Mata 13

1Natiya kutok, pə luvon ata kərtek awan, Yesu a nay ù doh wa, a zla way anahan sa jan ʼam anà ɗo ahay pa ʼam sə bəlay. 2Ɗo ahay bayan a tə mindel ta nay ahay pə cakay anahan. Anga nan, a ján way anahan sə njahay à kwalalan inde. Ɗo ahay ite tə tavay pa ʼam məgujeguje. 3Yesu a ɗakan atan anan way ahay bayan a tə jike ahay. A jan atan, a wa: «Ɗowan inde a zla à guvo, saa casl ndaw. 4Winen apan i casl ndaw ata kutok, zahav a guce panan pə cəveɗ, aday məvuhom ahay tə ɗagay anan. 5Zahav azar a, a guce pə saray pəkəraɗ, ta hay ahay bəse, anga yugo inde bayan a ibay. 6Əna pac a sləray cəna, a ɓutoy anan aday a vak anan, anga sləlay a ibay. 7Zahav mə mbəsakan a à alay inde ata a guce à wulen sə adak inde. Ta ha cəna, ta har pi zek tə adak, əna adak a bənan mbiyeɗ, ndaw ata kə̀ nahak bay. 8Əna zahav azar awan, a guce à məndak pə yugo lele awan. Ta nah bine siwaw nà, nga sa ndaw kərtek a cəna, hawal sa ndaw apan nə səkat, azar a kwa kuro mbərka, hinen ahay ɗukwen inde apan kwa kuro maakan.» 9Yesu a jan atan kutok, a wa: «Sləmay inde pə ɗowan a nə, â sləne ʼam a anan.» 10Pə dəɓa anahan a wa nà, njavar anahan ataya ta zla à man anahan sə cəce panan, ta wa: «Ka taa jan ʼam anà ɗo ahay tə jike nà, angamaw?» 11Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay nà, way mi ɗer aya à bahay a Mbərom a inde ata nà, winen a kà gak ikwen panan akar sa ʼam sə bahay anahan a coy. Aday ɗo a azar a nà, Mbərom kə̀ varak atan cəveɗ sa san anan itəbay. 12Ɗo aday way anahan ahay inde nà, i njaɗ apan re, way i ga inde apan bayan a kutok. Əna, ɗo aday awan anahan inde ibay ata, i lize anan mbala anahan a mənjœk ata re. 13Natiya, na jan atan ʼam tə jike nà, anga ti ca apan, əna tə canan bay, ti pak apan sləmay, əna tə sləne bay, ti san awan bay re. 14ʼAm mbala ana Ezaya sa ja ata a təra patan kutok. Mbərom a wa: “Ki pəken sləmay, əna ki slənen awan bay. Ki cen apan tə iɗe, əna ki cinen anan anà awan bay. 15Anga ɗo ataya nà, tə tacak anan iɗe, anga aday tə̂ canan anà awan bay, tə dəngəzlak anan sləmay a tinen, anga aday tə̂ sləne awan bay, tə dərzlak anan mivel a tinen, anga aday tâ san awan bay. Bina, abay ti mbəɗahan lœn anà ines a tinen ahay, aday ni mbar atan.” 16«Əna kwanay nà, tislen mivel, anga iɗe a kwanay ahay tə canan à way ahay zle, sləmay a kwanay ɗukwen ti sləne way ahay re. 17Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗo majaʼam a Mbərom ahay bayan a pi zek tu ɗo ɗiɗek aya bayak a ta gak anan may sə canan à way a kwanay a sə canan həna ata awan, əna tə canak anan anà awan bay. Ta gan may sə sləne way a kwanay a sə sləne həna ata awan, əna tə slənek awan bay re.» 18«Natiya kwanay nà, sənen anan jike su ɗo sa casl ndaw ata kutok: 19Kuwaya, ɗowan a kə̀ slənek ləbara sə bahay a Mbərom, aday kə̀ sənak anan bay cəna, Ɗo sə Sədœk a nay ahay, a wuɗeh anan way a ma casl a à mivel anahan inde ata awan. Cəveɗ aday zahav sə guce apan ata nà, a ga minje tu ɗo matanan ata awan. 20Ɗo maza aya ite, tinen ta ga minje tə saray pəkəraɗ, zahav sə guce apan ata awan. Tinen nà, tə slənek ʼam a Mbərom cəna, tə təma anan tə ataslay mivel awan. 21Əna, ʼam ata a pak sləlay à mivel a tinen inde bay. Ti njahay mənjœk cəna, ɗəce i tan atan à nga, kabay ajugwar ʼam i nay ahay patan anga ʼam ana Mbərom nà, ti mbəsak cəveɗ sa ʼam a Mbərom. 