Markus 7

1Farisa aya inde, tinen tə azar sə miter sə Tawrita ana Musa ahay, ta nay ahay kwa à Urəsalima wa, tə halay nga pə cakay ana Yesu. 2Tə canan anà njavar a Yesu azar aya tinen apan ti pa way mənjəna sə banay alay kawa atətak way sə Farisa ahay. Ata pə tinen nà, njavar a Yesu ahay ta gak ines. 3Anga aday nà, Yahuda ahay fok, mə zakan a anà Farisa ahay nà, tə ɗəfan apan anà atətak way sə bije a tinen ahay nə lele. Ta taa pa way aday mənjəna sə banay alay kawa atətak way sə bije a tinen bay. 4Kwa, ta nay ahay nə à kwasuko wa ɗukwen, tə banay zek, aday ta sa pa way. Tə ɗəfan apan anà atətak way sə bije azar aya ɗukwen lele, kawa acakaɗ gəsaʼam, kəlawa, aday tuwez ahay. 5Anga nan kutok, Farisa ataya pi zek tə miter sə Tawrita ahay tə cəce pə Yesu wa, tə dazlan, ta wa: «Njavar anak ahay nà, tə pərahan azar anà atətak way sə bije ahay bay nə angamaw? Bina, ta pa ɗaf mənjəna sə banay alay kawa atətak way sə bije ahay.» 6Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay aday nà, mbaɗəmbaɗa aya awan. Ezaya kə̀ vindek ʼam a Mbərom ɗiɗem a anga kwanay, Mbərom a wa: “Ɗo anaya tə həro nga nà, ta ʼam ɗəkɗek, mivel a tinen aya nə dəren ti nen. 7Tinen apan ti dukwo gərmec ù vo nə kəriya awan. Bina tinen apan ti tətakan anan anà ɗo ahay nà, way sa nga a tinen ahay ɗəkɗek.”» 8Yesu a jan atan asa: «Kwanay nà, kə mbiken ʼam a Mbərom ma ja aya awan, anga sə pərahan azar anà ʼam sə ɗo ahay. 9Ambəsak ʼam a Mbərom, aday sə mbəɗek pə anjahay sə bije ahay nà, a dak ikwen ʼam bay. 10Musa kà jak: “Ɗəfan apan anà bəbay anak tə may anak” aday “Kuwaya ɗowan a kà jak ʼam lelibay a pə bəbay anahan kabay pə may anahan nà, sa vaɗ anan.” 11Əna kwanay ki jen nà, kak ɗowan a kà jak anan anà bəbay anahan kabay anà may anahan: “Way uno abay saa mak anan zek ata nà, winen korban, kawa sa ja nà, kə̀ tərak anà Mbərom.” 12Ata i ɗəfan apan anà atə bəbay tə may sabay. 13Matanan kutok, kə nəsen anan way a Mbərom ma ɓan awan, anga sə pərahan azar anà atətak way sə bije ahay. Kwanay apan ki gen way maza aya cara cara kətanan re.» 14Yesu a ngaman ayak anà ɗo ahay maza awan, tâ nay pə cakay anahan. A jan atan, a wa: «Pəken uno sləmay, kwanay a fok, sənen ʼam a anan. 15Way inde uho, i zla à kutov su ɗo saa ga apan məsagar nà, ibay. Əna, sa ga məsagar pu ɗo nà, way sa nay ù ɗo wa uho bugol aɗəka. [ 16Kak sləmay inde pə ɗowan sə sləne ʼam nà, â pak sləmay.]» 17Yesu a dazlan nà, a zla way anahan ù doh pə cakay sə ɗo ahay wa. Njavar anahan ahay tə cəce panan jəba sa ʼam sə jike ataya awan. 18Yesu a jan atan: «Kwanay ɗukwen, kə sənen fan bay ɗaw? Way sa zlak ayak uho wa ù ɗo inde nà, i mba apan sa ga məsagar pu ɗo bay. 19Anga way sa pa i zlan à mivel inde bay, si à kutes inde. Pə dəɓa anahan a wa nà, i may ahay uho. Kwanay kə sənen bay re ɗaw?» Yesu a ja kətanan nà, aday tâ san nə way sa pa ahay fok lele. 20A ja asa: «Way sa nay ahay ù ɗo wa uho nà, i ga apan məsagar kutok. 