Markus 2

1Pə dəɓa sə nahay mənjœk wa cəna, Yesu a may ahay à Kafarnahum. Ɗo ahay fok tə sləne asa winen inde agay à wulen su doh. 2Tə halay nga bayak awan, aday man kə̀ mbakak kwa mənjœk bay, uho kawa ù doh re. Aday Yesu winen apan i ɗakan atan anan ʼam a Mbərom. 3Ɗo ahay fuɗo tə gəɓak ayak ɗowan a tinen inde tə lala, winen mə təra à məndak awan. 4Tə njaɗak man sə dəzle anan ɗowan ata pə cakay ana Yesu bay, anga ɗo kə̀ zalak ù doh awan, roɗ ahay à məsudoh inde. Anga nan kutok, ta ján pa nga su doh, tə təɓa anan nga su doh à man ana Yesu winen mə tavay a uda ata awan. Tə taran anan ayak ɗowan pə lala ata tə liɓer. 5Yesu a canan anà aɗaf nga a tinen ata cəna, a jan anà ɗowan a mə təra à məndak ata awan, a wa: «Dəna uno, nə pəsek anan ines anak ahay coy.» 6Kutok nà, miter sə Tawrita ahay mə njahay aya inde à man ata awan. Tə jalay à nga a tinen inde, ta wa: 7«Ɗowan a anan a ja ʼam ata nà, angama kəlanaw? A jənan pa ʼam anà Mbərom. Waya sa mba apan sə pəse ines su ɗo anaw, kak si Mbərom a aday bina!» 8Yesu a san anan ajalay nga a tinen a kwayanʼa, a jan atan: «Kə jilen à mivel a kwanay inde matana ata nà, angamaw? 9Ma da ʼam a nə maw? Sa ja: “Nə pəsek anan ines anak ahay”, ata ɗaw, kabay, sa ja: “Slabak, gəɓa lala anak, zla”, ata ɗaw? 10Əna u no kə̂ sənen apan lele, nen Wan su Ɗo nà, məgala uno inde sə pəsen anan ines à ɗo ahay pə daliyugo.» Matanan, a jan anà ɗowan mə təra à məndak ata awan: 11«Nen apan ni jak: Slabak, gəɓa lala anak, zla agay!» 12Cəna, a slabak, a gəɓa lala anahan pə iɗe sə ɗo ahay fok, a zla wanahan. A gan atan masuwayan. Anga nan, tə həran nga à Mbərom, ta wa: «Kula ɗə canak anan anà way mə təra kawa həna anan bay.» 13Asa, Yesu a zla ta man sə bəlay sə Galile. Ɗo ahay fok ta zla pə cakay anahan, aday a ɗakan atan anan way. 14Winen apan i zla ata nà, a canan ayak anà ɗowan inde tə ngaman Lewi, wan ana Alfa, winen mə njahay a ù doh sə cakal jangal. Yesu a jan, a wa: «Pəruho azar!» Lewi a slabak ca, a pərahan azar acəkan. 15Pə dəɓa anahan a wa, Yesu a njahay tə njavar anahan ahay sa pa way àga Lewi. Ɗo sə cakal jangal ahay pi zek tu ɗo sə atahasl ahay tə njahay pə cakay ana Yesu sa pa way à tuwez kərtek a wa, tinen bayak a sə pərahan azar. 16Miter sə Tawrita à wulen sə Farisa ahay wa tə canan winen apan i pa way pə kərtek a tu ɗo sə cakal jangal ahay, aday tu ɗo sə atahasl ahay nà, tə cəce pə njavar anahan ahay wa, ta wa: «A pa way pə kərtek a tu ɗo sə cakal jangal ahay, aday tu ɗo sə atahasl ahay nə, angamaw?» 17Yesu a sləne anan lele nà, a jan atan, a wa: «Ɗo ɗəvac a bay cəna, a gan may anà ɗo sə disise bay, si ɗo sə ɗəvac ahay. Nen na nay ahay sa naa ngaman anà ɗo sa ga way lele ataya bay. Əna na nay ahay nà, sə ngaman anà ɗo sə atahasl ahay.» 18Natiya, njavar a Yuhana ahay pi zek tə Farisa ahay, tinen apan ta ta ga sumaya. Ɗo ahay ta jan anà Yesu: «Njavar a Yuhana ahay ta sə Farisa ahay ta ga sumaya, aday mbala anak ahay nə ta ga itəbay nà, angamaw?» 19Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «A ga pikwen nà, ɗo mə ngamay aya à man sə gəɓa dalay nà, ti mba apan sa ga sumaya ite ɗaw? Matanan bay! À alay a tinen pi zek tatə ɗo sə gəɓa dalay ata nà, ti ga sumaya kula bay. 20Əna pa pac a ɗo sə gəɓa dalay ata, tə bənak anan à wulen a tinen wa nà, ata ti ga sumaya kutok. 21«Matana re, waya sə tapay zana wiya a pə zana anahan məduwer a anaw? Ibay. Anga à man sə banay anan nà, məgabal sə zana wiya ata i zəga anan apan məke ana zana məduwer ata awan, i ngəraw. 22«Aday ɗukwen, ɗowan sa mbaɗ mahay anahan mə kwasay a bay, à mbulo sa zlay məduwer a nà, ibay. Anga mahay mə kwasay a bay ata kà sak a kwasay uda nà, i ngəraw anan mbulo məduwer ata awan. Ata mahay i mbaɗ, aday mbulo ɗukwen kə̀ nəsek re. Sumor a nà, sa mbaɗ mahay mə kwasay a bay à mbulo wiya inde cite.» 23Pa pac a inde nà, luvon sa man uda awan, atə Yesu tə njavar anahan ahay ta zla tə guvo sa ndaw. Tinen apan ti zla ata nà, njavar anahan ahay ta kaɗ ndaw sa pa. 24Farisa ahay tə canan cəna, tə cəce pə Yesu wa kutok, ta wa: «Ca apan, ta ga way aday təɗe abay sa ga pə luvon sa man uda awan bay ata nə angamaw?» 25Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kula kwanay kə jingen way ana Dawuda sa ga tu ɗo anahan ahay, à alay a may a han apan ata itəbay ɗaw? A ga nə kəkəmaw? 26À alay a Abiyatar winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ata nà, Dawuda a zla à jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom, a ray pen ma ga nga anga Mbərom. Təɗe abay saa pa ɗaf ata nà, tinen ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay taayak ba. Əna Dawuda kà pak tu ɗo anahan ahay re.» 27Yesu a jan atan kutok: «Mbərom a ɗaf luvon sa man uda awan nà, anga ɗo, bina a ɗaf ɗo anga luvon sa man uda awan bay. 28Kətanan, nen Wan su Ɗo nà, nə lavan nga anà luvon sa man uda awan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\