Mata 12

1Pə luvon a inde nà, Yesu tə njavar anahan ahay ta zla tə guvo sa ndaw. Njavar anahan ahay ta kaɗ ndaw aday ta pa, anga may a han patan. Əna, pac ata nà, luvon sa man uda awan. 2Farisa ahay tə canan à way a tinen sa ga ata cəna, tə cəce pə Yesu a wa, ta wa: «Ca apan, njavar anak ahay nà, ta ga way aday təɗe abay sa ga pə luvon sa man uda bay ata nə, angamaw?» 3Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay kə jingen way ana Dawuda sa ga tu ɗo anahan ahay, à alay a may a han apan ata itəbay ɗaw? A ga nə kəkəmaw? 4Dawuda a zla à jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom inde, a ray pen ma ga nga a anga Mbərom, ta pa tu ɗo anahan ahay. Aday abay təɗe sa pa pen ataya nà, si ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom ahay taayak biɗaw? 5«Kabay kula kə jingen Tawrita itəbay ɗaw? Ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom nà, ta ga mer su way ù doh sə mazlaɓ a Mbərom nə pac pac, kwa tə luvon sa man uda awan. Tə winen ata təke ɗukwen, ines inde patan ibay re. 6Ni jak ikwen həna: Ɗo sə zalay doh sə mazlaɓ a Mbərom inde həna à man a anan. 7«Mə vinde à Deftere a Mbərom inde nà, Mbərom a wa: “U no ɗo ahay tâ gan sumor ì zek ahay, bina u no tə̂ vuro gənaw ma sla dungo aya bay.” Ata nà, abay kə̂ sənen anan ʼam ata nà, ki viren anan ines anà ɗo mənjəna ines ahay həna biten ataya bay. 8Bina nen Wan su Ɗo nà, nə lavan nga anà luvon sa man uda awan.» 9Natiya awan, Yesu a slabak, a zla ù doh sə wazay a inde. 10Ɗowan a inde à man ata, winen ma mac alay awan. Aday ɗukwen Farisa ataya, a nan atan sa man anan mungok anà Yesu pa sa ga mer su way pə luvon sa man uda ata awan. Anga nan tə cəce pə Yesu wa: «Tawrita a mənuko kə̀ varak uko cəveɗ sa mbar ɗo pə luvon sa man uda awan ɗaw?» 11Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Hinahibay təman anak inde, aday kə̀ slahak panak à məke inde nà, ki gəɓay anan à məke wa, kwa â ga nə pə luvon sa man uda awan biɗaw? 12Tə ɗiɗem a nà, ɗo a zalay təman biɗaw? Anga nan, cəveɗ inde sa ga mer su way lele awan, kwa pə luvon sa man uda awan.» 13Yesu a jan anà ɗowan a ma mac alay a ata kutok: «Ndəɗoy anan alay!» Ɗowan ata a ndəɗoy anan alay acəkan, alay anahan kə̀ pəsakak kawa alay a hinen ata re. 14Matana awan, Farisa ataya ta nay ahay uho, tə halay nga, aday tə pəlay cəveɗ sə lize anan Yesu kutok. 15Aday Yesu a sləne ləbara a tinen ata cəna, a slabak à man ata wa, a zla way anahan. Ɗo ahay tə pərahak anan azar bayak a re, aday a mbar anan ɗo ɗəvac aya fok. 16A gafan atan ʼam pi zek wa lele, tâ sa jan anà ɗowan winen wayaw bay. 17Natiya awan, ʼam a Mbərom sa ja tə dungo ana Ezaya ata a təra ɗiɗek a kutok. Mbərom a wa: 18«Ɗo si mer su way uno nen sə walay ata, həna! Winen nà, ləliwe uno awan, nə taslay anan mivel nə tə winen awan. Ni slənak ayak apan Apasay uno. I ɗakan atan anan ɗiɗek uno anà ɗo su kon ahay fok. 19I ngam sə təre tu ɗo bay, i zlah awan itəbay. Ɗowan sə sləne dungo anahan pə cəveɗ ibay. 20Gusuko winen apan i kaɗ coy ɗukwen, winen i ndav a wa bay, lalam winen apan i mbacay coy ɗukwen, winen i ndəvan wa alay itəbay re, hus pə luvon mbala ɗiɗek anahan saa tavay nga ata awan. 21Ɗo ahay fok ti ɗəfan iɗe nà, anà sləmay anahan kərtek.» 