Markus 9

1Yesu a ja asa, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗowan aya inde à man a anan, ti mac mənjəna sə canan anà bahay a Mbərom bay. Si bahay a Mbərom i nay ti canan tə məgala awan aday.» 2Pə dəɓa anahan a wa kutok, a ga luvon ahay mbərka nà, Yesu a gəɓa pə azar Piyer, Yakuba tə Yuhana, ta ján taayak à ɓəzlom a inde zəbor awan. À man ata kutok, zek anahan a mbəɗahan atan pə iɗe. 3Zana anahan a mbəɗa kweɗekkweɗek, a dav herre kə̀ zalak. Ɗowan saa mba apan pə daliyugo sə banay zana kətanan nà, ibay. 4Njavar anahan a maakan ataya, tə canan anà atə Eliya tə Musa tə sləray, tinen apan ti ja ʼam tatə Yesu. 5Piyer a jan à Yesu, a wa: «Miter, mənuko à man a anan nə sumor awan. Mi ngaray jawjawa ahay maakan: kərtek awan anga Musa, kərtek a ite anga Eliya, aday mədakwidok a nà, anga iken awan.» 6Anga zlawan sa gan atan ata awan, Piyer a san way anahan a sa ja ata bay. 7Pə dəɓa anahan a wa nà, mugudongudon a dazay, a van atan nga sərdədek. Aday ʼam a ndəray ahay à mugudongudon ata wa, a wa: «Həna a anan nà, wan uno ləliwe uno awan. Slənen anan anan ʼam anahan.» 8ʼAm ata a ndav cəna, njavar ataya tə canak anan à ɗowan sabay. Si Yesu a kərtektəkke pə cakay a tinen coy. 9Tinen apan ti dazay à ɓəzlom ata wa mba, Yesu a jan atan, a wa: «Way a kwanay sə canan ahay à ɓəzlom wa ata nà, kâ si jen anan à ɗowan bay, hus pə luvon uno nen, Wan su Ɗo, saa slabakay à məke wa ata awan.» 10Njavar anahan ataya tə təmahak ʼam ata awan, ta ɗer anan à mivel inde, əna tə cəce pi zek ahay wa asa: «I slabakay à məke wa aday nà, ʼam ata a nan sa ja nə maw?» 11Anga nan, tə cəce pə Yesu wa, ta wa: «Miter sə Tawrita ahay ta wa, Eliya i lahan anà Almasihu aday nà, angamaw?» 12A mbəɗahan atan apan, a wa: «Acəkan! Eliya i lahay, i ndakay anan way ahay fok. Aday ɗukwen Deftere a Mbərom a wa bəlaray, si Wan su Ɗo i ga ɗəce bayan awan, aday ɗo ahay ti kəɗey anan nà, angamaw? 13Nen apan ni jak ikwen: Eliya kà nak ahay, aday ta gak anan kawa a tinen sa gan may sa ga fok, kawa ana Deftere sa ja apan ata coy.» 14Yesu tə njavar anahan a maakan ataya tə dəzley ahay à man sə njavar anahan azar aya nà, tə canan anà ɗo ahay bayak a ma van atan nga cərlew. Njavar anahan ahay tinen apan ti vaɗ awiyaway pi zek tə azar sə miter sə Tawrita ahay. 15Ɗo ahay tə canan anà Yesu nà, a gan atan masuwayan tə mindel. Tə haway ahay pə cakay anahan ahahaw sa naa jan ʼam: «Iken inde zay ɗaw?» 16Yesu a cəce pə njavar anahan ahay wa, a wa: «Kə vəɗen awiyaway tə tinen nə pa maw?» 17Ɗo kərtek à wulen su ɗo ahay wa a mbəɗahan apan, a wa: «Na nak anak anan ahay ta wan uno. Məhərvov a vawan nga. A mba apan sa ja ʼam tətibay, a ɓan panan ʼam. 18Məhərvov ata kà nak apan kwa aha ɗukwen, ata i ban anan à məndak ɓərav. Aday ata mumbof a rahan à ʼam inde popo, i rac slan ngərəcəcəcəcəca, zek anahan a nà, a səre anan