Markus 4

1Yawa, Yesu a dazlan sə wazan à ɗo ahay maza pa ʼam sə bəlay sə Galile. Ɗo ahay bayak a tə halay nga pə cakay anahan. Anga nan, a ján à kwalalan inde saa njahay uda pa nga sə bəlay. Ɗo ahay fok mə njahay a pə yugo. 2Yesu a ɗakan atan anan way ahay bayan a tə jike ahay. À wazo anahan a inde a jan atan, a wa: 3«Pəken sləmay. Ɗowan inde a zla à guvo, saa casl ndaw. 4Winen apan i casl ndaw ata kutok, zahav a guce panan pə cəveɗ, aday məvuhom ahay tə ɗagay anan. 5Zahav azar a, a guce pə saray pəkəraɗ, ta hay ahay bəse, anga yugo inde bayan a ibay. 6Əna pac a sləray cəna, a ɓutoy anan aday a vak anan, anga sləlay a ibay. 7Zahav azar a a guce à wulen sə adak inde. Ta ha cəna, ta har pi zek tə adak, əna adak a bənan mbiyeɗ, ndaw ata kə̀ nahak bay. 8Əna zahav azar a a guce pə yugo lele awan. Winen a hay cəna, a har, a zla nga uho, a nah kutok. Kərtek awan, hawal sa ndaw apan nə kwa kuro maakan, hinen ahay, hawal sa ndaw kwa kuro mbərka. Azar aya inde ɗukwen, hawal sa ndaw apan nə səkat səkat.» 9Yesu a jan atan kutok: «Sləmay inde pə ɗowan a nə, â sləne ʼam a anan.» 10Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu winen taayak tu ɗo maslan anahan ahay kuro nga cew, tu ɗo maza aya ma van nga tew ata, tə cəce panan ʼam anahan sa jan atan tə jike ata awan. 11Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay nà, way mi ɗer aya à bahay a Mbərom a inde ata nà, winen a kà gak ikwen panan akar sa ʼam sə bahay anahan a coy. Əna ɗo maza aya nà, ti sləne way ahay fok nà, si ta ʼam sə jike, 12anga aday: Tâ ca apan, əna tə canan bay, tâ pak apan sləmay, əna tə sləne bay. Bina aday tâ saa may ahay pə cakay ana Mbərom bay, aday Mbərom â pəsen atan anan ines a tinen ahay bay.» 13Yesu a jan atan asa, a wa: «Kə slənen ʼam sə jike a anan bay dəge? Matanan acəkan! Ki i slənen ʼam sə jike ahay kula sabay asanaw? 14Ɗo sa casl ndaw ata nà, a casl nə ʼam a Mbərom. 15Zahav sa ndaw pə cəveɗ ata nà, ɗo sə sləne ʼam a Mbərom a ahay. Pə dəɓa anahan a wa nà, ti təma anan bəse, əna Fakalaw i nay, i wuɗeh anan ʼam a ma casl à tinen inde ata awan, anga aday â hay bay. 16«Ɗo maza aya awan, ta ga minje tə zahav ma casl a pə saray pəkəraɗ ata awan. Tə slənek ʼam a Mbərom nà, tə təma anan bəse tə ataslay mivel awan. 17Əna ʼam ata a pak sləlay à mivel a tinen inde bay. Anga nan, ɗəce i tan atan à nga, kabay ajugwar ʼam i nay ahay patan anga ʼam ana Mbərom nà, ti mbəsak cəveɗ sa ʼam a Mbərom. 18«Ɗo maza aya ta ga minje tə zahav ma casl a à wulen sə adak inde. Tinen apan ti sləne ʼam a Mbərom cite. 19Əna way sə daliyugo inde cara cara. Ti sapat zek tə way sə daliyugo ahay, ti gan may à zlile sə daliyugo ahay, ti ga ubor si zek pə way ahay cara cara. Way ataya fok nà, ti bənan mbiyeɗ anà ʼam a Mbərom, aday â nah bay. 20«Ɗo maza aya asa, ta ga minje tə zahav sa ndaw ma casl a pə yugo lele awan. Tinen apan ti sləne ʼam ana Mbərom ma ja awan, tə təma anan lele, ta zla nga uho pa ʼam a Mbərom. Anga nan, kərtek a i nah lele, hawal i ga apan kwa kuro maakan, hinen ahay ti nah ɗukwen, hawal i ga patan kwa kuro mbərka, azar aya kutok ite, ti nah, hawal i ga patan səkat səkat.» 