22Pə dəɓa anahan a wa nà, tə gəɓan ahay ɗowan a inde, winen hurof awan, aday maandak a re, anga setene inde anan à nga. Yesu a mbar anan. Ɗowan ata a ja ʼam, a canan iɗe kutok. 23Way a sə təra ata a gan masuwayan anà man su ɗo ata fok. Ta ja, ta wa: «Ɗowan a anan nà, winen Wan ana Dawuda mənuko sa ba ata biɗaw?» 24Aya əna Farisa ahay tə sləne cəna, ta ja, ta wa: «Ɗowan a anan nà, sə varan məgala sa razl anan setene ahay nà, Bəʼelzebul bahay sə setene ahay.» 25Yesu a san ajalay nga a tinen a zle. Anga nan a jan atan, a wa: «À bahay a wura wura fok cəna, kak ɗo anahan aya ʼam kà zlak atan pi zek bay nà, bahay ata i nes wa. Wulen su doh a wura wura, gulom su doh a wura wura ɗukwen, kak ɗo ahay uda ataya ʼam kà zlak atan pi zek sabay cəna, i tavay nga sabay re. 26Kak Fakalaw bahay sə setene ahay winen apan i razl setene ahay nà, ʼam kà zlak atan pi zek tu ɗo anahan aya sabay. Matanan bahay anahan a i tavay nga sabay re. 27Kak nen na razl setene ahay tə məgala ana Fakalaw nà, aday wan a kwanay ahay ti sa razl setene ahay nə tə məgala à waya kutok asa anaw? Anga nan, sa naa mak ikwen anan mungok nà, wan a kwanay aya awan. 28Tə ɗiɗem awan, na razl setene ahay tə məgala sə Apasay a Mbərom. Matanan re, ki sənen anan kutok, bahay a Mbərom kà nak ahay à wulen a kwanay. 29«Matana re, ɗowan saa zlan ù doh ù ɗo gədan a saa ngəzəray panan way anahan ahay nà, ibay. Si kə̀ lahak apan kurre kə̀ jawak anan ɗowan ata awan, aday i saa mba apan sa zlan ù doh sa ray panan way anahan ahay nà, na. 30«Ɗowan aday winen ti nen bay cəna, ata winen ɗo maniɗe uno. Ɗowan a kà mak uno zek sə halan nga anà ɗo ahay bay, ata winen a i tan atan ʼam. 31Anga nan ni jak ikwen həna, ɗo zənzen a kə̀ nəsek kabay kə̀ jənak anan pa ʼam anà Mbərom nà, Mbərom i pəse anan ines anahan ata awan. Aya əna, kak ɗowan a kə̀ jənak anan pa ʼam anà Apasay Cəncan a nà, ata Mbərom i pəsen anan ines anahan ata itəbay fok. 32Matanan re, kwa ɗowan a nə a ja ʼam lelibay a pa Wan su Ɗo, Mbərom i pəsen anan ines anahan ata, əna ɗo sa ja ʼam lelibay pa ʼam ana Apasay Cəncan ata nà, Mbərom i pəsen anan ines anahan ata kula ite sabay, kwa həna pə luvon sə biten, kwa pə luvon saa nay.» 33«Kak dədazl si sé a nə sumor a cəna, wan anahan a i təra sumor a re. Aday kak dədazl si sé a nə sumor a bay ite, ata wan anahan a ɗukwen nə sumor a bay re cite. Anga nan, ta san dədazl si sé nà, pa wan a wa. 34Kwanay aday nà, zahav su kòn ahay, ki mben apan sa ja ʼam lele aya nə kəkəmaw? Bina təbəlem su ɗo a ja nə way sa nay ahay à mivel anahan wa. 35Ɗo lele a nà, a san sa ja ʼam zle ləfeɗeɗe, anga ʼam anahan ata a nay ahay nà, kwa à