Markus 15

1Iɗe a cəɗe siwa a cəna, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay ta ma anan ʼam ì zek tə məceɗ sə Yahuda ahay pi zek tə miter sə Tawrita ahay, tə halay nga tu ɗo sə mbəɗa alay pa ʼam azar aya fok. Coy tə jaway anan Yesu, ta zla anan àga Pilatu, guverner sə Yahudiya, winen Ruma ahay. 2Pilatu a kutok a cəce ʼam pə Yesu wa: «Iken nà, bahay sə Yahuda ahay ɗaw?» Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Ka jak anan asanaw!» 3Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay ta ndaɓ ʼam pə Yesu nà, anga way ahay cara cara bayak awan. 4Pilatu a cəce panan asa: «Kə mbəɗa apan itəbay ɗaw? Ca pə way aya tinen sa zlah anan apak ata awan!» 5Yesu ite a ngam sə mbəɗa apan bay fok. Ambəɗa apan bay a Yesu ata a gan masuwayan anà bahay Pilatu. 6Pə azar uko sə Pasəka fok cəna, bahay a taa mbəsakan atan ahay ɗo kərtek à dangay wa, kawa ana tinen sə cəce fok. 7À alay ata ite, ɗowan a inde tə ngaman Barabas nà, tinen tə ɗowan aya inde tə vəze pə Ruma ahay à wulen su doh, tə vəɗak uda awan nga su ɗo re. Anga nan, winen à dangay. 8Natiya kutok, ɗo ahay fok ta zlak ayak, tə cəce kawa ana tinen sa taa ga sə kukwa awan. 9Pilatu a cəce patan wa, a wa: «A nak ikwen nə̂ mbəsakak ikwen anan ahay bahay sə Yahuda ahay ɗaw?» 10Anga a san zle lele, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay ta ban anan Yesu nà, anga sərak cərkəke. 11Əna bahay sə gəɗan dungo anà way ahay tə pəkan ʼam anà man su ɗo ata fok aday tə̂ cəce pə bahay wa nà, Barabas. 12Pilatu a cəce pə ɗo ahay wa asa: «Aday nâ ga anan tə ɗowan a kwanay sə ngaman bahay sə Yahuda ahay ata nà, kəkəmaw?» 13Ta zlah azlazlah, ta wa: «Darak anan ayak pə dədom!» 14Pilatu a cəce: «A ga mer sa ma lelibay a anaw?» Tə zəga anan sa zlah, ta wa: «Darak anan ayak pə dədom!» 15Pilatu a nan sa ga nà, way sa zlan à nga anà ɗo ahay. Anga nan, a mbəsakan atan anan Barabas. A jan anà suje ahay tə̂ ndaɓay anan Yesu. Aday a varan atan anan, tə̂ daray anan pə dədom. 16Suje ahay ta zla anan Yesu à man sə njahay a tinen à gala su doh àga Pilatu. Tə halan nga anà suje ahay fok. 17Tə ɗəfan zana ɗəzɗaz a pi zek, kawa sə bahay, tə hanan jugo sə adak, tə ɗəfan à nga inde. 18Tə dazlan sa jan ʼam kawa ana bahay kutok, ta wa: «Bahay sə Yahuda ahay â ga inde sə coy!» 19Tə dəcan pa nga tə sukol, tə təfe apan məne, tə dukwen gərmec ù vo, tinen mə rihe nga aya awan. 20Ta ndav anan sə mbasay apan nà, tə culok panan zana ata, ta man anan zana anahan pi zek kutok. Ta zla anan saa darak anan ayak pə dədom mə zləlngaɗ awan. 21Tinen apan ti zla anan Yesu ata kutok, tə zlangay tə ɗowan a inde tə ngaman Simon, ɗo sə Siren ahay, winen ɗukwen bəbay ata ana Aleksandire tə Rufus. Winen a aday nà, winen apan i may ahay à kiɓe wa. Suje ahay ta gan bəlaray sə tavak dədom ata pə Yesu wa. 22Ta zla anan tə Yesu pa man sə ngaman Golgota ata, kawa sa ja nà, Kəlakasl-sa-Nga. 23À man ata nà, ɗowan aya inde abay a nan atan sə varan way mə kwasay a mə japay a tə ndəliwen awan, aday â man zek à ɗəce anahan inde. Əne Yesu a ngam bay. 24Tə dazlan tə daray anan pə dədom. Tə gəzla anan zana a Yesu, ta ga caca pə zana anahan ata à wulen a tinen ahay inde, aday sa san anan pi zek wa saa njaɗ zana ataya nə wayaw. 25Tə daray anan Yesu nà, i ga njamde dəsuɗo. 