Mata 15

1Natiya kutok, Farisa ahay pi zek tə miter sə Tawrita aya ta nay ahay kwa à Urəsalima wa, pə cakay ana Yesu. Tə cəce panan, ta wa: 2«Njavar anak ahay nà, tə pərahan azar anà atətak way sə bije ahay bay nə angamaw? Bina, ta pa ɗaf mənjəna sə banay alay kawa atətak way sə bije ahay.» 3Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Aday kwanay ɗukwen, tə atətak way a kwanay nà, kə nəsen anan ʼam a Mbərom angama kəla anaw? 4Anga Mbərom a ja nà: “Ɗəfan apan anà bəbay anak tə may anak” aday “Kuwaya ɗowan a kà jak ʼam lelibay a pə bəbay anahan kabay pə may anahan nà, sa vaɗ anan.” 5Əna kwanay ki jen nà, kak ɗowan a kà jak anan anà bəbay anahan kabay anà may anahan: “Way uno abay saa mak anan zek ata nà, kə̀ tərak anà Mbərom.” 6Ata i ɗəfan apan anà atə bəbay tə may sabay. Matanan kutok, kə nəsen anan way a Mbərom ma ɓan awan, anga sə pərahan azar anà atətak way sə bije ahay. 7Kwanay aday nà, mbaɗəmbaɗa aya awan. Ezaya kà jak pikwen ʼam a Mbərom ɗiɗem awan, Mbərom a wa: 8“Ɗo anaya tə həro nga nà, ta ʼam ɗəkɗek, mivel a tinen aya nə dəren ti nen. 9Tinen apan ti dukwo gərmec ù vo nə kəriya awan. Bina tinen apan ti tətakan anan anà ɗo ahay nà, way sa nga a tinen ahay ɗəkɗek.”» 10Yesu a ngaman ayak anà ɗo ahay tâ nay pə cakay anahan. A jan atan, a wa: «Pəken uno sləmay, sənen ʼam a anan. 11Saa ga məsagar pu ɗo nà, way sa zla ta ʼam ì zek su ɗo ata bay. Əna way sa ga məsagar pu ɗo nà, way sa nay ta ʼam ì zek wa aɗəka.» 12Njavar anahan ahay tə həɗəken ayak pə cakay ta jan, ta wa: «ʼAm anak a sa ja ata nà, kə̀ cəɓak anan anà Farisa ahay nə, ka san biɗaw?» 13Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Zahav sə way a aday Bəbay uno winen à bagəbaga mburom ata sa casl bay ata cəna, ti ndaha wa zek. 14Mbəsiken atan. Tinen nà, hurof sə bənan alay anà hurof ahay aɗəka. Kak aday ɗo hurof a winen apan i bənan alay anà ɗo hurof a cəna, ti slahay nə cew maya à gujar inde.» 15Natiya kutok, Piyer a jan, a wa: «Ɗakan umo anan ʼam sə jike ata ite!» 16Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Hus həna ɗukwen, kwanay kə sənen fan bay ɗaw? 17Way sa zla ì zek su ɗo ta ʼam nà, a zla nə à kutov a way anahan, a may uho tə mətilen, kə sənen bay re ɗaw? 18Əna way sa nay uho ù ɗo wa ta ʼam nà, a nay ahay nə kwa à mivel wa. Ata sa ga məsagar pu ɗo nà, way ata kutok. 19Anga sa nay à mivel su ɗo wa kutok cəna, way kawa ajalay nga lelibay aya, avaɗ nga su ɗo, aga mədigweɗ, aga vuwar, akar, agaɗ mungwalay, agəɗan azar ù ɗo. 20Natiya, sa ga məsagar pu ɗo kutok nà, way ataya awan. Bina, apa way mənjəna sə banay alay kawa ana bije a kwanay ahay sa ja nà, a ga məsagar pu ɗo bay.» 21Yesu a slabak way anahan à man ata wa, a zla way anahan pə daliyugo sə Tirus tə Sidon. 