22Ɗo maza aya ite, tinen ta ga minje tə wulen sə adak zahav sə guce uda ata awan. Tinen tə slənek anan ʼam a Mbərom nà, ti sapat zek tə way sə daliyugo ahay, ti gan may à zlile sə daliyugo ahay. Way ataya nà, ti bənan mbiyeɗ anà ʼam a Mbərom aday â nah bay. 23Əna ɗo azar aya nà, tinen ta ga minje tə yugo lele awan, zahav sə guce uda ata awan. Tinen kutok, tə slənek ʼam a Mbərom nà, ti san anan. Anga nan, ta zla nga uho pa ʼam a Mbərom. Ti nah aday hawal sa ndaw ahay ti ga patan nə səkat, kwa kuro mbərka, kabay kwa kuro maakan.» 24Asa, Yesu a gan atan jike maza awan, a wa: «Bahay a Mbərom a ga minje tu ɗo aday a zla à guvo, a casl ndaw. 25Əna luvon a ga bine siwaw nà, à alay a ɗo ahay tinen apan ti njak ahan ata nà, ɗo maniɗe a zla à guvo ata ite, a casl uda azay sa sla pa nga ana ndaw, a zla way anahan. 26Ndaw a hay, a har, a zla nga uho cəna, azay sa sla ata a ha, a har, a kay anan nga anahan uho cite. 27Ɗo sa ga mer à guvo ana ɗowan ata ataya ta zla à guvo nà, ta may, ta jan: “Ka casl à guvo nà, ndaw asənə, aday azay sa sla a hay ahay uda awanaw?” 28A mbəɗahan atan apan, a wa: “Sa casl uda nà, ɗo maniɗe uno.” Ɗo ataya tə cəce panan, ta wa: “A nak mə̂ ndaha anan wa həna ɗaw?” 29A mbəɗahan atan apan: “Aʼay, anga ki i ndihen anan pi zek ta ndaw! 30Mbəsiken anan tâ nah pi zek hus pə luvon sa car ndaw aday. Ata ni jan anà ɗo si mer su way uno ahay: Ɓinen anan azay sa sla, viken anan, aday hilen anan nga anà ndaw ì de uno kutok.”» 31Yesu a jan atan ʼam sə jike maza awan, a wa: «Bahay a Mbərom a ga minje nà, ta wan sə bəzan. Ɗo a gəɓa wan awan, a casl anan à guvo anahan inde. 32Wan sə bəzan nà, ma kac a à wulen sə zahav sə dədazl sə way sə kiɓe ahay fok. Əna kak ta sak a casl anan aday kà hak ite nà, a har a zalay dədazl si sé azar aya tə məduwen. A har ɗukwen, kawa dədazl si sé məduwen aya re. Məvuhom ahay ta mba apan sə njahay uda tu doh.» 33Yesu a zəgahan atan anan ʼam sə jike hinen asa, a wa: «Bahay a Mbərom a ga minje nə tə wuɗah. Uwar a ra mənjœk, a gan anan, a pak pə nuko anahan gəsaɗaf maakan. A laɓ anan nà, nuko ata fok a kwasay, a zlambar.» 34Natiya kutok, Yesu a jan ʼam a anaya anà man su ɗo ata fok nə tə jike. Kà jak atan ʼam sə awan maza mənjəna jike bay. 35A ga matanan nà, aday ʼam a Mbərom mbala Ezaya sə vinde anan ata â təra, bina Mbərom a wa: «Ni jan atan ʼam tə jike, ni ɗakan atan anan way mi ɗer a, kwa à alay a daliyugo ɗukwen mə ndakay a fan bay ataya awan.» 36Aday kutok, Yesu a mbəsak anan man sə ɗo ahay ahay uho, a zla way anahan ù doh. Njavar anahan ataya tə həɗəken ayak pə cakay, ta jan: «Pəsakan umo anan ahay jike sə azay sa sla à wulen sa ndaw inde ata awan.» 37Yesu a jan atan, a wa: «Ɗo sa casl ndaw, winen Wan su Ɗo. 38Guvo a nà, daliyugo. Ndaw a nà, ɗo sə ɗəfan apan à Mbərom ataya awan. Azay sa sla kutok nà, ɗo sə ɗəfan apan anà ɗo sə huwan ataya ite re. 39Ɗo sə Sədœk sa casl azay sa sla ata nà, Fakalaw. Alay sa car ndaw ɗukwen, luvon sa ndav anan daliyugo. Ɗo sa car ndaw ahay ɗukwen, tinen maslay a Mbərom ahay. 40Kawa ana ɗo sa ra azay sa sla aday a vak anan ata nà, way i təra pə luvon sa ndav anan daliyugo ɗukwen matanan. 