Markus 1

1Ləbara mugom a, pə Yesu Almasihu, Wan a Mbərom, a dazlan nà, natiya awan. 2A təra kawa ana Ezaya, ɗo majaʼam a Mbərom, sə vinde, a wa: «Mbərom a jan ahay anà ɗo si mer su way anahan nà: “Həna ni slan ɗo maslan uno, i lahak pa ʼam saa ndakak anan cəveɗ lele. 3Ɗowan a inde, winen apan i zlah à saf inde à kiɓe, a wa: Ten anan cəveɗ anga Bahay winen apan i nay. Ten anan cəveɗ ata mə tavay nga a fəhhe lele.”» 4Matanan kutok, Yuhana ɗo sa ga baptisma, a zla à man sa saf inde. Winen apan i wazan à ɗo ahay, a wa: «Mbəsiken ines a kwanay ahay, təmihen sa ga baptisma, aday Mbərom i pəsek ikwen anan ines a kwanay ahay.» 5Ɗo sə Urəsalima ahay pi zek tu ɗo sə Yahudiya azar aya fok, ta nay pə cakay a Yuhana. Tə dazlan sə ɗakay anan ines a tinen ahay. Aday Yuhana a gan atan baptisma à zlinder sə Urdon inde. 6Yuhana a aday nà, a ɗaf pi zek nə zana ma han a tə sibœk sə zlugweme awan, a ɓan zərkutov ɗukwen tə maslərapa sa zlay. Way sa pa anahan ite nà, hayam ahay pi zek tə umam sə kiɓe aya awan. 7À wazo anahan inde nà, a wa: «Ɗowan inde, i nay à dəɓa uno wa, a zalay nen tə mazlaɓ lele. Anga nan, nen na slak sə kuɗœk, aday ni pəsakan anan liɓer sə təkarak anahan bay. 8Nen nà, na gak ikwen baptisma nə tə aʼam, winen kəma, i i gak ikwen baptisma nə tə Apasay Cəncan awan.» 9À alay ata kutok, Yesu a slabakay ahay, kwa à wulen su doh sə Galile sə ngaman Nazaratu ata wa, a nay ahay pə cakay a Yuhana à zlinder sə Urdon, aday Yuhana a gan baptisma. 10Yesu winen apan i jənay à aʼam wa cəna, a canan à bagəbaga mburom a təɓa pangaya, aday Apasay a Mbərom winen apan i dazay ahay apan kawa badəbada. 11Aday ʼam a ndəray ahay kwa à mburom wa, a wa: «Iken wan uno, ləliwe uno awan. Nə taslay mivel bayak a nə tə iken.» 12Kwayanʼa, Apasay a Mbərom a zla anan Yesu à man sa saf inde à kiɓe. 13Yesu, winen à man ata nə luvon kwa kuro fuɗo, Fakalaw winen apan i njak anan. Atə Yesu mə njahay a, pi zek tə way sə kiɓe ahay, aday maslay a Mbərom ahay tinen apan ti gan mer su way. 14À alay ata asanaw nà, bahay Hiridus a ban anan Yuhana à dangay. Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a ma pə daliyugo sə Galile. A wazay anan ləbara mugom a, mbala ana Mbərom sə slənay, 15a wa: «Alay a kà slak həna, bahay a Mbərom winen defefe kutok. Mbiken ines a kwanay ahay, aday ɗəfen nga pə ləbara mugom awan.» 16Natiya, Yesu a zla ta man sə bəlay sə Galile nà, a canan anà ɗo sa ban kəlef aya inde cew, atə Simon tə mərak anahan Andəre, tinen apan ti ban kəlef tə zuvo a tinen ahay. 17Yesu a jan atan, a wa: «Hayak ikwen ahay. Pərihen uno azar, aday ki bənen nə kəlef sabay. Ki i njiɗen uno nà, ɗo sə pəruho azar ahay aɗəka.» 18Kwayanʼa tə mbəsak zuvo a tinen ahay, aday tə pərahan azar. 19A həɗek pa ʼam mənjœk, a tan à nga anà ɗowan aya cew asa, atə Yakuba tə mərak anahan Yuhana, wan ana Zebede ahay. Tinen apan ti ndakay zuvo a tinen ahay à kwalalan inde. 20A ngaman atan ayak ite, kwayanʼa tə mbəsak anan bəbay a tinen Zebede pi zek tu ɗo si mer su way anahan ahay à kwalalan inde, tə pərahan azar anà Yesu. 21Atə Yesu tə njavar anahan a, sə ngaman ataya, ta zla way a tinen, tə dəzle à wulen su doh sə Kafarnahum. Pə luvon sa man uda awan, Yesu a zla ù doh sə wazay, a dazlan sə ɗakan atan anan way. 22Wazo anahan a a gan atan masuwayan, anga winen a ɗakay way nə kawa ɗo sə mazlaɓ bina, kawa miter sə Tawrita ahay itəbay. 