Mata 11

1Natiya kutok, Yesu a ndav anan sə ɗakan anan way anà njavar anahan ahay kuro nga cew ataya cəna, a zla way anahan à man maza aya awan, anga a nan sə tətakan anan aday sə wazan anan ʼam a Mbərom anà ɗo sə wulen su doh sa man ataya fok. 2À alay ata ite, Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata aday nà, winen à dangay. A sləne ləbara si mer su way ana Yesu Almasihu sa ga ataya nà, a slənay anan njavar anahan ahay ite, tâ nay pə cakay ana Yesu 3saa cəce panan wa: «Iken nà, Almasihu ɗowan a manay sə sləne i nay ahay mba ata ɗaw? Kabay mâ ba ɗo maza ɗaw?» 4Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Zlen, təkəren anan anà Yuhana nà, way a kwanay sə sləne aday way a kwanay sə canan ataya awan. 5Hurof ahay tə təɓak iɗe, vədal ahay tinen apan ti zla tə saray a tinen, aday ɗo mə dugwaɗ aya ɗukwen, zugol inde patan sabay anga tə mbərak. Mədəngazlak ahay, tinen apan ti sləne way tə sləmay a tinen ahay re, ɗo ma mac aya tə slabakak ahay à məke wa, aday ɗo mətawak aya tə slənek ləbara sa ʼam mugom awan. 6Ataslay mivel i təran anà ɗo aday kə̀ mbəsakak sa ɗaf upo nga itəbay ata awan.» 7À alay a njavar a Yuhana ahay tinen apan ti zla way a tinen kutok ata nà, Yesu a dazlan sa jan ʼam ana Yuhana anà man su ɗo ata awan, a wa: «Ki zlen à kiɓe à man sa saf inde nà, saa cay ahay pa maw? Pə gusuko aday maɗ winen apan i ɓal anan ata ɗaw? Aʼay! 8Əna aday ka si cen ahay nà, pa ma kutok anaw? Pu ɗo aday winen ma pak zana kəlfeɗeɗe aya ata ɗaw? Ɗo sa pak zana kəlfeɗeɗe aya ɗukwen, tinen nà, ù doh sə bahay ahay. 9Aka aday ka si cen ahay nə pa ma kərtek a kutok anaw? Pu ɗo majaʼam a Mbərom biɗaw? Ayaw, winen ɗo majaʼam a Mbərom acəkan, aday nen ni jak ikwen nà, winen a zalay ɗo majaʼam a Mbərom ahay re. 10Anga ʼam inde mə vinde à Deftere a Mbərom inde, pə winen. Mbərom a wa: “Həna ni slan ɗo maslan uno, i lahak pa ʼam saa ndakak anan cəveɗ lele.” 11«Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: À wulen su ɗo sə njahay ahay pə daliyugo nà, ɗowan inde sə zalay anan Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata nà, ibay. Aya əna, ɗo ma kac awan à bahay a Mbərom inde ata ite nà, winen a zalay anan Yuhana tə məduwen. 12Kwa a bənay ahay à alay Yuhana sə dazlan sə wazan anan ʼam sə bahay a Mbərom anà ɗo ahay hus ahay həna ata nà, ɗo maniɗe ahay inde ta gak vəram tə bahay a Mbərom, aday a nan atan sə ngəzar anan. 13Hus ahay pə Yuhana sə dəzley, Deftere Tawrita a Musa, tə Deftere mbala ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay fok, ta jay ahay nà, pa ʼam sə bahay a Mbərom awan. 14Kak ki təmihen ʼam uno kəmaya, ʼam ana Deftere sa ja pə amay ana Eliya ata nà, kə̀ tərak tə Yuhana kutok. 15Sləmay inde pə ɗowan a sə sləne ʼam a anan cəna, â sləne. 