a ɗəkɗek aday nà, ta ga mbulo ɗara. Əna Yesu a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Jen anà ɗo ahay tə̂ njahay njəɓukɓok. Man kərtek cəna, i ga ɗo ahay kwa kuro ɗara, kwa kuro ɗara.» 15Njavar anahan ataya, ta ga mer su way a kawa ananahan a sa jan atan ata awan. 16Yesu a gəɓa anan tapa sa pen a ɗara ataya, tə kəlef a cew ataya awan. A ca iɗe à mburom, a ngəran ayak anà Mbərom. A gəzla anan ì zek wa, a varan anan anà njavar anahan ahay aday tə̂ gəzlan anan anà ɗo ahay. 17Ɗo ataya fok ta pak, tə rahak ɓah ɓah. Tə halan nga anà mə mbəsak a patan wa ata awan, aday kə̀ rahak anan cəkarak ahay kuro nga anahan a cew re. 18Pə luvon a inde, Yesu winen apan i ga amboh taayak anahan awan. Aday njavar anahan ahay ɗukwen tinen inde bəse à man anahan kutok. Yesu a cəce patan wa, a wa: «Ɗo ahay ta ja pi nen nà, nen nə wayaw?» 19Tə mbəɗahan apan ite, ta wa: «Ɗo hinen ahay ta wa, iken nà, Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata awan. Ɗo maza aya ta wa, iken Eliya, ɗo majaʼam a Mbərom. Ɗo azar aya ɗukwen ta ja nà, iken ɗo kərtek à wulen su ɗo majaʼam a Mbərom ahay sə kwakwa ataya sa may uho.» 20Aday Yesu a cəce patan wa asa, a wa: «Aday kwanay a nà, ki wen nen nà, wayaw?» Natiya kutok nà, Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Iken nə Almasihu, ɗo ana Mbərom sə slənay ahay ata awan.» 21Yesu a sləne ʼam ata cəna, a gafan atan ʼam, a wa: «Əna kâ sa ɗiken anan anan anà ɗowan bay.» 22A jan atan asa, a wa: «Bəlaray nen Wan su Ɗo nà, ni ga ɗəce bayak awan. Aday məceɗ sə Yahuda ahay, tə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, tatə miter sə Tawrita ahay ti lar nen, aday ɗo ahay ti vaɗ nen. Əna pə luvon maakan anahan a cəna, nen ni slabakay ahay à məke wa.» 23Natiya, pə dəɓa anahan a wa kutok nà, Yesu a jan ù ɗo sə pərahan azar ataya fok, a wa: «Kak ɗowan a a nan sə pəruho azar nà, â mbəsak sə bayakan way anà nga anahan, â tavak dədom anahan mə zləlngaɗ ata kəla luvon fok, â pəruho azar. 24Anga kâ nak anan anà ɗowan a sa tam anan sifa anahan nà, i lize anan aɗəka. Əna ɗowan a kə̀ lizek anan sifa anahan anga nen nà, i tam anan sifa anahan aɗəka. 25Bina, ɗo kà sak a njaɗ anan way sə daliyugo a anan fok anà winen, aday sifa anahan a nà, kə̀ lizek anan nə, sa gan dəɗaffa nà, ma mba asa anaw? Ibay! 26«Asa, kak ɗowan a kà gak waray sə ɗakay anan sləmay uno aday sə ɗakay anan ʼam uno ahay nà, nen ni ga anan winen kəkəmaw? À alay a aday na mak ahay tə mazlaɓ uno awan, tə mazlaɓ ana Bəbay uno Mbərom, aday tə maslay anahan cəncan aya ata nà, nen Wan su Ɗo ɗukwen ni naa pəkan waray ì iɗe cite. 27«Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗek awan: Ɗowan aya inde à man a anan, ti mac mənjəna sə canan anà bahay a Mbərom bay.» 28Natiya kutok, a njahay pə dəɓa ana ʼam a tinen ata wa way sə lumo kərtek nà, Yesu a gəɓa pə azar, Piyer, Yuhana tə Yakuba. A ján à ɓəzlom saa ga amboh. 29À alay a winen apan i ga amboh à ɓəzlom à man ata bine siwaw nà, zek anahan a mbəɗa, aday zana anahan ɗukwen a dav herre kweɗekkweɗek. 