səɗœɗœ. Na gak anan kem anà njavar anak ahay, aday tə rəzlay a wa məhərvov ata awan, əna ta mbak apan bay.» 19Coy Yesu a jan atan, a wa: «Kwanay nà, aɗaf nga a kwanay ma kac awan kələɗaw? Ni njahay tə kwanay, aday ni səmen anà way a kwanay ahay nə hus à siwaw? Hayak ikwen uno anan ahay wan a aday!» 20Ta nan anan ahay wan ata pə cakay anahan a kutok. Coy, wan ata a canan à Yesu nà, məhərvov ata a ban anan, a ɓal anan zek a wan ata tə məgala, aday a slahay à məndak. I ja mawa tumbolombolo pə yugo, aday mumbof à ʼam inde popo bayak awan. 21Yesu a cəce pə bəbay a wan ata wa, a wa: «Way a anan a dazlan sa gan nà, kwa siwaw?» Ɗowan ata a mbəɗahan apan, a wa: «Kwa winen tə cəɗew awan. 22Saray bayak a məhərvov a anan i ban anan, ata i slahay anan ù uko inde, kabay à aʼam inde, aday â mac. Əna na gak nə kem, nâ gak ì zek wa ite, kak ki mba apan nà, man umo zek ite.» 23Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Ka ja, ka wa: “Kak ki mba apan” nà, angamaw? Pu ɗo sa ɗaf nga pə Mbərom nà, way ahay fok ta ga zek asanaw?» 24Coy bəbay a wan ata a zlah pi zek, a wa: «Ni ɗaf nga pə Mbərom, əna ni mba apan sə ɗaf apan nga gem fan bay. Kem, mo zek ite.» 25Yesu a canan à ɗo ahay ɗukwen tinen apan ti zlak ayak à man a tinen bayak awan. Cəna, Yesu a ngəraz pə apasay ata, a jan: «Iken apasay a sə dəngazl ɗo aday sa ɓan ʼam pu ɗo wa a anan. Hayak à wan a anan wa! Kâ naa ma apan sa zla à winen inde kula sabay.» 26Natiya, apasay ata a zlah pi zek, a ɓal anan wan ata kəzlek kəzlek tə məgala, a nan ahay ì zek wa bok. Wan ata nà, kawa ma mac a coy. Ɗo ahay bayak a tə bayak nə, winen kə̀ məcak. 27Əna Yesu a bənan alay, a slabak anan. Wan ata a tavay jek. 28Natiya, Yesu a may ahay agay nà, njavar anahan ahay tə cəce panan taayak a tinen awan, ta wa: «Manay ma mba apan sə rəzlay anan wa məhərvov ata bay nà, angama kərtek anaw?» 29Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Məgala hinen saa razl jəba sə məhərvov a anan nà, si sa ga nə amboh aday.» 30Natiya, pə dəɓa anahan a wa kutok, atə Yesu tə njavar anahan ahay tə mbəsak Kaysariya Filipi, ti takas daliyugo sə Galile. A nan à Yesu nà, ɗowan â san anan winen à man ata bay, 31anga a nan sə təkəren atan anan ʼam a anan. A jan atan kutok, a wa: «Nen Wan su Ɗo nà, ti varan nen à alay inde anà ɗo sə daliyugo ahay, aday ɗo ataya ti vaɗ nen à məke. Pə dəɓa anahan a wa, ni i slabakay ahay à məke wa pə luvon maakan awan.» 32Əna njavar anahan ataya tə sənak nga sa ʼam anahan a sa jan atan ata bay, aday ɗukwen zlawan a gan atan sə cəce panan ʼam anahan ata re. 33Natiya awan, atə Yesu tə njavar anahan ataya tə dəzle à Kafarnahum kutok. Ta zla ù doh a Yesu sə njahay uda ata nà, Yesu a cəce patan wa kutok, a wa: «Kə vəɗen ahay awiyaway sa ʼam sa ma à cəveɗ wa anaw?» 34Ɗəkɗek njavar anahan ataya tə mbəɗahak anan apan bay. Anga abay pə cəveɗ wa ata nà, tə vəɗak ayak apan awiyaway nə pa ʼam sa jəka, à wulen a tinen wa nà, waya məduwen a sə zalay ɗo anaw? 35Coy Yesu awan a njahay, aday a ngaman ayak anà njavar anahan a kuro nga cew ataya pə cakay anahan awan, a jan atan, a wa: «A nan à ɗowan a sə təra ɗo mamaʼam a nà, â təra anan nga anahan nà, ɗo mədakwidok awan, â gan mer su way à ɗo ahay fok.» 36A ngaman ayak anà wan cəɗew awan, a tavay anan à mamasl pa ʼam a tinen, a ban anan həmbok. A jan anà njavar anahan ataya kutok, a wa: 37«Kuwaya kà sak a təma jəba sa wan kawa həna anan ataya kərtek a anga sləmay uno nà, ɗowan ata a təma nə nen awan. Aday ɗowan a kə̀ təmahak nen ite nà, a təma nà, nen a taayak sabay. A təma nə Mbərom, ɗo sə slənay ahay nen ata re.» 38Yuhana a jan anà Yesu kutok, a wa: «Miter, ma tak anan à nga anà ɗowan a inde winen apan i razl apasay lelibay aya à ɗo ahay wa tə sləmay anak. Əna mə gafak anan ʼam, anga winen ɗo a mənuko bay.» 39Cəna, Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kə̂ gifen anan ʼam bay. Anga kuwaya kà gak masuwayan sə way tə sləmay uno nà, pə dəɓa i mba apan sa ja upo ʼam lelibay a kwayanʼa bay. 40Ɗo aday a nak uko iɗe bay ata nə, winen nə ɗo a mənuko asanaw! 41Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya kə̀ varak ikwen aʼam sa sa mənjœk anga kwanay ɗo ana Almasihu ahay nà, i təma magwagway anahan tə ɗiɗem awan.» 42Natiya, Yesu a ja asa, a wa: «Kak ɗo kà vak atan saray pə cəveɗ anà ɗo cəɗew anaya sa ɗaf upo nga ata nà, suwan pə winen tə̂ ɓanan van à dungo, aday tə̂ larak anan ayak à bəlay inde. 43Kak alay anak i sapat iken ì ines inde nà, gaɗ anan. Suwan sa zla à bahay inde pə cakay a Mbərom iken ma gaɗ alay awan, tə winen aday ki i zla à məke sə mərda inde, man aday uko a mbacay itəbay ata tə alay aya cew nà, na. [ 44À man ata nà, mətunay ahay ta mac bay, uko ɗukwen a mbacay bay.] 45Kabay, kak saray anak i sapat iken ì ines inde nà, gaɗ anan. Suwan sa zla à bahay inde pə cakay a Mbərom tə saray anak slangalan a, tə winen aday ki i zla à məke sə mərda inde saray anak ahay səndaɓ cew nà, na. [ 46À man ata nà, mətunay ahay ta mac bay, uko ɗukwen a mbacay bay.] 47Matanan re, kak iɗe anak i sapat iken sa ga ines nà, ndaha anan. Suwan sa zla à bahay inde pə cakay a Mbərom tə iɗe anak a kərtek mbiyanʼa, ta sa zla à məke sə mərda inde, tə iɗe anak aya cew maya nà, na. 48À man ata nà, mətunay ahay ta mac bay, uko ɗukwen a mbacay bay. 49«Tə ɗiɗem a nà, azanan nə kuwaya i təra lele, kawa sluweɗ ma ga zətene awan, anga ɗəce i guce ines a tinen ahay, kawa uko sə guce ruhom pə rəslom wa. 50Zətene awan aday nà, way lele awan, əna kak zətene awan a vaɗ sabay kəma, ki ma anan apan avaɗ anahan a nə ta maw? Bugol bay, təren aɗəka nà, ɗo ma ga zətene ma vaɗ aya awan. Kwanay a fok, njihen zay tə kuwaya.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\