16«Ɗo a wuswes anaya həna ata nà, ni ga atan minje nà, ta maw? Ni ga atan minje cəna, tə gwaslay ahay sə njahay pə zavay sə wulen su doh, ti zlahan ayak anà gwaslay sa day hinen ataya, ta wa: 17“Ma fak ikwen ayak gungozl, kə gərven bay. Ma fak ikwen ayak gingec, kə yimen bay re!” 18Bina Yuhana kà nak, a pa way sa pa kəray bay, a sa mahay bay re, ta ja apan ta wa: “Winen tə setene à nga!” 19Nen Wan su Ɗo na nak, na pa ɗaf kəray, na sa mahay kəray. Tinen apan ti ja upo re, ta wa: “Cen apan! Ɗowan a anan nà, ɗo sə kutov, ɗo sə vaway nga, aday winen car su ɗo sə cakal jangal ahay pi zek tu ɗo sə atahasl ahay.” Aya əna, ɗo ahay ti san kəlire ana Mbərom winen lele, anga ti canan anà mer su way anahan sa ga ataya awan.» 20Yesu a dazlan, a gafan ʼam anà ɗo sə wulen su doh aya aday winen sa ga uda zek məduwen sə masuwayan anahan ahay ataya awan, anga tə ngəmak sa yam pə ines a tinen ahay itəbay ata awan. 21A ja, a wa: «Iken, wulen su doh sə Kurajin, yam zek anak anga ɗəce i tak à nga. Iken, wulen su doh sə Baytisada ɗukwen, ɗəce i tak à nga re. Anga abay masuwayan aya ma ga à wulen su doh a kwanay ataya, tâ ga atan à wulen su doh sə Tirus tə Sidon nà, ɗo sa man ataya ti yam pə ines a tinen ahay biɗaw? Ti pak zana sə məsinde pi zek, ti kukot rəɓa pa nga aday sə ɗakay anan tə yimak pə ines a tinen ahay tə ɗiɗek awan. 22Anga nan, nen apan ni ɗakak ikwen anan həna: Pə luvon sa ndav anan daliyugo nà, sariya ana atə Tirus tə Sidon nà, i dan atan ʼam kawa ana kwanay bay. 23«Iken Kafarnahum, a ga apak nà, Mbərom i cakaf wa iken à mburom ɗaw? Matana bay! Ki zla nà, à məke sə mərda aɗəka coy. Anga masuwayan aya ma ga àga iken ataya nà, abay â ga nə tinen ma ga aya nə à wulen su doh sə Sodoma nà, ata tiya winen i ga inde hus biten cite re. 24Anga nan, ni jak ikwen: Pə luvon sa ndav anan daliyugo nà, sariya ana Sodoma i dan ʼam kawa ananak bay.» 25À alay ata awan, Yesu a ja, a wa: «Bəbay uno, iken Bahay sə bagəbaga mburom, iken Bahay sə daliyugo. Suse anak, anga kə ɗakak anan anan way a anaya anà gwaslay ahay, way ataya aday ɗukwen abay kə ɗərek anan pu ɗo sə kəlire ahay wa, pu ɗo sə asan way ahay wa. 26Ayaw, Bəbay uno, ka ga matanan, anga a zlak à nga anakiken awan.» 27Matanan, a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Bəbay uno kə̀ varak uno anan way ahay fok. Ɗowan sa san Wan a Mbərom nà, ibay, si zek ana Bəbay Mbərom awan. Aday ɗowan sa san Bəbay Mbərom ɗukwen ibay, si nen wan anahan awan, tu ɗo aday Wan a Mbərom a gan may sə ɗakan atan anan ataya awan. 28«Kwanay ɗo ma ya nga aya, kwanay tə way ma ba aya pa nga ata awan, hayak ikwen ahay pə cakay uno, aday ki njiɗen sa man uda awan. 29Pərihen anan azar lele nà, anà ʼam uno ahay, tətiken way pi nen wa, anga nen nə ɗo səkəffe awan, ki gen ɗəce à alay uno wa itəbay. Ata aday, sifa a kwanay ahay ti man uda awan kutok. 30Anga ʼam uno ahay nen sa jak ikwen ataya nà, ti njahak ikwen pa may. Way nen sə ɗəfak ikwen uda pa nga ata nà, i ba pikwen bay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\