Markus 13

1Yesu a nay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ata wa cəna, ɗo kərtek à wulen sə njavar anahan ataya a jan, a wa: «Miter, ca pu kon a anaya awan, aday pə iɗezl anahan aya ite tə rəɓa ike!» 2Yesu a mbəɗahan apan: «Kə canan anà way a mi ɗezl a anan ba? Ɗo maniɗe ahay ti mbazl anan. Kon hinen saa ɗinger zek pə hinen nà, ibay fok.» 3Pə dəɓa wa, winen mə njahay a à ɓəzlom sə Ulivet, a mbəɗa ʼam pu doh sə mazlaɓ a Mbərom. Piyer, Yakuba, tatə Yuhana tə Andəre nà, tinen taayak a tinen a tatə Yesu. Tə cəce panan, ta wa: 4«Jan umo biɗaw? Doh sə mazlaɓ a Mbərom i saa mbazl nə siwaw? Minje sa ma i ga aday mi saa san i təra kutok anaw?» 5Yesu a dazlan sə ɗakan atan anan kutok, a wa: «Liven anan ì zek a kwanay ahay lele, ɗowan â sa njak kwanay bay. 6Anga ɗo ahay bayak a ti gəɓa sləmay uno, ti nay, kuwaya i ja winen nə Almasihu. Ti njak anan ɗo ahay bayak awan. 7Ka sak a slənen ləbara sə vəram, kwa dəren, kwa bəse, kâ sa jəjiren bay. Anga təktek way ataya ti təra aday. Əna wita kə̀ dəzlek pə andav ana daliyugo fan bay re. 8Kon a anan, i slabak pu kon hinen, bahay a anan i vaɗ zek tə bahay hinen. Daliyugo i ɓal à man ahay cara cara, may i ga matanan re. Ɗəce ataya fok ti təra nə kawa wan sə dəlay anan uwar ti zek cew ata awan. 9«Gen anan nga ì zek à kwanay, anga ti ban kwanay aday ti zla kwanay pa ʼam sə sariya ahay. Ti ndəzlay kwanay ù doh sə wazay ahay wa. Anga kwanay njavar uno ahay, ki tiven atan pa ʼam ana bahay ahay pi zek tə guverner ahay, aday kî gen side pa ʼam a tinen ahay. 10Anga bəlaray ləbara mugom a â wazay zek pu kon ahay fok. 11Kwa siwa siwa tə bənak kwanay sa ga sariya pa ʼam a tinen nà, kâ sa jilen sa jəka mi i ja nə maw ata bay. Jen nə ʼam a sa nak ikwen ahay à nga inde à alay ata awan. Anga ʼam a kwanay a saa ja ata nà, i nay à nga a kwanay wa bay. Saa jak ikwen nə Apasay Cəncan awan. 12Mərak ahay ti varan anan mərak a tinen ahay anà ɗo ahay aday tâ vaɗ atan. Bəbay sa wan ahay ti gan anà gwaslay a tinen ahay nà, matanan. Gwaslay ahay ɗukwen, ti slabak pə bəbay a tinen ahay aday ɗo ahay tâ vaɗ atan. 13Ɗo ahay fok ti nak ikwen iɗe anga kwanay njavar uno ahay. Əna ɗowan a kə̀ səmak anan hus à andav a inde cəna, winen i tam.» 14Yesu a ja asa, a wa: «Ki i cinen anan anà səkar sə lize way à man aday təɗe i tavay uda bay ata awan. (Ɗowan a kə̀ jingek anan ʼam a anan nà, â sənan anan anà nga anahan nə lele.) À alay ata asanaw nà, ɗo sə Yahudiya ahay tâ haw sa ma nga à ɓəzlom ahay inde. 15Ɗo aday winen pa nga su doh ɗukwen â dazay, â haw, əna â sa ray ahay way anahan ahay ù doh wa bay. 16Ɗowan a winen à guvo ɗukwen, â saa nay ahay agay sa naa gəɓak ayak zana anahan bay re. 17Wuna, pa pac ataya nà, ɗəce inde anga uwar ti zek cew aya awan, aday anga