Markus 3

1Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a zla ù doh sə wazay maza asa. Ɗowan inde à man ata ma mac alay awan. 2Ɗo maniɗe a Yesu aya inde nà, tinen apan ti ɗəfan iɗe. Kak kə̀ mbərak anan ɗowan ata pə luvon sa man uda awan nà, ata aday ti man anan mungok. 3Yesu a jan anà ɗowan ma mac alay ata awan: «Slabak, tavay pa ʼam sə ɗo ahay.» 4Cəna, a cəce pə ɗo ahay wa, a wa: «Pə luvon sa man uda nà, cəveɗ inde sa ga mer su way lele awan, kabay cəveɗ inde sa ga mer su way lelibay awan, ɗaw? Təɗe sa tam anan sifa su ɗo ɗaw, bəzi lele nə sə lizen anan sifa ɗaw?» Əna ta ngam sə mbəɗahan apan bay. 5Yesu a ca patan nerre tə mivel awan, aday asəder a tinen ata ɗukwen kə̀ cəɓak anan ite. A jan à ɗowan ma mac alay a ata kutok: «Ndəɗoy anan alay anak!» A ndəɗoy anan acəkan, alay anahan a pəsak ike. 6Farisa ahay tə canan cəna, ta nay ahay uho, aday tə halay nga pə kərtek a tu ɗo ana Hiridus ahay, aday tə pəlay cəveɗ sə lize anan Yesu. 7- 8Yesu a slabak à wulen a tinen wa, a zla way anahan pə bəlay sə Galile tə njavar anahan ahay. Ɗo ahay bayak a tə pərahak anan azar. Ta nay ahay kwa à Galile wa, kwa à Urəsalima wa, tu ɗo sə Yahudiya ahay fok, aday à Idumiya wa, pi zek tu ɗo ahay sa nay ahay kwa à dəɓa sə zlinder sə Urdon wa, aday tu kon sə cakay sə Tirus tə Sidon ahay wa fok. 9Anga nan kutok, Yesu a jan anà njavar anahan ahay tə̂ pəlan kwalalan cəɗew awan, aday i njahay uda awan, bina ɗo ahay tinen apan ti ngəɗec anan kə̀ zalak. 10Kə̀ mbərak ɗo sə ɗəvac ahay bayak awan. Anga nan, ɗo sə ɗəvac azar aya cara cara tə zəgahak ayak apan, aday tâ njaɗ sə laman à Yesu ite. 11Ɗo sə setene ahay ite, tə canan à Yesu a cəna, tə slahay pa ʼam anahan, ta zlah, ta wa: «Iken nə Wan a Mbərom!» 12Yesu a gafan ʼam anà setene ataya tâ sa jan anà ɗowan winen wayaw bay. 13Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a ján way anahan à ɓəzlom, a ngaman ayak à ɗo ahay kawa sa nan fok. Ta nay pə cakay anahan awan. 14Winen ite, a walay wa kuro nga anahan a cew, a ngaman atan nə ɗo maslan ahay. A jan atan, a wa: «Nə walay kwanay nà, aday ki njihen ti nen, ata ni slan kwanay saa wazay, 15saa razl setene ahay tə məgala a nen saa varak ikwen ata awan.» 16Ɗo a mə walay a kuro nga cew ataya nà, sləmay a tinen aya həna: Simon (Yesu a ɗaf apan sləmay hinen, a ngaman Piyer), 17atə Yakuba tə Yuhana, wan ana Zebede ahay (Yesu a ɗaf patan sləmay re, a ngaman atan Bowanerges ahay, kawa sa ja nà, wan ma dac Mbərom ahay), 18Andəre, Filip, Bartilome, Mata, Tomas, Yakuba wan ana Alfa, Tade, Simon, ɗo maniɗe sə Ruma ahay, 19tə Yudas Iskariyot, ɗo saa ga ɗaf pə Yesu. 20Atə Yesu tə njavar anahan ahay ta may ahay agay. Asa, ɗo ahay tə halay nga kə̀ zalak, aday Yesu tə njavar anahan ahay tə njaɗak alay a sa pa way bay. 21Ɗo anahan ahay tə sləne ʼam ata nà, ta nay sə gəɓak anan ayak, anga ɗo ahay ta wa: «I ga nə nga a vawan.» 22Miter sə Tawrita aya inde, ta nay ahay kwa à Urəsalima wa. Ta wa: «Bəʼelzebul apan!» Azar aya ta wa: «Ayaw! Fakalaw sə varan məgala sa razl anan setene ahay.» 23Yesu a ngaman ayak anà ɗo ataya pə cakay anahan, a jan atan ʼam ta ʼam sə jike, a wa: «Fakalaw i mba apan sa razl Fakalaw nə kəkəmaw? 24À wulen sə bahay kərtek a inde nà, kak ɗo anahan aya tinen apan ti vaɗ zek nə, bahay ata i tavay nga mba ɗaw? 25Kak ɗo su doh ahay, ʼam kà zlak atan pi zek bay nà, doh ata i tavay nga mba ɗaw? Aʼay. I gugwes. 26Matana re, kak Fakalaw kə̀ slabakak pi zek anahan a nà, gədan anahan a i gəzla cew nà, i tavay nga mba ɗaw? Aʼay. I lize. 27«Ɗowan saa mba apan sa zla ù doh su ɗo gədan a saa ngəzəray panan way anahan ahay nà, ibay. Si kə̀ lahak apan kurre kə̀ jawak anan ɗowan ata awan, aday i saa mba apan sa zlan ù doh sa ray panan way anahan ahay nà, na. 28«Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗo ahay ti ga ines, ti jənan pa ʼam anà Mbərom ɗukwen, i pəsen atan anan fok re. 29Əna ɗo sə jənan pa ʼam anà Apasay Cəncan a nà, i njaɗ apəse ʼam sə atahasl anahan kulibay. Anga ines anahan a sa ga ata nà, i njahay apan sə viyviya awan.» 30Yesu a ja matanan nà, anga ɗowan ataya ta wa: «Apasay lelibay inde apan.» 31Pə dəɓa anahan a wa nà, mərak a Yesu ahay tatə may anahan ta nay. Tə dəzle cəna, tə tavay uho, ta slan apan ɗo saa ngaman ayak. 32Ɗo ahay inde bayak a mə njahay a pə cakay anahan ta jan kutok, ta wa: «Atə may anak tə mərak anak ahay, tinen mə tavay aya uho, tə cəce iken.» 33Əna Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «May uno, mərak uno ahay, ata nə atə wayaw?» 34A ca pu ɗo sa van nga tew ataya, a wa: «Sə təra mərak uno ahay aday may uno nà, tinen. 35Ɗo sa ga way sa zlan à nga anà Mbərom ata nà, sə təra may uno tə mərak uno nə winen aɗəka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\