Markus 14

1A mbəsak luvon ahay cew nà, azar uko sə Pasəka, aday sa pa tapa sə pen mə zlambar a bay ata i sla kutok. Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, pi zek tə miter sə Tawrita aya awan, a nan atan sa ban anan Yesu tə wurwer, aday sa vaɗ anan. 2Anga nan ta ja ʼam à wulen a tinen ahay inde, ta wa: «Ɗâ sa ban anan à azar uko inde bay, bina ɗo ahay ti sa vəze puko.» 3Yawa, Yesu winen à Baytiniya, àga ɗowan a inde, tə ngaman Simon ɗo mə dugwaɗ awan. Yesu winen apan i pa ɗaf nà, uwar a inde a nay ahay, tə amar sə wurde anahan tə dunguzlok awan à alay inde. Ta da amar ata aday nà, tə nardi. Masa anahan a ɗukwen mənjœk bay. A kaɗ panan ʼam awan aday â təɓa, a mbəɗan anan pa nga anà Yesu. 4Matanan kutok, way ana uwar ata sa ga ata nà, a cəɓan anà ɗo azar aya bayak awan. Ta ja à wulen a tinen ahay inde, ta wa: «A nes anan amar a anan kəriya həna nà, angamaw? 5Ta wa, abay tə̂ sukom anan way tə amar a anan nà, i zalay dala sə dinar səkat maakan, aday ti var anan dala awan anà ɗo mətawak aya nà, ta gak way lele biɗaw?» Ta ga mivel pə uwar ata awan. 6Kutok, Yesu a jan atan, a wa: «Mbəsiken anan, abay kə bənen anan mbiyeɗ nà, angama kərtek anaw? Way anahan su go ata nə lele. 7Ɗo mətawak aya nà, ti ga inde tə kwanay hwiya. Kà nak ikwen nà, ki gen atan sumor awan kwa siwa mba asanaw? Əna nen ni ga inde tə kwanay hwiya itəbay. 8Way abay i mba apan sa ga ata nà, kà gak anan həna kurre anga nen: A lah anan upo amar uno sa zla anan à məke. 9Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: À man aday ɗo ahay ti wazay anan ləbara uno mugom a kwa aha pə daliyugo fok nà, ti təker anan ləbara sə way ana uwar a anan sa ga həna ata awan.» 10Natiya kutok asa, Yudas Iskariyot a zla àga bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, anga aday â gan atan ɗaf pə Yesu. Winen a aday nà, ɗo kərtek à wulen su ɗo maslan a Yesu ahay kuro nga cew ataya awan. 11Tə sləne ʼam anahan a cəna, tə taslay mivel bayak a tə Yudas, tə zlapay sə haman dala. A bənay pə winen ata wa kutok cəna, Yudas a pəlan atan cəveɗ sə varan atan anan Yesu. 12Natiya asa, à luvon mamaʼam sə azar uko sa pa tapa sə pen mə zlambar a bay ata, aday à pac sə waslay wan sə təman sə Pasəka ata inde, njavar a Yesu ataya ta jan: «A nak mâ sa lavay anan zek tə way sa pa sə Pasəka ata nà, ahaw?» 13À wulen sə njavar anahan ataya wa nà, Yesu a slan ɗo ahay cew. A jan atan: «Zlen à wulen su doh sə Urəsalima. Ki zlingen tə ɗowan a inde kəlawa pa nga, aday winen apan i may ahay à aʼam wa. Pərihen anan azar. 14Ù doh anahan a saa dəzle uda ata nà, jen anan anà bahay su doh ata nə: “Miter a manay a ja nà: Doh a aday mi i pa uda ɗaf sə azar uko sə Pasəka tə njavar uno ahay ata nà, wuraw?” 15Ata i ɗakak ikwen pə sewene a inde məduwen awan, mə lavay zek a coy. Kə̂ ndiken uko anan uda way ahay fok à man ata awan.» 16Njavar anahan ataya ta zla. Tə dəzle cəna, ta tan ayak à nga anà way ahay nà, kawa ana Yesu sa jan atan. Tə lavay anan uda zek tə way sa pa sə azar uko sə Pasəka kutok. 