Mata 14

1Ihe, à alay ata nà, Hiridus nə bahay a pə daliyugo sə Galile. A sləne pə ləbara ana Yesu nà, 2a jan anà ɗo anahan ahay, a wa: «Ɗowan ata nà, i ga nə Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata kà mak uho. Anga nan, a mba apan sa ga masuwayan sə way ahay nà, na.» 3- 4Kwakwa ata nà, Hiridus a gəɓa anan Hirudiya, uwar ana wanbay anahan a inde, tə ngaman Filip. Anga nan, Yuhana a jan, a wa: «Ki jipen pə uwar tə mərak anak nə, lelibay. Way ata nà, ines!» Anga nan kutok, Hiridus a jan anà ɗo ahay tâ ban anan Yuhana. Ta ban anan, tə ɗəfak anan ayak ù doh sə dangay. 5Anga nan kutok, a nan anà Hiridus sa vaɗ anan Yuhana. Aya əna, kə̀ vəɗak anan bay, anga a jəjaran anà Yahuda ahay, bina ta ca pə Yuhana nà, ɗo majaʼam a Mbərom wanahan. 6Pa pac a inde kutok, azar uko sə bayak pə luvon sə wahay anan bahay Hiridus a ga. Dəna a Hirudiya a inde, a nay, a gərvan pa ʼam anà Hiridus tu ɗo anahan mə ngamay ataya. Agərav ata a zlan à nga anà Hiridus, 7a mbaɗay i varan way anà dəna ata kawa anahan saa cəce panan ata fok. 8Dəna ata ite, a zla à man ana may anahan, a cəce panan: «Nə̂ cəce nə maw?» May anahan a jan nà: «Cəce nà, tə̂ gəɗak ahay nga a Yuhana.» A may à man ana Hiridus, a cəce: «U no ki gaɗ anan nga anà Yuhana, aday vuro anan ahay həna à kwatama inde.» 9Way a mə cəce ata kà zlak anan à nga anà Hiridus sabay. Əna ɓa kə̀ mbaɗak anan pa ʼam ana ɗo anahan mə ngamay aya coy. Natiya kutok a jan anà suje ahay tə̂ varan ahay nga a Yuhana anà dəna ata kawa anahan sə cəce ata awan. 10Suje a zla ù doh sə dangay saa gəɗay ahay nga ana Yuhana. 11Ta nay anan ta nga a Yuhana ma ɗaf a à kwatama inde, tə varan anan anà dəna a Hirudiya ata kutok. Winen ite a təma anan cəna, a varan anan anà may anahan. 12Njavar a Yuhana ahay ite, ta zla ù doh sə dangay, tə gəɓay anan məsinde ana Yuhana, ta la anan. Pə dəɓa anahan a wa, ta zla sə təkəren ʼam ata anà Yesu. 13Yesu a sləne Yuhana kə̀ məcak cəna, a slabak à man ata wa, a ján à kwalalan inde tə njavar anahan ahay ɗəkɗek, a zla way anahan kəcah pə ɗo ahay wa à kiɓe. Ɗo ahay tə sləne sa jəka tinen à kiɓe ata nà, ta nay ahay à wulen su doh ahay wa, tə pərahan azar à kiɓe tə saray. 14Yesu a dazay ahay à kwalalan wa cəna, a canan anà ɗo ahay bayak awan. Ɗo ataya ta gan ì zek wa. A dazlan, a mbəran atan anan ɗo sə ɗəvac a tinen ahay. 15Suko a ga bine siwaw nà, njavar anahan ahay ta jan, ta wa: «Luvon winen apan i ga! Aday həna ɗukwen mənuko à man kiɓe. Suwan, mbakan cəveɗ anà ɗo ahay tâ zla à wulen su doh ahay. Ata ti njaɗ sə sukom way sa pa ahay.» 16Yesu ite, a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ti gan may sa zla à man a bay, əna kwanay a viren atan way sa pa awan.» 17Tinen ite