Markus 5

1Yesu a nay pa ʼam sə bəlay, pa day su kon sə Gerasina ahay, tinen tə njavar anahan ahay fok. 2A dazay ahay à kwalalan wa cəna, ɗowan inde, winen tə setene aya à nga inde, a nay ahay à wulen sə jəvay ahay wa, i zla pə cakay a Yesu. 3Ɗowan ata a taa nahay way anahan nà, à wulen sə jəvay ahay inde. Ɗowan a mba apan sa ban anan aday sə jaway anan bay. Tə jawak anan à səsile inde dəp nà, a kaɗ anan fok. 4Saray bayan awan, tə ɓanak anan tə calalaw, alay tə saray a təke fok, əna, a taa slaɗ anan nduroc nduroc fok re. A zalan məgala ana ɗo sə pəlay sa gan nga ataya fok. 5Luvon tə ipec fok, winen apan i bar à wulen sə jəvay ahay inde. Winen apan i zlah à ɓəzlom ahay inde, aday a ta zek mbəlak awan tu kon. 6Əna a canan ayak à Yesu winen apan i nay ahay cəna, a hawan ayak pa ʼam, a dukwen gərmec ù vo. 7A zlah pi zek tə məgalak awan, a wa: «Iken Yesu, Wan a Mbərom sə bagəbaga mburom, kə pəlay puno wa maw? Na gak kem tə sləmay a Mbərom, kâ ga alay ti nen bay ite.» 8A jan matanan ata nà, anga ɓa Yesu kà jak anan: «Iken apasay lelibay awan, hayak à ɗowan a anan wa.» 9Yesu a cəce panan kutok: «Sləmay anak a nə wayaw?» A mbəɗahan apan: «Sləmay uno Daskalak, anga manay bayak awan.» 10A dubok a Yesu tə mindel, a wa: «Kem, kâ sa razl setene a anaya dəren pə daliyugo a anan wa bay ite.» 11À man ata aday nà, gadura ahay inde bayak a pa zar kon, mə jugwar aya awan. 12Apasay lelibay ataya ta jan à Yesu kutok: «Varan umo cəveɗ, mâ zla à gadura a anaya inde ite.» 13Yesu a varan atan cəveɗ acəkan, tâ zla à gadura ahay inde. Ta nay à ɗowan ata wa, tə ndərmaɗ à gadura ahay inde kutok. Gadura ahay ta haw way a tinen, tə haway kwa ahay pa zar kon wa, tə dazak ayak kwa pa ʼam məgujeguje wa à bəlay inde. Gadura ahay ti ga mbulo cew, əne tə lizek fok. 14Matanan, ɗo sa gan nga anà gadura ahay tə canan cəna, ta haw way a tinen agay. Ta tan ʼam anà ləbara awan à wulen su doh məduwen awan, aday à wulen su doh sə kiɓe ahay fok re. Ɗo ahay ta nay ahay sa ca pə way ata awan. 15Tə dəzley ahay pə cakay a Yesu cəna, tə canan à ɗowan a apasay lelibay aya sa nay ahay wa ata awan, winen mə njahay awan, winen tə zana pi zek kutok. A san nga anahan zle lele coy. Aday ta ma nga pə ajəjar. 16Ɗo a sə canan anà masuwayan ataya tə təkəren ləbara sə təra pə ɗowan ata awan, aday pə gadura ahay fok anà ɗo sa zlak ayak ataya awan. 17Ɗo sa man ataya tə dazlan sə dubok Yesu aday â zla ù kon a tinen wa. 18Yesu winen apan i ján à kwalalan inde mba, ɗowan apasay lelibay aya sa nay ahay wa ata a jan anà Yesu nà: «Nə̂ pərahak azar ite.» 19Əna Yesu kə̀ mbakak anan cəveɗ sa zla maya tə winen bay, əna a jan, a wa: «Zla agay, təkəren anan anà ɗo su doh anak ahay nə ləbara sə way sə təra apak ataya, aday ka gan ì zek wa anà Mbərom Ba Məduwen nə kəkəmaw ata awan.» 20Ɗowan ata a zla way anahan, a dazlan sə təker anan ləbara ataya pə daliyugo sə Dekapol, kawa ana Yesu sa gan fok, aday a gan masuwayan anà ɗo sə sləne ataya fok. 21Natiya, Yesu a takasay bəlay, a nay pa day sə agay asa. Ɗo ahay tə halay nga pə cakay anahan bayak a pa ʼam sə bəlay. 