mivel anahan lele ata wa. Matanan, ɗo sə huwan ɗukwen a ja nə ʼam sə huwan, anga ʼam anahan ata a nay ahay nà, kwa à mivel anahan a lelibay ata wa re. 36Nen ni jak ikwen həna: Pə luvon a Mbərom sa ga sariya ata nà, ɗo ahay ti mbəɗahan apan anà nga a tinen ahay pa ʼam a tinen ahay ma ja aya lelibay ataya fok. 37Mbərom i ban iken, kabay i mbəsak iken nà, anga ʼam anak ma ja awan.» 38Natiya awan asa, ɗo ahay à wulen sə Farisa ahay pi zek tə miter sə Tawrita aya ta jan anà Yesu, ta wa: «Miter, a nan umo, ga masuwayan sə way kərtek sə ɗakay anan nà, Mbərom a sə slənay ahay iken acəkan ata awan.» 39Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗo sə biten ahay nə huwan aya fok, ɗo sə mbəɗahan lœn anà Mbərom ahay. Tinen ta gan may nà, anà masuwayan. Əna ti canan anà masuwayan sə awan sabay, kak si masuwayan sə təra pə Zonas, ɗo majaʼam a Mbərom ata aday. 40Kawa ana Zonas sa ga luvon ahay maakan à kutov sə kəlef məduwen a inde ata nà, nen Wan su Ɗo ni ga matanan luvon ahay maakan à məke inde re. 41Pə luvon sə sariya a Mbərom saa ga ata nà, ɗo sə Nəniwe ahay ti slabakay ahay uho pə kərtek a tu ɗo sə biten a anan ataya, ti gan atan sariya. Anga ɗo sə Nəniwe ahay nà, tə sləne wazo ana Zonas cəna, ta yam pə ines a tinen ahay. Aday ɗukwen, ɗo sə zalay Zonas winen inde à man a ana awan. 42«Pə luvon sə sariya nà, bahay sə Saba ɗukwen i slabak sa gan sariya anà ɗo sə biten a anaya awan. Anga kwa winen dəren təkeɗe nà, kà nak ahay sa naa pəkak ayak sləmay pa ʼam ana bahay Sulimanu, ma ja aya tə kəlire ata awan. Əna, cen apan həna kutok, ɗo sə zalay anan Sulimanu tə məduwen ɗukwen, winen inde à man a ana awan. Əna hwiya ɗowan a ngam sə sləne ʼam anahan bay re.» 43«Setene kà nak ahay ù ɗo wa nà, i zla à man kiɓe inde saa bar, saa pəlay man sa man uda awan. Əna kə̀ njaɗak man bay nà, 44i jan anà nga anahan: “Suwan ni ma ù doh uno nen a sa nay ahay wa ata awan.” Kà sak a may ahay nà, i tan à nga anà doh anahan a mamaʼam ata mə ndakay awan, mə faɗay a lele, ɗowan uda ibay. 45Aday cəna, i ma pə dəɓa, i ray ahay apan setene azar aya cuwɓe, sə zalay anan tə huwan asa, ti nay, ti njahay à ɗowan ata inde. Aday anjahay ana ɗowan ata nà, lelibay zal pa sə kukwa ata wa asa. Natiya ɗukwen, i təran anà ɗo sə biten a huwan ataya fok nà, matanan re.» 46Yesu winen apan i jan ʼam ata anà ɗo ahay mba, mərak anahan ahay tatə may anahan ta nay, tə tavay uho. Ta gan may sa ja ʼam tə winen. 47Ɗowan a a jan anà Yesu, a wa: «Atə may anak tatə mərak anak ahay, tinen mə tavay aya uho. A nan atan sa jak ʼam.» 48Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «May uno nà, wayaw? Mərak uno ahay nà, maya anaw?» 49A sukwe alay pə njavar anahan ahay, a wa: «Sə təra mərak uno ahay aday may uno nà, tinen. 50Anga ɗo sa ga way sa zlan à nga anà Mbərom, winen à bagəbaga mburom ata nà, sə təra may uno tə mərak uno nə winen aɗəka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\