tə mbəɗahan apan re, ta wa: «Awan inde pumo ibay! Inde həna ɗukwen si tapa sa pen ahay ɗara tə kəlef ahay cuwcuwwe coy.» 18Yesu a jan atan: «Hayak ikwen anan ahay!» 19A jan anà ɗo ahay tə̂ njahay pa nga sə gujeɗ à məndak. A gəɓa anan tapa sa pen a ɗara ataya, tə kəlef a cew ataya awan. A ca iɗe à mburom, a ngəran ayak anà Mbərom. A gəzla anan tapa sə pen ataya ì zek wa, a varan anan anà njavar anahan ahay, aday tə̂ gəzlan anan anà ɗo ahay. 20Ɗo ataya fok ta pak, tə rahak ɓah ɓah. Njavar anahan ahay tə halan nga anà mə mbəsak ataya nà, a ga cəkarak kuro nga anahan a cew re. 21Ɗo sa pa way à man ata ɗukwen, tinen mə baslay a nà, mungol a ɗəkɗek aday nà, ta ga mbulo ɗara, mənjəna sə baslay anan uwar ahay pi zek tə gwaslay aya awan. 22Pə dəɓa ana way ata wa kutok, Yesu a jan anà njavar anahan ahay tâ ján à kwalalan inde, aday tə̂ lahan pa ʼam sa zla pa day sə uho. Winen awan, i i mbəsak anan ɗo ahay à dəɓa a tinen wa. 23Tə gəzla nga tə ɗo ahay lele nà, a zla way anahan à ɓəzlom saa ga amboh, winen a taayan. Luvon a ga apan à man ata awan. 24À alay ata nà, kwalalan winen dəren coy. Maɗ winen apan i vawan nga anà kwalalan pa nga sə aʼam, anga tə zlangay uda awan. 25Aday iɗe kə̀ cəɗek lele fan bay, Yesu a zla pə cakay a tinen cukwe cukwe pa nga sə aʼam tə saray. 26Njavar anahan ataya tə canan winen apan i zla tə saray pa nga sə aʼam ata cəna, tə jəjar pi zek yiɓyeɓ, ta wa: «Həna anan nà, mədahan.» Ta ma nga sa zlah pi zek, anga zlawan cərkəke. 27Aya əna Yesu a canan atan cəna, a jan atan ayak ʼam a kwayanʼa, a wa: «Bənen mbac lele, nen awan, kə̂ jəjiren bay.» 28Piyer a jan ʼam, a wa: «Bahay uno, kak iken acəkan nà, jo ahay ì nen nâ zlak ayak pa nga sə aʼam tə saray a ite kwa!» 29Yesu a jan ahay: «Hayak!» Piyer a dazay à kwalalan wa ca, a zla à man a Yesu tə saray aday pa nga sə aʼam acəkan. 30Əna a canan ayak anà maɗ nà, a ma nga sə jəjar, aday a dazlan kwayanʼa sə kəkar à aʼam inde. Winen ite a zlah pi zek, a wa: «Bahay uno, tam nen ite!» 31Natiya Yesu a bənan alay bəse, aday a jan kutok: «Aɗaf nga anak a kac ike ɗaw? Sa gak hiyem hiyem nə maw?» 32Ta ján way a tinen à kwalalan inde cew maya awan cəna, maɗ a mbəsak sa ɓal cite. 33Njavar anahan a azar ataya tə həran nga, ta wa: «Acəkan, tə ɗiɗem a nà, iken nə Wan a Mbərom.» 34Tə takasay ahay pa day sə agay lele nà, ta zla ù kon sə Gənesaret. 35Ɗo su kon ataya ta san anan Yesu lele cəna, ta tar anan ʼam a pə daliyugo a tinen fok. Anga nan, ɗo ahay ta ray anan ahay ɗo sə ɗəvac ahay fok. 36Ta gan amboh â mbəsakan cəveɗ anà ɗo ɗəvac ataya tə̂ laman alay kwa anà ʼam sə zana anahan, aday tâ mbar ite. Ɗo sə laman ataya fok, tə mbərak acəkan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\