Markus 8

1À alay ata awan, ɗo ahay tə halay nga bayak a miza awan. Way sa pa ɗukwen inde patan ibay. Anga nan kutok, Yesu a ngaman anà njavar anahan ahay, a jan atan, a wa: 2«Ɗo a anaya tu go ì zek wa, anga mənuko pə kərtek a luvon maakan həna, way sa pa ibay. 3Kak na sak a mbəsak atan ti zla agay ta may awan nà, ti ga bəle pə cəveɗ. Aday ɗukwen ɗo azar aya ta nay ahay kwa à man dəren aya wa.» 4Njavar anahan ahay ta jan, ta wa: «Mənuko à kiɓe kutok nà, ɗi saa njaɗay ahay way sa pa awan awana, aday saa slan ù ɗo a anan fok anaw?» 5Yesu a cəce patan wa, a wa: «Tapa sə pen inde pikwen nə jugumaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Cuwɓe.» 6Yesu a jan anà ɗo ahay, tə̂ njahay à məndak, aday a gəɓa anan tapa sə pen a cuwɓe ataya awan. A gan ayak suse anà Mbərom nà, a gəzla anan ì zek wa, aday a varan anan anà njavar anahan ahay, aday tə̂ gəzlan anà ɗo ahay. Tə gəzla anan kutok. 7Kəlef cəɗew aya inde patan mənjœk re. Yesu a ngəran ayak à Mbərom anga nan re. Aday a jan anà njavar anahan ahay tə̂ gəzla anan kawa tapa sə pen ahay asa. 8- 9Ɗo a mə halay nga ataya fok, tinen ta ga mbulo fuɗo, ta pak, tə rahak. Tapa sə pen mə mbəsak ata nà, a ga cəkarak cuwɓe re. Coy, Yesu a mbəsak anan ɗo ahay tə gəzla nga. 10Cəna, Yesu a ján à kwalalan inde tə njavar anahan ahay. Ta zla way a tinen ù kon sə Dalmanuta. 11Farisa aya inde, ta nay sa vaɗ awiyaway tatə Yesu. Tə cəce Yesu â ga masuwayan sə way sa nay ahay à mburom wa, anga a nan atan sa ban anan pə kwande. 12Yesu a sakaf, a ma anan apasay à zar kutov lele nà, a ja, a wa: «Ɗo sə biten ahay tə pəlay masuwayan nà, angamaw? Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna, ti njaɗ minje sə masuwayan sabay fok.» 13Coy, a mbəsak anan Farisa ataya awan, a ma way anahan à kwalalan inde, sə takas bəlay pə day hinen asa. 14Njavar a Yesu ahay tə mbəɗəkek anan nga sə gəɓa tapa sə pen à alay inde. Tapa sə pen inde patan à kwalalan inde nà, si kərtek coy. 15Yesu a jan atan, a wa: «Uffa ahak ikwen! Bənen nga a kwanay nə lele pə wuɗah sə Farisa ahay wa, tə wuɗah ana Hiridus.» 16Əna tinen ta ja à wulen a tinen inde nà: «I ga nə a ja pə pen ɗə gəɓak à alay inde bay ata awan.» 17Yesu a sənan atan anan kwayanʼa, a jan atan, a wa: «Kə bayiken, na ja nə anga tapa sə pen inde pikwen ibay nà, angamaw? Kə sənen apan fan bay ɗaw? Ki mben apan sə sləne ʼam a anan bay kələɗaw? Kurkwilen inde à sləmay a kwanay ɗaw? 18«Iɗe inde pikwen asənə, kə cinen anan à awan bay kələɗaw? Sləmay inde pikwen asənə, kə slənen sləmay bay kələɗaw? «Aday, kə mbəɗəkek ikwen à nga wa ɗaw? 19À alay a nə gəzla tapa sə pen ahay ɗara, anà ɗo ahay tinen mbulo ɗara nà, kə hilen anan nga a mə mbəsak a ata awan nə cəkarak jugumaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Cəkarak kuro nga anahan awan cew.» 20«Aya, aday nə gəzlan tapa sə pen cuwɓe à ɗo ahay mbulo fuɗo nà, kə hilen anan nga à mə mbəsak awan nə cəkarak jugumaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Cuwɓe!» 