30- 31Cəna, ɗowan aya inde cew, atə Musa tə Eliya, tə sləray à jiyjay sə mazlaɓ a Mbərom inde. Tinen apan ti kaɗ bala tatə Yesu, pə amac anahan saa təra à wulen su doh sə Urəsalima, anga sa ndav anan wa mer su way anahan ata awan. 32Cəkəbay Piyer tə Yuhana, aday tatə Yakuba nà, tinen ma njak ahan aya awan. Ahan ata kə̀ gumak atan tə mindel, əna tə pəɗek pə ahan wa nà, tə canan anà jiyjay sə mazlaɓ a Yesu, tu ɗo a cew ataya mə tavay aya pə cakay a Yesu. 33À alay a ɗo a cew ataya tinen apan ti gəzla nga tatə Yesu ata nà, Piyer a jan à Yesu, a wa: «Miter, mənuko à man a anan nə sumor awan. Natiya mi ngaray jawjawa ahay maakan: kərtek awan anga Musa, kərtek a ite anga Eliya, aday mədakwidok a nà, anga iken awan.» Piyer a ja ʼam anahan ata nà, so, bina a gəzlan alay anà ʼam anahan ata bay jiga awan. 34À alay a Piyer winen apan i ja ʼam ata nà, mugudongudon a dazay, a van atan nga sərdədek. Njavar a Yesu ataya ta ma nga pə ajəjar anga mugudongudon a sa van atan nga ata awan. 35Cəna, ʼam a ndəray ahay à mugudongudon ata wa, a wa: «Wita nà, wan uno, ɗo nen sə walay anan ata awan. Slənen anan anan ʼam anahan!» 36Pə dəɓa ana Mbərom sa jay ahay ʼam à mugudongudon ata wa cəna, tə canak anan anà ɗowan miza pa nga a Yesu wa sabay. À alay ata ite, njavar anahan ataya tə njahay way a tinen tete, tə təkərek anan anan ləbara sə way a tinen sə canan ata anà ɗowan bay. 37Iɗe a cəɗe sidew a kutok, Yesu a dazay ahay à ɓəzlom wa tə njavar anahan a maakan ataya awan. Tə dəzley ahay cəna, ɗo ahay bayak a ta zla saa zlangay tə tinen. 38À wulen su ɗo a bayak ata wa, ɗowan a inde à man ata a zlah pi zek tə məgalak awan, a wa: «Miter, amboh. Na gak anak kem, anga wan uno mənduwel a həna anan â gak ì zek wa ite. 39Məhərvov a taa ban anan. À alay a aday kə̀ bənak anan nà, a ma nga sa zlah pi zek, winen apan i nguce, aday ɗukwen mumbof a rahan à ʼam inde nə popo. Winen apan i ga anan alay ta wan a anan tə mindel, aday kə̀ bənak anan ɗukwen, a man uda bəse bay re. 40Na gak anan kem anà njavar anak ahay, aday tâ razl panan apasay sə məhərvov ata ite ɗukwen, ta mbak apan bay re.» 41Yesu a jan atan, a wa: «Kwanay nà, aɗaf nga a kwanay ma kac awan kələɗaw? Kə sənen anan cəveɗ a Mbərom bay re. Ni njahay tə kwanay, aday ni səmen anà way a kwanay ahay nə hus à siwaw?» A jan anà bəbay a wan ata kutok, a wa: «Ənga, hayak anan ahay wan anak ata à man uno awan aday.» 42À alay a wan ata winen apan i nay ahay à man a Yesu ata nà, apasay sə məhərvov ata a ban anan kwayanʼa ɓəram à məndak. Winen apan i nguce, nguc nguc. Cəna, Yesu a lar angəraz pə apasay sə məhərvov ata tə məgalak awan. Kwayanʼa, a ndalay panan sə coy. A man anan à alay inde à bəbay anahan awan. 43Way a sə təra ata a gan masuwayan anà ɗo sa man ataya tə mindel, anga məgala sə mazlaɓ a Mbərom ata awan. Əna ɗo ataya fok tinen apan ti jalay pə way a Yesu sa ga ataya mba nà, Yesu a jan anà njavar anahan ahay, a wa: 44«Pəken sləmay lele pa ʼam uno nen a saa jak ikwen a həna ata awan. Nen Wan su Ɗo nà, ti varan nen à alay inde anà ɗo sə