uwar ta wan a à bak ataya re. 18Gen anan amboh à Mbərom aday way ataya tâ sa təra à alay sa maɗ bay. 19Anga pə luvon ataya nà, ɗəce i zalay, bina kwa ana Mbərom sə ndakay daliyugo hus ahay biten ɗukwen, ɗəce kawa winen ata kə̀ tərak kula bay, aday inde i təra kula sabay re. 20Əna, Bahay Mbərom kə̀ kəcak anan luvon ataya bay nà, abay ɗowan saa tam nà, ibay. Əna, kə̀ kəcak anan luvon awan anga ɗo anahan a sə walay ataya awan. 21«Asa, ɗowan a kà jak ikwen: “Almasihu winen həna” kabay: “Winen tiya” nà, kâ sa ɗəfen apan nga bay. 22Anga almasihu ahay mungwalay aya bayak a ti nay ahay pi zek tu ɗo sə jəka tinen ɗo majaʼam a Mbərom ahay. Ti ga minje sə way ahay, tə masuwayan aya cara cara sa njak anan kwa ɗo mə walay aya awan, abay a ga zek nà, na. 23Kwanay nà, uffa ahak ikwen. Gen anan nga anà zek lele. Na jak ikwen anan kurre nà, anga nan.» 24«À alay a pə dəɓa ana ɗəce ataya wa nà, pac i dav sabay, kiya ɗukwen matanan. 25Mawuzlawazl ahay ti gucey ahay à məndak, aday ɗukwen məgala sə way ahay à mburom ataya, ti ɓal. 26Ata aday ti canan anà Wan su Ɗo winen apan i may ahay pa nga sə matapasl ahay pa nga mburom tə məgala bayak awan, aday tə mazlaɓ a re. 27Aday Wan su Ɗo i slənay ahay maslay anahan ahay, ti halan nga anà ɗo anahan a sə walay ataya kwa ta sə wura fok hus pə magaga sə daliyugo.» 28«Sənen pə way ana buway sə ɗakak ikwen anan ata aday. Kə cinen anan anà alay anahan aya ta gak kulɓosloslo nà, daslam aya ɗukwen ta ɗak, ata kə sənen zle coy viya winen apan i slay bəse. 29Matanan re, kə cinen anan anà way uno sə ɗakak ikwen anan ataya cəna, sənen a nà, nen Wan su Ɗo, nen apan ni may ahay bəse, nen pə alay sə məsudoh. 30Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Əlek ɗo sə biten ahay ti i mac nà, way ataya fok ti təra. 31Daliyugo i ndav, kərngay i slukwac pə bagəbaga mburom, əna ʼam uno nà, i ndav itəbay.» 32«Əna, ɗowan saa san luvon sə way ataya nà, ibay. Maslay a Mbərom ahay ta san bay, nen wan anahan a ɗukwen na san bay. Sa san luvon a cəna, si zek a bəbay uno Mbərom awan. 33Gen anan məkəlingesl ì zek a kwanay ahay. Bənen nga a kwanay, anga kə sənen luvon a bay. 34Way matanan i təra nà, kawa ɗo saa zla à man dəren awan. A mbəsakan anan doh anahan anà ɗo si mer su way anahan ahay nə kərtek tə kərtek, kuwaya ti mer su way awan. Ɗo sa ba doh ɗukwen, a jan nà: “Ba pu doh!” 35Anga nan kutok nà, təren ɗo mə lavay zek aya awan! Bahay su doh ata i may nə siwaw nà, kə sənen bay. A ga nə suko, man luvon, alay a njəkar sa zlah, kwa duwdew ɗukwen, alay ataya fok cəna i nay. 36Kà sak a nay, kwanay ma njak ahan aya nə lelibay. 37Kawa anuno sa jak ikwen həna ata nà, ni jan anan anà ɗo ahay fok: Təren ɗo mə lavay zek aya awan!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\