Markus 6

1Kagasl, Yesu a slabak à man ata wa, a zla ù kon anahan à Nazaratu asa. Njavar anahan ahay tə pərahan azar. 2Winen à man ata awan, luvon sa man uda awan a dəzley ahay nà, Yesu a dazlan sə ɗakay anan ʼam a Mbərom ù doh sə wazay. Ɗo ahay bayan awan inde, tə sləne ʼam sə tətak way a anahan ata nə a gan atan masuwayan, aday ta wa: «A tətakay way a anaya awanaw? A njaɗ kəlire sə asan way a anan kəkəmaw? Aday, a ga masuwayan həna anan cara cara nə ta maw? 3Na wa, winen nə ɗo sə cəceɗ dədom ba? May anahan Mariyama biɗaw? Mərak anahan ahay inde, atə Yakuba, tatə Yoses, Yuda, Simon, aday məran dəna aya ɗukwen inde, tinen à wulen a mənuko awan ba?» Anga nan kutok, ta ngam sa ɗaf nga pə Yesu bay. 4Yesu a jan atan, a wa: «Ɗo ahay ta gan nga anà ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom kwa ta sə wura fok. Əna ù kon anahan awan, à mamasl su ɗo anahan aya awan, aday ù doh anahan a nà, ɗowan a gan nga anà ʼam anahan ahay itəbay.» 5Natiya, Yesu kə̀ njaɗak sa ga masuwayan à man ata kwa wura bay. Si a ɗaf alay pu ɗo sə ɗəvac azar aya ngal, a mbar atan. 6A gan à winen awan wadan wadan, anga aɗaf nga a tinen inde pə Mbərom kwa mənjœk ibay. Pə dəɓa a way ata wa nà, Yesu a zla pu kon sə daliyugo ata fok, a ɗakan anan way à ɗo ahay. 7- 8À alay ata awan, a nan à Yesu sa slan anan ɗo maslan anahan kuro nga cew ataya à wulen su doh aya inde. A halan atan nga, aday a varan atan məgala sa razl apasay lelibay aya awan. A jan atan kutok, a wa: «Ni slan kwanay nə cew cew. Kâ saa gəɓen awan pə alay anga cəveɗ bay, kwa way sa pa, kwa mbulo sə dala. Ki gəɓen nà, si sukol, 9təkarak, aday zana ɗukwen kərtek.» 10A jan atan asa, a wa: «Kak ki zlen à wulen su doh a nà, njihen nə àga ɗowan a sə təma uda kwanay ata awan. Ki njihen àga winen hus pə luvon a kwanay saa zla way a kwanay. 11Əna aday ɗo sa man ataya tə təmahak kwanay bay ite nà, zlen way a kwanay à man ata wa, aday kə̂ bəzləmen morbodok su kon a tinen pə saray a kwanay ahay wa, anga aday tâ san pi zek tinen tə ines aya awan.» 12Ɗo maslan a Yesu ataya ta zla, tə wazan à ɗo ahay, aday tə̂ mbəɗahan lœn ì ines a tinen ahay. 13Tə rəzlak setene ahay bayak awan, aday tə mbərak ɗo sə ɗəvac ahay bayak awan ta sə mbəɗan atan amar pa nga. 14Iyo, bahay a inde məduwen awan, tə ngaman Hiridus, a sləne ləbara ana Yesu, anga ɗo ahay fok tinen apan ti təker ləbara a Yesu kwa aha fok. Ɗo ahay ngal ta ja, ta wa: «Yuhana, ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata, kà mak uho.» Tə ɗakan à Yesu nà, Yuhana. Anga nan, ta ja nə, a mba apan sa ga masuwayan ahay ata nà, na. 15Ɗo maza aya ite, ta wa: «Yesu nà, Eliya.» Aday ɗo hinen ahay ɗukwen ta wa: «Winen nà, ɗo majaʼam a Mbərom hinen, kawa ɗo majaʼam a Mbərom sə kwakwa ataya awan.» 16Əna Hiridus a sləne ʼam ataya fok nà, a ja, a wa: «Yuhana, nen sa gaɗ panan nga ata nà, kə̀ slabakak ahay à məke wa!» 17- 18Kwakwa ata nà, Hiridus a gəɓa anan Hirudiya, uwar ana wanbay anahan a inde, tə ngaman Filip. Anga nan, Yuhana a jan, a wa: «Ki jipen pə uwar tə mərak anak nə, lelibay. Way ata nà, ines!» Anga nan kutok, Hiridus a jan anà ɗo ahay tâ ban anan Yuhana. Ta ban anan, tə ɗəfak anan ayak ù doh sə dangay. 