22Ɗowan inde, tə ngaman Zayrus, a zlak ayak à man a Yesu. Winen ɗo məduwen awan, sə lavan nga anà mer su way ù doh sə wazay nà, winen. A dəzley ahay pə cakay anahan nà, a dukwen gərmec ù vo anà Yesu. 23A gan may kə̀ zalak, a wa: «Dəna uno inde, winen ɗəvac awan, i mac! Kem, hayak, ɗaf apan alay anak ite, aday â mbar, â njahay zay.» 24Yesu a slabak, a pərahan azar. Aday, Yesu winen apan i zla nà, ɗo sə pərahan azar ahay tə ngəɗec anan pə cəveɗ. 25Uwar a inde à man ata awan, ɗəvac a ite re. Ava kuro nga cew, mez winen apan i pəkan ahay à kutov wa hwiya. 26Kà gak ɗəce à alay sə doktor ahay wa nə bayak awan. Kə̀ lizek anan zlile anahan fok, aday kə̀ njaɗak apan zay bay re, ɗəvac anahan a ma nga sə zakay bugol. 27- 28Iyo, uwar ata kə̀ slənek ləbara a Yesu. Anga nan, a nay ahay à wulen sə ɗo ahay wa ta sə dəɓa anahan. A jalay nà: «Abay nâ njaɗ sə laman alay anà zana anahan a cəna, ni mbar.» A laman à zana awan cəna, 29mez anahan sa taa pəkay ata a dəkac ma kərtek. A jəjam anan zek anahan nà, cəcaɓ cəcaɓ a san zle kə̀ mbərak à ɗəce anahan wa. 30Yesu ite, a san zle, məgala kà nak ahay à winen wa. A mbəɗa zek à wulen sə ɗo ahay inde, a cəce: «Waya sə lumo anà zana anaw?» 31Njavar anahan ahay tə mbəɗahan apan, ta wa: «Kə canan zle, ɗo ahay tinen apan ti ngəɗec iken. Kutok nà, ki cəce ɗo sə lamak asa ɗaw?» 32Əna Yesu winen apan i ca iɗe tuwwe hwiya, anga a nan sə canan à ɗowan sa ga awan ata awan. 33Uwar ata a canan à masuwayan ata sə təra ì zek anahan inde ata nà, a jəjar pi zek yiɓyeɓ anga zlawan. A nay, a dukwen gərmec ù vo anà Yesu, a təkəren anan ʼam ataya fok. 34Yesu a jan kutok, a wa: «Mazar uno, aɗaf nga anak pi nen ata kə̀ mbərak iken! Həna ɗəvac anak inde sabay. Zla agay tə zay.» 35À alay a Yesu winen apan i ja ʼam ata mba cəna, ɗo ahay ta nay àga Zayrus wa, winen ɗo sə lavan nga anà doh sə wazay ata awan, ta wa: «Zayrus, dəna anak nə kə̀ ndəvak zek. Kə̂ vawan nga anà Miter fan sabay.» 36Yesu kà gak anan nga anà ʼam a tinen ata bay, a jan anà Zayrus: «Kə̂ jəjar bay, ɗaf upo nga lele cəna coy!» 37Kutok, Yesu a dazlan sa zla àga Zayrus asa. Əna kə̀ mbakak anan cəveɗ à ɗo ahay fok sə lagay anan bay, si anà Piyer, aday anà Yakuba tə mərak anahan Yuhana. 38Tə dəzle àga Zayrus nà, Yesu a sləne ɗo ahay tinen apan ti yam tuhhwa, ti zlah, ɗəce inde. 39A zla ù doh, a ja: «Kə̂ bəbilen awan bay. Ki yimen angamaw? Dəna a anan kə̀ məcak bay. A njak ahan ca!» 40Man su ɗo ataya tə mbasay apan. Yesu a rəzlay atan uho fok, a mbəsak ù doh nà, bəbay ta may ana dəna ata awan, tə apan njavar anahan maakan ataya awan. Tə dəzle pə cakay ana dəna ata awan. 41A bənan anan alay a dəna ata awan, a jan: « Talita kumi!» kawa sa ja nà: «Dənama, slabak!» 42Kwayanʼa, dəna ata a slabak, a dazlan sa bar. Aday ɗo ahay tə jəjar pi zek bayan awan. Ava ana dəna ata nà, kuro nga cew. 43Yesu a gafan atan ʼam lele, a wa tâ saa jan à ɗowan bay. A jan atan asa tə̂ varan way sa pa à dəna ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\