22À man ata awan, uwar a inde, ɗo sə pəra, winen Kanana ahay. A nay à man ata wa, pə cakay ana Yesu, a jan: «Bahay uno, wan a Dawuda, mo zek ite, bina dəna uno winen tə setene awan, a bənan ɗəvac bayak awan.» 23Əna Yesu kə̀ mbəɗahak anan apan bay. Əna njavar anahan ahay ta nay, ta jan, ta wa: «Miter, kem, ɓal anan aday â mbəsak iken, bina winen apan i vawak uko nga tə abəbal awan.» 24Yesu a mbəɗahan apan anà njavar anahan ahay, a wa: «Nen mə slənay a nà, anga ɗo sə pəra ahay bay. Əna nen mə slənay a nə pə təman mə lize aya à wulen sə Isəraʼila ahay wa ata awan.» 25Uwar ata a həɗek pə cakay anahan asa, a dukwen gərmec ù vo, a wa: «Bahay uno, mo zek!» 26Yesu a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Sə gəɓa anan way sa pa sə gwaslay ahay, sə varan anan anà kəla ahay nà, sumor a ɗaw?» 27Natiya kutok asa, uwar ata a wa: «Matanan, bahay uno, əna kəla ahay ɗukwen ta pa way sə pəpas pə tuwez ana bahay a tinen ahay wa re asanaw?» 28Yesu a ja, a wa: «Iken uwar a anan, aɗaf nga anak nə məduwen awan. Â tərak nə kawa ananak sə pəlay ata awan.» Natiya, à alay ata ite, dəna anahan ata a mbar. 29Yesu a slabak à man ata wa asa, a zla way anahan pa ʼam sə bəlay sə Galile. A ján à ɓəzlom, a njahay way anahan à man ata awan. 30Man su ɗo a a nay ahay pə cakay anahan, ta zlan anan ayak tu ɗo mə kuray saray aya awan, ɗo hurof aya awan, ɗo vədal aya awan, ɗo maandak aya awan pi zek tu ɗo sə ɗəvac ahay bayak a cara cara. Tə nahay atan fok pə cakay à Yesu, aday a mbar atan fok re. 31Ana ɗo sə ɗəvac ahay sa mbar fok ata nà, a gan masuwayan anà ɗo ahay bayak a cite, anga tə canan anà ɗo maandak aya ta ja ʼam kutok, ɗo vədal aya tə mbərak, ɗo ma mac saray ataya tinen apan ti zla kutok, hurof ahay tə canan iɗe zle coy kwaler kwaler. Tə dazlan sə həran nga anà Mbərom sə Isəraʼila ahay. 32Yesu a ngaman anà njavar anahan ahay, a jan atan: «Ɗo a anaya tu go ì zek wa, anga mənuko pə kərtek a luvon maakan həna, way sa pa ibay. Ni mba apan sə mbəsak atan tâ zla agay ta may awan bay, anga ti sa ga bəle pə cəveɗ.» 33Tinen ite ta jan: «Aday ɗi njaɗay way sa pa anga ɗo a anaya fok à kiɓe inde à man a anan awanaw?» 34Yesu a cəce patan wa kutok: «Tapa sə pen inde pikwen nə jugumaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Cuwɓe, tə kəlef ahay mənjœk.» 35Matanan Yesu a jan anà ɗo ahay tə̂ njahay à məndak. 36A gəɓa anan tapa sə pen a cuwɓe ataya awan, pi zek tə kəlef a təke, a gan ayak suse anà Mbərom, a gəzla anan ì zek wa, a varan anan anà njavar anahan ahay tə̂ gəzlan anà ɗo ahay. 37- 38Ɗo a mə halay nga ataya fok, tinen mbulo fuɗo, mənjəna sə baslay anan uda uwar ahay pi zek tə gwaslay ahay. Ta pak, tə rahak fok a tinen awan. Tapa sə pen mə mbəsak ata nà, a ga cəkarak cuwɓe re. 39Coy, Yesu a mbəsak anan ɗo ahay tə gəzla nga. Winen a a ján à kwalalan inde sa zla pə cakay sə wulen su doh sə Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\