Mata 16

1Natiya kutok, Farisa ahay pi zek tə Saduki ahay tə tavay den pə cakay anahan. Tə cəce panan wa masuwayan sə way sa nay ahay à mburom wa, anga ta gan may sa ban anan pə kwande. 2Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Pac kə̀ slahak ù doh nà, zamburom a ca ngəlaɓaɓa, ata ki wen: “Sidew nà, pac i dav.” 3Aday duwdew sa pac sə sləray ahay ite, kak matapasl kə̀ ɗəfak aday a ca ngəlaɓaɓa nə ki wen: “Biten nà, iven i ga.” Way sa ga à mburom tə way saa təra pə daliyugo fok nə kə sənen a agəzlan anan alay pi zek wa nə lele, aday kə sənen pə way sə təra à alay a wuswes a anan inde sabay ata nà, angama kutok anaw? 4Ɗo sə biten ahay nà, huwan aya aday tə mbəɗahan lœn anà Mbərom re. Tinen ta gan may nà, anà masuwayan. Əna ti canan anà masuwayan sə awan sabay, kak si masuwayan sə təra pə Zonas, ɗo majaʼam a Mbərom ata aday.» A mbəsak atan à man ata awan, a zla way anahan. 5Aday à alay a tinen apan ti takas bəlay nà, njavar anahan ahay tə mbəɗəkek anan nga sə gəɓa tapa sə pen à alay inde. 6Yesu a jan atan, a wa: «Uffa ahak ikwen, bənen nga a kwanay nə lele pə wuɗah sə Farisa ahay tə Saduki ahay wa.» 7Əna tinen ta ja à wulen a tinen inde nà: «I ga nə a ja pə pen ɗə gəɓak à alay inde bay ata awan.» 8Yesu ite a san way a tinen a sə bayak ata zle re. Anga nan, a cəce patan wa, a wa: «Kə bayiken, na ja nə anga tapa sə pen inde pikwen ibay nà, angamaw? Kwanay munok aya pa sa ɗaf nga pə way. 9Kə sənen apan fan bay ɗaw? ʼAm sə pen tapa ɗara, aday ɗo ahay mbulo ɗara ta pak, tə rahak aday kə̀ mbəsakak re ata, aday kə rihen anan cəkarak ahay ata nà, kə mbəɗəkek ikwen à nga wa ɗaw? 10Aday ʼam sə pen tapa cuwɓe nen sə varan anà ɗo ahay mbulo fuɗo, ta pa, ta rah, aday kə rihen anan cəkarak ahay ata nà, kə sənen apan sabay kələɗaw? 11Na jak ikwen nə ʼam sə pen bay. Kwanay kə sənen bay nà, angamaw? Aya əna, bənen nga a kwanay pə wuɗah sə Farisa ahay ta sə Saduki ahay wa lele.» 12Natiya kutok, ta sa san sa jəka a jan atan nə pə wuɗah sə pen bay, əna pə atətak way sə Farisa ahay ta sə Saduki ahay nà, na. 13Pə dəɓa anahan a wa kutok, Yesu a slabak, a zla way anahan pə cakay sə wulen su doh a sə ngaman Kaysariya Filipi ata awan. À man ata awan, a cəce ʼam pə njavar anahan ahay wa, a wa: «Ɗo ahay ta ja pi nen, nen Wan su Ɗo nà, nen nə wayaw?» 14Tinen ite tə mbəɗahan apan, ta wa: «Ɗo hinen ahay ta wa, iken Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata awan. Ɗo maza aya ta wa, iken Eliya, ɗo majaʼam a Mbərom. Ɗo azar aya ɗukwen ta ja nà, iken Yeremiya, ɗo majaʼam a Mbərom, kabay iken ɗo hinen à wulen su ɗo majaʼam a Mbərom ahay.» 15Yesu a cəce asa, a wa: «Aday kwanay a nà, ki wen nen wayaw?» 16Simon Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Iken nà, Almasihu, Wan a Mbərom, bahay sə sifa.» 17Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Iken Simon, wan ana Zonas, iken nà, Mbərom kə̀ ɗəfak apak alay sə mazlaɓ anahan coy. Anga sə ɗakak anan way a ɗiɗek ata nà, Bəbay uno winen à bagəbaga mburom ata awan, bina ɗo zənzen a bay. 18Pak sləmay, ni jak ʼam inde həna: Iken nə Piyer, kawa sa ja nà, Pəkəraɗ. Pə pəkəraɗ a anan kutok, ni halan apan nga anà ɗo sa ɗaf upo nga ahay fok, aday məgala sə məke i i mbasay patan bay. 19Ni varak lakile sə təɓa anan məsudoh sə bahay a Mbərom à alay inde. Aday way anak saa ɓan pə daliyugo cəna, winen ma ɓan a matanan à mburom re. Way anak saa pəsak anan pə daliyugo ite ɗukwen, winen mə pəsak a à mburom re ca.» 20Əna Yesu a gafan ʼam anà njavar anahan ahay sə ɗakay anan winen nə Almasihu. 21Natiya awan kutok, a bənay pə winen ata wa ite, Yesu a dazlan sa jan ʼam tə njanjorzlom a anà njavar anahan ahay kutok, a wa: «Bəlaray ni zla à Urəsalima. Ata, məceɗ sə Yahuda ahay, tə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, tatə miter sə Tawrita ahay ti ga alay ti nen tə mindel, ti vaɗ nen. Aday pə luvon maakan anahan a cəna, nen ni slabakay ahay way uno à məke wa.» 22Piyer ite a ngaman, ta zla kəcah, a gafan ʼam, a wa: «Aʼay, bahay uno. Â tərak matanan bay!» 23Yesu a mbəɗa apan ʼam, a jan: «Zlak ayak pə cakay uno wa, iken Fakalaw! Kə pəlay sə slaray nen à cəveɗ uno wa. Anga ajalay nga anak ata nà, a nay ahay ù ɗo zənzen a wa, bina mbala a Mbərom ata bay.» 24Yesu a jan anà njavar anahan ahay fok kutok: «Kak ɗowan a a nan sə pəruho azar nà, â mbəsak sə bayakan way anà nga anahan, â tavak dədom anahan mə zləlngaɗ awan, â pəruho azar. 25Anga kâ nak anan anà ɗowan a sa tam anan sifa anahan nà, i lize anan aɗəka. Əna ɗowan a kə̀ lizek anan sifa anahan anga nen ite nà, i njaɗ anan uda way anahan. 26Bina, ɗo kà sak a njaɗ anan way sə daliyugo a anan fok anà winen, aday sifa anahan a nà, kə̀ lizek anan nə, saa gan dəɗaffa nà, ma mba asa anaw? Ibay! Awan a inde aday ɗo zənzen i var sə bəmbaɗ anan sifa anahan nà, inde ɗaw? 27Nen Wan su Ɗo, ni nay ahay tə mazlaɓ a Bəbay uno mba, aday tə maslay anahan ahay re. I man anan anà kuwaya nà, kawa mer su way anahan a sa taa ga ata awan. 28Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗowan aya inde à man a anan, ti mac bay si ti canan anà Wan su Ɗo i nay tə bahay anahan a təke aday.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\