21Anga sa nay à mivel su ɗo wa kutok cəna, way kawa aga vuwar, akar, avaɗ nga su ɗo, 22aga mədigweɗ, aga ubor, aga huwan, agaɗ mungwalay, aga way sə wurwer ana ayaw si zek lelibay awan, aga sərak, agəɗan azar ù ɗo, ahəran nga anà zek anahan, aga way sə mindel. 23Way ataya fok, ta nay fok nà, ù ɗo wa, aday ta ga məsagar pu ɗo acəkan.» 24Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a slabak way anahan à man ata a wa kutok, a zla à wulen su doh a inde, bəse tə Tirus. A dəzle cəna, a njahay àga ɗowan inde, aday a nan abay ɗowan â san apan bay. Əna ɗo ahay tə sənak apan. 25Uwar a inde à man ata nà, dəna anahan inde, winen tə setene awan. A sləne ləbara a Yesu cəna, a nay pə cakay anahan. A dukwen gərmec ù vo. 26Uwar ata nà, winen Sirofiniki ahay, a ja ʼam sə Gərek. A jan anà Yesu, â razl anan setene à dəna anahan ata wa, apasay a sə vawan nga ata awan. 27Aday Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Mbəsak anan gwaslay ahay tâ rah aday. Anga sə gəɓa anan way sa pa sə gwaslay ahay, sə varan anan anà kəla ahay nà, sumor a bay.» 28Uwar ata a mbəɗahan apan, a wa: «Matanan, bahay uno. Əne kəla ahay ɗukwen ta pa way sa pa sə pəpas pə gwaslay ahay wa ata re asanaw!» 29Yesu a jan: «Anga ʼam anak a anan, ki mba apan sa zla agay. Apasay sə vaway nga ata, kà nak ahay à dəna anak wa coy.» 30Uwar ata a zla agay, a dəzle cəna, a tan ayak à nga à dəna anahan mə nahay a pə biket. Apasay sə vaway nga ata kà nak à dəna ata wa acəkan. 31Yesu a nay way anahan pə daliyugo sə Tirus wa. A zla tə daliyugo sə Sidon, a dəzle pə cakay sə bəlay sə Galile, pə daliyugo sə Dekapol. 32À man ata kutok, ɗo ahay ta nan anan ahay ɗowan a inde mədəngazlak awan. Ɗowan ata nà, a sləne sləmay bay aday a ja ʼam lelibay re. Ta gan amboh anà Yesu aday â ɗaf apan alay, â mbar anan ite. 33Yesu a ngaman ayak à wulen sə ɗo ahay wa. Ta zla tə Yesu dal nà, Yesu a ɗəfan alay à sləmay inde. Aday, a təfe məne pə alay, a laman anan à miresl anahan. 34A ca iɗe à mburom, a sakaf pi zek, a ja, a wa: « Effata!» kawa sa ja nà: «Təɓa zek!» 35Natiya cəna, sləmay anahan ahay tə təɓak, miresl anahan ɗukwen kə̀ pəsakak ite, a ja ʼam lele kutok. 36Yesu a jan atan fok a tinen awan, tâ sa jan à ɗowan bay. Winen apan i taa gafan atan ʼam dəp nà, tinen tə zəga anan sə təker ləbara awan. 37Ɗo sə sləne ləbara ataya fok, a gan atan masuwayan, ta wa: «Way anahan sa ga fok nə lele. Mədəngazlak ahay tə sləne sləmay, aday maandak ahay ɗukwen ta ja ʼam kutok.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\