23À alay ata ite, ɗowan inde à man ata awan, winen tə setene à nga inde. A zlah pi zek, 24a wa: «Iken Yesu, ɗo sə Nazaratu, ma a nak pə manay anaw? Ka nak sə lize manay ca ɗaw? Na san iken zle lele, iken nə ɗo maslan a Mbərom Cəncan awan.» 25Cəna Yesu a gafan ʼam tə məgalak awan, a jan nà: «Kə̂ bəbal awan bay, hayak à ɗowan ata wa aɗəka.» 26Kwayanʼa, setene ata a ɓal anan ɗowan ata kəzlek kəzlek, a zlah pi zek sə məgala, aday a nay à ɗowan ata wa bok. 27A gan masuwayan anà ɗo ahay fok. Aday tə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «Həna anan nə maw? Mərike wiya a aday tə mazlaɓ a biɗaw? Winen apan i jan ʼam anà setene ahay, aday tə ɗəfan apan acəkan!» 28Cəna, ləbara anahan a ata a ta ʼam təɗay pə daliyugo sə Galile ata fok. 29Natiya, atə Yesu ta nay tatə Yakuba tə Yuhana, ù doh sə wazay wa cəna, ta zla way a tinen àga atə Andəre tə Simon. 30Jəje ana Simon inde, winen mə nahay a ù doh, anga nga a ɓərzlan. Yesu a dəzlek ayak cəna, tə təkəren ləbara awan. 31Yesu a həɗek pə cakay anahan, a bənan alay, a slabak anan. Nga sə ɓərazl a ndalay panan. Uwar ata a slabak, a dan atan way sa pa. 32Pə dəɓa ana pac sə slahay ù doh wa nà, ɗo maza aya tə gəɓay ɗo sə ɗəvac a tinen ahay, pi zek tu ɗo tə setene aya à nga inde ataya fok. Ta nay atan pə cakay ana Yesu. 33Ɗo sa man ataya fok tə halay nga pə bərkwitek su doh ata awan. 34Yesu a mbar anan ɗo sə ɗəvac ahay cara cara, a razl anan setene ahay à ɗo ahay wa. Aday kə̀ varak atan cəveɗ anà setene ahay sa ja ʼam bay, anga ta san anan zle lele. 35Sidew a nà, Yesu a wule pərek, a zla à kiɓe à saf inde saa ga amboh à man ata awan. 36Atə Simon tu ɗo aday tinen àga winen ataya, ta zla saa pəlay anan. 37Ta njaɗ anan cəna, ta jan, ta wa: «Ɗo ahay fok, tinen apan ti pəlay iken.» 38A mbəɗahan atan apan, a wa: «Zluko aɗəka nə à wulen su doh sə kiɓe ahay, aday ni saa wazan à ɗo ahay à man ataya re. Anga na nay nà, saa ga mer su way ata awan.» 39Matanan acəkan, a bar pə daliyugo sə Galile fok. A wazay ù doh sə wazay ahay, a razl anan setene ahay à ɗo ahay wa. 40Ɗowan a inde, winen mə dugwaɗ awan, a nay pə cakay ana Yesu. A dukwen gərmec ù vo, a jan tə zəhha awan: «Kà zlak anak à nga nà, ki mba apan sa mbar nen aday zugol uno â ndav ite.» 41ʼAm anahan ata, a gan ì zek wa anà Yesu. A ndəɗoy alay, a laman, ta sa ja: «U no. Mbar! Zugol anak kə̀ ndəvak.» 42Cəna, mbəlak məduwen ata a ndalay pə ɗowan ata wa, a mbar kutok. 43Aya əna Yesu a gafan ʼam pi zek wa lele, aday a razl anan, ta sa jan nà: 44«Zla wanak, aday kâ sa təkəren ləbara a anan anà ɗowan bay. Əna zla saa kan zek anà ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom, â zəzor iken. Aday varan way anà Mbərom, kawa a Tawrita ana Musa sa ja, sa vaɗ panak awiyaway. Natiya ɗo ahay tâ san apan, zugol anak kə̀ ndəvak.» 45Əna, ɗowan ata a zla way anahan cəna, a gar anan ɗo ahay tə ləbara kawa sə təra apan. Anga nan, Yesu a mba apan sa zla à wulen su doh ahay, pə iɗe su ɗo ahay, sabay. A njahay wanahan nə, uho à kiɓe. Cəkəbay, ɗo ahay ta zlak ayak pə cakay anahan ta day ahay wa fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\