Markus 12

1Yesu a dazlan sa jan ʼam tə jike anà ɗo ahay, a wa: «Ɗowan a inde a jule təroz à guvo. A ga apan jal, a ɗaf uda kuɗom məduwen a sa zlaɓ uda wan si sé. A ɗezl uda lagaɗ zəbor awan anga ɗo sa ba anan guvo ata awan. A mbakan anan guvo à alay inde anà ɗo si mer su way ahay, a zla way anahan à man dəren awan. 2«Alay a a sla kutok, ɗo ahay tinen apan ti ban təroz nà, bahay sə guvo a slənay ahay ɗo saa təmahan anan ayak mbala anahan. 3Ɗo sə guvo ahay tə canan anà ɗo maslan ata cəna, ta ban anan, ta ndazl anan leɗəɗɗe. Tə mbəsak anan, a zla agay alay kəray awan. 4Bahay sə guvo a slənay ahay ɗo maslan maza awan. Ta ban anan, ta gan mbəlak pa nga, tə walay panan agənah pəleslesle. 5Bahay sə guvo a slənay njavar maza asa re. A saa dəzle pə winen kutok nà, ta vaɗ anan bəskol. Matanan, bahay sə guvo kə̀ slənak ɗo ahay nə bayak awan. Ta ndazl anan ɗo hinen ahay, aday ta vaɗ atan azar aya nà, na. 6«A mbakan anà bahay sə guvo nà, wan si zek anahan awan kərtektəkke, aday wan ata ɗukwen ləliwe anahan awan. A slənay anan pə cakay su ɗo si mer su way anahan ahay à guvo anahan ata awan. A jalay nà: “Anga wan si zek uno ɗəgerger nà, ti ɗəfan apan ite.” 7«Cəkəbay ɗo sa ga mer ahay ta ja à wulen a tinen inde, ta wa: “Sa naa pa ʼam sə guvo a aɗəka nə winen awan. Bənuko anan, vəɗuko anan. Ata guvo a anan i təra a mənuko.” 8Ta ban anan, ta vaɗ anan acəkan. Tə laray anan məsinde awan à guvo wa əgem.» 9Yesu a cəce: «Bahay sə guvo ata nà, i ga nə maw? Tə ɗiɗem a nə, i may ahay agay, i lize anan ɗo sa ga mer à guvo anahan ataya fok. Aday i varan anan guvo ata anà ɗo maza aya awan. 10Kəmaya! Kə jingen ʼam ana Deftere a Mbərom a anan itəbay kələɗaw? Deftere a wa: “Kon mbala ana ɗo sa ɗezl way ahay sa lar anan ata nà, sə təra kon sə mide lele aɗəka nà, winen. 11Sa ga way ata ɗukwen, zek ana Mbərom Fetek awan. Way ata a gak uko masuwayan pə iɗe.”» 12Ɗo sə njahan pa ʼam wa anà Yahuda ahay tə sləne ʼam ataya, tə pəlay cəveɗ saa ban anan, anga ta san zle Yesu a ja jike sa ʼam ata nà, pə tinen. Əna tə jəjaran anà ɗo ahay. Anga nan re, tə mbəsak anan Yesu, ta zla way a tinen. 13Ta slan ɗo ahay à wulen sə Farisa ahay wa, tu ɗo ana Hiridus ahay, aday ta saa ban anan Yesu à ɓalay sa ʼam anahan aya awan. 14Ta jan, ta wa: «Miter, ma san zle, iken nə ɗo ɗiɗem awan. Kə jəjaran anà ʼam sə ɗo ahay bay, kə zəzor way sə wuteɗ iɗe itəbay re. Kə ɗakay anan cəveɗ a Mbərom ɗukwen tə ɗiɗem awan kawa anahan sa ja. Həna nà, ɗakan umo anan. Cəveɗ inde sə varan jangal anà bahay sə Ruma ɗaw? Bəzi mə̂ varan bay ɗaw?» 15Yesu a san pə mbaɗəmbaɗa a tinen a zle. A jan atan: «Ki ngen upo ɓalay angamaw? Viren uno ahay karanga, na ca apan aday.» 16Tə varan ahay karanga awan. A cəce patan wa: «Pə karanga a anan nà, mezeze a wayaw, aday mə vinde apan nà, sləmay a wayaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Wita nà, mezeze tə sləmay ana bahay sə Ruma.» 17Yesu a jan atan, a wa: «Lele, kak matanan cukutok nà, viren anan anan way ana bahay sə Ruma anà bahay sə Ruma, aday way a Mbərom anà Mbərom a ite.» Anahan sə mbəɗa apan kətanan ata, a gan atan masuwayan. 