21«Aya aday kə sənen həna bay nà, angama kutok anaw?» 22Yesu tə njavar anahan ahay tə dəzle à Baytisada kutok. Ɗo ahay tə gəɓay ahay ɗowan a inde, winen hurof awan. Ta gan amboh anà Yesu aday â laman alay ite. 23Yesu a bənay anan ɗowan ata alay a wa, a zla anan kəcah à wulen su doh wa. A təfen məne pə iɗe, a ɗaf apan alay. A cəce panan, a wa: «Kə canan à way ahay zle ɗaw?» 24Winen a mbəɗahan apan, a wa: «Nen apan ni canan anà ɗo ahay tinen apan ti zla, əna tinen kawa dədazl si sé ahay.» 25Yesu a ɗəfan alay pə iɗe maza awan. Winen ite a zəzor way ahay lele, kə̀ mbərak kutok, a canan iɗe zle coy. 26Yesu a jan, a wa: «Zla agay. Kâ ma tə wulen su doh sabay.» 27Pə dəɓa anahan a wa nà, atə Yesu tə njavar anahan ahay ta zla ù kon maza awan, pə cakay sə Kaysariya Filipi. À alay a tinen pə cəveɗ mba nà, Yesu a cəce patan wa, a wa: «Ɗo ahay ta ja pi nen nà, nen nə wayaw?» 28Njavar anahan ataya tə mbəɗahan apan, ta wa: «Ɗo hinen ahay ta wa iken Yuhana, ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata awan. Ɗo maza aya ta wa, iken Eliya, ɗo majaʼam a Mbərom. Ɗo azar aya ɗukwen ta ja nà, iken ɗo kərtek à wulen su ɗo majaʼam a Mbərom ahay.» 29Yesu a cəce patan wa: «Aday kwanay a nà, ki wen nen wayaw?» Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Iken nà, Almasihu.» 30Yesu a gafan atan ʼam, a wa: «Kâ saa ɗiken anan ʼam a anan anà ɗowan bay.» 31Cəna, Yesu a dazlan sə ɗakan anan anà njavar anahan ahay, a wa: «Bəlaray nen, Wan su Ɗo nà, ni ga ɗəce bayak awan. Aday məceɗ sə Yahuda ahay, tə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, tatə miter sə Tawrita ahay, ti lar nen, aday ɗo ahay ti vaɗ nen. Aday ɗukwen, luvon maakan pə dəɓa anahan a wa cəna, ni slabakay way uno à məke wa.» 32A jan atan anan nà, ì iɗe inde. Piyer ite a ngaman, ta zla kəcah, a gafan ʼam. 33Yesu a mbəɗa ʼam pə njavar anahan ahay, a cak ayak patan. Cəna, a gafan ʼam anà Piyer, a wa: «Zlak ayak pə cakay uno wa, iken Fakalaw. Anga ajalay nga anak ata nà, a nay ahay ù ɗo zənzen a wa, bina mbala a Mbərom ata bay.» 34Cəna, Yesu a ngaman ayak anà ɗo ahay, tə njavar anahan aya təke, a jan atan: «Kak ɗowan a a nan sə pəruho azar nà, â mbəsak sə bayakan way anà nga anahan, â tavak dədom anahan mə zləlngaɗ awan, â pəruho azar. 35Anga kâ nak anan anà ɗowan a sa tam anan sifa anahan nà, i lize anan aɗəka. Əna ɗowan a kə̀ lizek anan sifa anahan anga nen, aday anga ləbara uno mugom a anan ata nà, i tam anan sifa anahan aɗəka. 36Bina, ɗo kà sak a njaɗ anan way sə daliyugo a anan fok anà winen, aday sifa anahan a nà, kə̀ lizek anan nə, sa gan dəɗaffa nà, ma mba asa anaw? Ibay! 37Awan a inde aday ɗo zənzen i var sə bəmbaɗ anan sifa anahan nà, inde ɗaw? 38«Ɗo sə biten ahay nà, mi nes aya awan, aday tə mbəɗahak anan lœn anà Mbərom. Aya əna, kak ɗowan a kà gak waray sə ɗakay anan sləmay uno aday sə ɗakay anan ʼam uno ahay nà, nen ni ga anan winen kəkəmaw? À alay a aday na mak ahay tə mazlaɓ ana Bəbay uno Mbərom, aday tə maslay anahan cəncan aya ata nà, nen Wan su Ɗo ɗukwen ni naa pəkan waray ì iɗe cite.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\