Markus 10

1A mbəsak Kafarnahum kutok, a slabak, a zla way anahan tə daliyugo sə Yahudiya. A takas zlinder sə Urdon. À man ata awan, ɗo ahay tə halan nga pə cakay asa, aday Yesu a tətakan atan anan way kawa anahan sa taa ga ata awan. 2Azar sə Farisa ahay ta nay ahay pə cakay anahan. Tə cəce panan way, anga a nan atan abay sa ban anan pə kwande. Ta wa: «Tawrita kə̀ varak anan cəveɗ anà mungol sa razl anan uwar anahan ɗaw?» 3Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Musa a jak ikwen nà, kəkəmaw?» 4Tinen tə mbəɗahan apan, ta wa: «Musa a ja nà, ki vinde ɗerewel à alay inde anà uwar aday sa razl anan.» 5Yesu a jan atan asa, a wa: «Anga akuray nga a kwanay a kə̀ zalak, Musa a saa varak ikwen cəveɗ sə vinde ɗerewel nà, na. 6Cəkəbay, à dəlen anahan a inde ɗukwen nà, matanan bay. “Mbərom a ndakay ɗo nà, mungol tə uwar. 7Anga nan, ɗo mungol a i mbəsak anan bəbay anahan tə may anahan, i həɗek pə cakay ana uwar anahan. 8Cew maya a tinen a ti təra nà, zek kərtektəkke coy.” Ti naa təra kula inde zek cew sabay. Ti təra zek kərtek sə coy. 9Anga nan kutok, way a Mbərom sə japay anan ata nà, ɗowan â sa gəzla anan kula bay.» 10Ta zla ù doh tə njavar anahan ahay nà, tə cəce panan ʼam ata taayak maza asa. 11Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kak ɗowan kə̀ rəzlak anan uwar anahan, aday kə̀ gəɓak uda uwar hinen, ɗowan ata kà gak mədigweɗ pə uwar a mamaʼam ata awan. 12Matana awan, kak uwar kə̀ mbakak anan mbaz anahan, aday ɗo hinen kə̀ gəɓak anan ite nà, uwar ata kà gak mədigweɗ cite re.» 13Natiya, pə dəɓa anahan a wa kutok nà, ɗo ahay ta nan anan ahay gwaslay cacəɗew aya anà Yesu, anga aday â ɗaf patan alay sə ngama. Əna njavar anahan ahay ta ca apan ɗo ahay tinen apan ti nay anan ahay gwaslay ahay ata nà, ta ma nga sə gafan ʼam anà ɗo ataya awan. 14Yesu a canan cəna, a ga mivel pə njavar anahan ahay, a jan atan, a wa: «Mbəsiken anan ahay gwaslay ahay, kə̂ gifen atan ʼam sa nay ahay pə cakay uno bay, anga bahay a Mbərom mə lavay zek a aɗəka nà, anà ɗo sa ga minje tə tinen anaya ata awan. 15Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya kə̀ təmahak Mbərom bahay anahan kawa wan cəɗew bay nà, Mbərom i ga apan bahay kula itəbay.» 16Coy, a ra atan, a ban atan pi zek həmbok, a ɗəfan atan alay pa nga, a gan atan amboh. 17Yesu a ban cəveɗ anahan sa zla way anahan. Ɗowan inde a haway apan ahahaw. A dukwen gərmec ù vo anà Yesu, a cəce panan: «Miter lele a anan, ni ga nə ma aday ni saa njaɗ sifa sa ndav bay ata anaw?» 18Yesu a mbəɗahan apan: «Ka wa nen lele a nà, angamaw? Ɗowan inde lele ibay, si Mbərom a kərtek. 