21Yesu a jan atan asa, a wa: «Kak, tə hanak uko pə lalam nà, ti ɗer anan ta sə hərok apan tasa, kabay ti ɗaf anan ù vo lala ɗaw? Lele nà, sa ɗaf anan pə way sa ɗaf lalam a biɗaw? 22Sənen anan, way mi ɗer a, aday i njaɗ zek bay nà, ibay. Wurwer sə way saa dəzley ahay ipec məduwen a bay ɗukwen ibay re. 23Anga nan kutok, kak ɗo, sləmay inde apan cəna, â sləne!» 24A jan atan re asa: «Gen anan nga anà way a kwanay sə sləne ahay. Tasa a mbala a kwanay sə lavay anan way ata nà, Mbərom i lavak ikwen anan ɗukwen tə winen awan asa, aday i zəgahak ikwen anan apan. 25Ɗo kə̀ təɓak anan sləmay sə sləne ʼam nà, Mbərom i zəgahan anan sə sləne ʼam ite re. Aday ɗo kə̀ tacak anan sləmay, anga a nan sə sləne ʼam bay nà, Mbərom i zəgahan anan sə tacan anan apan re.» 26Yesu a jan atan ʼam maza awan, a wa: «Bahay a Mbərom a ga minje nà, tu ɗo sa casl zahav à guvo. 27Â njak ahan, â njak ahan bay dəp nà, luvon tə ipec, zahav nə i ha, i har, mənjəna winen sa san a təra nə kəkəmaw nà, a san bay. 28Yugo nà, a ha anan zahav taayak, a təra anan gujeɗ, aday a təra anan gusuko, azanan asa, a zla nga uho, a nah zahav sə way asa re. 29Pə dəɓa anahan sa nah ata wa asa, i bəbez dem anahan saa car, sə halan nga anga way kə̀ nahak.» 30A ja asa, a wa: «Ɗi ga anan minje tə bahay a Mbərom nà, ta ma asa anaw? Kabay ɗi ɗakay anan nə tə jike wura asa anaw? 31Bahay a Mbərom a ga minje nà, ta wan sə bəzan. Winen ma kac a pə zahav sə way sə daliyugo. 32Əna aday tə caslak anan à məke cəna, a ha, aday a har nà, a zalay dədazl si sé azar aya awan. Alay si sé anahan aya nə məduwen aya awan. Məvuhom ahay ti mba apan sə njahay uda à sise anahan awan tu doh a tinen aya təke.» 33Yesu a təkəren ʼam anà ɗo ahay nà, tə jike ahay bayak a kawa həna anaya awan, aday kawa ana ɗo ahay sa mba apan sə sləne. 34Kà jak atan ʼam sə awan maza mənjəna jike bay. Əne pə dəɓa anahan a wa nà, atə Yesu, tinen mə mbəsak a taayak. À alay ata kutok, a ɗakan atan anan ʼam sə jike aya awan. 35Pa pac ata kərtek awan, suko a ga bine siwaw nà, Yesu a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Takasuko pa day uho.» 36Tə slabak, tə mbəsak anan ɗo ahay mə halay nga kutok. Njavar anahan ahay ta zla à kwalalan anahan sə lahan ata uda pa ʼam ata awan, tə njahay uda awan. Tə gəɓa anan, ta zla way a tinen, aday kwalalan azar aya ɗukwen inde à man anahan ata awan. 37Tə dəzle à mamasl sə bəlay nà, vəvara məduwen a a slabak pa nga sə aʼam. Məsugurndolon sə aʼam ahay tə slabak, a nan à kwalalan sa rah coy. 38Yesu nà, winen ma njak ahan awan ta sə dəɓa, à slaway a inde, nga anahan ma ɗaf a pə way aday â gan dəɗaf. Njavar anahan ahay tə dazlan, tə pəɗek anan ta sa jan: «Miter, ɗi lize kutok nə, a gak à nga wa itəbay ɗaw?» 39Yesu a slabak, a gafan ʼam anà maɗ, a jan ʼam anà məsugurndolon sə aʼam ahay, a wa: «Njihen ɓəɓətek ɓəɓətek! Bəlay, iken ɗukwen ngatay aday, njahay tetəmtəme!» Maɗ a mbəsak sa ɓal, anga nan, bəlay ɗukwen kə̀ njahak tetəmtəme acəkan. 40Yesu a cəce pə njavar anahan ahay wa kutok: «Kə jəjiren nà, angamaw? Kə ɗəfen upo nga fan bay kələɗaw?» 41Ta ma nga sə jəjar pi zek asa. Ta ja à wulen a tinen, ta wa: «Ɗo wura həna anan anaw? Atə maɗ tə məsugurndolon sə aʼam ahay ɗukwen tə ɗəfan apan ata nà?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\