19Natiya kutok, Hirudiya a nan iɗe à Yuhana, a gan may sə lize anan. Əna, kə̀ njaɗak apan cəveɗ a bay. 20Aday ɗukwen Hiridus a jəjaran anà Yuhana. A san zle, Yuhana a nà, winen ɗo lele awan, aday ɗiɗem a pa ʼam a Mbərom. Anga nan re, a gan nga lele. A ta pak sləmay pa ʼam anahan awan nà, a wusen nga, əna hwiya a gan may sə sləne asa. 21Pə luvon a inde kutok, Hirudiya a njaɗ cəveɗ sa ban anan Hiridus pə kwande. Azar uko sə bayak pə luvon sə wahay anan bahay Hiridus a ga. A da way sa pa, a ngaman anà ɗo sə zlile ahay pə daliyugo sa Galile, pi zek tu ɗo sə lavan nga anà suje ahay fok, pi zek tə bahay sə daliyugo ataya awan. 22Kutok nà, dəna a Hirudiya inde, a zlak ayak, a gərvan atan. Agərav anahan ata lele, kà zlak anan à nga anà bahay Hiridus tu ɗo anahan ahay fok. Aday Hiridus a cəce pə dəna ata wa, a wa: «A nak nə maw? Way anak saa cəce fok ni varak anan.» 23Dərzalah a mbaɗan apan, a wa: «Ni varak anan way anak saa cəce ata fok, kwa i dəzle hus pa sə gəzla anan bahay uno ì zek wa cew dəp nà, ni varak anan.» 24Dəna dalay ata, a nay uho, a jan anà may anahan, a wa: «Mamay, nə̂ cəce nə maw?» May anahan a wa: «Cəce nà, tə̂ gəɗak ahay nga a Yuhana.» 25Cəna, dəna a dalay ata awan a may ahay pə cakay ana Hiridus, a jan, a wa: «U no ki gaɗ anan nga anà Yuhana, aday vuro anan ahay həna à kwatama inde.» 26Way a mə cəce ata kà zlak anan à nga anà Hiridus sabay fok. Əna ɓa kə̀ mbaɗak anan pa ʼam ana ɗo anahan mə ngamay ataya coy. I varan anan bay nà, i ga zek sabay. 27Matanan, a slan suje kərtek, aday â gəɗan anan ahay nga a Yuhana à kwatama inde. 28Suje ata a zla ù doh sə dangay, a gəɗay nga pə Yuhana wa. A nàn anan à kwatama inde, a varan anà dəna a Hirudiya. Winen ite a təma anan cəna, a varan anan anà may anahan. 29Njavar a Yuhana ahay tə sləne ləbara awan cəna, ta zla saa gəɓay anan ahay məsinde a Yuhana, ta la anan. 30Aday, ɗo maslan a Yesu ataya ta may agay kutok. Tə halan nga pə cakay, tə dazlan sə təkəren anan way a tinen sa ga, aday sa jan anà ɗo ahay fok. 31À alay ata nà, ɗo ahay tinen apan ti zlak ayak, tinen apan ti zla way a tinen bayak awan. Atə Yesu tu ɗo maslan anahan ahay ta njaɗ cəveɗ aday ti pa way bay. Anga nan kutok, Yesu a jan atan, a wa: «Kwanay, hayak ikwen ahay taayak a kwanay awan, zluko à kiɓe à man a ɗowan inde uda ibay ata awan. Ata, ɗi njaɗ sa man uda mənjœk.» 32Ta ján à kwalalan inde, aday ta zla kəcah pə ɗo ahay wa à kiɓe. 33Ɗo ahay bayak a tə canan atə Yesu tə njavar anahan ahay tinen apan ti zla way a tinen. Aday ɗukwen ta san atan zle. Anga nan, ɗo ahay ta nay ahay à wulen su doh ahay wa cara cara, ta haw tə saray à man ana Yesu saa zla. Tə lahan atan à Yesu tə njavar anahan ahay re. 34Yesu a dazay ahay à kwalalan wa cəna, a canan anà ɗo ahay bayak awan. Ɗo ataya ta gan ì zek wa, anga tinen kawa təman ahay, aday mənjəna ɗo sa gan atan nga. Anga nan, Yesu a dazlan sə ɗakan atan anan way ahay fok. 35Anga luvon winen apan i ga ata nà, njavar a Yesu ahay ta nay pə cakay anahan, ta wa: «Mənuko à man kiɓe inde, aday luvon winen apan i ga. 36Suwan, mbakan cəveɗ anà ɗo ahay tâ zla à wulen su doh ahay, pə culok ahay, aday ti i sukom way sa pa ahay.» 37Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay a viren atan way sa pa awan.» Njavar anahan ataya, ta jan, ta wa: «A nak ma saa sukumay ahay way sa pa tə dala sə dinar səkat cew, anga aday mi varan atan acəkan ɗaw?» 38Yesu a cəce patan wa asa, a wa: «Tapa sə pen inde pikwen həna nə jugumaw? Ənga, cen apan aday.» Ta cay ahay apan, ta jan: «Inde nà, tapa sə pen ahay ɗara, tə kəlef ahay cew.» 39Kagasl, Yesu a jan anà njavar anahan ahay tə̂ njahay anan ɗo ahay pə gujeɗ məngəɗez a à man ata awan, njəɓukɓok cara cara. 40Tə njahay atan nà, njəɓok cəna səkat səkat, aday njəɓok cəna kwa kuro ɗara kwa kuro ɗara. 41Yesu a gəɓa anan tapa sə pen a ɗara ataya tə kəlef a cew ataya awan. A ca iɗe à mburom, a ngəran ayak anà Mbərom. A gəzla anan tapa sə pen ataya ì zek wa, a varan anà njavar anahan ahay, aday tə̂ gəzlan anan anà ɗo ahay. Kutok, Yesu a gəzla anan apan kəlef a cew ataya awan, a varan atan apan. 42Ɗo ataya fok ta pak, tə rahak ɓah ɓah. 43Pə dəɓa a way ata wa coy nà, njavar anahan ahay tə halan nga anà tapa sə pen tə kəlef a mə mbəsak ata nà, a ga cəkarak kuro nga anahan a cew. 44Ɗo sa pa way à man ata ɗukwen, tinen mə baslay a nà, mungol a ɗəkɗek aday nà, mbulo ɗara. 45Pə dəɓa anahan a wa cəna, Yesu a jan anà njavar anahan ahay tâ ján à kwalalan inde, aday tə̂ lahan pa ʼam sa zla à Baytisada pa day sə uho. Winen awan, i i mbəsak anan ɗo ahay à dəɓa a tinen wa. 46Tə gəzla nga tə ɗo ahay kutok, a zla way anahan à ɓəzlom saa ga amboh. 47Luvon a ga coy nà, Yesu winen taayak anahan à məndak mba. Njavar anahan ahay ɗukwen tinen tə kwalalan a kwa à mamasl sə bəlay dəren coy. 48A canan atan ayak nà, tinen apan ti ɓal kwalalan nə tə gədan, anga tinen apan tə zlangay nga uda ta maɗ. Way ata fok a təra nà, luvon uda mba. Iɗe a sa jəka i cəɗe nà, Yesu kə̀ dəzlek à man a tinen winen apan i zla tə saray pa nga sə aʼam. A ga kawa i saa gəɗan atan anan ʼam. 49Njavar anahan ahay tə canan winen apan i zla tə saray pa nga sə aʼam ata cəna, tə jalay nà, i ga nə mədahan. Anga nan kutok, ta zlah pi zek. 50Tə jəjar pi zek yiɓyeɓ anga tinen a fok tə canak anan. Aya əna Yesu a canan atan cəna, a jan atan ayak ʼam kwayanʼa, a wa: «Bənen mbac lele, nen awan, kə̂ jəjiren bay.» 51A ján à kwalalan inde pə cakay a tinen awan cəna, maɗ a mbəsak sa ɓal cite. À man ata wa kutok, ajalay nga a tinen a mbəɗa wucəfeɗ. Way ata a gan atan masuwayan 52anga ʼam sə masuwayan sə təra tə tapa sə pen ata a ja nə maw nà, tə sənak anan bay re. Kurkwilen inde à sləmay a tinen. 53Tə takasay ahay pa day sə agay lele nà, ta zla ù kon sə Gənesaret. Ta ban anan kwalalan pa ʼam sə bəlay. 54Tə dazay à kwalalan wa cəna, ɗo ahay tə sənak ayak Yesu kwayanʼa 55Ɗo ahay tə sləne sa jəka Yesu winen à man tiya ata cəna, tə haway ahay tə day sə wulen su doh ahay wa fok. Tə dazlan sa ran ahay ɗo sə ɗəvac mə nahay aya pə lala ataya fok. 56Ta man anahan sa zla fok cəna, a ga nà, culok, kiɓe, kabay wulen su doh aɗəka, tə halan ahay ɗo sə ɗəvac ahay. Tinen a tavay atan pa man sə lumo ahay fok. Ta gan amboh â mbəsakan cəveɗ anà ɗo ɗəvac ataya tə̂ laman alay kwa anà ʼam sə zana anahan, aday tâ mbar ite. Ɗo sə laman ataya fok, tə mbərak acəkan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\