19Ka san nga sa ʼam a Mbərom mə baslay aya zle asanaw? Kâ vaɗ nga su ɗo bay, kâ ga mədigweɗ bay, kâ ga akar bay, kâ gaɗ mungwalay pu ɗo bay, kâ ran mindel ù ɗo bay, ɗəfan apan anà atə bəbay anak tə may anak.» 20Ɗowan a zlile ata a wa: «Miter, ʼam ataya fok nà, nə bənak atan lele, kwa à alay a nen cəɗew a mba.» 21Yesu a zəzor anan lele, a pəlay anan cəveɗabay. A jan, a wa: «Wita nà, a mbakak way kərtektəkke. Zla, sukom anan way tə way anak ahay fok, aday varan anan dala awan anà ɗo mətawak aya awan. Matanan kutok, ki i njaɗ zlile anak à mburom. Aday hayak, pəruho azar.» 22A sləne ʼam ataya cəna a tacay pə iɗe sərat, a cəɓan, a zla way anahan, anga winen zlile awan. 23Yesu a ca pə ɗo ahay tə iɗe tuwwe, a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Wuna! Ma dan ʼam awan anà ɗo zlile awan sa zla à bahay a Mbərom inde.» 24ʼAm ata nà, a gan anà njavar a Yesu ahay wadan wadan. Əna Yesu a jan atan asa, a wa: «Dəna uno ahay, ma da ʼam a sa zla à bahay a Mbərom inde! 25Kə sənen apan zle, zlugweme i ndərmaɗ tə məke sə ləpəre nà, i ga zek bay. Əna ma da ʼam a sə zalay way ata nà, ɗo sə zlile sa zla à bahay a Mbərom inde ata awan.» 26A gan atan masuwayan bayak a asa, tə cəce pi zek ahay wa: «Kak sə matanan cukutok nə, waya saa mba apan saa tam aday sa zla à bahay a Mbərom inde anaw?» 27Yesu a zəzor atan asa, a wa: «Pu ɗo zənzen a nà, i ga zek kula bay, əna pə Mbərom nə a ga zek ca. Anga pə Mbərom nà, way ahay fok a ga zek.» 28Piyer a dazlan sa jan kutok, a wa: «Manay həna nà, mə mbəsakak anan way a manay ahay fok sə pərahak azar biɗaw?» 29Yesu a jan, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya kə̀ mbakak doh anahan, kabay mərak anahan ahay, kabay may anahan, kabay bəbay anahan, kabay gwaslay anahan ahay, kabay guvo anahan ahay, anga nen aday anga ləbara uno a mugom a nà, 30i i njaɗ anan uda saray səkat həna à anjahay anahan pə daliyugo a anan inde: doh ahay, mərak ahay, may ahay, gwaslay ahay, guvo ahay à yime inde, pi zek tə ajugwar ʼam sə daliyugo a təke fok. Aday pə uho saa nay ata ɗukwen, i njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. 31Anga aday kutok nà, ɗo sa lah pa ʼam həna ataya bayak a ti i təra ɗo mə dədəɓa aya cite asa. Aday ɗo sə dəɓa ahay bayan a, azanan ti i təra ɗo ma lah aya ite.» 32Atə Yesu tə njavar anahan ahay, tinen pə cəveɗ ti zla à Urəsalima. Yesu, winen a nà, pa ʼam, ɗo azar a nə pə dəɓa. Njavar anahan ahay tinen apan ti jəjar, aday zlawan a gan à man su ɗo sə pərahan atan azar ataya re. Natiya, Yesu a ngaman à njavar a kuro nga anahan a cew ataya taayak, a jan atan way saa təra apan ata awan. 33A wa: «Sənen anan həna, mənuko apan ɗi zla à Urəsalima. À man ata awan, ti varan nen, Wan su Ɗo, à alay inde anà bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, aday anà miter sə Tawrita ahay. Ti go sariya aday sa vaɗ nen, ti varan nen à alay inde anà ɗo sə pəra ahay. 34Tinen ite ti mbasay upo, ti cəre upo məne, ti ndaɓay nen, ti vaɗ nen kutok. Pə dəɓa a wa nà, ni i slabakay ahay à məke wa pə luvon maakan anahan awan.» 35A njahay pə dəɓa wa mənjœk nà, atə Yakuba tə Yuhana, wan ana Zebede ahay, tə həɗəken ayak pə cakay ana Yesu. Ta jan, ta wa: «Miter, way inde a nan umo mi cəce aday ki gan umo anan.» 36Yesu a cəce patan wa: «A nak ikwen na ga anga kwanay həna nə maw?» 37Tə mbəɗahan