41À alay ata nà, nen Wan su Ɗo, ni slənay ahay maslay uno ahay aday ti fakan wa alay anà ɗo sə huwan ahay aday sa man zek anà ɗo ahay sa ga ines ataya fok à bahay a Mbərom wa. 42Ti lar atan ɗukwen à bərom sə uko inde. À man ata awan, ti yam ta sa rac slan ngərcəca. 43À alay ata kutok, ɗo ɗiɗek aya nà, ti dav kawa pac à bahay a Bəbay a tinen Mbərom inde. Ɗo aday sləmay inde apan nà, â sləne ʼam a anan!» 44«Bahay a Mbərom a ga minje nà, tə zlile mi ɗer a à guvo. Ɗo a njaɗ anan, a ɗer anan maza awan, a zla tə ataslay mivel awan. A sukom anan dala tə way anahan ahay fok, a sukom anan guvo winen sa ɗer anan uda zlile anahan ata kutok. 45«Asa, bahay a Mbərom a ga minje tu ɗo sa ga masa tə mədine ahay. 46A njaɗ mədine lele awan, a sukom anan dala tə way anahan ahay fok, aday a sukom anan mədine ata kutok.» 47«Matanan re, bahay a Mbərom a ga minje nə tə zuvo ma lar a à dəlov inde, a ray ahay kəlef ahay bayan a cara cara ata awan. 48A rah lele nà, ɗo sa ban kəlef ahay tə ngəzahay anan uho kutok. Ti pəkay anan wa kəlef ahay pə məgujeguje, tə walay a wa kəlef lele aya à mbulo, aday kəlef lelibay ataya ɗukwen tə guce atan. 49Way i naa təra pə luvon sa ndav anan daliyugo ɗukwen matanan. Maslay a Mbərom ahay ti nay ahay, ti walay anan ɗo sə huwan ahay à wulen su ɗo ɗiɗek aya wa. 50Ti lar anan ɗo sə huwan ahay à bərom sə uko inde, aday ti yam ta sa rac slan a ngərcəca à man ata awan.» 51Yesu a cəce way pə njavar anahan ahay wa kutok: «Kwanay kə sənen way a anaya fok ɗaw?» Tinen ite tə mbəɗahan apan, ta wa: «Ayaw, mə sənak.» 52Anga nan, Yesu a jan atan kutok: «Kak miter sə Tawrita inde, aday kə̀ ɗakak anan ʼam sə bahay a Mbərom nà, kə̀ tərak kawa bahay su doh sa ray anan way anahan ahay məduwer aya ù doh wa pi zek tə way wiya aya təke def uho ata awan.» 53Yesu a ndav anan sa ja ʼam ataya nà, a zla way anahan 54à Nazaratu, kon anahan a sa har uda ata awan. A dazlan, a zla ù doh sə wazay, a tətakan anan way anà ɗo ahay à man ata awan. ʼAm anahan ataya a gan atan masuwayan, aday ta wa: «A njaɗay ahay kəlire sə asan way ata awanaw? Aday a mba apan sa ga masuwayan a anaya nà, waya sə varan gədan ata anaw? 55Winen nà, wan ana ɗo sə cəceɗ dədom ba? May anahan ɗukwen Mariyama. Məran aya ɗukwen, ɗa san atan zle, atə Yakuba tə Yusufu tə Simon tatə Yuda. 56Mərak anahan ahay dəna aya ɗukwen, ɗa san atan zle lele, tinen pə cakay a mənuko. Aday winen a njaɗay gədan matanan ata awanaw?» 57Anga nan, tə ngəmak sa ɗaf nga pə Yesu bay. Yesu a jan atan kutok: «Ɗo ahay ta gan nga anà ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom kwa ta sə wura fok. Əna ù kon anahan awan, aday ù doh anahan a nà, ɗowan a gan nga anà ʼam anahan ahay itəbay.» 58Yesu a ga masuwayan sə way à man ata nà, mənjœk ca, anga tə təmahak sa ɗaf apan nga bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\