17Suko a a ga nà, atə Yesu ta nay ahay tu ɗo maslan anahan ahay kuro nga cew. 18Tinen mə njahay a, ti pa way kutok, Yesu a ja, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗowan a kərtek à wulen a kwanay inde, mənuko apan ɗi tar alay à tuwez jiga awan həna, i i ga upo ɗaf.» 19ʼAm ata a wusen atan nga fok. Tə dazlan sə cəce panan fok a tinen a kərtek kərtek: «Nen bay ba?» 20Yesu a jan atan asa, a wa: «Ɗowan ata nà, à wulen a kwanay a kuro nga cew a anaya awan. Manay apan mi tar alay à tuwez miya awan. 21Tə ɗiɗem a nà, nen Wan su Ɗo nà, ni mac, kawa ana Deftere a Mbərom sa ja upo ata awan. Əna ɗəce i naa tan à nga anà ɗo saa ga upo ɗaf ata awan. Suwan pə winen maka tə̂ wahay anan bay jiga awan.» 22Coy, tinen apan ti pa way ata kutok, Yesu a gəɓa tapa sə pen, a ngəran ayak anà Mbərom, a gəzla anan ì zek wa, a varan atan, a wa: «Təmihen. Həna anan nà, zek uno.» 23Pə dəɓa anahan a wa nà, a gəɓa gəsaʼam, a ngəran ayak anà Mbərom, aday a varan atan anan gəsaʼam ata awan, aday tâ sa wa way juɓjoɓ fok a tinen awan. 24A jan atan, a wa: «Həna anan nà, mez uno mə pəkay awan anga ɗo ahay bayak awan. Tə mez uno a anan, Mbərom a ɓan ʼam tə ɗo ahay. 25Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: I ban pə luvon sə biten a anan wa nà, ni naa sa way kawa həna a anan sabay, si azanaka pə luvon aday ɗi saa sa maza à bahay a Mbərom inde.» 26Pə dəɓa anahan a wa nà, ta ga ara sə həran nga anà Mbərom, ta zla way a tinen à ɓəzlom sə Ulivet. 27Yesu a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Kwanay a fok, ki i hiwen, ki i mbəsiken nen. Anga Deftere ana Mbərom a ja nà: “Ni vaɗ anan ɗo sə jugwar təman awan, aday ɗukwen təman ahay ti ta ʼam.”» 28Aday Yesu a zəga anan asa, a wa: «Na sak a slabakay ahay à məke wa nà, ni lahak ikwen à Galile.» 29Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Kwa â ga nə ɗo ahay fok ti mbəsak iken dəp nà, nen ni mbəsak iken itəbay.» 30Yesu a jan: «Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: À luvon a sə biten a anan inde, zukwa njəkar i saa zlah saray cew nà, ka jak saray maakan, ka san nen bay.» 31Piyer a ma pa ʼam anahan ata maza awan, a wa: «A ga nə ni mac anga iken dəp nà, ni ja kula na san iken bay itəbay!» Fok a tinen a ta ja ʼam kərtek awan. 32Natiya, atə Yesu tə njavar anahan ahay ta zla à man sə ngaman Gecemene. Tə dəzle à man ata kutok nà, a jan anà njavar anahan ahay: «Njihen à man a anan à alay a nen ni gay ahay amboh.» 33Winen apan i zla nà, a ngaman anà Piyer, anà Yakuba, aday anà Yuhana, ta zla jiga awan. Zlawan a dazlan sa ban anan, a jəjar pi zek. 34A jan atan asa: «Mivel uno i ndəroɓ hus pa sa mac anan. Njihen à man a anan, ben lele.» 35A zla à man a tinen ata wa mənjœk cəna, a slahay à məndak duboz. A ga amboh aday ɗəce ata â zla panan wa ite, abay â ga zek nà, na. 36A wa: « Abba, bəbay uno, pə iken nà, way ahay fok ta ga zek. Gəɓa puno ɗəce saa nay upo a anan ata ite. Aya əna, way kawa su no nà, â təra bay, si kawa sa nak iken.» 37A ma à man ana njavar anahan a maakan ataya nà, a tan atan ahay à nga nə ma njak ahan aya awan. Anga nan a jan anà Piyer: «Simon, iken ma njak ahan a ɗaw? Ka mbak apan sa ba kwa ler kərtek bay asəka? 