daliyugo ahay.» 45Əna njavar anahan ataya tə sənak nga sa ʼam anahan a sa jan atan ata bay. Nga sa ʼam ata mi ɗer a patan wa, anga aday tâ san anan ʼam anahan a sa jan atan ata bay. Aday ɗukwen zlawan a gan atan sə cəce panan ʼam anahan ata re. 46Natiya, pə dəɓa anahan a wa asa kutok, njavar anahan ahay tinen apan ti vaɗ awiyaway pa ʼam sa jəka waya məduwen à wulen a tinen inde anaw. 47Kwayanʼa, Yesu a san way sə mivel a tinen ata zle coy. A ngaman ayak anà wan cəɗew awan, a tavay anan pə cakay anahan awan. 48A jan atan, a wa: «Kuwaya kà sak a təma jəba sa wan kawa həna anan ataya kərtek a anga sləmay uno nà, ɗowan ata a təma nə nen awan. Aday ɗowan a kə̀ təmahak nen ite nà, a təma nə Mbərom, ɗo sə slənay ahay nen ata awan. Bina ɗowan aday həna winen cəɗew a à wulen a kwanay inde fok ata nà, winen nə ɗo məduwen a kutok.» 49Yuhana a jan anà Yesu, a wa: «Miter, ma tak anan à nga anà ɗowan a inde winen apan i razl apasay lelibay aya à ɗo ahay wa tə sləmay anak. Əna mə gafak anan ʼam, anga winen ɗo a mənuko bay.» 50Əna Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kə̂ gifen anan ʼam bay. Ɗo aday a nak ikwen iɗe bay ata nə, winen nə ɗo a kwanay asanaw!» 51Natiya, alay a Yesu saa zla pə daliyugo wa à mburom winen apan i slay ahay bəse coy ata nà, a jan ì zek anahan nə ni zla à Urəsalima aday. 52A slan ɗo maslan anahan ahay pa ʼam. Ta zla à wulen su doh sə Samariya a inde. Tə dəzle nà, tə pəlan man sə nahay à man ata awan. 53Ɗo sə wulen su doh ataya tə təmahak a bay, anga ɓa tə slənek, a nan sa zla à Urəsalima. 54Əna atə Yakuba tə Yuhana, njavar anahan ahay, tə canan anà way ataya nà, ta jan anà Yesu, ta wa: «Ba Məduwen, a nak mâ jan ù uko â dazay ahay patan à mburom wa aday â lize atan ɗaw?» 55Əna Yesu a cak ayak patan basl tə iɗe, [a jan atan, a wa: «Ata nà, inde pikwen nə apasay wuraw? 56Anga nen Wan su Ɗo nà, na nay ahay anga sə lize anan sifa sə ɗo ahay bay, əna anga sa tam anan.»] Cəna, ta zla way a tinen ù kon hinen. 57Natiya, tinen pə cəveɗ sa zla mba ata nà, ɗowan a inde a jan à Yesu, a wa: «Nen ni pərahak azar kwa aha fok.» 58Yesu a sləne ʼam ana ɗowan ata nà, a jan, a wa: «Hwehwe ahay nà, məke a tinen ahay inde, məvuhom sa nga mburom ahay ɗukwen, doh a tinen ahay inde, əna nen Wan su Ɗo nà, man sə nahay uno inde saa man uda ibay.» 59A jan anà ɗo hinen asa, a wa: «Hayak, pəruho azar!» Əna ɗowan ata a mbəɗahan apan, a wa: «Ba Məduwen, u no sə pərahak azar, əna vuro cəveɗ nâ zla agay, nâ saa lay anan ahay bəbay uno aday.» 60Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Mbəsak anan məsinde ahay tâ la məsinde a tinen ahay. Əna iken, zla saa ɗakay anan ləbara sa ʼam sə bahay a Mbərom.» 61Ɗo hinen ite a jan à Yesu, a wa: «Ba Məduwen, u no sə pərahak azar, əna mbuko cəveɗ saa jan ahay ʼam pi zek wa anà ɗo su doh uno ahay aday.» 62Yesu a mbəɗahan apan ite, a wa: «Ɗo kə̀ bənak alay pi jœ sa ga mer aday winen apan i ca iɗe à dəɓa kurkwer nà, kà slak saa ga mer su way à bahay a Mbərom inde bay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\