18Azar su ɗo aya inde, tinen Saduki ahay, ta nay ahay pə cakay a Yesu sə cəce panan ʼam. Tinen a aday nà, ta wa ɗo kə̀ məcak nə i slabakay ahay sabay. Tə cəce ʼam a anan pə Yesu wa, ta wa: 19«Miter, Musa kə̀ vindek umo, a wa: “Ɗo kə̀ məcak aday kə̀ mbəsakak uwar mənjəna wan nà, mərak a məsinde â gəɓa anan mədukway sə uwar awan aday ti wahan məgije anà ɗowan a ma mac ata awan.” 20Matanan, ɗowan aya inde cuwɓe, tinen tə mərak ahay. Ɗo zek məduwen awan, a gəɓa uwar, a mac mənjəna sa njaɗ panan wan. 21Ɗo sa mban apan a həɗek anan uwar ata mədukway awan. Winen ite a mac mənjəna wan re. Ɗo mə slala maakan awan a həɗek anan uwar ata ite re. 22Hus a dukoy pu ɗo tə bahay cuwɓe awan kutok, kə̀ məcak re. Aday uwar ata ɗukwen kə̀ məcak re. Tə mbəsakak wan uho kwa kərtek bay re. 23Aday həna azanan kutok nà, pə luvon saa slabakay ahay à məke wa ata nà, uwar ata i təra nə uwar a wayaw? Bina cuwɓe a tinen a, tə gəɓak anan pa sə uwar a re.» 24Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay apan ki zluwen à cəveɗ wa, anga kə sənen Deftere a Mbərom bay, kə sənen məgala ana Mbərom bay re. 25Ɗo ahay ti slabakay à məke wa nà, kwa ɗo mungol aya awan, kwa ɗo uwar aya ɗukwen, ti i gəɓa zek ahay sabay fok. Anga ti i təra à mburom nà, kawa maslay a Mbərom ahay. 26Əna aday, ʼam sə slabakay ana ɗo ma mac aya à məke wa nà, kə jingen Deftere a Mbərom kula itəbay ɗaw? Mbərom a jan ahay anà Musa, ù uko sə vəragaz wa nə: “Nen Mbərom ana Ibərahima, Mbərom ana Isiyaku, aday Mbərom ana Yakob” ba? 27Mbərom, winen nà, Mbərom su ɗo ma mac aya bay, əna winen Mbərom su ɗo tə sifa aya awan. Anga nan kə zluwen à cəveɗ wa aɗəka bugol.» 28Əna, miter sə Tawrita inde à man ata awan, kə̀ slənek avaɗ uway sa ʼam a tinen ata awan. A ca pə Yesu sə mbəɗahan apan anà Saduki ahay ata lele. A nay, a cəce panan, a wa: «Nga sa ʼam mə baslay aya fok nà, wura məduwen a aday a zalay azar aya anaw?» 29Yesu a mbəɗahan apan: «Sə təra mamaʼam sa nga sa ʼam mə baslay a nà: “Iken Isəraʼila, pak sləmay. Mbərom Fetek, Bahay a mənuko, winen kərtek bahay awan. 30Pəlay anan Mbərom Fetek, Bahay anak, tə mivel anak a təke, tə apasay anak a təke, tə abayak nga anak a təke, aday tə məgala anak a təke.” 31Nga sa ʼam mə baslay a tə bahay cew a nə həna: “Pəlay anan ɗo sə cakay su doh anak kawa iken sə pəlay anan nga anak ata awan.” Nga sa ʼam inde mə baslay awan saa zalay həna anaya nà, ibay.» 32Miter sə Tawrita ata a