apan: «Ka sak a njahay à man sə bahay anak inde azanan nà, a nan umo nə, ɗaf manay, ɗo kərtek a à alay puway anak inde, ɗo hinen ɗukwen à alay gula anak inde ite.» 38Yesu a jan atan: «Kə sənen way a kwanay a sə cəce ata bay jiya awan. Ki mben apan sa sa məndolor sə ɗəce uno sa saa sa ɗaw? Ki təmihen sa ga baptisma kawa anuno saa ga ata ɗaw?» 39Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Ha, mi mba apan!» Yesu a wa: «Tə ɗiɗem awan, ki i sen məndolor sə ɗəce kawa anuno saa sa, ki i gen baptisma kawa anuno saa ga. 40Əna anjahay à alay puway uno, kabay à alay gula uno nà, nen saa var apan cəveɗ a bay. Man ataya mə lavay zek aya nà, anà ɗo a Mbərom sə walay atan saa njahay apan ataya awan.» 41Njavar a Yesu a azar ataya kuro tə sləne ləbara ana atə Yakuba tə Yuhana cəna, ta ma nga sa ga patan mivel. 42Anga nan, Yesu a ngaman atan ayak fok pə cakay anahan awan, a jan atan, a wa: «Kə sənen zle, ɗo ahay ta ca pa nga a tinen kawa bahay sə daliyugo ahay ata nà, tinen ti ga bahay pə ɗo ahay nə tə məgala. Ɗo sə lavan nga anà ɗo ahay ɗukwen, tinen ta ka anan nə məgala a tinen ahay. 43Cəkəbay, à wulen a kwanay nà, way ataya tə̂ təra itəbay. Aɗəka bay, a nan anà ɗowan a sə təra ɗo məduwen a cəna, â gan mer su way anà ɗo azar aya awan. 44Aday, kak ɗo a kwanay a kərtek a a nan sə təra ɗo mamaʼam a cəna, â təra ɓile sə ɗo ahay fok. 45Anga nen Wan su Ɗo na nay ahay nà, aday ɗo ahay tû go mer su way bay, əna na nay ahay aday sa gan mer su way anà ɗo ahay aɗəka, ni var anan sifa uno saa bəmbaɗay anan ahay man sə ɗo ahay à amac wa.» 46Pə dəɓa anahan a wa, Yesu tə njavar anahan ahay tə dəzle à Yeriko nà, ta zla à wulen su doh ata wa tu ɗo ahay bayak tə pərahak atan azar. Tinen apan ti zla kutok, ɗowan inde hurof awan, winen mə njahay a sə dubok way pə cakay cəveɗ. Ɗowan ata nà, tə ngaman Bartime, wan a Time. 47A sləne Yesu sə Nazaratu winen apan i zla ta man ata cəna, a dazlan sa zlah, a wa: «Yesu, wan ana Dawuda, amboh! Nâ gak ì zek wa ite!» 48Ɗo ahay bayak a tə gafan ʼam, ta jan nà: «Tacay ʼam! Njahay tete.» Əna ɗowan ata a ngam sə təma ʼam a tinen ata bay jiya awan. A ma nga sə zakay anan sa zlah tə məgalak aɗəka, a wa: «Wan ana Dawuda, amboh! Nâ gak ì zek wa ite!» 49Yesu a sləne cəna, a tavay jek, a jan anà njavar anahan ahay nà: «Ənga, ngimen anan ayak â nay à man uno awan.» Tə ngamàn à ɗowan ata kutok, ta jan: «Slabak! Kə̂ jəjar bay. Ban mivel. Winen apan i ngamak aɗəka!» 50Ɗowan ata a slabak hərom, gem larak ayak gwedere anahan pi zek wa, a nay pə cakay a Yesu kutok. 51Coy Yesu a cəce panan, a wa: «A nak nâ gak nə maw?» Ɗowan a hurof ata a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Amboh, Miter. Ni gan may nà, təɓo anan iɗe uno ite.» 52Yesu a jan: «Ki mba apan sa zla way anak. Anga kə ɗəfak upo nga, kə mbərak.» Cəna iɗe anahan a təɓa ngurret, a canan iɗe zle lele. A pərahan azar anà Yesu, aday ta zla pi zek jiya awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\