26Tə vinde way a tinen a sa ban anan apan ata awan: «Bahay sə Yahuda ahay.» Tə tapan anan pə dədom ata awan. 27Tə darak ayak ɗo sə akar aya inde cew re, ɗo kərtek a tə alay puway, ɗo hinen tə alay gula, Yesu à mamasl a tinen. [ 28Kawa ana Deftere sa ja ata nà, a təra matanan acəkan. A wa: «Tə baslay anan à wulen su ɗo mi nes aya inde.»] 29Ɗo sa zla ta man ataya fok ta ɓal nga kwata kwata, tə gənahan, ta wa: «Na wa, iken ka wa ki mbazl anan doh sə mazlaɓ a Mbərom aday ki han anan maza awan à luvon maakan inde ba? 30Əna dazay ahay pə dədom a wa kutok, aday tam anan nga anak biɗaw!» 31Matanan, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, miter sə Tawrita ahay pə kərtek a, ta ran mindel à wulen a tinen, ta wa: «Kə̀ təmak anan ɗo azar aya awan, əna a mba apan sa tam anan nga anahan a bay. 32Kak ɗə canak anan anà Almasihu bahay sə Yahuda ahay kə̀ dazak ahay pə dədom wa həna ata nà, ɗi ɗaf apan nga acəkan!» Ɗo aya tinen mə daray aya tatə Yesu ataya ɗukwen ta ma nga sə gənahan ite re. 33A ban pə man ipec wa nà, luvon a ga pə daliyugo fok takəɗimbom, hus à njamde maakan. 34Tə njamde maakan kutok cəna, Yesu a zlah tə məgalak a, a wa: « Elowa, Elowa, lama sabaktani?» Kawa sa ja nà: «Mbərom uno, Mbərom uno, kə mbəsak nen, angamaw?» 35Ɗo a mə tavay aya à man ata azar a tə sləne bine maw cəna, ta wa: «Winen apan i ngaman anà Eliya həna!» 36Ɗowan a tinen a kərtek a a haw, a gəɓa awan a inde kawa baf, a tar anan à way mə kwasay a inde, aday sərekeke re. Tə taran anan ayak tə gusuko zəbor awan aday Yesu â susœɓ. Ta wa: «Kak Eliya i nay sa naa dazay anan ahay pa man a anan wa nà, ɗi ca apan aday. Buko!» 37Əna Yesu a zlah tə məgalak awan, a mac way anahan. 38Cəna, zana sə gəzla anan man sə njahay a Mbərom pi zek wa tə ɗo ahay, ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ata, a ngəraw ì zek wa əndem, a bənay ahay kwa à mburom wa hus à məndak. 39Bahay sə suje a mə tavay a pa ʼam ana atə Yesu a mə daray ataya kə̀ canak anan a mac nə kəkəmaw. Anga nan a wa: «Tə ɗiɗek awan, winen Wan a Mbərom.» 40Uwar ahay inde à man ata awan, tə tavay zaɗ, tinen apan ti cak ayak apan. À wulen sə uwar ataya nà, ɗi tan à nga anà Mariyama dəna sə Magədala ahay, tatə Salome, aday Mariyama may ana Yakuba zek cəɗew awan tatə Yoses. 41À alay a Yesu winen à Galile nà, uwar ataya ta taa pərahan azar, aday ta taa gan mer su way re. Uwar azar aya ɗukwen inde bayak a tə pərahak anan ahay azar à Urəsalima, tinen inde à man ata re. 42Pac ata nà, luvon sə lavay zek anga luvon sa man uda awan. Kawa sa ja nà, luvon sə lahan anà luvon sa man uda awan. Suko awan a ga nà, 43Yusufu, ɗo sə Arimatiya ahay, a nay. Winen ɗo tə mazlaɓ awan à wulen su ɗo sə lavay nga ahay. Winen apan i ba bahay a Mbərom re. A sa mbac sa zla à man ana Pilatu, a cəcihey ahay cəveɗ sa la anan Yesu. 44Pilatu a sləne sa jəka Yesu kə̀ məcak coy nà, a gan masuwayan, anga pə winen nà, Yesu kə̀ məcak bəse kak matanan nà, na. Pilatu a ngaman ayak anà bahay sə suje ata awan, a cəce panan: «A mac nà, kə̀ njahak bayak a ɗaw?» 45Bahay sə suje ata a ndav anan sə təkəren ləbara cəna, a jan anà Yusufu nà: «Ka a gəɓa məsinde anak, la!» 46Yusufu a sukom apan rəkot, a dazay anan ahay məsinde a Yesu pə dədom mə zləlngaɗ ata wa. A nga anan apan rəkot ata awan, a ɗəfak anan ayak à jəvay a ma la à jama inde ata awan. A bətukwal apan bələlen məduwen a, a tacay anan ʼam sə jəvay. 47Atə Mariyama, dəna sə Magədala ahay, tə Mariyama, may ana Yoses, ta ca pa man a ta la anan uda Yesu ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\