jan, a wa: «Acəkan, miter, ka jak ɗiɗek. Mbərom nə kərtek. Mbərom maza sa ga anan minje nà, ibay. 33Anga nan, lele nà, ɗo zənzen i pəlay anan Mbərom nə tə mivel anahan a təke, tə abayak nga anahan a təke, aday tə məgala anahan a təke. Aday i pəlay anan ɗo sə cakay su doh anahan kawa winen sə pəlay anan nga anahan ata awan. Sə təma sə ɗəfan apan anà ʼam a anaya ɗukwen, a zalay way ma tak aya awan, tatə way mə waslay aya sə varan à Mbərom ataya fok.» 34Yesu a ca apan nə ɗowan ata kə̀ mbəɗahak apan lele tə mərike awan. A jan, a wa: «Iken dəren tə bahay a Mbərom a bay!» Pə dəɓa wa nà, kuwaya a jəjar sə cəce panan ʼam maza awan. 35Pə dəɓa wa, Yesu winen apan i tətakan anan way anà ɗo ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom nà, a cəce, a wa: «Kəkəma aday miter sə Tawrita ahay ta jəka, Almasihu nà, wan ana Dawuda anaw? 36Dawuda ta nga anahan awan a ja tə məgala sə Apasay Cəncan awan, a wa: “Mbərom Fetek a jan anà Bahay uno, a wa: Njahay à day sə alay puway uno, aday ni nahay anan ɗo sa nak iɗe ahay, ki ján patan tə saray.” 37«Kak Dawuda a ngaman anà Almasihu nə “Bahay uno” bugol nà, winen i saa təra wan ana Dawuda nə, kəkəma asanaw?» Ɗo ahay bayak a tə sləne ʼam a Yesu ata tə ataslay mivel awan. 38À atətak way anahan ataya inde nà, a jan atan, a wa: «Bənen nga a kwanay pə Miter sə Tawrita ahay wa, anga a nan atan sa bar nà, tə rəkot aya awan, aday ɗukwen ta gan may nà, ɗo ahay ta jan atan ʼam à kwasuko nà, tə akərdeh aya awan, à wulen sə ɗo ahay inde fok. 39Tinen ù doh sə wazay ahay cəna, ta ca wa ɗukwen man zəbor aya awan. Ta zlak à man sa pa way nà, tə pəlay man sə njahay lele aya awan. 40Tinen apan ti ran mindel anà mədukway sə uwar ahay. Ti ngəzar patan wa doh a tinen ahay. Ɗukwen, pə iɗe su ɗo ahay nà, tə zədeh amboh nə kawa ɗo lele aya awan. Ɗo matanan ataya nə, sariya a tinen a nà, ma da ʼam awan.» 41Pə dəɓa anahan a wa kutok, Yesu a njahay à man sə ɗo ahay sə pəkak ayak way à kukwar sə dala ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ata awan. Winen apan i ca pu ɗo sə pəkak ayak dala ataya awan. Ɗo sə zlile ahay tə pəkak ayak dala bayak awan. 42Coy, mədukway sə uwar a inde aday mətawak awan, a zlak ayak ite. A gucek ayak uda dala sərɗəɗe aya cew, kawa sa ja nà, dala bayak a bay. 43Anga nan, Yesu a ngaman anà njavar anahan ahay, a jan atan, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Mədukway sə uwar a mətawak a anan ata kə̀ varak à kukwar sə dala inde nà, zal ɗo ahay a sa pak ataya fok. 44Anga ɗo ahay fok ta var nà, mənjœk pə way a tinen a bayak a ataya wa. Əna mədukway sə uwar a anan ata, kwa â ga nə winen mətawak a dəp nà, kə̀ ndəvak pi zek. Anga a var anan nà, ta sa pa way anahan a təke fok.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\