Mata 1

1Həna anan nà, ɗerewel sə sləmay ana bije a Yesu Almasihu ahay. Winen mə wahay a nà, pə zahav ana Dawuda wan sə kutov ana Ibərahima. 2Ibərahima a wahay Isiyaku, Isiyaku winen a wahay Yakob, Yakob ite a wahay Yahuda, tinen tə mərak anahan ahay inde. 3Yahuda winen a wahay atə Fares tə Jara pə uwar a sə ngaman Tamar ata wa. Fares a wahay Hesərunu, Hesərunu ite a wahay Aram, 4Aram ite a wahay Aminadabu, Aminadabu ite a wahay Nasunu, Nasunu ite a wahay Salmuna. 5Salmuna a wahay Boʼes pə uwar a sə ngaman Rahab ata wa. Boʼes ite a wahay Obed pə uwar a sə ngaman Rut ata wa. Obed ite a wahay Yisa, 6Yisa ite a wahay bahay Dawuda. Dawuda a wahay Sulimanu pə uwar anahan sə ngəzar pə Uriya wa ata awan. 7Sulimanu ite a wahay Robaʼam, Robaʼam ite a wahay Abiya, Abiya ite a wahay Asa, 8Asa ite a wahay Yusafat, Yusafat ite a wahay Yoram, Yoram ite a wahay Ujiya, 9Ujiya ite a wahay Yotam, Yotam ite a wahay Akas, Akas ite a wahay Hejekiya, 10Hejekiya ite a wahay Manasa, Manasa ite a wahay Amos, Amos ite a wahay Yusiya, 11Yusiya ite a wahay Yekoniya tə mərak aya awan. À alay a tinen ata, bahay sə Babila a pak anan Isəraʼila ahay ù kon wa. 12Pə dəɓa a way ata wa asa, Yekoniya a wahay Salatiyel, Salatiyel ite a wahay Zorobabila, 13Zorobabila ite a wahay Abihuda, Abihuda ite a wahay Eliyakim, Eliyakim ite a wahay Ajora, 14Ajora ite a wahay Sadok, Sadok ite a wahay Akim, Akim ite a wahay Eliyada, 15Eliyada ite a wahay Eliyajaru, Eliyajaru ite a wahay Matan, Matan ite a wahay Yakob, 16Yakob ite a wahay Yusufu, mbaz ana Mariyama, may a Yesu sə ngaman Almasihu ata awan. 17Abaslay zahav ata pə mədire pə mədire a bənay ahay pə Ibərahima wa hus pə Dawuda nà, kà gak bije ahay kuro nga anahan a fuɗo. A ban pə Dawuda wa ite, hus pə ana tinen sə həɗek à Babila ɗukwen, kà gak bije ahay kuro nga anahan a fuɗo. A bənay pə winen ata wa ite, hus pa sə wahay anan Almasihu ite nà, kà gak bije ahay kuro nga anahan fuɗo a re. 18Awahay ana Yesu Almasihu a təra nà, natiya awan: Mariyama, may anahan ata nà, winen dəle ana Yusufu. À alay a tə gəɓak zek fan bay nà, məgala sə Apasay Cəncan a, a gan wan anà Mariyama. 19Yusufu, dəle anahan ata nà, winen ɗo ɗiɗek awan, a pərahan azar anà Mbərom. A nan sa ra apan waray pa ʼam sə ɗo ahay bay. Anga nan, Yusufu a nan sə mbəsak anan dəle anahan tə wurwer. 20Winen apan i bayak pa ʼam ata mba, maslay a Mbərom a kan zek ì cœn sə zuɓay inde. A jan, a wa: «Yusufu, ɗo sə zahav ana Dawuda, kə̂ jəjar sə gəɓa anan dəle anak Mariyama bay, anga sa gan wan nà, məgala sə Apasay Cəncan awan. 21I wahay wan mungol awan, kə̂ ngaman Yesu, anga i tam anan ɗo anahan ahay ì ines a tinen ahay wa.» 22Way ata fok a təra anga aday ʼam ana Mbərom Ba Məduwen a sa ja tə dungo ana ɗo majaʼam anahan ata, â təra. A wa: 23«Dəna dalay a i ga wan, i wahay wan mungol awan, ti ngaman Imanuwila.» 24Yusufu a pəɗek pə ahan wa nà, a ga kawa ana maslay a Mbərom sa jan ata awan. A gəɓa anan dalay anahan Mariyama agay. 25Əna tə japak tə Mariyama bay, hus pa sə wahay anan wan anahan ata awan. Yusufu a ɗaf apan sləmay Yesu a kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\