38Ben lele, gen amboh anga aday kə̂ tiven anan anà way saa njak kwanay ahay. Apasay su ɗo zənzen a nà, a gan may sə ɗəfan apan anà Mbərom, əna zlay si zek anahan a bəle awan.» 39Yesu a ma maza asa, a ga amboh kawa anahan sə manakwakwa awan. 40A may ahay pə cakay ana njavar anahan ataya asa, a tan atan à nga nà, tə njəkak ahan asa, ta mba apan sə təɓa iɗe kwa mənjœk bay jiga awan. Aday ta san sa jan həna nə maw bay. 41A zla, a ga amboh asa, a may ahay tə bahay maakan awan. A jan atan: «Kwanay apan ki men anan uda ɗaw, ɗo sa njak ahan ahay? Coy, alay a kà slak həna kutok, aday ti varan nen Wan su Ɗo à alay inde anà ɗo sə atahasl ahay. 42Slabiken, zluko. Ɗo sa ga upo ɗaf winen tiya, kà nak ahay.» 43Yesu kə̀ ndəvak anan ʼam ata fan bay cəna, Yudas, ɗo kərtek à wulen sə njavar anahan aya inde kuro nga cew ata a dəzley ahay. A njahan pa ʼam wa anà ɗo ahay bayak a tə way sə alay a hunjəslesle: maslalam a pi zek tə sukol aya re. Sə slənay atan ahay nə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, pi zek tə miter sə Tawrita ahay, aday tə məceɗ sə Yahuda ahay. 44Yudas, ɗowan a sa ga ɗaf pə Yesu ata, ɓa kə̀ varak atan minje sə way, a wa: «Ɗowan a ni ban anan həmbok ata nà, winen awan. Bənen anan, aday kî gen anan nga lele, zlen anan kutok.» 45A dəzlek ayak cəna, a zla pə cakay ana Yesu bəse. A jan ʼam: «Miter!» A dazlan a varan alay, a ban anan pi zek həmbok. 46Cəna ves, ɗo ahay ta ban anan. 47Ɗo kərtek à wulen su ɗo a Yesu mə tavay a à man ataya, a ndahay maslalam anahan, a car anan ɓile ana bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom, aday maslalam anahan ata a gaɗ panan sləmay kərtek a poc. 48Yesu a jan anà ɗo ahay, a wa: «Ki nen upo tə maslalam aya aday tə sukol aya sa ban nen kawa nen ɗo sə ngəzar ɗo à cəveɗ inde ɗaw? 49Pac pac nen inde tə kwanay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, nen apan ni tətakan anan way anà ɗo ahay, əna kə bənen nen bay. Əna way a anan a təra həna nà, aday ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay sa ja upo à Deftere a Mbərom inde ata â təra.» 50Njavar anahan ahay tə mbəsak anan, ta haw way a tinen fok. 51Wan a inde nà, winen apan i pərahan azar anà Yesu. Zana pi zek ɗukwen gwedere kərtektəkke. Tə pəlay abay sa ban anan, 52aya əna alay a tinen a dəzle nà, pə zana ata awan. Winen ite a pəsakay anan ahay gwedere ata à zar wa, gədek sa haw zek kəray a gweder gweder. 53Ɗo sa ban anan Yesu ataya ta zla anan àga bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay. Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, tə məceɗ sə Urəsalima ahay pi zek tə miter sə Tawrita aya tə halay nga fok a tinen awan. 54Piyer winen apan i pərahan ayak azar à dəɓa wa à dəɓa wa. A dəzlek ayak à gala ana bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way nà, a njahay à wulen su ɗo si mer su way ahay su doh ata awan. Tə njahay pə uko anga alay sa maɗ. 55Aday nà, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, pi zek tu ɗo sə lavan nga anà Yahuda ahay, fok a tinen a ta ban bitem sə mungwalay ahay aday ti vaɗ anan Yesu à məke. Əna ta njaɗ cəveɗ a bay, 56kwa abay ɗo sə mungwalay ahay bayak a tə ndəɓak apan ʼam ahay cara cara dəp nà, na. Aday ʼam a tinen awan kà zlak atan pi zek bay re. 57Ɗo hinen ahay tə slabak tə mungwalay a tinen ite, ta wa: 58«Manay nà, mə slənek a wa: “Doh sə mazlaɓ a Mbərom a ma han a tə alay su ɗo a anan nà, ni mbazl anan, aday nen ni han anan à luvon maakan inde tə alay su ɗo zənzen a sabay.”» 59Tə winen ata təke ɗukwen side ata kà zlak atan pi zek bay. 60Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay a slabak à wulen sə ɗo ahay inde, a cəce pi zek à Yesu a wa, a wa: «Kə mbəɗa apan itəbay kələɗaw? Ɗo a anaya fok ta ja apak nə maw?» 61Yesu a njahay way anahan faafa. Kə̀ təɓak anan ʼam anahan a bay jiga awan. Bahay nga sə ɗowan ata a mənahan anan asa: «Iken nà, Almasihu, wan a Mbərom mbala ɗo ahay sə həran nga ata ɗaw?» 62Yesu a mbəɗahan apan kutok: «Ayaw! Nen nà, winen awan. Kwanay ɗukwen ki cinen anan anà Wan su Ɗo, winen mə njahay a à alay puway ana Mbərom Ba Məgala. Ki cinen anan pə matapasl sa nga mburom, winen apan i may ahay re.» 63Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ata a sləne ʼam ataya nà, a ngəraw anan zana anahan pi zek wa, a wa: «Həna nà, ɗi gan may anà side hinen re ɗaw? 64Kə̀ jənak anan pa ʼam a Mbərom. Kə slənen ʼam anahan a coy. Ki jen həna nə kəkəmaw?» Fok a tinen ta gan nə sariya sə mac. 65Ɗo azar aya ta ma nga sə təfe apan məne. Tə kərtan way pə iɗe, tə dəcan, aday ta jan: «Jan umo kutok: Sə dəcak nə wayaw?» Ɗo si mer su way ahay ta zla anan, tə dəcan ite. 66Piyer nà, winen à gala hwiya, mə njahay a pə uko. Dəna sa ga mer su way àga bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way, a nay ahay. 67A canan anà Piyer nà, a zəzor anan cəna, a jan: «Iken ɗukwen ɗo ana Yesu sə Nazaratu ata ba?» 68Piyer a məman anan, a wa: «Nen na san ʼam anak ata sa jay həna ata bay.» A slabak, a həɗəkey ahay à məgədengəden uho. [Njəkar a zlah kərtek.] 69Dəna ata a canan asa cəna, a jan anà ɗo a mə njahay ataya awan, a wa: «Həna anan ɗukwen ɗo a tinen aya kərtek awan.» 70Piyer a məman anan asa. A njahay mənjœk asa cəna, ɗo sa man ataya ta jan à Piyer: «Ki mba apan sə məman zek bay! Tə ɗiɗem awan, iken ɗo a tinen, anga iken Galile ahay re.» 71Piyer a dazlan sə mbaɗay coy: «Kak na san ɗowan ata zle nà, Mbərom a tə alay anahan awan â tahasl nen! Nen na san ɗowan ata bay!» 72Kwayanʼa, njəkar a zlah mə slala cew awan. Piyer a sləne cəna, ʼam a Yesu a sa jan kurre ata à man à nga inde, a wa: «Njəkar i saa zlah saray cew nà, ka jak saray maakan ka san nen bay.» Səkwelkwele mə tavay awan, a dazlan ayam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\